قیمت کارمزد جوجه یکروزه و نهاده های دام و طیور

قیمت کارمزد جوجه یکروزه

آرشیو قیمتها تا سال 1400        آرشیو قیمتها از سال 1401   واریز وجه جوجه صرفا به حساب تولید کننده ( مرغ مادری ) می باشد             تلفن تماس 18-66574216-021 

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ایندین ریور ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱,۹۰۰ ۲,۰۰۰ ۱,۹۵۰ ۵۰ ⬆️ ۱,۹۶۳ ۲,۵۰۸ ۲,۵۰۸ ۲,۲۵۱ 0
جوجه یکروزه گوشتی راس ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱,۸۰۰ ۱,۹۰۰ ۱,۸۵۰ ۵۰ ⬆️ ۱,۸۶۳ ۲,۴۱۹ ۲,۴۷۲ ۲,۳۳۰ ۲,۵۹۰
جوجه یکروزه گوشتی راس وارداتی ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱,۸۰۰ ۱,۹۰۰ ۱,۸۵۰ ۵۰ ⬆️ ۱,۸۶۳ ۲,۴۱۹ ۲,۳۹۸ ۲,۳۳۰ ۲,۲۷۴
جوجه یکروزه گوشتی پلاس ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱,۷۰۰ ۱,۸۰۰ ۱,۷۵۰ ۵۰ ⬆️ ۱,۷۷۵ ۲,۳۵۸ ۲,۳۲۹ ۲,۲۵۱ ۲,۱۹۴
جوجه یکروزه گوشتی کاب ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱,۵۰۰ ۱,۶۰۰ ۱,۵۵۰ ۵۰ ⬆️ ۱,۶۰۰ ۲,۲۸۹ ۲,۲۶۰ ۲,۱۵۸ ۲,۱۲۷
جوجه یکروزه گوشتی کاب وارداتی ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱,۵۰۰ ۱,۶۰۰ ۱,۵۵۰ ۵۰ ⬆️ ۱,۶۰۰ ۲,۲۸۹ ۲,۲۶۵ ۲,۱۵۸ ۲,۱۳۶
جوجه یکروزه گوشتی راس تولکی ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱,۵۰۰ ۱,۶۰۰ ۱,۵۵۰ ۵۰ ⬆️ ۱,۵۸۸ ۲,۲۳۹ ۲,۲۱۳ ۲,۱۲۵ ۲,۰۸۵
جوجه یکروزه گوشتی پلاس تولکی ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱,۴۰۰ ۱,۵۰۰ ۱,۴۵۰ ۵۰ ⬆️ ۱,۵۰۰ ۲,۱۸۹ ۲,۱۵۲ ۲,۰۵۷ ۲,۰۲۶
جوجه یکروزه گوشتی کاب تولکی ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱,۲۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۲۵۰ ۵۰ ⬆️ ۱,۳۲۵ ۲,۱۲۸ ۲,۰۸۸ ۱,۹۶۶ ۱,۹۶۶
جوجه یکروزه گوشتی آرین صادراتی ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱,۸۰۰ ۱,۹۰۰ ۱,۸۵۰ ۵۰ ⬆️ ۱,۷۶۳ ۱,۶۴۲ ۱,۶۵۳ ۱,۶۶۹ ۱,۷۰۴
جوجه یکروزه گوشتی آرین ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۷۰۰ ۸۰۰ ۷۵۰ ۵۰ ⬆️ ۶۵۶ ۱,۲۱۱ ۱,۲۶۱ ۱,۱۳۰ ۱,۲۳۳
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ تهران ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۳۴۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ 0 ۳۹۶,۹۳۲ ۴۵۴,۵۰۰ ۴۴۸,۷۵۰ ۴۱۸,۲۱۴ ۴۹۳,۱۶۴
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده تهران ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ 0 ۵۵۸,۶۳۶ ۵۵۹,۰۰۰ ۵۶۷,۱۱۷ ۵۵۹,۲۷۱ ۵۷۹,۳۴۲
مرغ کشتار تهران ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۷۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ 0 ۸۲۸,۹۷۷ ۸۳۱,۳۰۰ ۸۲۲,۸۱۵ ۸۲۳,۲۲۹ ۸۲۱,۱۸۴
مرغ زنده مادر ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۵۲۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ 0 ۵۴۰,۰۰۰ ۵۴۹,۴۰۰ ۵۴۲,۴۶۹ ۵۴۱,۱۳۴ ۵۵۵,۰۰۰
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت برزیل بندر امام ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۸۵,۵۰۰ ۸۵,۵۰۰ ۸۵,۵۰۰ 0 ۸۴,۹۷۷ ۸۵,۰۲۰ ۹۴,۹۸۷ ۹۱,۵۰۰ ۹۷,۹۲۵
ذرت برزیل درجه ۲ دزفول ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰ 0 ۶۵,۵۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۵۰۰ ۶۴,۹۲۳ 0
ذرت رومانی بندر امام ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۷۵,۵۰۰ ۷۵,۵۰۰ ۷۵,۵۰۰ 0 ۷۳,۳۴۱ ۷۳,۰۶۰ ۸۰,۲۱۴ ۷۸,۵۷۱ 0
