واکسیناسیونهای ضروری طیور در ایران

واکسیناسیونهای ضروری طیور در ایران اقتباس از کتاب راهنمای صنایع وخدمات داروهای دامپزشکی کشور واکسنهایی که در پیشگیری بیماریهای طیور مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : (۱) واکسن بیماریهای مارک Marek’s disease vaccine(MD.Vac) (۲) واکسن بیماری نیوکاسل Newcastle disease Vaccine (ND.Vac) (۳) واکسن بیماری گامبورو Bursal disease Vaccine (IBD.Vac) (۴) واکسن بیماری برونشیت عفونی Infectious bronchitis Vaccine (IB.Vac) (۵) واکسن بیماری لارنگوتراکئیت عفونی طیور Infectious Iaryngotracheitis Vaccine (ILT.Vac) (۶) واکسن بیماری آبله طیور Fowl pox vaccine (Fp.Vac) (۷) واکسن بیماری آنسفالومیلیت طیور E.Vac) A)Infectious avian encephalomyelitis vaccine (۸) واکسن بیماری کوریزای عفونی طیور Infecious coryza vaccine(EDS.Vac) (۹) واکسن بیماری سندروم کاهش تولید EDS,۷۶ vaccine (FC.Vac) (۱۰) واکسن بیماری پاستورلوزیا وبای مرغان Fowl cholera vaccine (FC.Vac)   اخطار (۱) کلیه واکسنهایی که از ویروس یا باکتری تهیه شده اند باید در پناه نور و حرارات ودقیقا” برابر دستورالعمل موسسه سازنده از نظر نگهداری، بکارگیری وروش واکسیناسون به کار گرفته شوند. (۲) از مصرف کلیه واکسنها، مواد بیولوژیک وداروهایی که فاقد برچسب ودستورالعمل موسسه وشماره تولیدLOT/Batch) ) و تاریخ مصرف ( Expiry date ) باشند باید اکیدا” خودداری شود.
علایم اختصاری
Infectious avian encephalomyelitis = IAE Infectious Bursal disease virus = IBDV Infectious bronchitis virus = IBV Infectious coryza = IC Newcastle disease virus = NDV Fowle pox = FP Infectious Iaryngotracheitis = ILT Fowl cholera = FC Egg drop syndrom = EDS Drinking water = dw Eye drop = Ed Aerosol = AS Into muscle = IM Subcutaneous = Sub Spray = Sp Specific patogen free = SPF
خصوصیات وترکیب واکسنهای مصرفی ۱- واکسن بیماری مارک Marek disease vaccine در حال حاضر دو نوع واکسن مارک در ایران به مصرف می رسد: (الف ) :(HVT.Vaccine ) این واکسن از هر پس ویروس بوقلمون ( FC-۱۲۶ strain Turkey herpes virus ) Live virus freeze dried / و به صورت لیوفیلیزه ساخته شده و مصرف آن در جوجه های تخمگذار در یک روزگی برابر دستورالعمل موسسه سازنده ضروری واجباری است . (ب) Rispens vaccine : این نوع واکسن از سویه (Rispens- cui ۹۸۸) به صورت همراه با سلول ( Cell- associated) که در ازت مایع (۱۹۶′c) نگهداری می گردد و در جوجه های یکروزه مادر برابر دستورالعمل موسسه سازنده به مصرف می رسد. توجه : بنا به پیشنهاد سازمان دامپزشکی کشور واکسن Rispens + HVT و به شکل همراه با سلول در جوجه های یکروزه مادر در کارخانه جوجه کشی می باید مصرف گردد. (۱) آمپول محتوی واکسن ( در واکسنهای همراه با سلول ( Cell - associated) باید در محلول ازت غوطه ور باشد و هیچگاه نباید گذاشت سطح ازت مایع بر اثر تبخیر کاهش پیدا نماید به نحوی که آمپول واکسن خارج از محلول قرار گیرد. (۲) حلال مربوط به واکسن مارک (Rispens + HVT) باید در اتاق تاریک