قیمت کارمزد جوجه یکروزه و نهاده های دام و طیور

قیمت کارمزد جوجه یکروزه

آرشیو قیمتها تا سال 1400        آرشیو قیمتها از سال 1401   واریز وجه جوجه صرفا به حساب تولید کننده ( مرغ مادری ) می باشد             تلفن تماس 18-66574216-021 

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ایندین ریور ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۲۰۰ ۲,۳۰۰ ۲,۲۵۰ ۱۰۰ ⬇️ ۲,۵۵۰ 0 0 ۲,۵۵۰ 0
جوجه یکروزه گوشتی راس ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۱۰۰ ۲,۲۰۰ ۲,۱۵۰ ۱۰۰ ⬇️ ۲,۴۶۳ ۲,۴۵۳ ۲,۵۶۷ ۲,۴۸۶ ۲,۵۹۰
جوجه یکروزه گوشتی راس وارداتی ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۱۰۰ ۲,۲۰۰ ۲,۱۵۰ ۱۰۰ ⬇️ ۲,۴۶۳ ۲,۴۵۳ ۲,۳۹۲ ۲,۴۸۶ ۲,۲۷۴
جوجه یکروزه گوشتی پلاس ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۲,۰۵۰ ۲,۱۵۰ ۲,۱۰۰ ۱۰۰ ⬇️ ۲,۴۰۰ ۲,۳۳۹ ۲,۳۲۰ ۲,۴۱۰ ۲,۱۹۴
جوجه یکروزه گوشتی کاب ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱,۹۵۰ ۲,۰۵۰ ۲,۰۰۰ ۱۰۰ ⬇️ ۲,۳۳۴ ۲,۲۵۶ ۲,۲۵۲ ۲,۳۴۲ ۲,۱۲۷
جوجه یکروزه گوشتی کاب وارداتی ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱,۹۵۰ ۲,۰۵۰ ۲,۰۰۰ ۱۰۰ ⬇️ ۲,۳۳۴ ۲,۲۵۶ ۲,۲۵۸ ۲,۳۴۲ ۲,۱۳۶
جوجه یکروزه گوشتی راس تولکی ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱,۹۰۰ ۲,۰۰۰ ۱,۹۵۰ ۱۰۰ ⬇️ ۲,۲۸۴ ۲,۲۳۹ ۲,۲۰۶ ۲,۳۰۴ ۲,۰۸۵
جوجه یکروزه گوشتی پلاس تولکی ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱,۸۵۰ ۱,۹۵۰ ۱,۹۰۰ ۱۰۰ ⬇️ ۲,۲۳۴ ۲,۱۵۶ ۲,۱۴۲ ۲,۲۴۱ ۲,۰۲۶
جوجه یکروزه گوشتی کاب تولکی ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱,۷۵۰ ۱,۸۵۰ ۱,۸۰۰ ۱۰۰ ⬇️ ۲,۱۷۸ ۲,۰۷۲ ۲,۰۷۷ ۲,۱۷۶ ۱,۹۶۶
جوجه یکروزه گوشتی آرین صادراتی ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱,۶۰۰ ۱,۷۰۰ ۱,۶۵۰ ۲۰۰ ⬆️ ۱,۶۳۴ ۱,۵۵۰ ۱,۶۵۷ ۱,۶۳۸ ۱,۷۰۴
جوجه یکروزه گوشتی آرین ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۷۰۰ ۸۰۰ ۷۵۰ ۱۰۰ ⬇️ ۱,۲۷۸ ۱,۲۵۰ ۱,۲۷۵ ۱,۲۹۷ ۱,۲۳۳
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ تهران ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۳۹۵,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰ ⬇️ ۴۶۱,۵۹۱ ۴۱۶,۱۴۸ ۴۴۷,۰۷۸ ۴۲۵,۴۷۲ ۴۹۳,۱۶۴
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده تهران ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۵۴۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰ 0 ۵۶۰,۹۰۹ ۵۵۸,۱۴۸ ۵۶۹,۴۷۷ ۵۶۰,۰۷۰ ۵۷۹,۳۴۲
مرغ کشتار تهران ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۷۸۵,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۱۷,۵۰۰ 0 ۸۳۳,۱۸۲ ۸۱۶,۱۱۱ ۸۲۰,۳۴۹ ۸۲۱,۶۹۰ ۸۲۱,۱۸۴
مرغ زنده مادر ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۵۲۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ⬇️ ۵۵۰,۶۸۲ ۵۲۶,۶۶۷ ۵۳۹,۳۷۵ ۵۴۱,۵۲۸ ۵۵۵,۰۰۰
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت برزیل بندر امام ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۸۴,۵۰۰ ۸۴,۵۰۰ ۸۴,۵۰۰ 0 ۸۵,۰۶۸ ۹۲,۰۳۸ ۹۷,۸۱۹ ۹۳,۸۱۰ ۹۷,۹۲۵
ذرت برزیل درجه ۲ دزفول ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ 0 ۶۴,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰ ۶۴,۵۵۶ 0
ذرت رومانی بندر امام ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۷۲,۵۰۰ ۷۲,۵۰۰ ۷۲,۵۰۰ ۱,۰۰۰ ⬇️ ۷۳,۰۹۱ ۸۰,۲۸۸ ۸۴,۱۸۹ ۸۰,۵۴۵ 0
ذرت صربستان بندر امام ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۷۲,۵۰۰ ۷۲,۵۰۰ ۷۲,۵۰۰ ۵۰۰ ⬇️ ۷۳,۲۵۰ ۷۸,۲۵۰ ۸۶,۷۳۵ ۸۰,۶۴۵ 0