ذرت اوکراین بندر امام ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۷۶,۵۰۰ ۷۶,۵۰۰ ۷۶,۵۰۰ 0 ۷۰,۳۶۴ ۷۲,۲۰۰ ۸۰,۴۸۹ ۷۶,۳۶۷ ۸۶,۶۶۷
ذرت ترکیه بندر امام ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۷۶,۵۰۰ ۷۶,۵۰۰ ۷۶,۵۰۰ 0 ۶۸,۲۷۳ ۷۰,۰۶۰ ۸۷,۵۱۲ ۷۴,۰۷۳ ۱۰۷,۸۶۸
ذرت روس بندر فریدونکنار ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰ 0 ۶۹,۶۲۵ ۶۹,۷۵۰ ۷۸,۲۰۷ ۷۵,۵۴۲ ۸۳,۵۹۴
ذرت روس بندر امیر آباد ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۷۴,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ⬆️ ۷۰,۹۰۵ ۶۹,۵۰۰ ۷۸,۹۵۷ ۷۵,۰۴۵ ۸۳,۶۴۷
ذرت روس بندر انزلی ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۷۴,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰ 0 ۷۰,۸۱۶ ۷۱,۸۰۶ ۸۰,۴۲۸ ۷۶,۳۳۳ ۸۴,۸۳۹
جو روس بندر امام ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ 0 ۷۲,۳۸۹ 0 0 ۷۲,۳۸۹ 0
ذرت صربستان بندر امام ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰ 0 ۷۲,۷۶۳ ۷۳,۱۷۶ ۷۹,۹۵۶ ۷۷,۳۷۷ 0
جو روس بندر امیر آباد ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ⬆️ ۶۹,۰۵۳ ۷۴,۲۲۷ ۸۶,۱۹۶ ۸۰,۱۸۴ ۸۹,۵۲۰
سبوس گندم زر ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ 0 ۶۴,۰۰۰ ۷۱,۶۲۵ ۷۹,۱۱۶ ۷۶,۶۲۸ ۸۶,۵۰۰
جو روس بندر انزلی ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ۶۹,۵۰۰ ۶۹,۵۰۰ ۶۹,۵۰۰ 0 ۶۹,۳۰۰ ۷۴,۱۳۲ ۸۳,۴۳۹ ۷۷,۱۲۲ ۸۹,۹۳۳
سبوس گندم باختر ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ 0 ۶۴,۰۵۶ ۶۷,۷۱۴ ۶۷,۷۱۴ ۶۵,۶۵۶ 0
سبوس گندم میهن ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ 0 ۶۳,۰۵۶ ۷۰,۸۰۶ ۷۰,۸۰۶ ۶۶,۹۳۱ 0
ذرت روس بندر امام ۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ⬇️ ۷۱,۱۳۳ ۷۰,۸۵۳ ۷۶,۸۸۳ ۷۰,۹۸۴ ۸۴,۷۶۹
جو روس بندر فریدونکنار ۱۹ تیر ۱۴۰۳ ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ 0 ۶۹,۶۰۰ ۷۴,۱۳۳ ۸۷,۰۸۹ ۸۵,۳۴۰ 0
ذرت روس بندر نوشهر ۱۷ تیر ۱۴۰۳ ۷۰,۵۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۲,۰۰۰ ⬆️ ۶۸,۷۱۴ ۶۹,۴۵۸ ۷۸,۲۱۳ ۷۴,۸۷۸ ۸۳,۶۱۵
جو روس بندر نوشهر ۱۷ تیر ۱۴۰۳ ۷۰,۵۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۱,۵۰۰ ⬆️ ۶۹,۶۰۰ ۷۴,۷۶۷ ۸۹,۲۶۰ ۸۸,۴۷۶ ۸۰,۹۸۳
سبوس گندم گلستان ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ⬆️ 0 ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ 0
جو روس کرج ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ 0 0 ۷۷,۵۰۰ ۷۷,۵۰۰ ۷۷,۵۰۰ 0
جو داخلی کرمانشاه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ۹۷,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰ 0 0 ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ 0
سبوس گندم طلایی ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰ 0 0 ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰ 0
سبوس گندم هلیانه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰ 0 0 ۷۰,۳۱۸ ۷۰,۳۱۸ ۷۰,۳۱۸ 0
جو داخلی گلستان ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ 0 0 ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ 0
سبوس گندم آرد مرکزی ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ۶۷,۵۰۰ ۶۷,۵۰۰ ۶۷,۵۰۰ 0 0 ۶۷,۵۰۰ ۷۵,۱۶۷ ۷۵,۱۶۷ 0
سبوس گندم ستاره ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰ 0 0 ۶۹,۸۵۰ ۷۸,۹۳۸ ۷۸,۲۹۵ ۸۶,۰۰۰
