آرشیو اسفند ۱۳۸۹

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/1

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/1

 جوجه یکروزه گوشتی 6700-7500

تخم مرغ تهران 18000-21500

مرغ زنده تهران20500-21500

مرغ کشتار تهران 31500-33000

گوشت مرغ منجمد تهران26200-26600

گوشت مرغ مادر تهران 18200-18600

ذرت آرژانتین بندر امام4150

ذرت داخلی دزفول3910

ذرت اوکراین بندر امام3900

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5710

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4710

کنجاله گلرنگ مشهد 0000

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم داخلی رنگدانه دار همدان تحویل در تهران0000

گندم غنی شده مشهد 3800

جو خارجی امیرآباد0000

جو همدان 3350

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4100

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4250

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4050

کنجاله تخم پنبه تخته آذربایجان4420

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان3790

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 4900

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2700

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3300

متیونین دگوسا تهران69000

متیونین آمریکا تهران57200

متیونین فرانسه تهران68000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/3

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/3

 جوجه یکروزه گوشتی 6900-7700

تخم مرغ تهران 20000-24000

مرغ زنده تهران20500-21500

مرغ کشتار تهران 31500-33000

گوشت مرغ منجمد تهران25800-26300

گوشت مرغ مادر تهران 17800-18200

ذرت آرژانتین بندر امام4170

ذرت داخلی دزفول3940

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5760

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5660

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان5700

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر5700

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4710

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 3300

گندم غنی شده مشهد 3800

جو خارجی امیرآباد0000

جو همدان 3350

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4100

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4250

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4050

کنجاله تخم پنبه پودر و پلت آذربایجان4140

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان4040

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4000

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران69000

متیونین آمریکا تهران57200

متیونین فرانسه تهران68000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/4

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/4

 جوجه یکروزه گوشتی 6800-7600

تخم مرغ تهران 21000-24500

مرغ زنده تهران20500-21500

مرغ کشتار تهران 31500-33000

گوشت مرغ منجمد تهران25800-26300

گوشت مرغ مادر تهران 17800-18200

ذرت آرژانتین بندر امام4190

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5810

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5660

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان5720

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر5700

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4710

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 3800

جو خارجی امیرآباد0000

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4100

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4250

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4050

کنجاله تخم پنبه پودر و پلت آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران69000

متیونین آمریکا تهران57200

متیونین فرانسه تهران68000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/5

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/5

 جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

تخم مرغ تهران 21000-24500

مرغ زنده تهران20500-21500

مرغ کشتار تهران 31500-33000

گوشت مرغ منجمد تهران25800-26300

گوشت مرغ مادر تهران 17800-18200

ذرت آرژانتین بندر امام4200

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5400

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام0000

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 0000

جو خارجی امیرآباد0000

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد0000

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و پلت آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران69000

متیونین آمریکا تهران57200

متیونین فرانسه تهران68000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000یمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/7

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/7

 جوجه یکروزه گوشتی 7400-8200

تخم مرغ تهران 21000-24500

مرغ زنده تهران20500-21500

مرغ کشتار تهران 31500-33000

گوشت مرغ منجمد تهران25800-26300

گوشت مرغ مادر تهران 17800-18200

ذرت آرژانتین بندر امام4010

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام3960

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5460

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام0000

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 0000

جو خارجی امیرآباد3710

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد0000

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و پلت آذربایجان4090

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران69000

متیونین آمریکا تهران57200

متیونین فرانسه تهران68000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/8

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/8

 جوجه یکروزه گوشتی 6800-7600

تخم مرغ تهران 20000-23500

مرغ زنده تهران21500-22500

مرغ کشتار تهران 32500-33500

گوشت مرغ منجمد تهران25800-26300

گوشت مرغ مادر تهران 17800-18200

ذرت آرژانتین بندر امام4060

ذرت داخلی دزفول3970

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5510

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5350

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان5650

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر5550

کنجاله کلزا کانولا بندر امام0000

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 0000

جو خارجی امیرآباد3700

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد0000

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان4090

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان4050

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران68000

متیونین آمریکا تهران57200

متیونین فرانسه تهران67000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/9

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/9

 جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

تخم مرغ تهران 19000-25000

مرغ زنده تهران22000-23000

مرغ کشتار تهران 33000-34000

گوشت مرغ منجمد تهران25800-26300

گوشت مرغ مادر تهران 17800-18200

ذرت آرژانتین بندر امام4110

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5560

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5400

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر5550

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4710

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 0000

جو خارجی امیرآباد3690

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد0000

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران69000

متیونین آمریکا تهران56300

متیونین فرانسه تهران68000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/10

