مصرف آب در گوساله شیرى

مصرف آب در گوساله شیرى

مصرف آب در گوساله شیرى

مصرف آب در گوساله شیرى :

۱- نیاز گوساله شیرى به آب دست کم ۴ برابر مقدار استارترى است که مصرف مى کند

۲- تحقیقات نشان داده است که گوساله هائى که بصورت آزادانه آب مصرف کرده اند ، رشد بیشترى دارند و کمتر دچار اسهال شده اند .

۳- در زمستان باید آب ولرم به گوساله ها بعد از شیر دادن داده شود تا بیاموزند پیش از یخ زدن آب آنرا بنوشند .

 

۴- ظرف و آب غذا را جورى تعبیه کنید که گوساله پس از مصرف یکى و قبل از مصرف دیگرى سر خود را عقب بکشد تا نه غذایش خیس شود و نه خوراکى به داخل ظرف آب منتقل شود زیرا گوساله خوراک خیس و آب کثیف را دوست ندارد و تحقیقات معتبر نشان داده که این موجب کاهش مصرف خوراک و آب و در نتیجه رشد گوساله شده است.

یاد آورى :

گوساله هایى که در محیط باز نگهدارى شود نسبت به آنهایى که در محیط بسته و انفرادى نگهدارى شوند اضافه وزن بهترى دارند ولى ضریب تبدیل خوراک در ماههاى سرد براى آنها ۲۰% افت مى کند گوساله هائى که در حالت انفرادى نگهدارى مى شوند اسهال و مشکلات تنفسى کمترى دارند . علیرغم افت تبدیل خوراک گوساله هاى حالت باز و گروهى تغذیه بهتر آنها توجیه دارد .

منبع : شماره ۳۶ پیک شیر