سبوس گندم آرد داران ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ 0 0 ۷۴,۳۵۰ ۷۴,۳۵۰ ۷۴,۳۵۰ 0
سبوس گندم البرز ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ 0 0 ۷۴,۳۷۵ ۷۴,۳۷۵ ۷۴,۳۷۵ 0
جو روس تهران ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰ 0 0 0 ۹۶,۷۷۳ ۹۶,۷۷۳ 0
سبوس گندم زرین خوشه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۸۶,۵۰۰ ۸۶,۵۰۰ ۸۶,۵۰۰ 0 0 0 ۸۷,۳۸۵ ۸۷,۳۸۵ 0
جو روس آستارا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ ⬆️ 0 0 ۹۰,۵۰۰ ۹۰,۵۰۰ 0
سبوس برنج کامپیوتری مدرن ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۵,۵۰۰ ۶,۵۰۰ ۶,۰۰۰ ۱,۵۰۰ ⬇️ 0 0 ۷,۱۰۰ 0 ۷,۱۰۰
سبوس سمنان ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۷۳,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ ۷۳,۵۰۰ ⬆️ 0 0 ۷۳,۵۰۰ 0 ۷۳,۵۰۰
جو روس بندر عباس ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ 0 0 0 ۸۹,۵۸۳ 0 ۸۹,۵۸۳
ذرت آرژانتین بندر امام ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جو روس گنبد ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ 0 0 0 ۱۰۲,۰۰۰ 0 ۱۰۲,۰۰۰
ذرت روس گنبد ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۱۰۲,۰۰۰ 0 ۱۰۲,۰۰۰
سبوس گندم روشن ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۸۸,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰ 0 0 0 ۸۸,۵۰۰ 0 ۸۸,۵۰۰
سبوس گندم مانا ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ 0 0 0 ۸۵,۰۰۰ 0 ۸۵,۰۰۰
ذرت داخلی بهبهان ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ ۹۹,۵۰۰ ۹۹,۵۰۰ ۹۹,۵۰۰ 0 0 0 ۹۹,۵۰۰ 0 ۹۹,۵۰۰
ذرت داخلی کرمان ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۹۸,۰۰۰ 0 ۹۸,۰۰۰
ذرت داخلی سر پل ذهاب ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ 0 0 0 ۹۸,۰۰۰ 0 ۹۸,۰۰۰
ذرت داخلی دزفول ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ 0 0 0 ۱۰۰,۰۰۰ 0 ۱۰۰,۰۰۰

قیمت اسید آمینه و ریز مغذی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
متیونین دگوسا ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۱,۹۸۵,۰۰۰ 0 ۱,۹۶۰,۴۷۶ ۱,۹۰۴,۰۰۰ ۲,۱۸۰,۳۴۸ ۲,۲۴۱,۸۷۵ ۱,۹۱۷,۲۵۰
لیزین چینی ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۹۴۰,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ 0 ۹۲۴,۲۸۶ ۹۴۰,۸۰۰ ۱,۲۹۹,۲۶۱ ۱,۲۵۸,۳۸۵ ۱,۲۰۰,۵۰۰
کولین چینی ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۵۴۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ 0 ۵۳۱,۹۰۵ ۵۴۹,۰۰۰ ۵۹۶,۲۱۳ ۵۷۶,۰۸۹ ۶۱۰,۷۵۰
ترئونین چینی ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۹۹۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ 0 ۹۲۱,۴۲۹ ۱,۰۳۰,۸۰۰ ۱,۳۸۶,۶۹۶ ۱,۳۱۰,۴۱۷ ۱,۳۲۵,۵۰۰
لیزین دگوسا ۲۱ تیر ۱۴۰۳ ۸۲۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰ 0 ۸۱۶,۶۶۷ ۸۱۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۸۱۴,۴۴۴ 0
متیونین اندونزی ۱۳ تیر ۱۴۰۳ ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۱,۹۱۰,۰۰۰ 0 ۱,۹۱۰,۰۰۰ 0 0 ۱,۹۱۰,۰۰۰ 0
والین ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۴۶۷,۶۲۵ ۳۷۲,۵۰۰ ۴۹۹,۳۳۳
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
