قیمت کارمزد جوجه یکروزه و نهاده های دام و طیور

قیمت کارمزد جوجه یکروزه

آرشیو قیمتها تا سال 1400        آرشیو قیمتها از سال 1401   واریز وجه جوجه صرفا به حساب تولید کننده ( مرغ مادری ) می باشد             تلفن تماس 18-66574216-021 

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ایندین ریور ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۵۰۰ ۲,۶۰۰ ۲,۵۵۰ ۲,۵۵۰ ⬆️ ۲,۵۵۰ 0 0 ۲,۵۵۰ 0
جوجه یکروزه گوشتی راس ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰ 0 ۲,۵۰۰ ۲,۴۵۳ ۲,۵۶۷ ۲,۴۹۷ ۲,۵۹۰
جوجه یکروزه گوشتی راس وارداتی ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰ 0 ۲,۵۰۰ ۲,۴۵۳ ۲,۳۹۲ ۲,۴۹۷ ۲,۲۷۴
جوجه یکروزه گوشتی پلاس ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۳۵۰ ۲,۴۵۰ ۲,۴۰۰ 0 ۲,۴۰۰ ۲,۳۳۹ ۲,۳۲۰ ۲,۴۱۴ ۲,۱۹۴
جوجه یکروزه گوشتی کاب ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۳۰۰ ۲,۴۰۰ ۲,۳۵۰ 0 ۲,۳۵۰ ۲,۲۵۶ ۲,۲۵۲ ۲,۳۴۶ ۲,۱۲۷
جوجه یکروزه گوشتی کاب وارداتی ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۳۰۰ ۲,۴۰۰ ۲,۳۵۰ 0 ۲,۳۵۰ ۲,۲۵۶ ۲,۲۵۸ ۲,۳۴۶ ۲,۱۳۶
جوجه یکروزه گوشتی راس تولکی ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۲۵۰ ۲,۳۵۰ ۲,۳۰۰ 0 ۲,۳۰۰ ۲,۲۳۹ ۲,۲۰۶ ۲,۳۱۳ ۲,۰۸۵
جوجه یکروزه گوشتی پلاس تولکی ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۲۰۰ ۲,۳۰۰ ۲,۲۵۰ 0 ۲,۲۵۰ ۲,۱۵۶ ۲,۱۴۲ ۲,۲۴۴ ۲,۰۲۶
جوجه یکروزه گوشتی کاب تولکی ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۱۵۰ ۲,۲۵۰ ۲,۲۰۰ 0 ۲,۲۰۰ ۲,۰۷۲ ۲,۰۷۷ ۲,۱۷۶ ۱,۹۶۶
جوجه یکروزه گوشتی آرین ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱,۴۰۰ ۱,۵۰۰ ۱,۴۵۰ 0 ۱,۴۵۰ ۱,۲۵۰ ۱,۲۷۵ ۱,۳۱۰ ۱,۲۳۳
جوجه یکروزه گوشتی آرین صادراتی ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱,۷۰۰ ۱,۸۰۰ ۱,۷۵۰ 0 ۱,۷۵۰ ۱,۵۵۰ ۱,۶۵۷ ۱,۶۴۳ ۱,۷۰۴
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ تهران ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰ ۴۷۲,۵۰۰ 0 ۴۷۲,۵۰۰ ۴۱۶,۱۴۸ ۴۴۷,۰۷۸ ۴۱۰,۵۲۰ ۴۹۳,۱۶۴
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده تهران ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۵۸۵,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ 0 ۵۹۰,۰۰۰ ۵۵۸,۱۴۸ ۵۶۹,۴۷۷ ۵۶۰,۳۰۰ ۵۷۹,۳۴۲
مرغ کشتار تهران ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۸۰۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰ 0 ۸۵۵,۰۰۰ ۸۱۶,۱۱۱ ۸۲۰,۳۴۹ ۸۱۷,۳۰۰ ۸۲۱,۱۸۴
مرغ زنده مادر ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۵۴۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰ 0 ۵۴۵,۰۰۰ ۵۲۶,۶۶۷ ۵۳۹,۳۷۵ ۵۳۷,۶۴۷ ۵۵۵,۰۰۰
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت برزیل بندر امام ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۸۵,۵۰۰ ۸۵,۵۰۰ ۸۵,۵۰۰ 0 ۸۵,۵۰۰ ۹۲,۰۳۸ ۹۷,۸۱۹ ۹۷,۴۹۰ ۹۷,۹۲۵
ذرت برزیل درجه ۲ دزفول ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ 0 ۶۴,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ 0
ذرت صربستان بندر امام ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۳,۵۰۰ ۷۳,۵۰۰ ۷۳,۵۰۰ 0 ۷۳,۵۰۰ ۷۸,۲۵۰ ۸۶,۷۳۵ ۸۶,۰۰۰ 0
ذرت رومانی بندر امام ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۳,۵۰۰ ۷۳,۵۰۰ ۷۳,۵۰۰ 0 ۷۳,۵۰۰ ۸۰,۲۸۸ ۸۴,۱۸۹ ۸۳,۹۵۷ 0
ذرت اوکراین بندر امام ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰ 0 ۷۳,۰۰۰ ۷۷,۸۶۵ ۸۲,۷۹۲ ۸۰,۶۹۴ ۸۶,۶۶۷
ذرت ترکیه بندر امام ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۲,۵۰۰ ۷۲,۵۰۰ ۷۲,۵۰۰ 0 ۷۲,۵۰۰ ۷۸,۱۵۷ ۹۳,۷۴۴ ۸۰,۱۹۲ ۱۰۷,۸۶۸
ذرت روس بندر نوشهر ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ 0 ۷۱,۰۰۰ ۷۷,۳۲۰ ۸۱,۲۱۴ ۷۹,۶۰۰ ۸۳,۶۱۵
