قیمت کارمزد جوجه یکروزه و نهاده های دام و طیور

قیمت کارمزد جوجه یکروزه

آرشیو قیمتها تا سال 1400        آرشیو قیمتها از سال 1401   واریز وجه جوجه صرفا به حساب تولید کننده ( مرغ مادری ) می باشد             تلفن تماس 18-66574216-021 

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی راس ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۲,۷۰۰ ۲,۸۰۰ ۲,۷۵۰ ۰ ۲,۵۰۷ ۰ ۲,۶۰۵ ۲,۵۰۷ ۲,۵۹۰
جوجه یکروزه گوشتی راس وارداتی ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۲,۷۰۰ ۲,۸۰۰ ۲,۷۵۰ ۰ ۲,۵۰۷ ۰ ۲,۲۷۴ ۲,۵۰۷ ۲,۲۷۴
جوجه یکروزه گوشتی پلاس ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۲,۶۵۰ ۲,۷۵۰ ۲,۷۰۰ ۰ ۲,۴۵۷ ۰ ۲,۲۱۵ ۲,۴۵۷ ۲,۱۹۴
جوجه یکروزه گوشتی کاب ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۲,۶۰۰ ۲,۷۰۰ ۲,۶۵۰ ۰ ۲,۴۰۷ ۰ ۲,۱۴۷ ۲,۴۰۷ ۲,۱۲۷
جوجه یکروزه گوشتی راس تولکی ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۲,۵۵۰ ۲,۶۵۰ ۲,۶۰۰ ۰ ۲,۳۵۷ ۰ ۲,۰۸۵ ۲,۳۵۷ ۲,۰۸۵
جوجه یکروزه گوشتی پلاس تولکی ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۲,۵۰۰ ۲,۶۰۰ ۲,۵۵۰ ۰ ۲,۳۰۷ ۰ ۲,۰۲۶ ۲,۳۰۷ ۲,۰۲۶
جوجه یکروزه گوشتی کاب تولکی ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۲,۴۵۰ ۲,۵۵۰ ۲,۵۰۰ ۰ ۲,۲۵۷ ۰ ۱,۹۶۶ ۲,۲۵۷ ۱,۹۶۶
جوجه یکروزه گوشتی آرین ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۱,۴۰۰ ۱,۵۰۰ ۱,۴۵۰ ۰ ۱,۳۶۱ ۰ ۱,۲۴۰ ۱,۳۶۱ ۱,۲۳۳
جوجه یکروزه گوشتی کاب وارداتی ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۲,۶۰۰ ۲,۷۰۰ ۲,۶۵۰ ۰ ۲,۴۲۳ ۰ ۲,۱۳۶ ۲,۴۲۳ ۲,۱۳۶
جوجه یکروزه گوشتی آرین صادراتی ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۱,۷۰۰ ۱,۸۰۰ ۱,۷۵۰ ۰ ۱,۷۴۷ ۰ ۱,۷۰۴ ۱,۷۴۷ ۱,۷۰۴
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ تهران ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۳۳۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۵۲,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰ ⬆️ ۴۱۵,۹۷۲ ۰ ۴۹۷,۱۶۹ ۴۱۵,۹۷۲ ۴۹۳,۱۶۴
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده تهران ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰ ۰ ۵۶۵,۲۷۸ ۰ ۵۸۲,۴۳۲ ۵۶۵,۲۷۸ ۵۷۹,۳۴۲
مرغ کشتار تهران ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۷۵۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۸۱۵,۰۰۰ ۰ ۸۲۰,۲۷۸ ۰ ۸۲۵,۴۰۵ ۸۲۰,۲۷۸ ۸۲۱,۱۸۴
مرغ زنده مادر ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۵۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰ ۰ ۵۵۲,۱۰۵ ۰ ۵۵۵,۰۰۰ ۵۵۲,۱۰۵ ۵۵۵,۰۰۰
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت روس بندر امیر آباد ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۰ ۸۲,۹۶۹ ۰ ۸۳,۶۴۷ ۸۲,۹۶۹ ۸۳,۶۴۷
جو روس بندر انزلی ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ۸۹,۵۰۰ ۸۹,۵۰۰ ۸۹,۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۸۹,۹۳۳ ۰ ۸۹,۹۳۳
جو روس بندر عباس ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۸۹,۵۸۳ ۰ ۸۹,۵۸۳
ذرت برزیل بندر امام ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰۲,۵۰۰ ۱۰۲,۵۰۰ ۱۰۲,۵۰۰ ۰ ۱۰۴,۵۲۶ ۰ ۹۷,۹۲۵ ۱۰۴,۵۲۶ ۹۷,۹۲۵
