نکات ضروری در انجام واکسیناسیون

نکات ضروری در انجام واکسیناسیون Precautions سازمان دامپزشکی کشور۱ - قبل از مصرف واکسن حتما باید از سلامت گله اطمینان حاصل کرد . ۲ - در روش آشامیدنی لازمست آبخوری ها را با آب فاقد مواد ضد عفونی کاملا شسته و تمیز کرد و تعداد آنها نیز کافی باشد و حتی المقدور تعدادی آبخوری اضافی در نظر گرفته شود . ۳ - جهت رقیق نمودن واکسن لازمست از آب مقطر ، آب آشامیدنی فاقد املاح ، کلر و مواد ضد عفونی کننده دیگر ، آب جوشیده سرد شده و یا سرم فیزیولوژی ۵/۸ درصد استفاده کرد و درجه حرارت آب مصرفی می بایستی حدود ۲۳ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شود و PH آن برابر ۷ باشد .   ۴ - قبل از محلول کردن واکسن طیور را به مدت ۴ - ۲ ساعت (بسته به سن و به فصل سال) تشنه نگهدارید . ۵ - آب محتوی واکسن می باید خنک و در عرض دو ساعت توسط طیور آشامیده شود . ۶ - اضافه کردن شیر خشک (بدون چربی) به نسبت ۵/۲-۲ گرم در لیتر در آب مصرفی همچنین از شیر معمولی بدون چربی یا کم چربی به نسبت ۱۰-۱۵ درصد می توان استفاده کرد . اضافه کردن شیر سبب حفظ و ماندگاری ویروس واکسن می شود . ۷ - جهت واکسیناسیون به طریقه قطره چشمی و یا تزریقی نیاز به افراد آموزش دیده و به تعداد کافی می باشد . ۸ - جهت واکسیناسیون به طریقه آشنایی تجویز واکسن در طول ساعات سردتر روز باید مورد نظر قرار گیرد . ۹ - واکسن های کشته (vac Inactivated (را قبل از مصرف و در خلال واکسیناسیون بخوبی تکان دهید . ۱۰ - سر سوزن مورد استفاده باید تمیز و عاری از آلودگی باشد . ۱۱- فلاکن محتوی واکسن را قبل از مصرف مدتی در درجه حرارت اطاق ۲۰C) و(+۱۸C نگهداشته سپس اقدام به واکسیناسیون نمایید . ۱۲ - در روش اسپری مطمئن باشید که گله مورد نظر عاری از آلودگی مایکوپلاسمایی و سایر بیماری های تنفسی باشد .(PPLO)