منو کلسیم فسفات چین بندر امام ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ 0 ۵۱۸,۵۷۱ ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ۵۲۰,۴۰۰ 0
کربنات کلسیم قزوین ۱۹ تیر ۱۴۰۳ ۳,۹۰۰ ۷,۳۰۰ ۵,۶۰۰ ۹۰۰ ⬆️ ۵,۶۰۰ 0 ۴,۳۵۰ ۵,۶۰۰ ۴,۳۵۰
جوش شیرین تهران ۱۹ تیر ۱۴۰۳ ۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ⬇️ ۱۲۸,۰۰۰ 0 ۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
منو کلسیم فسفات گرانول تهران ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ 0 0 ۵۶۰,۰۰۰ ۵۴۸,۳۳۳ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰
زئولیت قم ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ 0 0 0 ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰ ۴,۶۰۰
نمک معدنی فله قم ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ 0 0 0 ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰ ۴,۸۰۰
جوش شیرین مشهد ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۷,۵۰۰ ۱۱۷,۵۰۰ ⬆️ 0 0 ۱۱۷,۵۰۰ 0 ۱۱۷,۵۰۰
ماکیان فسفات ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۴۰۰,۰۰۰ 0 ۴۰۰,۰۰۰
دی کلسیم فسفات گرانول تهران ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ 0 0 0 ۴۰۰,۰۰۰ 0 ۴۰۰,۰۰۰
دی کلسیم فسفات پودری تهران ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۳۸۷,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۳۷۳,۵۰۰ 0 ۳۷۳,۵۰۰
صدف معدنی گنبد ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۵,۰۰۰ 0 ۵,۰۰۰

قیمت پودر گوشت ، ماهی و جوجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پودر جوجه شمال ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ 0 ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ 0
پودر گوشت دامی مشهد ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ⬆️ 0 ۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
پودر جوجه گرگان ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۴۹,۵۰۰ 0 ۴۹,۵۰۰
پودر ماهی جنوب ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۳۶۰,۰۰۰ 0 ۳۶۰,۰۰۰
پودر ماهی ترکیبی گیلان ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۲۶۰,۰۰۰ 0 ۲۶۰,۰۰۰
پودر ماهی کیلکا گیلان ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۷۶۰,۰۰۰ 0 ۷۶۰,۰۰۰

قیمت روغن , اسید چرب و پودر چربی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
روغن تصفیه فله آفتابگردان اراک ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ 0 ۳۷۵,۰۰۰ 0 0 ۳۷۵,۰۰۰ 0
روغن خام آفتابگردان فله اراک ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ 0 ۳۶۰,۰۰۰ 0 0 ۳۶۰,۰۰۰ 0
روغن تصفیه کلزا فله اراک ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۳۹۵,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ 0 ۳۹۵,۰۰۰ 0 0 ۳۹۵,۰۰۰ 0
روغن خام کلزا فله اراک ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ 0 ۳۵۰,۰۰۰ 0 0 ۳۵۰,۰۰۰ 0
روغن خام سویا فله نیشابور ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ 0 ۳۵۵,۳۱۸ ۳۷۹,۹۶۰ ۳۵۵,۱۰۷ ۳۶۵,۲۱۶ ۳۲۰,۲۵۰
روغن خام سویا فله ساری ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ 0 ۳۵۵,۰۰۰ 0 0 ۳۵۵,۰۰۰ 0
روغن خام سویا گالن مازندران ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ 0 ۳۸۲,۰۴۵ ۴۲۱,۰۰۰ ۳۹۳,۵۸۴ ۴۰۲,۹۳۸ ۳۶۳,۰۲۶