ذرت روس بندر فریدونکنار ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ 0 ۷۱,۰۰۰ ۷۷,۷۷۱ ۸۰,۸۷۷ ۷۹,۶۰۷ ۸۳,۵۹۴
ذرت روس بندر امیر آباد ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ 0 ۷۱,۰۰۰ ۷۷,۱۷۳ ۸۱,۵۷۰ ۷۹,۶۸۱ ۸۳,۶۴۷
ذرت روس بندر انزلی ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۱,۵۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۷۱,۵۰۰ 0 ۷۱,۵۰۰ ۷۸,۵۴۸ ۸۲,۵۸۳ ۸۰,۶۵۵ ۸۴,۸۳۹
جو روس بندر فریدونکنار ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰ 0 ۷۹,۵۰۰ ۹۰,۶۸۴ ۹۳,۵۶۷ ۹۳,۱۱۳ 0
جو روس بندر انزلی ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰ 0 ۷۹,۵۰۰ ۸۸,۷۳۳ ۸۹,۳۳۳ ۸۸,۱۵۶ ۸۹,۹۳۳
جو روس بندر امیر آباد ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰ 0 ۷۹,۵۰۰ ۹۱,۳۲۵ ۹۱,۲۶۰ ۹۲,۳۹۳ ۸۹,۵۲۰
جو روس بندر نوشهر ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰ 0 ۷۹,۵۰۰ ۹۲,۴۷۸ ۹۳,۷۹۰ ۹۵,۲۴۴ ۸۰,۹۸۳
سبوس گندم زر ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ 0 ۷۸,۰۰۰ ۸۵,۲۵۰ ۸۵,۶۳۰ ۸۴,۸۲۴ ۸۶,۵۰۰
سبوس گندم ستاره ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ 0 ۷۸,۰۰۰ ۸۵,۳۳۳ ۸۵,۴۲۹ ۸۴,۷۶۹ ۸۶,۰۰۰
جو روس تهران ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰ 0 0 ۹۶,۷۷۳ ۹۶,۷۷۳ ۹۶,۷۷۳ 0
سبوس گندم زرین خوشه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۸۶,۵۰۰ ۸۶,۵۰۰ ۸۶,۵۰۰ 0 0 ۸۷,۳۸۵ ۸۷,۳۸۵ ۸۷,۳۸۵ 0
جو روس آستارا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ⬆️ 0 ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ 0
سبوس گندم باختر ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ 0 0 ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ 0
سبوس برنج کامپیوتری مدرن ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۵,۵۰۰ ۶,۵۰۰ ۶,۰۰۰ ۱,۵۰۰ ⬇️ 0 0 ۷,۱۰۰ 0 ۷,۱۰۰
سبوس سمنان ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۷۳,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ ۷۳,۵۰۰ ⬆️ 0 0 ۷۳,۵۰۰ 0 ۷۳,۵۰۰
ذرت روس بندر امام ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ 0 0 0 ۸۴,۷۶۹ 0 ۸۴,۷۶۹
جو روس بندر عباس ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ 0 0 0 ۸۹,۵۸۳ 0 ۸۹,۵۸۳
ذرت آرژانتین بندر امام ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جو روس گنبد ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ 0 0 0 ۱۰۲,۰۰۰ 0 ۱۰۲,۰۰۰
ذرت روس گنبد ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۱۰۲,۰۰۰ 0 ۱۰۲,۰۰۰
سبوس گندم روشن ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۸۸,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰ 0 0 0 ۸۸,۵۰۰ 0 ۸۸,۵۰۰
سبوس گندم مانا ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ 0 0 0 ۸۵,۰۰۰ 0 ۸۵,۰۰۰
ذرت داخلی بهبهان ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ ۹۹,۵۰۰ ۹۹,۵۰۰ ۹۹,۵۰۰ 0 0 0 ۹۹,۵۰۰ 0 ۹۹,۵۰۰
ذرت داخلی کرمان ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۹۸,۰۰۰ 0 ۹۸,۰۰۰
ذرت داخلی سر پل ذهاب ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ 0 0 0 ۹۸,۰۰۰ 0 ۹۸,۰۰۰
ذرت داخلی دزفول ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ 0 0 0 ۱۰۰,۰۰۰ 0 ۱۰۰,۰۰۰

قیمت اسید آمینه و ریز مغذی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
متیونین دگوسا ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ 0 ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۴۲۵,۳۷۰ ۲,۲۵۷,۱۱۱ ۲,۵۱۹,۶۰۸ ۱,۹۱۷,۲۵۰
