جایگاه فری استال

جایگاه فری استال
جایگاه فری استال مزیت جایگاه فری استال : ۱- بهره وری مصرف خوراک ۲- افزایش ضریب سلامت دام ۳- افزایش زمان استراحت و نشخوار دام در حال دراز کش   ۴- کاهش صدمات پستان ۵- کاهش بارمیکربی شیر ۶- کاهش لنگش در گله ۷- کاهش تعویض هزینه های بستر اندازه های مهم: ۱- عرض فری استال ۱۲۰-۱۴۰ ۲- ارتفاع میله گردنی تا روی بستر ۱۱۵سانتی متر ۳- ارتفاع بستر از سطح زمین (بدون پوشش)۲۲ سانتی متر ۴- تخته سینه که زیر میله گردنی و بطور مورب نصب می شود۱۰ سانتی متر ۵- فاصله میله گردنی تا ابتدای چاله کود یا راهرو ۱۷۵ سانتی متر. ۶- فاصله بیرونی لوپ تا ابتدای چاله کود یا راهرو ۱۶ تا ۲۴ سانتی متر ۷-بستر از مواد جاذب الرطوبه و خشک (ماسه خیلی خوب است ) با شیب ۳ تا۴ در صد