ذرت ترکیه بندر امام ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۵۰۰ ⬇️ ۸۵,۰۰۰ ۰ ۱۰۷,۸۶۸ ۸۵,۰۰۰ ۱۰۷,۸۶۸
ذرت روس بندر انزلی ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۰ ۸۳,۵۹۴ ۰ ۸۴,۸۳۹ ۸۳,۵۹۴ ۸۴,۸۳۹
ذرت آرژانتین بندر امام ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ذرت داخلی دزفول ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰
ذرت داخلی سر پل ذهاب ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۹۸,۰۰۰ ۰ ۹۸,۰۰۰
ذرت داخلی کرمان ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۹۸,۰۰۰ ۰ ۹۸,۰۰۰
ذرت روس بندر نوشهر ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۰ ۸۳,۲۰۰ ۰ ۸۳,۶۱۵ ۸۳,۲۰۰ ۸۳,۶۱۵
جو روس بندر امیر آباد ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۰ ۹۸,۰۰۰ ۰ ۸۹,۵۲۰ ۹۸,۰۰۰ ۸۹,۵۲۰
سبوس گندم زر ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ۸۸,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۸۶,۵۰۰ ۰ ۸۶,۵۰۰
سبوس گندم مانا ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۸۵,۰۰۰ ۰ ۸۵,۰۰۰
سبوس گندم روشن ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۸۸,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۸۸,۵۰۰ ۰ ۸۸,۵۰۰
سبوس گندم ستاره ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۸۶,۰۰۰ ۰ ۸۶,۰۰۰
سبوس برنج کامپیوتری مدرن ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۵,۵۰۰ ۶,۵۰۰ ۶,۰۰۰ ۱,۵۰۰ ⬇️ ۰ ۰ ۷,۱۰۰ ۰ ۷,۱۰۰
ذرت روس بندر امام ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴,۷۶۹ ۰ ۸۴,۷۶۹
ذرت روس فریدونکنار ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۰ ۸۲,۷۹۲ ۰ ۸۳,۵۹۴ ۸۲,۷۹۲ ۸۳,۵۹۴
جو روس بندر نوشهر ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۰ ۱۰۰,۲۱۴ ۰ ۸۰,۹۸۳ ۱۰۰,۲۱۴ ۸۰,۹۸۳
گلوتن ۶۰% قزوین ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۵۲۵,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ ۰ ۵۲۰,۸۸۲ ۰ ۵۲۰,۴۳۲ ۵۲۰,۸۸۲ ۵۲۰,۴۳۲
ذرت داخلی بهبهان ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ ۹۹,۵۰۰ ۹۹,۵۰۰ ۹۹,۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۹۹,۵۰۰ ۰ ۹۹,۵۰۰
ذرت روس گنبد ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۰ ۱۰۲,۰۰۰
جو روس گنبد ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۰ ۱۰۲,۰۰۰
گلوتن ۵۲% قزوین ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۰ ۴۲۷,۵۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۲۷,۵۰۰
ذرت اوکراین بندر امام ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۰ ۸۴,۶۱۱ ۰ ۸۶,۶۶۷ ۸۴,۶۱۱ ۸۶,۶۶۷
سبوس سمنان ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۷۳,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ ۷۳,۵۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۷۳,۵۰۰ ۰ ۷۳,۵۰۰
ذرت رومانی بندر امام ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰ ۰ ۹۰,۴۰۰ ۰ ۰ ۹۰,۴۰۰ ۰
جو روس فریدونکنار ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۰ ۹۹,۴۲۹ ۰ ۰ ۹۹,۴۲۹ ۰
ذرت صربستان بندر امام ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ⬇️ ۹۲,۸۵۷ ۰ ۰ ۹۲,۸۵۷ ۰

