آشنائی با کدها در کاتالوگ اسپرم گاوهای نر

آشنائی با کدها در کاتالوگ اسپرم گاوهای نر

آشنائی با کدها در کاتالوگ اسپرم گاوهای نر

 

·         C مخفف collcted

این علامت در مورد گاوهای نری به کار میرود که اسپرمهای آنها جمع آوری و تهیه شده و کدی هم توسط NAAB به آن داده شده است ولی تا کنون در معرض فروش قرار نگرفته اند .

·         Pمخفف Progeny Test Sires

گاوهای نر ی هستند که اسپرمهای آنها در ده گله یا بیشتر تست نتایج شده اند .

·         Fمخفف Foreign

بیانگر یک گاو نر شیری است که در خارج از ایالات متحده تست نتایج شده است .

·         A مخفف Active A.L.sires

نشانگر یک گاونر شیری است که ارزیابی ژنتیکی آن توسط USDA انتشار یافته است و به عنوان یک گاو فعال در فهرست اسپرمهای کاتالوگ ها ذکر میشود .

·         Lمخفف Limited

بیانگر گاو نر شیری است که ارزیابی ژنتیکی آن توسط USDA  منتشر شده ولی میزان آن محدود است . ممکن است این گاو زنده یا مرده باشد .

·         I مخفف Inactive Al.sires

گاوهای نری هستند که ارزیابی ژنتیکی توسط USDA دارند ولی اسپرم آنها برای فروش موجود نیست . اصولاً این گاوها زنده نبوده یا در صورت زنده بودن اسپرم قابل عرضه در بازار ندارند.

                                                     مآخذ : مجله برآیند ٬ شماره ۱۱