نکاتی پیرامون استفاده از هورمون رشد برای گاوهای شیری

 نکاتی پیرامون استفاده از هورمون رشد برای گاوهای شیری
نکاتی پیرامون استفاده از هورمون رشد برای گاوهای شیری۱- بصورت مصنوعی توسط باکتریها در آزمایشگاه سنتز می شود. ۲- به مدت ۱۴ روز بصورت عضلانی تزریق می شود   ۳- فقط به گاوهای سالم و یا تلیسه هایی که رشد قابل قبولی دارند باید تزریق شود. ۴- در هفته نهم شیردهی باید تزریق صورت گردد و در آخر دوران شیردهی مقرون به صرفه نیست . ۵- تولید شیر چند روز بعد تغذیه و حداکثر تا ۲۵% افزایش می یابد . ۶- مصرف ماده خشک ۳ تا ۵ هفته پس از تزریق هورمون رشد شروع به افزایش می کند و اوج آن ۶ تا ۸ هفته پس از تزریق است . ۷- به خاط تاخیر بین افزایش مصرف ماده خشک با تولید شیر ، باید غلظت مواد مغذی (نه فقط سطح غلات ) را افزایش داد ولی اگر جیره موجود کفاف کار را می دهد ، دستکاری لازم نیست . ۸- برای افزایش ۰.۹ کیلوگرم تولید شیر ۰.۴۵ کیلوگرم ، مصرف ماده خشک افزایش خواهد افت (۵ کیلو افزایش تولید شیر با ۲.۵ کیلوگرم افزایش مصرف خوراک ) . ۹- ترکیب شیر و بازدهی خوراک تغییر نخواهد کرد مگر آنکه کیفیت جیره نامناسب باشد . ۱۰- گزارش شده است که استفاده از هورمون رشد ۱۸ در صد ناباروری ، ۲۵ در صد مشکلات ورم پستان و ۵۰ در صد مشکلات لنگش را افزایش می دهد . سود خالص بدون در نظر مشکلات بند ۱۰ حدود ۵۰۰ تومان در روز به ازای هر گاو است .