ذرت اوکراین بندر امام ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ 0 ۷۲,۲۲۲ ۷۷,۸۶۵ ۸۲,۷۹۲ ۷۸,۵۰۰ ۸۶,۶۶۷
ذرت ترکیه بندر امام ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰ 0 ۷۰,۲۲۷ ۷۸,۱۵۷ ۹۳,۷۴۴ ۷۶,۵۴۵ ۱۰۷,۸۶۸
ذرت روس بندر امام ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۵۰۰ ⬆️ ۷۰,۷۵۰ 0 ۸۴,۷۶۹ ۷۰,۷۵۰ ۸۴,۷۶۹
ذرت روس بندر نوشهر ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰ ۵۰۰ ⬇️ ۶۹,۵۲۳ ۷۷,۳۲۰ ۸۱,۲۱۴ ۷۶,۳۷۱ ۸۳,۶۱۵
ذرت روس بندر فریدونکنار ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰ ۲,۵۰۰ ⬇️ ۶۹,۸۷۵ ۷۷,۷۷۱ ۸۰,۸۷۷ ۷۷,۰۲۶ ۸۳,۵۹۴
ذرت روس بندر امیر آباد ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰ ۵۰۰ ⬇️ ۶۹,۶۱۱ ۷۷,۱۷۳ ۸۱,۵۷۰ ۷۶,۸۰۵ ۸۳,۶۴۷
جو روس بندر انزلی ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۱,۵۰۰ ⬇️ ۷۴,۷۱۹ ۸۸,۷۳۳ ۸۹,۳۳۳ ۸۱,۵۰۰ ۸۹,۹۳۳
جو روس بندر امیر آباد ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ 0 ۷۴,۸۴۲ ۹۱,۳۲۵ ۹۱,۲۶۰ ۸۵,۴۲۴ ۸۹,۵۲۰
جو روس کرج ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ⬆️ ۷۷,۳۳۳ 0 0 ۷۷,۳۳۳ 0
جو داخلی کرمانشاه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۹۷,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ⬆️ ۹۵,۶۶۷ 0 0 ۹۵,۶۶۷ 0
سبوس گندم طلایی ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰ 0 ۶۵,۵۰۰ 0 0 ۶۵,۵۰۰ 0
سبوس گندم باختر ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰ 0 ۶۸,۵۴۵ 0 0 ۶۸,۵۴۵ 0
سبوس گندم هلیانه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰ 0 ۷۰,۵۴۸ 0 0 ۷۰,۵۴۸ 0
سبوس گندم زر ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ 0 ۷۲,۲۵۰ ۸۵,۲۵۰ ۸۵,۶۳۰ ۷۸,۳۶۸ ۸۶,۵۰۰
ذرت روس بندر انزلی ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ 0 ۷۱,۶۵۶ ۷۸,۵۴۸ ۸۲,۵۸۳ ۷۸,۲۸۹ ۸۴,۸۳۹
جو روس بندر نوشهر ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ 0 ۷۵,۱۰۷ ۹۲,۴۷۸ ۹۳,۷۹۰ ۹۰,۴۹۱ ۸۰,۹۸۳
جو روس بندر فریدونکنار ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ 0 ۷۴,۶۵۴ ۹۰,۶۸۴ ۹۳,۵۶۷ ۸۷,۸۴۹ 0
جو داخلی گلستان ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ 0 ۸۰,۰۰۰ 0 0 ۸۰,۰۰۰ 0
سبوس گندم میهن ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ۶۷,۵۰۰ ۶۷,۵۰۰ ۶۷,۵۰۰ 0 ۷۱,۷۸۱ 0 0 ۷۱,۷۸۱ 0
سبوس گندم آرد مرکزی ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ۶۷,۵۰۰ ۶۷,۵۰۰ ۶۷,۵۰۰ 0 ۶۷,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ۷۵,۱۶۷ 0
سبوس گندم ستاره ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰ 0 ۶۹,۸۵۰ ۸۵,۳۳۳ ۸۵,۴۲۹ ۷۸,۲۹۵ ۸۶,۰۰۰
سبوس گندم آرد داران ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ 0 ۷۴,۳۵۰ 0 0 ۷۴,۳۵۰ 0
سبوس گندم البرز ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ 0 ۷۴,۳۷۵ 0 0 ۷۴,۳۷۵ 0
جو روس تهران ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰ 0 0 ۹۶,۷۷۳ ۹۶,۷۷۳ ۹۶,۷۷۳ 0
سبوس گندم زرین خوشه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۸۶,۵۰۰ ۸۶,۵۰۰ ۸۶,۵۰۰ 0 0 ۸۷,۳۸۵ ۸۷,۳۸۵ ۸۷,۳۸۵ 0
جو روس آستارا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ⬆️ 0 ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ 0
سبوس برنج کامپیوتری مدرن ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۵,۵۰۰ ۶,۵۰۰ ۶,۰۰۰ ۱,۵۰۰ ⬇️ 0 0 ۷,۱۰۰ 0 ۷,۱۰۰