لیزین چینی ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰ 0 ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۴۶۶,۸۵۲ ۱,۳۹۸,۸۳۳ ۱,۵۴۷,۷۴۵ ۱,۲۰۰,۵۰۰
کولین چینی ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۵۷۵,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰ 0 ۵۷۵,۰۰۰ ۶۰۲,۷۷۸ ۶۰۹,۳۲۸ ۶۰۷,۵۳۹ ۶۱۰,۷۵۰
ترئونین چینی ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰ 0 ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۵۵۷,۹۶۳ ۱,۴۸۵,۵۵۶ ۱,۶۰۷,۶۴۷ ۱,۳۲۵,۵۰۰
والین ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ⬆️ 0 ۳۷۵,۰۰۰ ۴۶۷,۶۲۵ ۳۷۲,۵۰۰ ۴۹۹,۳۳۳
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
منو کلسیم فسفات گرانول تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ⬆️ 0 ۵۶۰,۰۰۰ ۵۴۲,۵۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰
زئولیت قم ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ 0 0 ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰
نمک معدنی فله قم ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ 0 0 ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰
کربنات کلسیم قزوین ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۳,۳۰۰ ۶,۱۰۰ ۴,۷۰۰ ۷۰۰ ⬆️ 0 0 ۴,۳۵۰ 0 ۴,۳۵۰
جوش شیرین مشهد ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۷,۵۰۰ ۱۱۷,۵۰۰ ⬆️ 0 0 ۱۱۷,۵۰۰ 0 ۱۱۷,۵۰۰
ماکیان فسفات ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۴۰۰,۰۰۰ 0 ۴۰۰,۰۰۰
جوش شیرین تهران ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۱۳۰,۰۰۰ 0 ۱۳۰,۰۰۰
دی کلسیم فسفات گرانول تهران ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ 0 0 0 ۴۰۰,۰۰۰ 0 ۴۰۰,۰۰۰
دی کلسیم فسفات پودری تهران ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۳۸۷,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۳۷۳,۵۰۰ 0 ۳۷۳,۵۰۰
صدف معدنی گنبد ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۵,۰۰۰ 0 ۵,۰۰۰

قیمت پودر گوشت ، ماهی و جوجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پودر جوجه گرگان ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۴۹,۵۰۰ 0 ۴۹,۵۰۰
پودر ماهی جنوب ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۳۶۰,۰۰۰ 0 ۳۶۰,۰۰۰
پودر ماهی ترکیبی گیلان ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۲۶۰,۰۰۰ 0 ۲۶۰,۰۰۰
پودر ماهی کیلکا گیلان ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۷۶۰,۰۰۰ 0 ۷۶۰,۰۰۰
پودر گوشت دامی مشهد ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۱۲۵,۰۰۰ 0 ۱۲۵,۰۰۰

قیمت روغن , اسید چرب و پودر چربی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
روغن خام سویا فله گنبد ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ 0 ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۰,۷۱۴ ۳۸۱,۰۰۰ 0
روغن خام سویا فله نیشابور ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ 0 ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۴,۲۵۹ ۳۴۷,۱۴۱ ۳۶۲,۶۴۷ ۳۲۰,۲۵۰
روغن خام سویا فله بندر امام ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ 0 ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۲,۹۶۳ ۳۵۴,۶۷۲ ۳۶۱,۹۶۱ ۳۲۳,۶۳۶
روغن خام سویا گالن مازندران ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۴۳۵,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰ 0 ۴۳۵,۰۰۰ ۴۲۳,۱۴۸ ۳۸۵,۷۹۵ ۴۰۳,۷۲۵ ۳۶۳,۰۲۶
روغن خام کلزا فله بهپاک ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۴۳۵,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ 0 0 ۴۱۶,۸۴۲ ۴۱۲,۳۳۳ ۴۱۲,۳۳۳ 0
روغن خام سویا فله بهپاک ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳۹۵,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ 0 0 ۳۸۸,۱۵۸ ۳۵۹,۷۶۷ ۳۸۶,۸۳۳ ۳۲۲,۸۵۸
