گروه بندى گاو شیرى

گروه بندى گاو شیرى
گاو   گروه بندى گاو شیرى
 

تولید شیر و سن دام مهمترین شاخص ها براى گروه بندى در گاودارى هستند اما سازه هایى چون ، اندازه ى جایگاه ، شمار گاوهایى که در هر نوبت وارد شیر دوشى مى شوند ، وضعیت نمره بدنى ، وضعیت تولید مثلى نیز گروه بندى را تحت اثر قرار میدهند . گاوها شکم اول را معمولاً به خاط کاهش امکان رقابت با گاوهاى بزرگ و افزایش مصرف ماده خشک در یک گروه قرار میدهند . چنانچه این تلیسه ها سنگین وزن شده باشند مى توان آنها را به گروه گاوهاى کم تولید تر منتقل کرد . گاوهاى نزدیک زایمان و تازه زا را نیز براى افزایش امکان مراقبت و رسیدگى بیشتر و آماده سازى شکمبه براى مصرف غذاهاى پر نشاسته و تخمیر پذیر در یک گروه قرار مى دهند.

 

البته مى توان گاو هاى نزدیک زایمان را جدا و با ۲۵ تا ۴۰ در صد کل ماده ى خشک مصرفى از نوع جیره اى گاوهاى پر تولید تغذیه کرد . نگه داشتن گاوهاى تازه زا براى ۱۰ تا ۲۰ روز در یک گروه امکان مى دهد تا از نظر جابجایى شیردان ، کتوز ، ترشحات رحمى ، دماى رحمى و مصرف غذا بهتر چک شوند .

گاوهایى که بدلایلى مثل : مصرف ماده خشک بالا ، مصرف غذاى با کیفیت بالا ، دراز شدن فاصله ى گوساله زایى ، سقط گوساله و قوى بودن چاق شده اند، باید جداگانه و با یک گروه کم تولید تر نگهدارى شوند .

گاوهاى بیمار  را باید جداگانه نگهدارى و با گاوهاى تازه زا تغذیه کردولى نباید آنها را با گاوها تازه زا آمیخته کرد.

در آمریکا براى جابجایى گاوها از نوعى ضریب تصحیح استفاده مى شود که مقدار شیرى است که براى تعادل سازى جیره تنظیم شده بر اساس تعداد گروه بندى و نیز تولید شیر مورد استفاده قرار مى گیرد بدین صورت که وقتى مى خواهیم جیره را برا اساس میانگین تولید شیر و گروه حساب کنیم اگر یک گروه گاو داشته باشیم ۳۰ در صد ، براى دو گروه ۲۰در صد ،براى هنگامى که  ۳ گروه گاو داریم ، ۱۰ در صد مقدار شیر تولیدى ، شیر مورد نظر را بیشتر فرض مى کنیم و سپس جیره را تنظیم  مى کنیم .

گاو را نباید به گروه پائین تر منتقل کرد مگر آنکه نمره بدنى آنان ۳ بیشتر باشد . بهتر است گاوها را گروهى (به جاى یکى – یکى در زمانهاى متفاوت ) جابجا کرد .

نوع دام                          ترکیب استاندارد در گله

گاو دوشا                                     ۳۹

گاو خشک                                     ۷

تلیسه بالاى یکسال                      ۱۶

گوساله ماده زیر یکسال                  ۱۸

گوساله نر زیر یکسال                     ۱۸

گاو نر                                           ۲

جمع                                         ۱۰۰درصد

 

نویسنده : مهندس رضا انتظارى

منبع :نشریه پیک شیر – شماره ۱۴