آهک

آهک
آهک

سنگ آهک به عنوان منبع کلسیم در تغذیه دام مورد استفاده قرار میگیرد . البته لازم است که سنگ آهک را برای خوراک گاوهای شیری کاملا ساییده و آسیاب نمود. سه نوع آهکی که در جدول زیر نشان داده شده اند٬دارای مقادیر متفاوتی کلسیم و منیزیم هستند . کربنات کلسیم نوعی آهک است که دارای حداقل ۳۸% کلسیم بوده و کمتر از ۱۰ %منیزیم دارد . سنگ آهک دولومیتی حداقل ۱۰%منیزیم دارد و ازآنجا که مقدار منیزیم آنها بالاست ٬قابلیت دسترسی کلسیم آن کاهش می یابد .

 

نوع

میزان کلسیم (%)

میزان منیزیم(%)

میزان فسفر(%)

کربنات کلسیم

سنگ آهک ساییده نشده

آهک دولومیتی

۴۰-۳۸

۳۷-۳۳

۲۴-۲۲

۳/۰-۰

۵-۴/۰

۱۲-۱۰

۰۴/۰

۰۲/۰

۰۴/۰

  

 

مآخذ : مجله برآیند ش ۵

 Directory of feed ingredients , ۲۰۰۰. Hoards dsiryman