اسید چرب گرگان ۰۶ فروردین ۱۴۰۳ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۲۱۷,۵۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
پودر چربی خالص تهران ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ⬇️ 0 0 ۵۸۱,۲۵۰ 0 ۵۸۱,۲۵۰
روغن خام سویا فله شیراز ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ 0 0 0 ۳۲۵,۰۰۰ 0 ۳۲۵,۰۰۰
روغن خام سویا فله بندر عباس ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۳۱۵,۰۰۰ 0 ۳۱۵,۰۰۰
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
فرمالین ۲۰ لیتری تهران ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۲,۱۶۵,۰۰۰ 0 ۲,۱۶۵,۰۰۰
پرمنگنات ایرانی تهران ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۷۰,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۹۷۰,۰۰۰ 0 ۹۷۰,۰۰۰

قیمت کنجاله ها و دانه های روغنی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا بهپاک ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲۳۹,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰ 0 ۲۳۹,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰ 0
کنجاله سویا روغن طلایی نیشابور ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ 0 ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ 0
کنجاله کلزا گچساران ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰ 0 ۱۹۳,۰۰۰ ۲۰۴,۵۹۳ ۲۳۳,۹۰۱ ۲۰۹,۸۳۳ ۲۶۳,۵۶۵
کنجاله کلزا نهاوند ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ 0 ۱۹۵,۰۰۰ ۲۰۶,۲۹۶ ۲۱۱,۷۶۰ ۲۰۸,۷۷۱ ۲۱۵,۹۸۳
کنجاله کلزا کرمانشاه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰ 0 ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۶,۳۰۰ ۱۹۶,۳۰۰ ۱۹۵,۷۵۰ 0
کنجاله پنبه دانه آذربایجان آستارا ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰ 0 ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۳۲۰ ۱۹۴,۳۲۰ ۱۹۴,۳۰۸ 0
کنجاله پنبه دانه قزاق مشهد ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ 0 ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ 0
کنجاله گلرنگ نهاوند ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ 0 ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۷,۶۰۰ ۱۲۳,۸۳۹ ۱۲۶,۹۱۷ ۱۲۲,۰۵۱
کنجاله آفتابگردان قزاق مشهد ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ 0 ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۸۳۳ ۱۳۹,۲۱۱ ۱۳۹,۰۰۰ 0
گلوتن ۶۰% قزوین ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۵۲۵,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ 0 ۵۲۵,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ ۵۲۲,۰۱۳ ۵۲۳,۴۰۹ ۵۲۰,۴۳۲
فول فت سویا قزوین ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۳۰۴,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰ 0 ۳۰۴,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰ ۲۹۴,۵۷۸ ۲۹۸,۱۵۹ ۲۹۰,۸۵۷
فول فت سویا سمنان ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲۵۸,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰ 0 ۲۵۸,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰ ۲۶۶,۱۵۳ ۲۶۳,۲۲۴ ۲۷۱,۱۶۷
دانه کلزا بندر امام ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳۳۱,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰ ⬆️ 0 ۳۳۱,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰ 0
دانه کلزا تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳۵۱,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ⬆️ 0 ۳۳۷,۶۶۷ ۳۳۷,۶۶۷ ۳۳۷,۶۶۷ 0
