چند نکته برای پیشگیری از اسهال

چند نکته برای پیشگیری از اسهال
چند نکته برای پیشگیری از اسهال
۱ – مدیریت صحیح استفاده از آغوز

۲- جدا کردن گوساله ها از مادران خود بلافاصله پس از تولد

۳- جدا نگه داشتن گوساله ها از دام های بزرگتر

۴- ضد عفونی کردن وسایل خوراک دهی گوساله ها و محیط گوساله دانی

۵ – نظافت نمودن جایگاه گوساله ها قبل از ورود گوساله های جدید

۶- درمان سریع گوساله های بیمار

 

مآخذ: مجله برآیند شماره ۳