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/10

 جوجه یکروزه گوشتی 6800-7600

تخم مرغ تهران 18500-22000

مرغ زنده تهران22000-23000

مرغ کشتار تهران 33000-34000

گوشت مرغ منجمد تهران25300-26300

گوشت مرغ مادر تهران 17800-18200

ذرت آرژانتین بندر امام4160

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5310

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5200

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر5560

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4830

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 0000

جو خارجی امیرآباد3710

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4300

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران68000

متیونین آمریکا تهران56300

متیونین فرانسه تهران67000

لیزین آمریکاتهران 28000

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/11

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/11

 جوجه یکروزه گوشتی 6800-7600

تخم مرغ تهران 18500-22000

مرغ زنده تهران22000-23000

مرغ کشتار تهران 33000-34000

گوشت مرغ منجمد تهران25800-26300

گوشت مرغ مادر تهران 17800-18200

ذرت آرژانتین بندر امام4160

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5260

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان5650

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام0000

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 0000

جو خارجی امیرآباد3710

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4300

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران68000

متیونین آمریکا تهران56300

متیونین فرانسه تهران67000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی ته قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/12

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/12

 جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

تخم مرغ تهران 118500-22000

مرغ زنده تهران22000-23000

مرغ کشتار تهران 33000-34000

گوشت مرغ منجمد تهران25800-26300

گوشت مرغ مادر تهران 17800-18200

ذرت آرژانتین بندر امام4210

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5260

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5210

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام0000

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 0000

جو خارجی امیرآباد3710

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4300

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران68000

متیونین آمریکا تهران56300

متیونین فرانسه تهران67000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/14

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/14

 جوجه یکروزه گوشتی 6800-7600

تخم مرغ تهران 19500-24000

مرغ زنده تهران22000-23000

مرغ کشتار تهران 33000-34000

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 17800-18200

ذرت آرژانتین بندر امام4010

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5260

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر5400

کنجاله کلزا کانولا بندر امام0000

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 0000

جو آرژانتین بندر امام 3710

جو خارجی امیرآباد3710

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد0000

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2670

سبوس گندم کرج2800

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران69000

متیونین آمریکا تهران56800

متیونین فرانسه تهران68000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/15

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/15

 جوجه یکروزه گوشتی 6800-7600

تخم مرغ تهران 20000-24500

مرغ زنده تهران21500-22500

مرغ کشتار تهران 33000-34000

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4060

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5210

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر5300

کنجاله کلزا کانولا بندر امام0000

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 3850

جو آرژانتین بندر امام3710

جو خارجی امیرآباد3770

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پلیت  قزاق مشهد0000

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4070

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2760

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران72000

متیونین آمریکا تهران00000

متیونین فرانسه تهران71000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/16

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/16

 جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

تخم مرغ تهران 20000-24600

مرغ زنده تهران21500-22500

مرغ کشتار تهران 33000-34000

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4110

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5160

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر5150

کنجاله کلزا کانولا بندر امام0000

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 3850

سبوس گندم کرج 2670

جو آرژانتین بندر امام3710

جو خارجی امیرآباد3770

جو داخلی بروجرد3490

جوداخلی همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد0000

کنجاله تخم پنبه تخته ترکمن 4410

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4070

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

کنجاله گندم مشهد 3650

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران72000

متیونین آمریکا تهران58000

متیونین فرانسه تهران71000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/17

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/17

 جوجه یکروزه گوشتی 6800-7600

تخم مرغ تهران 19200-22700

مرغ زنده تهران21500-22500

مرغ کشتار تهران 33000-34000

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4160

ذرت داخلی دزفول4050

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام0000

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4800

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 3850

جو خارجی امیرآباد0000

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 3420

جو آرژانتین بندر امام 3710

جو کرمانشاه 3420

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد0000

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

کنجاله گندم مشهد 3650

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران72000

متیونین آمریکا تهران58000

متیونین فرانسه تهران71000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000یمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/18

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/18

 جوجه یکروزه گوشتی 6800-7600

تخم مرغ تهران 18500-22000

مرغ زنده تهران22500-23500

مرغ کشتار تهران 34000-35000

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4250

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام4210

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5310

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4830

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 3850

جو آرژانتین بندر امام 3710

جو خارجی امیرآباد0000

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4270

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4070

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

کنجاله گندم مشهد 3650

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2670

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران72000

متیونین آمریکا تهران58000

متیونین فرانسه تهران71000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000یمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/18