کنجاله کلزا یگانه خزر ساری ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ 0 0 ۲۲۱,۵۰۰ ۲۳۱,۱۴۰ ۲۲۸,۲۳۹ ۲۴۳,۲۷۳
کنجاله سویا نوید بندر امام ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۰۱,۰۰۰ ۲۰۱,۰۰۰ ۲۰۱,۰۰۰ 0 0 ۲۰۱,۰۰۰ ۱۹۹,۸۵۶ ۲۰۱,۴۰۹ ۱۹۶,۴۴۰
کنجاله سویا هندی بندر امام ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۰۹,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰ 0 0 ۲۰۹,۰۰۰ ۲۱۰,۶۰۷ ۲۱۱,۰۴۵ ۲۰۹,۰۰۰
کنجاله کلزا طلا سفید گنبد ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ⬇️ 0 ۲۱۰,۷۵۰ ۲۱۰,۷۵۰ ۲۱۰,۷۵۰ 0
کنجاله سویا برزیل بندر امام ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۱۹,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰ ⬆️ 0 ۲۱۹,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰ 0
کنجاله سویا کلهر دانه بندر امام ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ ⬆️ 0 ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ 0
کنجاله سویا نابدانه سمنان ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ ⬆️ 0 ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ 0
گلوتن ۵۲% قزوین ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ 0 0 ۴۴۰,۰۰۰ ۴۳۱,۳۰۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۲۷,۵۰۰
کنجاله ذرت جویبار ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ 0 0 ۱۲۲,۸۷۵ ۱۰۷,۷۳۱ ۱۰۷,۷۳۱ 0
کنجاله ذرت سویا بین گرگان ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ 0 0 ۱۱۱,۸۷۵ ۱۱۱,۸۷۵ ۱۱۱,۸۷۵ 0
کنجاله پنبه دانه قزاق بندر امیرآباد ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ 0 0 ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ 0
کنجاله آفتابگردان قزاق بندر امیرآباد ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ 0 0 0 ۱۴۲,۶۶۷ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰
کنجاله کنجد تهران ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ 0 0 0 ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ 0
کنجاله ذرت قزوین ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ 0 0 0 ۱۰۸,۱۷۴ ۹۴,۱۱۱ ۱۱۱,۵۹۵
کنجاله پنبه دانه نیشابور ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ 0 0 0 ۱۶۸,۴۰۰ 0 ۱۶۸,۴۰۰
دانه سویا برزیل بندر امام ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ 0 0 0 ۲۲۱,۰۰۰ 0 ۲۲۱,۰۰۰
پنبه دانه نیشابور ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ⬇️ 0 0 ۲۳۸,۰۰۰ 0 ۲۳۸,۰۰۰
پنبه دانه داراب ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۲۳۸,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ 0 0 0 ۲۳۵,۴۰۰ 0 ۲۳۵,۴۰۰
دانه سویا کانادایی بندر امام ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ۲۴۱,۵۰۰ ۲۴۱,۵۰۰ ۲۴۱,۵۰۰ 0 0 0 ۲۴۱,۵۰۰ 0 ۲۴۱,۵۰۰
کنجاله سویا اتکا بندر خرمشهر ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲۷,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰ 0 0 0 ۲۱۸,۵۰۰ 0 ۲۱۸,۵۰۰
پنبه دانه سبزوار ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ 0 0 0 ۲۲۳,۰۰۰ 0 ۲۲۳,۰۰۰
پنبه دانه گرمسار ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰ 0 0 0 ۲۲۶,۰۰۰ 0 ۲۲۶,۰۰۰
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تفاله چغندر قند نیشابور ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ⬆️ 0 ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
تفاله چغندر قند جوین ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ⬆️ 0 ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ 0

مجموعه مـــــرغ اجداد و مــادر دیـــــزباد