اطلاعات سودمند در مورد واکسیناسیون طیور

اطلاعات سودمند در مورد واکسیناسیون طیور

برای برنامه ریزی واکسیناسیون توصیه های کارخانه تولید کننده و کتاب های بیماریهای طیور و سایر منابع فقط یک راهنما هستند. براساس یک اصل کلی راهنما باید با احتیاجات اختصاصی شما تغییر پیدا کند موارد زیر سودمند است:
1- رعایت اصول بهداشت و جداسازی گله (برنامه های قرنطینه ای) برای یک برنامه واکسیناسیون ضروری است.
2- واکسن ها را تازه مصرف کنید.
3- هر واکسن بر اساس یک روش خاص تولید شده، فقط از روشهای توصیه شده، فقط از روشهای توصیه شده استفاده کنید.
4- در جوجه های کمتر از ده روز و بدون ایمنی مادری پس از واکسیناسیون حداکثر ایمنی ایجاد نشده و یک ایمنی یکنواخت نیز بوجود نمی آید.
5- از واکسن لارنگوتواکثیت استفاده نکنید مگر اینکه سابقه بیماری در فارم وجود داشته باشد.
6- بعد از اینکه گله شروع به تولید کرد باید هرچه سریعتر ایمنی گله را در مقابل بیماری AE بوسیله تخم مرغ های نطفه دار آزمایش کرد.
7- در مناطقی که بیماری آبله وجود دارد در جوجه ها واکسن آبله تجویز می گردد، گله باید بعد از 8 هفتگی دوباره واکسینه شود و باید از آخرین وضعیت ایمنی گله اطمینان حاصل کرد.
8- طیور بیمار را واکسینه نکنند.
9- تمام اطلاعات از قبیل واکسیناسیون، شماره های کارخانه سازنده و تاریخچه را ثبت کنند.
10- واکسنهای لارنگو و آبله و پاستورلوز طیور را مصرف نکنید مگر اینکه در منطقه و یا فارم سابقه بیماری وجود داشته باشد.
11- اگر در فارم سابقه بیماری پاستورلوز وجود داشت حتماً با یک پاتولوژیست مشورت کنید.
12- محدودیت ها و مزیتهای هر واکسن را مطالعه کنید.
13- واکسنها را از حرارت و نور مستقیم خورشید محافظت نمایید.
14- توصیه های کارخانه های سازنده را پیگیری کنید.
15- مطمئن شوید هر پرنده یک دز واکسن را دریافت کرده باشد.
16- 500 دز واکسن را برای 500 پرنده مصرف کنید. واکسن را رقیق نکنید.
17- در کارتان دقت داشته باشید و عجله نکنید.
18- زمانی که از واکسنهای آشامیدنی استفاده می کنید مطمئن شوید که آب عاری از مواد ضد عفونی و کلرین است. واکسنهای زنده بوسیله این مواد شیمیایی از بین می روند.
19- برخی از واکسنها زنده هستند و از عواملی که بیماری ایجاد می کنند تشکیل شده اند، زمان کارکردن با آنها مراقب باشید.
20- بعد از مصرف واکسنها شیشه محتوی واکسن را بسوزانید و یا ضدعفونی نمایید تا از گسترش عواملی که ممکن است بیماری ایجاد کنند به سایر طیور جلوگیری بعمل آید.
21- اگر مقدور است واکسیناسیون در سالنهایی با هوای معتدل انجام شود. درجه حرارت زیاد برای طیور استرس زا است. پاسخ به این استرس ممکن است در یک پاسخ ایمنی خوب اختلال ایجاد کند.