قیمت اسید آمینه و ریز مغذی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
متیونین دگوسا ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۲,۷۵۴,۰۰۰ ۲,۸۵۴,۰۰۰ ۲,۸۰۴,۰۰۰ ۰ ۲,۵۷۹,۲۱۱ ۰ ۱,۹۱۷,۲۵۰ ۲,۵۷۹,۲۱۱ ۱,۹۱۷,۲۵۰
لیزین چینی ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۵,۰۰۰ ۰ ۱,۶۰۱,۵۷۹ ۰ ۱,۲۰۰,۵۰۰ ۱,۶۰۱,۵۷۹ ۱,۲۰۰,۵۰۰
کولین چینی ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۶۶۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰ ۰ ۶۰۴,۱۸۴ ۰ ۶۱۰,۷۵۰ ۶۰۴,۱۸۴ ۶۱۰,۷۵۰
ترئونین چینی ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۹۷۵,۰۰۰ ۰ ۱,۶۱۷,۸۹۵ ۰ ۱,۳۲۵,۵۰۰ ۱,۶۱۷,۸۹۵ ۱,۳۲۵,۵۰۰
والین ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۵۲۷,۰۰۰ ۵۲۷,۰۰۰ ۵۲۷,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۲۶,۲۰۰ ۰ ۵۲۶,۲۰۰
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دی کلسیم فسفات گرانول تهران ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰
منو کلسیم فسفات گرانول تهران ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۵۲۵,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۵۲۵,۰۰۰ ۰ ۵۲۵,۰۰۰
صدف معدنی گنبد ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۵,۰۰۰ ۰ ۵,۰۰۰
کربنات کلسیم قزوین ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۳,۳۰۰ ۶,۱۰۰ ۴,۷۰۰ ۷۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۴,۳۵۰ ۰ ۴,۳۵۰
نمک معدنی فله قم ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۴,۸۰۰ ۰ ۴,۸۰۰
زئولیت قم ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۴,۶۰۰ ۰ ۴,۶۰۰
دی کلسیم فسفات پودری تهران ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۳۸۷,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۳۷۳,۵۰۰ ۰ ۳۷۳,۵۰۰
جوش شیرین تهران ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۰ ۱۳۰,۰۰۰
ماکیان فسفات ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰
جوش شیرین مشهد ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۷,۵۰۰ ۱۱۷,۵۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۱۱۷,۵۰۰ ۰ ۱۱۷,۵۰۰

قیمت پودر گوشت ، ماهی و جوجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پودر جوجه گرگان ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۴۹,۵۰۰ ۰ ۴۹,۵۰۰
پودر گوشت دامی مشهد ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۰ ۱۲۵,۰۰۰
پودر ماهی کیلکا گیلان ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۰ ۷۶۰,۰۰۰
پودر ماهی ترکیبی گیلان ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۰ ۲۶۰,۰۰۰
پودر ماهی جنوب ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰

قیمت روغن , اسید چرب و پودر چربی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
روغن خام سویا فله بندر امام ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۰ ۳۲۹,۲۱۱ ۰ ۳۲۳,۶۳۶ ۳۲۹,۲۱۱ ۳۲۳,۶۳۶
روغن خام سویا فله بندر عباس ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۰ ۳۱۵,۰۰۰
پودر چربی خالص تهران ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ⬇️ ۰ ۰ ۵۸۱,۲۵۰ ۰ ۵۸۱,۲۵۰
اسید چرب گرگان ۰۶ فروردین ۱۴۰۳ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ⬆️ ۲۲۵,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
روغن خام سویا فله نیشابور ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۰ ۳۲۹,۲۱۱ ۰ ۳۲۰,۲۵۰ ۳۲۹,۲۱۱ ۳۲۰,۲۵۰
روغن خام سویا گالن مازندران ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۰ ۳۷۴,۲۱۱ ۰ ۳۶۳,۰۲۶ ۳۷۴,۲۱۱ ۳۶۳,۰۲۶
روغن خام سویا فله بهپاک ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ⬆️ ۳۸۷,۱۴۳ ۰ ۳۲۲,۸۵۸ ۳۸۷,۱۴۳ ۳۲۲,۸۵۸
روغن خام سویا فله شیراز ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۰ ۳۲۵,۰۰۰
روغن خام کلزا بهپاک ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۴۱۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ⬆️ ۴۰۷,۱۴۳ ۰ ۰ ۴۰۷,۱۴۳ ۰
روغن خام سویا گنبد ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۰
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پرمنگنات ایرانی تهران ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۷۰,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۹۷۰,۰۰۰ ۰ ۹۷۰,۰۰۰
فرمالین ۲۰ لیتری تهران ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ⬆️ ۰ ۰ ۲,۱۶۵,۰۰۰ ۰ ۲,۱۶۵,۰۰۰