سبوس سمنان ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۷۳,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ ۷۳,۵۰۰ ⬆️ 0 0 ۷۳,۵۰۰ 0 ۷۳,۵۰۰
جو روس بندر عباس ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ 0 0 0 ۸۹,۵۸۳ 0 ۸۹,۵۸۳
ذرت آرژانتین بندر امام ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جو روس گنبد ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ 0 0 0 ۱۰۲,۰۰۰ 0 ۱۰۲,۰۰۰
ذرت روس گنبد ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۱۰۲,۰۰۰ 0 ۱۰۲,۰۰۰
سبوس گندم روشن ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۸۸,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰ 0 0 0 ۸۸,۵۰۰ 0 ۸۸,۵۰۰
سبوس گندم مانا ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ 0 0 0 ۸۵,۰۰۰ 0 ۸۵,۰۰۰
ذرت داخلی بهبهان ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ ۹۹,۵۰۰ ۹۹,۵۰۰ ۹۹,۵۰۰ 0 0 0 ۹۹,۵۰۰ 0 ۹۹,۵۰۰
ذرت داخلی کرمان ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۹۸,۰۰۰ 0 ۹۸,۰۰۰
ذرت داخلی سر پل ذهاب ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ 0 0 0 ۹۸,۰۰۰ 0 ۹۸,۰۰۰
ذرت داخلی دزفول ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ 0 0 0 ۱۰۰,۰۰۰ 0 ۱۰۰,۰۰۰

قیمت اسید آمینه و ریز مغذی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
متیونین دگوسا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ 0 ۱,۹۰۸,۶۳۶ ۲,۴۲۵,۳۷۰ ۲,۲۵۷,۱۱۱ ۲,۳۳۹,۴۴۴ ۱,۹۱۷,۲۵۰
لیزین چینی ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ⬆️ ۹۴۷,۷۲۷ ۱,۴۶۶,۸۵۲ ۱,۳۹۸,۸۳۳ ۱,۳۷۱,۱۸۱ ۱,۲۰۰,۵۰۰
کولین چینی ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ⬆️ ۵۵۴,۳۱۸ ۶۰۲,۷۷۸ ۶۰۹,۳۲۸ ۵۹۱,۷۲۹ ۶۱۰,۷۵۰
ترئونین چینی ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ 0 ۱,۰۴۸,۶۳۶ ۱,۵۵۷,۹۶۳ ۱,۴۸۵,۵۵۶ ۱,۴۴۰,۹۷۲ ۱,۳۲۵,۵۰۰
لیزین دگوسا ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ۸۱۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ 0 ۸۱۰,۰۰۰ 0 0 ۸۱۰,۰۰۰ 0
والین ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ⬆️ 0 ۳۷۵,۰۰۰ ۴۶۷,۶۲۵ ۳۷۲,۵۰۰ ۴۹۹,۳۳۳
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
منو کلسیم فسفات چین بندر امام ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ⬆️ ۵۳۰,۰۰۰ 0 0 ۵۳۰,۰۰۰ 0
منو کلسیم فسفات گرانول تهران ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ 0 ۵۶۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۴۲,۵۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰
زئولیت قم ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ 0 0 ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰
نمک معدنی فله قم ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ 0 0 ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰
کربنات کلسیم قزوین ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۳,۳۰۰ ۶,۱۰۰ ۴,۷۰۰ ۷۰۰ ⬆️ 0 0 ۴,۳۵۰ 0 ۴,۳۵۰
جوش شیرین مشهد ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۷,۵۰۰ ۱۱۷,۵۰۰ ⬆️ 0 0 ۱۱۷,۵۰۰ 0 ۱۱۷,۵۰۰
ماکیان فسفات ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۴۰۰,۰۰۰ 0 ۴۰۰,۰۰۰
جوش شیرین تهران ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۱۳۰,۰۰۰ 0 ۱۳۰,۰۰۰
دی کلسیم فسفات گرانول تهران ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ 0 0 0 ۴۰۰,۰۰۰ 0 ۴۰۰,۰۰۰
دی کلسیم فسفات پودری تهران ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۳۸۷,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۳۷۳,۵۰۰ 0 ۳۷۳,۵۰۰
