استفاده از واکسن جهت کنترل سالمونلا در تخم مرغ

استفاده از واکسن جهت کنترل سالمونلا در تخم مرغ از دکتر محمدرضا عابدینیثر محافظتی دو برنامه واکسیناسیون با استفاده از نوعی واکسن تجاری حاوی باکتری کشته شده سالمونلا سروتیپ انترتیدیس در طیور تخمگذار مورد ارزیابی قرار گرفت در روش اول پرندگان در سن یک روزگی و سپس در سن ۴ هفتگی از طریق تزریق عضلاتی مورد واکسیناسیون قرار گرفتند,و در برنامه دوم واکسن در سن ۱۸ هفتگی به پرندگان تزریق شد . جهت چالش(Challenge) , باکتری سالمونلا انترتیدیس به میزان cfu ۱۰۷×۵/۷-۵ از طریق تزریق داخل وریدی در سنین ۸ ، ۱۷ ، ۲۳ ، ۳۰ و ۵۹ هفتگی به پرندگان تزریق شد . در تمامی گروه های سنی, هر دو برنامه واکسیناسیون موجب کاهش معنی دار در میزان جداسازی سویه باکتری مورد چالش از نمونه های بافت و مدفوع پرندگان گردید . پس از چالش باکتری, تخم مرغ های طیور واکسینه شده دارای تعداد کمتری کشت مثبت سالمونلا بودند (۵۶ از ۴۳۹ تخم مرغ) . این تعداد در مورد پرندگان واکسینه نشده معادل ۹۹ از ۲۵۲ تخم مرغ بود . یافته های حاصل از این تحقیق دلالت بر این دارد که واکسیناسیون روشی موثر جهت کاهش عفونت در مرغ های تخمگذار و نیز آلودگی تخم مرغ ها به سالمونلا است .