آرشیو آرشیو

ایندین ریور

جوجه‌ریزی اولین گله مرغ مادر ایندین ریور  «با ورود جوجه‌های اجداد نژاد ایندین ریور به کشور در مهر ماه ۱۴۰۲، اولین جوجه‌ریزی گله مرغ مادر آن در ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در مجموعه سبزدشت، واحد ابهر، انجام گرفت. این نژاد که نام آن برگرفته شده از منطقه‌ای در ایالت فلوریدای آمریکاست با مختصات عملکردی مناسب در سطح گله‌های مادر و گوشتی امیدوار است در رشد و بهبود صنعت طیور کشور موثر باشد.»

ادامه مطلب