صدف معدنی گنبد ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۵,۰۰۰ 0 ۵,۰۰۰

قیمت پودر گوشت ، ماهی و جوجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پودر جوجه شمال ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ 0 ۵۵,۰۰۰ 0 0 ۵۵,۰۰۰ 0
پودر گوشت دامی مشهد ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ⬆️ ۱۲۷,۰۰۰ 0 ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
پودر جوجه گرگان ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۴۹,۵۰۰ 0 ۴۹,۵۰۰
پودر ماهی جنوب ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۳۶۰,۰۰۰ 0 ۳۶۰,۰۰۰
پودر ماهی ترکیبی گیلان ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۲۶۰,۰۰۰ 0 ۲۶۰,۰۰۰
پودر ماهی کیلکا گیلان ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۷۶۰,۰۰۰ 0 ۷۶۰,۰۰۰

قیمت روغن , اسید چرب و پودر چربی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
روغن تصفیه سویا اراک ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۳۷۷,۰۰۰ ۳۷۷,۰۰۰ ۳۷۷,۰۰۰ 0 ۳۷۷,۰۰۰ 0 0 ۳۷۷,۰۰۰ 0
روغن تصفیه سویا نهاوند ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ 0 ۳۸۵,۰۰۰ 0 0 ۳۸۵,۰۰۰ 0
روغن خام سویا فله گنبد ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۳۶۵,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ 0 ۳۸۲,۹۵۵ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۰,۷۱۴ ۳۸۲,۰۸۳ 0
روغن خام سویا فله نیشابور ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۳۶۲,۰۰۰ ۳۶۲,۰۰۰ ۳۶۲,۰۰۰ 0 ۳۸۲,۴۰۹ ۳۸۴,۲۵۹ ۳۴۷,۱۴۱ ۳۶۸,۳۷۵ ۳۲۰,۲۵۰
روغن خام سویا فله بندر امام ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۳۵۶,۰۰۰ ۳۵۶,۰۰۰ ۳۵۶,۰۰۰ 0 ۳۸۱,۳۱۸ ۳۸۲,۹۶۳ ۳۵۴,۶۷۲ ۳۶۷,۵۵۶ ۳۲۳,۶۳۶
روغن خام سویا گالن مازندران ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ 0 ۴۲۶,۵۹۱ ۴۲۳,۱۴۸ ۳۸۵,۷۹۵ ۴۱۰,۲۷۸ ۳۶۳,۰۲۶
روغن خام کلزا فله بهپاک ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۴۳۵,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ 0 0 ۴۱۶,۸۴۲ ۴۱۲,۳۳۳ ۴۱۲,۳۳۳ 0
روغن خام سویا فله بهپاک ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳۹۵,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ 0 0 ۳۸۸,۱۵۸ ۳۵۹,۷۶۷ ۳۸۶,۸۳۳ ۳۲۲,۸۵۸
اسید چرب گرگان ۰۶ فروردین ۱۴۰۳ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۲۱۷,۵۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
پودر چربی خالص تهران ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ⬇️ 0 0 ۵۸۱,۲۵۰ 0 ۵۸۱,۲۵۰
روغن خام سویا فله شیراز ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ 0 0 0 ۳۲۵,۰۰۰ 0 ۳۲۵,۰۰۰
روغن خام سویا فله بندر عباس ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۳۱۵,۰۰۰ 0 ۳۱۵,۰۰۰
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
فرمالین ۲۰ لیتری تهران ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۲,۱۶۵,۰۰۰ 0 ۲,۱۶۵,۰۰۰
پرمنگنات ایرانی تهران ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۷۰,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۹۷۰,۰۰۰ 0 ۹۷۰,۰۰۰

قیمت کنجاله ها و دانه های روغنی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آرژانتین بندر امام ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۲۰۹,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰ 0 ۲۰۹,۴۰۰ 0 0 ۲۰۹,۴۰۰ 0