پودر چربی مالزی تهران ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰ 0 ۱,۰۳۶,۸۱۸ ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۳۶,۰۰۰ 0
روغن تصفیه سویا فله تهران ۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۳۴۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ ⬆️ ۳۴۰,۰۰۰ 0 0 ۳۴۰,۰۰۰ 0
روغن خام آفتابگردان شمال ۱۸ تیر ۱۴۰۳ ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ 0 ۳۵۵,۰۰۰ 0 0 ۳۵۵,۰۰۰ 0
روغن خام کلزا فله بهپاک ۱۸ تیر ۱۴۰۳ ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ 0 ۳۵۵,۰۰۰ 0 ۴۱۲,۳۳۳ ۳۹۴,۰۹۱ 0
روغن خام سویا فله بندر امام ۱۸ تیر ۱۴۰۳ ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ 0 ۳۵۵,۰۶۷ ۳۷۸,۲۸۰ ۳۶۱,۵۳۵ ۳۶۵,۰۸۹ ۳۲۳,۶۳۶
روغن تصفیه سویا اراک ۰۲ تیر ۱۴۰۳ ۳۷۷,۰۰۰ ۳۷۷,۰۰۰ ۳۷۷,۰۰۰ 0 ۳۷۷,۰۰۰ ۳۷۷,۰۰۰ ۳۷۷,۰۰۰ ۳۷۷,۰۰۰ 0
روغن تصفیه سویا نهاوند ۰۲ تیر ۱۴۰۳ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ 0 ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ 0
روغن خام سویا فله گنبد ۰۲ تیر ۱۴۰۳ ۳۶۵,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ 0 ۳۶۵,۰۰۰ ۳۸۰,۸۰۰ ۳۸۰,۷۶۹ ۳۸۰,۳۷۵ 0
روغن خام سویا فله بهپاک ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳۹۵,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ 0 0 0 ۳۵۹,۷۶۷ ۳۸۶,۸۳۳ ۳۲۲,۸۵۸
اسید چرب گرگان ۰۶ فروردین ۱۴۰۳ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۲۱۷,۵۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
پودر چربی خالص تهران ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ⬇️ 0 0 ۵۸۱,۲۵۰ 0 ۵۸۱,۲۵۰
روغن خام سویا فله شیراز ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ 0 0 0 ۳۲۵,۰۰۰ 0 ۳۲۵,۰۰۰
روغن خام سویا فله بندر عباس ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۳۱۵,۰۰۰ 0 ۳۱۵,۰۰۰
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
فرمالین ۲۰ لیتری تهران ۱۸ تیر ۱۴۰۳ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ 0 ۲,۵۰۰,۰۰۰ 0 ۲,۱۶۵,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۶۵,۰۰۰
پرمنگنات چینی تهران ۱۸ تیر ۱۴۰۳ ۵,۸۰۰ ۵,۸۰۰ ۵,۸۰۰ ۵,۸۰۰ ⬆️ ۵,۸۰۰ 0 0 ۵,۸۰۰ 0
پرمنگنات ایرانی تهران ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۷۰,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۹۷۰,۰۰۰ 0 ۹۷۰,۰۰۰

قیمت کنجاله ها و دانه های روغنی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آرژانتین بندر امام ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ 0 ۲۰۸,۴۰۰ ۲۰۹,۳۰۸ ۲۰۹,۳۰۸ ۲۰۸,۷۵۸ 0
کنجاله سویا نابدانه سمنان ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۲۰۴,۵۰۰ ۲۰۴,۵۰۰ ۲۰۴,۵۰۰ 0 ۲۰۴,۵۰۰ 0 ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۴,۳۱۳ 0
کنجاله سویا کلهر دانه کرمانشاه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۲۰۴,۵۰۰ ۲۰۴,۵۰۰ ۲۰۴,۵۰۰ 0 ۲۰۴,۵۰۰ 0 0 ۲۰۴,۵۰۰ 0
کنجاله سویا نوید بندر امام ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ 0 ۱۹۴,۵۴۵ ۱۹۸,۸۲۱ ۱۹۹,۳۷۳ ۱۹۷,۴۲۶ ۱۹۶,۴۴۰
کنجاله سویا یگانه خزر گرگان ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۹۸,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ 0 ۲۰۰,۴۵۵ ۲۰۱,۲۶۳ ۲۰۱,۲۶۳ ۲۰۰,۸۲۹ 0
کنجاله کلزا اکسدانه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰ 0 ۱۵۳,۳۳۳ ۱۸۳,۲۳۱ ۱۸۳,۲۳۱ ۱۶۸,۸۸۰ 0
