مدیریت مطلوب برای بهترین عملکرد

مدیریت مطلوب برای بهترین عملکرد
مدیریت مطلوب برای بهترین عملکرد در مزارع پرورش گاوهای شیرده،علاوه بر تولید مطلوب شیرکه از گاوهای پر تولید مورد انتظار است،،مدیریت ازمناسب نیز باید اعمال شود.
این مقاله شماری از جنبه های مدیریتی را که می تواند در افزایش تولید شیر نقش عمده داشته باشد را شرح می دهد   اندازه گیری شیر و تر کیبا ت آن
مقدار تولیدشیرو ترکیباتی همچون چربی و پروتئین بوسیله کیلوگرم قابل اندازه گیری است.در هر دوره شیردهی کیلو گرم چربی و پروتئین به ازای هر گاو بعنوان معیاری برای رتبه بندی گاوها استفاده می شود.از آنجائی که تولید شیر در هر گروه سنی در مقایسه با گروه دیکر متفاوت است،مقدار تولید شیر باید بر اساس سن استاندارد ،تصحیح شود. برای این نحو مقایسات، اولین شیردهی تلیسه ها مد نظر گرفته می شود. یک مدیر خوب با دانستن میزان تولید شیر به ازای هر گاو،قادر به تصمیم گیرهای مناسب مدیریتی در مزرعه خواهد بود.به عنوان مثال رکوردهای تولید شیربه ازای هر گاو،تعیین کننده اصلی نحوه تنظیم جیره مناسب می باشد.
تداوم شیردهی
این مطلب که در طول شیردهی گاوها با هم به پیک تولید شیر مناسب برسند،بسیار حائز اهمیت است.در تلیسه ها طبیعا نسبت به گاوهای مسنتر ،منحنی شیردهی یکنواخت تر می باشد،بطوری که شیردهی در تلیسه هادر یک زمان معین شروع می شوداماتا آخر دوره سطح تولید شیر ثابت می ماند.
در گاوهای مسنترپیک تولید شیر(در داخل ۱۰۰روزاول شیردهی)ایجاد شدهوتداوم شیردهی آنها بالاست.
از لحاظ مد یریتی در آغاز شیردهی گاوها باید در شرایط بدنی مناسب باشند تا بعد از شروع شیردهی،عملکرد مطلوبی را از لحاظ سوخت و ساز نشان دهند.
از قسمتهای مهم دیگر منحنی شیر دهی،۱۰۰ روز آخرشیر دهی می باشد،در این مرحله گاوها تمایل کمتری به اضافه وزن دارندو باید خشک شوند،درنتیجه مواد مغذی قادر خواهند بودبرای شیردهی آینده مهیا شوندوبطور مسلم گاوها در شیردهی آینده کمتر به بیماریهای متابولیکی مبتلا خواهند گشت.
پرورش گوساله های جوان
پرورش صحیح گوساله،تولید مطلوب شیر را به دنبال خواهد داشت،زیرا همیشه باید به خاطر داشت که گوساله امروز،گاوهای فردا هستند.
آبستنی تلیسه ها تا زمانی که بافتهای پستان به وضعیت ایده ال نرسد بایدبه تاخیر افتد،شرایط مناسب از لحاظ وزن برای تلیسه ها ۵۵۰-۵۲۵ می باشد.
تلیسه ها تا ۱۵ ماهگی نبایدکمبود رشد داشته باشنددر غیر اینصورت آنها قادر نخواهند بود به رشد ایده ال برسند. از طرفی چاقی تلیسه های آبستن نیز ممکن است مشکلاتی همچون سخت زائی را به همراه داشته باشد.برای تلیسه های آبستن معمول۱ الی ۲ کیلو کا ه غلات را که با انرژی پایین مرتبط است،استفاده می گرددزیرا این سیستم نشخوار تلیسه را بخوبی تحریک می کندو مصرف مناسب خوراک بعدی را تضمین می کند.
گاوها نشخوارکننده هستند
نشخوارکنندگان دارای معده چهار قسمتی هستند.لذا به جیره متعادل از علوفه و کنسانتره نیازمندند.برای بدست آوردن تولید شیر مطلوب،یک جیره متعادل باعث تضمین عملکردمناسب سیستم شکمبه شده واحتمال اختلالات متابولیکی همچون تب شیرو جابجائی شیردان را کا هش میدهد.زمانی که عملکرد شکمبه مطلوب باشد، مصرف خوراک افزایش می یابد.
فاکتورهای محیطی
در طول ابتدای شیردهی،گاوهای پر تولیدگرمای قابل توجهی تولید میکنند،بنا براین در محل نگهداری یک هواکش باید تعبیه گردد و آب آشامیدنی مناسب در اختیار گاوها قرار گیرد.
اگر از طریق هواکش نور مستقیم وارد جایگاه گردد،یک سایه بان نیز باید در نظر گرفته شود،این موارد باعث خواهد گردیدکه گاوها با استرس حرارتی مقابله کنند و مصرف خوراک آنها در حد مطلوبی باشد.توجه داشته باشید که منطقه آسایش در گاوهای شیردهی در دامنه ۵-۱۵درجه سانتیگراد می باشد.
ماشین شیر دوش
ماشین شیر دوش نقش مهمی را در سلامت پستان بر عهده دارد.قبل از شیردوشی پستان باید تمیز وخشک شود وبا استفاده از اسپریهای مخصوص ضد عفونی،سر پستانکها تمیز شوند.عملکرد نادرست دستگاه شیر دوشی ممکن است باعث آسیب سر پستانکها شود.از لحاظ مد یریتی فاصله دو بار دوشش باید حداقل ۱۲ ساعت باشد،رعایت این زمان تاثیر مطلوبی در سلامت پستان دارد.اگر این زمان رعایت نگردد،احتمال بالائی برای ابتلا به عفونتهای همچون اشریشیاکلی واسترپتوکوکوس وجود خواهد داشت.
بهداشت مزرعه
رعایت بهدداشت در مزرعه سهم عمده ای در تولید گاوهای پر تولید شیربالا دارد.خشک کردن محل استراحت و ریختن کاه خشک در زیر گاوها نیز نقش مهمی را در سلا متی و عدم ابتلا به بیماریهای پا برعهده دارد.
برای کاهش احتمال ابتلا به عفونتهای باکتر یائی،استفاده از حمام پاهر۴-۳ هفته ضروری است و سم چینی هر سال دو بارو تر جیحا در دوره خشکی توصیه می گردد.
کاهش لنگش از این طریق باعث کاهش هزینه های دامپزشکی و کشتار گاو ها خواهد گردید. آرش جوانمرد
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران گروه علوم دامی منبع   : http://www.parsbiology.com