کنجاله سویا نوید بندر امام ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹۶,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ 0 ۱۹۹,۴۰۹ ۲۰۱,۰۰۰ ۱۹۹,۸۵۶ ۲۰۰,۴۰۹ ۱۹۶,۴۴۰
کنجاله سویا یگانه خزر ساری ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۲۰۱,۰۰۰ ۲۰۱,۰۰۰ ۲۰۱,۰۰۰ 0 ۲۰۱,۳۱۳ 0 0 ۲۰۱,۳۱۳ 0
کنجاله سویا نگین گلستان ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ 0 ۲۰۱,۵۰۰ 0 0 ۲۰۱,۵۰۰ 0
کنجاله سویا هندی بندر امام ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ 0 ۱۹۹,۱۷۶ ۲۰۹,۰۰۰ ۲۱۰,۶۰۷ ۲۰۳,۸۳۹ ۲۰۹,۰۰۰
دانه کلزا بندر امام ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۳۳۳,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰ 0 ۳۳۲,۴۶۷ ۳۳۱,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰ ۳۳۲,۳۷۵ 0
کنجاله کلزا کرمانشاه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷۰,۵۰۰ ۱۷۰,۵۰۰ ۱۷۰,۵۰۰ ۱,۰۰۰ ⬇️ ۱۸۸,۹۷۲ ۱۹۶,۳۰۰ ۱۹۶,۳۰۰ ۱۹۰,۵۶۵ 0
کنجاله کلزا گچساران ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷۱,۵۰۰ ۱۷۱,۵۰۰ ۱۷۱,۵۰۰ ۵۰۰ ⬆️ ۱۸۳,۱۷۵ ۲۰۴,۵۹۳ ۲۳۳,۹۰۱ ۲۰۲,۴۵۷ ۲۶۳,۵۶۵
کنجاله کلزا یگانه خزر ساری ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ 0 ۱۷۹,۳۵۷ ۲۲۱,۵۰۰ ۲۳۱,۱۴۰ ۲۱۶,۸۳۳ ۲۴۳,۲۷۳
کنجاله کلزا اکسدانه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷۶,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ 0 ۱۸۴,۲۵۰ 0 0 ۱۸۴,۲۵۰ 0
کنجاله کلزا بهپاک بهشهر ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰ 0 ۱۷۳,۵۷۱ 0 0 ۱۷۳,۵۷۱ 0
کنجاله کلزا سویا بین گرگان ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰ 0 ۱۷۳,۰۰۰ 0 0 ۱۷۳,۰۰۰ 0
کنجاله پنبه دانه قزاق مشهد ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۴۶,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰ 0 ۱۴۵,۵۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۴۰۷ 0
کنجاله گلرنگ نهاوند ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ⬆️ ۱۱۲,۹۵۵ ۱۲۷,۶۰۰ ۱۲۳,۸۳۹ ۱۲۰,۰۶۷ ۱۲۲,۰۵۱
گلوتن ۶۰% قزوین ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۵۲۶,۰۰۰ ۵۲۶,۰۰۰ ۵۲۶,۰۰۰ 0 ۵۲۵,۵۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ ۵۲۲,۰۱۳ ۵۲۴,۰۹۲ ۵۲۰,۴۳۲
فول فت سویا قزوین ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۳۰۵,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰ 0 ۳۰۴,۵۰۰ ۳۰۴,۰۰۰ ۲۹۴,۵۷۸ ۳۰۰,۳۸۷ ۲۹۰,۸۵۷
فول فت سویا سمنان ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۲۵۸,۵۰۰ ۲۵۸,۵۰۰ ۲۵۸,۵۰۰ 0 ۲۵۸,۲۵۰ ۲۵۸,۰۰۰ ۲۶۶,۱۵۳ ۲۶۱,۷۳۶ ۲۷۱,۱۶۷
کنجاله سویا برزیل بندر امام ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ۲۰۸,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ 0 ۲۰۹,۴۵۵ ۲۱۹,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰ ۲۱۰,۲۵۰ 0
کنجاله سویا بهپاک ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ۲۴۱,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰ 0 ۲۴۰,۳۳۳ ۲۳۹,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰ ۲۴۰,۱۱۱ 0
کنجاله سویا اتکا بندر خرمشهر ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ 0 ۲۰۱,۵۰۰ 0 ۲۱۸,۵۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۱۸,۵۰۰
کنجاله کلزا نهاوند ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰ 0 ۱۹۴,۲۰۰ ۲۰۶,۲۹۶ ۲۱۱,۷۶۰ ۲۰۶,۴۵۶ ۲۱۵,۹۸۳