کنجاله کلزا یگانه خزر گرگان ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰ 0 ۱۵۵,۰۰۰ ۱۷۷,۱۱۸ ۲۱۸,۷۳۰ ۱۹۹,۰۵۹ ۲۴۳,۲۷۳
کنجاله کلزا گچساران ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ 0 ۱۵۵,۰۰۰ ۱۸۰,۵۴۳ ۲۲۳,۰۴۱ ۱۹۰,۲۲۱ ۲۶۳,۵۶۵
کنجاله کلزا کرمانشاه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۷۱,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ 0 ۱۷۰,۶۶۷ ۱۸۶,۳۸۱ ۱۸۸,۲۸۸ ۱۸۱,۰۸۰ 0
کنجاله گلرنگ نهاوند ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ 0 ۱۰۶,۰۴۵ ۱۱۲,۲۴۰ ۱۲۰,۵۰۶ ۱۱۵,۱۰۰ ۱۲۲,۰۵۱
فول فت سویا قزوین ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۳۰۵,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰ 0 ۳۰۵,۰۰۰ ۳۰۴,۵۶۰ ۲۹۷,۱۲۴ ۳۰۱,۷۴۴ ۲۹۰,۸۵۷
فول فت سویا کرمانشاه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۲۳۷,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰ 0 ۲۳۶,۲۶۳ 0 0 ۲۳۶,۲۶۳ 0
کنجاله کلزا گلبهار اصفهان ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ 0 ۱۵۰,۲۵۰ 0 0 ۱۵۰,۲۵۰ 0
کنجاله کلزا طلا سفید گنبد ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ 0 ۱۶۰,۳۶۸ ۱۶۳,۳۳۳ ۲۰۱,۲۶۷ ۱۷۸,۴۱۲ 0
کنجاله پنبه دانه قزاق مشهد ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ۱۴۶,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰ 0 ۱۴۶,۰۰۰ ۱۴۵,۵۶۰ ۱۴۵,۴۶۷ ۱۴۵,۶۴۴ 0
گلوتن ۶۰% قزوین ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ۵۲۶,۰۰۰ ۵۲۶,۰۰۰ ۵۲۶,۰۰۰ 0 ۵۲۶,۰۰۰ ۵۱۶,۰۹۲ ۵۲۰,۶۰۳ ۵۲۱,۸۵۴ ۵۲۰,۴۳۲
کنجاله سویا بهپاک ۱۹ تیر ۱۴۰۳ ۱۹۹,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰ 0 ۱۹۹,۲۰۰ ۲۴۰,۳۳۳ ۲۴۰,۱۱۱ ۲۳۱,۲۱۷ 0
کنجاله کلزا بهپاک بهشهر ۱۹ تیر ۱۴۰۳ ۱۶۲,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ 0 ۱۶۱,۴۳۸ ۱۷۰,۳۰۰ ۱۷۰,۳۰۰ ۱۶۴,۸۴۶ 0
کنجاله ذرت جویبار ۱۹ تیر ۱۴۰۳ ۸۱,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ 0 ۸۱,۳۳۳ 0 ۱۰۷,۷۳۱ ۱۰۵,۰۰۰ 0
کنجاله سویا برزیل بندر امام ۱۸ تیر ۱۴۰۳ ۲۰۸,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ 0 ۲۰۸,۰۰۰ ۲۰۹,۲۳۱ ۲۰۹,۹۲۹ ۲۰۸,۹۳۱ 0
کنجاله سویا هندی بندر امام ۱۸ تیر ۱۴۰۳ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ⬇️ ۱۹۷,۷۶۷ ۱۹۸,۶۵۰ ۲۰۳,۵۷۴ ۲۰۱,۳۲۶ ۲۰۹,۰۰۰
دانه سویا برزیل بندر امام ۱۸ تیر ۱۴۰۳ ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ ⬆️ ۳۵۰,۰۰۰ 0 ۲۲۱,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰
کنجاله سویا اتکا بندر خرمشهر ۱۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۹۷,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ⬆️ ۱۹۶,۳۳۳ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۷,۸۷۵ ۱۹۹,۵۶۳ ۲۱۸,۵۰۰
دانه کلزا بندر امام ۱۶ تیر ۱۴۰۳ ۳۳۳,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰ 0 ۳۳۳,۰۰۰ ۳۳۲,۵۵۶ ۳۳۲,۴۷۴ ۳۳۲,۶۸۸ 0
فول فت سویا سمنان ۱۶ تیر ۱۴۰۳ ۲۵۸,۵۰۰ ۲۵۸,۵۰۰ ۲۵۸,۵۰۰ 0 ۲۵۸,۵۰۰ ۲۵۸,۲۸۰ ۲۶۴,۱۸۵ ۲۶۱,۱۳۴ ۲۷۱,۱۶۷
کنجاله سویا نگین گلستان ۰۳ تیر ۱۴۰۳ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ 0 ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ 0
کنجاله سویا طلا سفید گنبد ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ⬆️ 0 ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ 0
