جداول مهم برای واحدهای گاوداری شیری

جداول مهم برای واحدهای گاوداری شیری
 جداول مهم برای واحدهای گاوداری شیری

جدول استاندارد های اندازه گیری عملکرد تولید مثلی :

 

 

مورد

میانگین

مطلوب

نرخ آبستنی (%)

۴۰-۴۵

بالاتر از ۵۰

تعداد تلقیح بازاء هر آبستنی

۲/۲-۸/۱

کمتر از ۷/۱

فاصله زایش (ماه)

۱۵-۵/۱۳

۱۳-۱۲

گوساله های تولید ی(%)

۸۰-۷۰

بالاتر از ۹۰

روزهای باز

۱۳۰

۱۰۵ یا کمتر

 

 

 

 

 

 

 

نسبت های معمول مواد معدنی در جیره های غذایی برای جلوگیری از ایجاد عدم تعادل:

   

 

روی به مس:    ۴/۱

آهن به مس :۱ /۴۰

پتاسیم به منیزیوم: ۱/( ۵/۴)

روی به منگنز :   ۱/۱

مس به مولیبدن  :   ۱/۶

پتاسیم به سدیم : ۱/۳

ازت به گوگرد:        ۱/۱۰

کلسیم به فسفر : (۵/۱)/۱

     

 

                جدول متوسط روزهای آبستنی ۵ نژاد مهم گاو شیری

 

 

آیر شایر

۲۷۹   روز

براون سویس

۲۹۰   روز

گرنزی

۲۸۳   روز

هلشتاین

۲۷۹    روز

جرزی

۲۷۹    روز

 

 

 

جدول راهنمای استاندارد مصرف ماده خشک روزانه در گاوهای شیری (برحسب پوند)

 

 

 

هفته پس از زایش

شکم اول

شکم دوم و بالاتر

۱

۳۱

۳۵

۲

۳۵

۴۲

۳

۳۷

۴۶

۴

۴۰

۴۸

۵

۴۲

۵۳

   

 

جدول راهنمایی تعداد تلیسه های جایگزین در گله

 

 

اندازه گله

(مجموع  گاوهای بالغ ٬خشک و دوشا

۷۵

۱۰۰

۲۵۰

۴۰۰

۸۰۰

گوساله های ۰تا ۲ ماهه

۶

۸

۲۰

۳۲

۶۴

 

 

تلیسه های

۳ تا ۵ ماهه

۹

۱۲

۳۱

۴۸

۹۶

۶تا ۸ ماهه

۱۰

۱۲

۳۱

۴۸

۹۶

۹ تا ۱۲  ماهه

۱۳

۱۸

۴۳

۷۲

۱۴۴

۱۳ تا ۱۵ ماهه

۹

۱۲

۳۰

۴۸

۹۶

۱۶ تا ۲۴ ماهه

۲۸

۳۸

۹۵

۱۵۲

۳۰۴

مجموع جایگزین شونده ها

۷۵

۱۰۰

۲۵۰

۴۰۰

۸۰۰

 

 

                                              مآخذ :مجله برآیند - تابستان ۸۰- ص ۵