قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز پنجشنبه مورخه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۶:۴۵ کد : ۱۷۲ مرداد ۱۴۰۱
تعداد بازدید:۳۵۸

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز

پنجشنبه مورخه 20 مرداد ماه 1401

>>ارسال کالا منوط به جذب کامیون می باشد<<

جوجه یکروزه گوشتی :

قیمت مصوب 000000 ریال

کارمزد و حق العمل

راس 000 - 000 ریال

پلاس 000 - 000 ریال

کاب 000 - 000 ریال

آرین 000 - 000 ریال 

واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری

واریز وجه کارمزد به حساب شرکت

مجموع وجه جوجه و کارمزد 000000 ریال

تخم مرغ:

قیمت مصوب 398000 ریال

کارمزد و حق العمل

تهران 2700 - 3100 ریال

مرغ  گوشتی زنده تهران:

قیمت مصوب 400000 ریال 

کارمزد و حق العمل

3000 - 3100 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :

قیمت مصوب 598000 ریال

کارمزد و حق العمل

 4300 - 4800 ریال

ذرت داخلی :

کارمزد و حق العمل

کرمان 000 ریال

ذرت خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1070 ریال

روس بندر امیرآباد 1070 ریال

جو خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

قزاق بندر امیرآباد 1050 ریال

جو داخلی :

همدان 1060 ریال

زنجان 1030 ریال

سمنان 1060 ریال

کنجاله سویا :

قیمت مصوب 170000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1650 ریال

کلهر کرمانشاه 1620 ریال

کلهر بندر امام 1570 ریال

نابدانه سمنان 1620 ریال

دانه سویا :

بندر امام 230000 ریال

دانه کلزا :

بندر امام 00000 ریال

کنجاله کلزا :

اکسدانه 123000 ریال

کلهر 122000 ریال

یگانه 121000 ریال

کنجاله آفتابگردان :

آذربایجان آستارا 00000 ریال

کنجاله تخم پنبه :

داخلی قم 00000 ریال

تخت آذربایجان آستارا 79000 ریال

تخم پنبه :

نیشابور 00000 ریال

متیونین :

دگوسا تهران 925000 یال

اندونزی تهران 000000 ریال

فرانسه تهران 000000 ریال 

لیزین :

دگوسا تهران605000 یال

کره تهران 740000 ریال

چین تهران 730000 ریال

اندونزی تهران 0000000 ریال

کولین : 

چین تهران 535000 ریال

ترئونین :

چین تهران 630000 ریال

سبوس گندم :

حق العمل و کارمزد

تهران 7800 ریال

کرمانشاه 000 ریال

سبوس برنج :

کامپیوتری مدرن 36000 ریال

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5 % کلهر دانه بندر امام  000000 ریال

کنسانتره طیور تخمگذار :

%5 کلهر دانه (پرورش) بندر امام 00000 ریال

%5 کلهر دانه (تولید) بندر امام 00000 ریال

روغن :

خام سویا فله بنادر 425000 ریال

حلب تهران 8600000 ریال

اسید چرب :

مازندران فله 00000 ریال

مشهد فله 00000 ریال

پودر چربی :

خالص تهران 00000 ریال

خالص بندر عباس 000000 ریال

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 000000 ریال

ترکیبی گیلان 170000 ریال

جنوب 320000 ریال

پودر جوجه :

گرگان  29000 ریال

پودر گوشت :

دامی مشهد 36000 ریال

دی کلسیم فسفات:

کاشان 0000 ریال

سمنان 230000 ریال

منو کلسیم فسفات:

 تهران 000000

صدف معدنی:

گنبد 000

کربنات کلسیم:

قزوین 2000 - 2600 ریال

نمک معدنی :

قم فله 100

قم کیسه 110

زئولیت :

قم 115

تهران 115

پرمنگنات :

چین تهران 1800000 ریال

ایرانی تهران 1100000 ریال

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 00000

 

آرشیو قیمتها از سال 1401

 

آرشیو قیمتها تا سال 1400