نحوه کار با پایوت هاى اسپرم منجمد

نحوه کار با پایوت هاى اسپرم منجمد
نحوه کار با پایوت هاى اسپرم منجمد

نگهدارى و ذخیره سازى اسپرم :

یک تانک ذخیره ازت مایع با ظرفیت حداقل یک یا دوهفته به همراه کانیستر براى نگهدارى اسپرمها لازم است . بعلاوه ، استفاده از دماسنج ، غلاف تلقیح مصنوعى و دستمال کاغذى و تفنگ تلقیح مصنوعى نیز ضرورى است .

 

چند نکته ضرورى:

۱- غلاف هاى تلقیح مصنوعى را هرگز در در محل هاى گرم در برابر نور مستقیم خورشید قرار ندهید .

۲- غلاف هاى بسیار سرد ممکن است در هنگام قرارگیرى در تفنگ تلقیح شکسته شده و ترک بردارند ، لذا از آنها استفاده نکنید .

۳- کانتینر ازت را بر روى سطح چوبى و در محل خشک نگهدارى کنید .

۴- میزان افت ازت کانتیتر ها را دقیقاً بررسى کرده و یاداشت نمائید ، درصورتیکه پرت ازت از حد استاندارد بالاتر است ، آن را تعویض نمائید .

۵- قبل از آب کردن اسپرم ، آن را به آرامى تکان دهید تا نیتروژن مایع باقى مانده درانتهاى پایوت خارج شود .

۶-براى آب کردن ، اسپرم منجمد به مدت ۴۵ ثانیه در آب ۳۵ درجه سانتى گراد قرار دهید

۷- بهتر است بیش از سه پایوت اسپرم همزمان آب نکنید ، تا دماى آب درحد مناسب باقى بماند .

۸- بعد از خارج کردن پایوت از آب آنها را کاملاً با دستمال خشک کنید.

۹- شماره اسپرم مورد نظر را مجدداً کنترل نمائید .

۱۰- اگر نتوانستید شماره روى اسپرم را بخوانید ، از آن براى تلقیح مصنوعى استفاده نکنید .

۱۱- نوک پایوت اسپرم را کاملاً به صورت صاف و افقى با قیچى قطع کنید .

۱۲- هرگز با تاخیر در تلقیح باعث سرد شدن مجدد پایوت اسپرم به خصوص در هواى سرد نشوید .

۱۳- دقت کنید در صورتیکه پایوت رادرون تفنگ قرار ندهید ، ظرف ۳۰ ثانیه دماى آن به درجه حرارت محیط تغییر خواهد یافت.

۱۴ – تفنگ تلقیح را قبل از قرار دادن پایوت اسپرم ، بوسیله دست خود در درون پارچه یا حوله اى ۵ الى ۶ بار حرکت داده و گرم کنید .

 

منبع : مجله برآیند شماره ۱۰