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/18

 جوجه یکروزه گوشتی 6800-7600

تخم مرغ تهران 18500-22000

مرغ زنده تهران22500-23500

مرغ کشتار تهران 34000-35000

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4250

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام4210

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5310

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4830

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 3850

جو آرژانتین بندر امام 3710

جو خارجی امیرآباد0000

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4270

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4070

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

کنجاله گندم مشهد 3650

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2670

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران72000

متیونین آمریکا تهران58000

متیونین فرانسه تهران71000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/19

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/19

 جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

تخم مرغ تهران 20500-22000

مرغ زنده تهران23500-24500

مرغ کشتار تهران 34500-36000

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4060

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5060

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4830

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 3850

جو آرژانتین بندر امام 3710

جو خارجی امیرآباد3710

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4250

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4300

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4070

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2670

سبوس گندم کرج2800

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران72000

متیونین آمریکا تهران58000

متیونین فرانسه تهران71000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/21

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/21

 جوجه یکروزه گوشتی 7300-7800

تخم مرغ تهران 19000-22500

مرغ زنده تهران22700-23700

مرغ کشتار تهران 33500-35000

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4080

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5060

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 4950

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر5250

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4660

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 3850

جو آرژانتین بندر امام 3710

جو خارجی امیرآباد0000

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4250

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4300

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4070

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2670

سبوس گندم کرج2800

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران72000

متیونین آمریکا تهران58000

متیونین فرانسه تهران71000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/22

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/22

 جوجه یکروزه گوشتی 7500-8000

تخم مرغ تهران 20000-23500

مرغ زنده تهران22500-23500

مرغ کشتار تهران 33000-34700

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4110

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5110

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4650

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 3850

جو آرژانتین بندر امام 3710

جو خارجی امیرآباد0000

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4250

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4300

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4070

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3450

متیونین دگوسا تهران72000

متیونین آمریکا تهران58000

متیونین فرانسه تهران71000

لیزین آمریکاتهران 29500

لیزین اندونزی تهران30000قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/23

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/23

 جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

تخم مرغ تهران 20500-24000

مرغ زنده تهران22500-23500

مرغ کشتار تهران 33000-34700

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4130

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام4030

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5160

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5040

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر5250

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4660

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 3850

جو آرژانتین بندر امام 3710

جو خارجی امیرآباد0000

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4250

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4300

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4070

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3450

متیونین دگوسا تهران72000

متیونین آمریکا تهران58000

متیونین فرانسه تهران71000

لیزین آمریکاتهران 29500

لیزین اندونزی تهران30000 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه1389/12/24

 

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/24

 جوجه یکروزه گوشتی 7900-8500

تخم مرغ تهران 20500-24000

مرغ زنده تهران22500-23500

مرغ کشتار تهران 33000-34700

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4130

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام4030

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5160

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5040

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر5250

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4660

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 3850

جو آرژانتین بندر امام 3710

جو خارجی امیرآباد0000

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4250

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد4300

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4070

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3450

متیونین دگوسا تهران72000

متیونین آمریکا تهران58000

متیونین فرانسه تهران71000

لیزین آمریکاتهران 29500

لیزین اندونزی تهران30000قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/25

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/25

جوجه یکروزه گوشتی 8500-8900

تخم مرغ تهران 22000-25500

مرغ زنده تهران22500-23500

مرغ کشتار تهران 33000-34700

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4210

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام4030

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5010

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5040

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4660

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 3850

جو آرژانتین بندر امام 3710

جو خارجی امیرآباد0000

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4250

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد4300

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4070

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3450

متیونین دگوسا تهران72000

متیونین آمریکا تهران58000

متیونین فرانسه تهران71000

لیزین آمریکاتهران 29500

لیزین اندونزی تهران30000قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/26

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/26

 جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

تخم مرغ تهران 21500-25000

مرغ زنده تهران22500-23500

مرغ کشتار تهران 33000-34700

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4210

ذرت داخلی دزفول0000

ذرت اوکراین بندر امام4030

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5210

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5040

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000

کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4850

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 0000

گندم غنی شده مشهد 3850

جو آرژانتین بندر امام 3710

جو خارجی امیرآباد0000

جو همدان 0000

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4470

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000

تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000

جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3450

متیونین دگوسا تهران72000

متیونین آمریکا تهران58000

متیونین فرانسه تهران71000

لیزین آمریکاتهران 29500

لیزین اندونزی تهران30000