ایمنی موشها و همچنین پرندگان واکسینه شده با واکسنهای مبتنی بر AdenoViruses در برابر آنفلوآنزا .

ایمنی موشها و همچنین پرندگان واکسینه شده با واکسنهای مبتنی بر AdenoViruses در برابر آنفلوآنزا .

 

نام مقاله :

ایمنی موشها و همچنین پرندگان واکسینه شده با واکسنهای مبتنی بر AdenoViruses در برابر آنفلوآنزا .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

 

منبع :

Journal Of Virology . February 2006

 

 

پیدایش زنجیره هایی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد ( HPAI ) در پرندگان و به دنبال آن ، انتقال این بیماری از پرندگان به انسانها در بسیاری از نواحی جهان مانند جنوب شرق آسیا سبب افزایش نگرانیها در مورد شیوع این بیماری کشنده شده است .

در مطالعه ایی که اخیرا صورت گرفت ، واکسن گونه ایی از AdenoVirus تهیه شده ، بصورت مستقیم بر علیه هموآگلوتینه شدن نوعی از ویروس کشنده آنفلوآنزای پرندگان ( H5N1 ) که در شیوع اخیر این بیماری در ویتنام جدا شده بود و بنام VN/1203/04 موسوم میباشد در واکنش HA بکار برده شد . از محلول بدست آمده نیز ، ظرف مدت 36 روز واکسنی تهیه شد .

سپس این واکسن را به موشهایی که با نوعی واکسیناسیون تقویت شده بودند تزریق کردند . سپس در هفتاد روز بعد ، موشهای واکسینه شده در برابر نوع کشنده ویروس آنفلوآنزای پرندگان یعنی VN/1203/04 H5N1 قرار گرفت .

با بررسی نتایج مشخص شد که موشهای فوق با دارا بودن ایمنی سلولی و همچنین آنتی بادیهای مشخص ، در برابر ویروس فوق کاملا حفاظت شده اند . این بدان معناست که این موجودات در برابر این بیماری حفاظت شده اند .

در مرحله بعدی ، گروه محققین با بررسی واکسنهای تهیه شده بر مبنای AdenoViruses و همچنین اثرات آنها بر طیور به بررسی دقیق نقش پرندگان در همه گیر شدن بیماری کشنده آنفلوآنزای پرندگان پرداختند . نتایج نیز حاکی از نقش حیاتی و اساسی این پرندگان در بروز این بیماری داشته است .

همچنین واکسیناسیون پرندگان با واکسن تهیه شده ، سبب بروز ایمنی در برابر ویروس VN/1203/04 شده است .

این مطالعه نشان داد که تولید سریع و مدیریت صحیح در بکار بردن واکسنهای تهیه شده بر پایه AdenoViruses و همچنین ترکیب مجدد آنها با هم ، و استفاده از آنها در طیور و همچنین سایر موارد در مواقع خطر میتواند نقش مهمی را در کنترل بیماری آنفلوآنزای پرندگان ایفا نماید .

 

www.ipiran.com/alirezagaeeni