قیمت کنجاله ها و دانه های روغنی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا هندی بندر امام ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ ۲۱۱,۵۰۰ ۲۱۱,۵۰۰ ۲۱۱,۵۰۰ ۰ ۲۱۱,۵۰۰ ۰ ۲۰۹,۰۰۰ ۲۱۱,۵۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
کنجاله سویا نوید بندر امام ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۰ ۱۹۶,۴۴۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۱۹۶,۴۴۰
کنجاله کلزا گچساران ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۲۱۷,۰۰۰ ۲۱۷,۰۰۰ ۲۱۷,۰۰۰ ۰ ۲۱۶,۶۵۸ ۰ ۲۶۳,۵۶۵ ۲۱۶,۶۵۸ ۲۶۳,۵۶۵
کنجاله کلزا یگانه خزر ساری ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۲۲۲,۰۰۰ ۲۲۲,۰۰۰ ۲۲۲,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ⬇️ ۲۴۰,۷۵۰ ۰ ۲۴۳,۲۷۳ ۲۴۰,۷۵۰ ۲۴۳,۲۷۳
کنجاله کلزا نهاوند ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۲۱۴,۰۰۰ ۲۱۴,۰۰۰ ۲۱۴,۰۰۰ ۰ ۲۱۴,۰۰۰ ۰ ۲۱۵,۹۸۳ ۲۱۴,۰۰۰ ۲۱۵,۹۸۳
پنبه دانه سبزوار ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۰ ۲۲۳,۰۰۰
پنبه دانه نیشابور ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ⬇️ ۰ ۰ ۲۳۸,۰۰۰ ۰ ۲۳۸,۰۰۰
پنبه دانه گرمسار ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۶,۰۰۰ ۰ ۲۲۶,۰۰۰
کنجاله گلرنگ نهاوند ۰۵ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ ۰ ۱۲۲,۰۰۰ ۰ ۱۲۲,۰۵۱ ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۲,۰۵۱
دانه سویا کانادایی بندر امام ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ۲۴۱,۵۰۰ ۲۴۱,۵۰۰ ۲۴۱,۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۱,۵۰۰ ۰ ۲۴۱,۵۰۰
کنجاله سویا اتکا بندر خرمشهر ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲۷,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۸,۵۰۰ ۰ ۲۱۸,۵۰۰
پنبه دانه داراب ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۲۳۸,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۵,۴۰۰ ۰ ۲۳۵,۴۰۰
کنجاله ذرت قزوین ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ ۰ ۹۴,۱۱۱ ۰ ۱۱۱,۵۹۵ ۹۴,۱۱۱ ۱۱۱,۵۹۵
فول فت سویا قزوین ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۳۰۴,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰ ۰ ۲۸۹,۷۶۳ ۰ ۲۹۰,۸۵۷ ۲۸۹,۷۶۳ ۲۹۰,۸۵۷
فول فت سویا سمنان ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۲۵۸,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ⬇️ ۲۷۳,۰۵۹ ۰ ۲۷۱,۱۶۷ ۲۷۳,۰۵۹ ۲۷۱,۱۶۷
کنجاله پنبه دانه نیشابور ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۸,۴۰۰ ۰ ۱۶۸,۴۰۰
دانه سویا برزیل بندر امام ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۱,۰۰۰ ۰ ۲۲۱,۰۰۰
کنجاله آفتابگردان قزاق بندر امیرآباد ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۰ ۱۳۴,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰
کنجاله ذرت جویبار ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰۱,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰ ۰ ۱۰۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۱,۰۰۰ ۰
کنجاله کنجد تهران ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ ۰ ۲۳۲,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۳۲,۰۰۰ ۰
کنجاله آفتابگردان قزاق مشهد ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۰
کنجاله پنبه قزاق بندر امیرآباد ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۰
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تفاله چغندر قند نیشابور ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

مجموعه مـــــرغ اجداد و مــادر دیـــــزباد