کنجاله سویا روغن طلایی نیشابور ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ 0 ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ 0
کنجاله پنبه دانه آذربایجان آستارا ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰ 0 ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۳۲۰ ۱۹۴,۳۲۰ ۱۹۴,۲۵۰ 0
کنجاله آفتابگردان قزاق مشهد ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ 0 ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۸۳۳ ۱۳۹,۲۱۱ ۱۳۸,۰۷۷ 0
دانه کلزا تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳۵۱,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ⬆️ 0 ۳۳۷,۶۶۷ ۳۳۷,۶۶۷ ۳۳۷,۶۶۷ 0
کنجاله کلزا طلا سفید گنبد ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ⬇️ 0 ۲۱۰,۷۵۰ ۲۱۰,۷۵۰ ۲۱۰,۷۵۰ 0
کنجاله سویا کلهر دانه بندر امام ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ ⬆️ 0 ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ 0
کنجاله سویا نابدانه سمنان ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ ⬆️ 0 ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ 0
گلوتن ۵۲% قزوین ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ 0 0 ۴۴۰,۰۰۰ ۴۳۱,۳۰۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۲۷,۵۰۰
کنجاله ذرت جویبار ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ 0 0 ۱۲۲,۸۷۵ ۱۰۷,۷۳۱ ۱۰۷,۷۳۱ 0
کنجاله ذرت سویا بین گرگان ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ 0 0 ۱۱۱,۸۷۵ ۱۱۱,۸۷۵ ۱۱۱,۸۷۵ 0
کنجاله پنبه دانه قزاق بندر امیرآباد ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ 0 0 ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ 0
کنجاله آفتابگردان قزاق بندر امیرآباد ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ 0 0 0 ۱۴۲,۶۶۷ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰
کنجاله کنجد تهران ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ 0 0 0 ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ 0
کنجاله ذرت قزوین ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ 0 0 0 ۱۰۸,۱۷۴ ۹۴,۱۱۱ ۱۱۱,۵۹۵
کنجاله پنبه دانه نیشابور ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ 0 0 0 ۱۶۸,۴۰۰ 0 ۱۶۸,۴۰۰
دانه سویا برزیل بندر امام ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ 0 0 0 ۲۲۱,۰۰۰ 0 ۲۲۱,۰۰۰
پنبه دانه نیشابور ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ⬇️ 0 0 ۲۳۸,۰۰۰ 0 ۲۳۸,۰۰۰
پنبه دانه داراب ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۲۳۸,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ 0 0 0 ۲۳۵,۴۰۰ 0 ۲۳۵,۴۰۰
دانه سویا کانادایی بندر امام ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ۲۴۱,۵۰۰ ۲۴۱,۵۰۰ ۲۴۱,۵۰۰ 0 0 0 ۲۴۱,۵۰۰ 0 ۲۴۱,۵۰۰
پنبه دانه سبزوار ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ 0 0 0 ۲۲۳,۰۰۰ 0 ۲۲۳,۰۰۰
پنبه دانه گرمسار ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰ 0 0 0 ۲۲۶,۰۰۰ 0 ۲۲۶,۰۰۰
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تفاله چغندر قند نیشابور ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ⬇️ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۴,۳۳۳ ۱۳۹,۰۰۰
تفاله چغندر قند جوین ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ⬇️ ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰ 0

آگهی تبلیغاتی

مجموعه مـــــرغ اجداد و مــادر دیـــــزباد