کنجاله کلزا سویا بین گرگان ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰ 0 0 ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰ 0
کنجاله کلزا نهاوند ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰ 0 0 ۱۹۴,۲۰۰ ۲۰۹,۷۴۱ ۲۰۶,۴۵۶ ۲۱۵,۹۸۳
کنجاله سویا روغن طلایی نیشابور ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ 0 0 ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ 0
کنجاله پنبه دانه آذربایجان آستارا ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰ 0 0 ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۲۵۰ ۱۹۴,۲۵۰ 0
کنجاله آفتابگردان قزاق مشهد ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ 0 0 ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۸,۰۷۷ ۱۳۸,۰۷۷ 0
دانه کلزا تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳۵۱,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۳۳۷,۶۶۷ ۳۳۷,۶۶۷ 0
کنجاله سویا کلهر دانه بندر امام ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ ⬆️ 0 0 ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ 0
گلوتن ۵۲% قزوین ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ 0 0 0 ۴۳۱,۳۰۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۲۷,۵۰۰
کنجاله ذرت سویا بین گرگان ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ 0 0 0 ۱۱۱,۸۷۵ ۱۱۱,۸۷۵ 0
کنجاله پنبه دانه قزاق بندر امیرآباد ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ 0 0 0 ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ 0
کنجاله آفتابگردان قزاق بندر امیرآباد ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ 0 0 0 ۱۴۲,۶۶۷ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰
کنجاله کنجد تهران ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ 0 0 0 ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ 0
کنجاله ذرت قزوین ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ 0 0 0 ۱۰۸,۱۷۴ ۹۴,۱۱۱ ۱۱۱,۵۹۵
کنجاله پنبه دانه نیشابور ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ 0 0 0 ۱۶۸,۴۰۰ 0 ۱۶۸,۴۰۰
پنبه دانه نیشابور ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ⬇️ 0 0 ۲۳۸,۰۰۰ 0 ۲۳۸,۰۰۰
پنبه دانه داراب ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۲۳۸,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ 0 0 0 ۲۳۵,۴۰۰ 0 ۲۳۵,۴۰۰
دانه سویا کانادایی بندر امام ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ۲۴۱,۵۰۰ ۲۴۱,۵۰۰ ۲۴۱,۵۰۰ 0 0 0 ۲۴۱,۵۰۰ 0 ۲۴۱,۵۰۰
پنبه دانه سبزوار ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ 0 0 0 ۲۲۳,۰۰۰ 0 ۲۲۳,۰۰۰
پنبه دانه گرمسار ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰ 0 0 0 ۲۲۶,۰۰۰ 0 ۲۲۶,۰۰۰
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین ۶ ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تفاله چغندر قند نیشابور ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ⬇️ 0 ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۴,۳۳۳ ۱۳۹,۰۰۰
تفاله چغندر قند جوین ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ⬇️ 0 ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰ 0

آگهی تبلیغاتی

مجموعه مـــــرغ اجداد و مــادر دیـــــزباد