و درجه حرارتی معادله ۲۰′c + سانتی گراد نگهداری شود. ۲- واکسن بیماری نیوکاسل Newcastle disease vaccine واکسنهای بیماری نیوکاسل در ایران به دو شکل زیر به مصرف می رسد: (الف ) واکسن زنده : Live. Vaccine. Freeze dried از دو نوع B۱ و لاسوتا می باشند که هر دو نوع ویروس زنده بوده از این رو به علت حساس بودن در حفظ ، نگهداری وکاربرد آن باید دقت فراوان مبذول داشت و دقیقا” برابر دستورالعمل موسسه سازنده اقدام نمود. (ب) واکسن کشته Inactivated vaccine ویروس بکار رفته در این نوع واکسن غالبا از ” سویه های B۱ - لاسوتا و یا V۱ بوده و غیرفعال می باشند. مصرف این نوع واکسن متعاقب مصرف واکسنهای زنده نیوکاسل در گله های مادر و تخمگذار تجارتی جهت افزایش و یکنواختی عیار پادتن بر علیه بیماریها به کار میرود. ۳- واکسن گامبورو Bursal disease vaccine دو نوع واکسن گامبورو در ایران به مصرف می رسد: (الف) واکسن زنده live vaccine freeze dired ویروس به کار رفته در ساخت واکسن از نوع intermediate و مصرف آن در کلیه مناطق و در کلیه گله های پرورشی (مرغ ) برابر دستورالعمل موسسه سازنده واکسن اجباری می باشد. (ب ) واکسن کشته Inactivated vaccine ویروس واکسن غیر فعال می باشد. مصرف این نوع واکسن در گله های مادر قبل از زمان تخمگذاری اجباری می باشد. ۴- واکسن بیماری برونشیت عفونی : Infectious bronchitis vaccine دو نوع واکسن برونشیت عفونی در ایران به مصرف می رسد (الف) واکسن زنده : live vaccine freeze dried ویروس بکار رفته در ساخت واکسن از سویه تخفیف حدت یافته ماساچوست (Massachusetts) می باشد و به دو شکل : (الف) Mass Type- H۱۲۰ strain که ویروس واکسن تخفیف حدت بیشتری یافته و در سنین اولیه در طیور مصرف می گردد. (ب) Mass Type- H۵۲ strain که ویروس قویتر بوده و برای تقویت ایمنی حاصل از واکسن H۱۲۰ در مرغان مادر وتخمگذار تجارتی مصرف می گردد. در مناطق آلوده توصیه می شود واکسیناسیون در روزهای اول به صورت اسپری با قطرات درشت انجام گیرد. (ب) واکسن کشته Inactive vaccine ویروس بکار رفته در ساخت واکسن از سویه M۴۱ و غیر فعال می باشد (کشته) . مصرف این واکسن در گله های مادر وتخمگذار تجارتی قبل از زمان تخمگذاری ضروری است. ۵- واکسن بیماری لارنگوتراکئیت عفونی طیور Fowl Laryngotracheitis vaccine
Live virus freeze dried این واکسن از ویروس تخفیف حدت یافته و به صورت لیوفیلیزه تهیه می گردد. مصرف این واکسن در مرغان مادر و تخمگذار تجارتی در مناطق آلوده ( که وجود بیماری در منطقه به اثبات رسیده باشد) با توجه به دستورالعمل موسسه سازنده واکسن ضروری است. ۶- واکسن بیماری آبله Fowl pox vaccine
Live virus freeze dried این واکسن از ویروس تخفیف حدت یافته و به صورت لیوفیلیزه تهیه می گردد. مایه کوبی طیور بر علیه این بیماری در ایران در مناطقی که سابقه بیماری دارند با توجه به دستورالعمل موسسه سازنده واکسن اجباری و ضروری است . ۷- واکسن بیماری آنسفالومیلیت طیور Avian encephalomyelitis vaccine live virus freeze dried ویروس این واکسن زنده و در جنین تخم مرغ تکثیر یافته و به صورت لیوفیلیزه تهیه می گردد. مصرف این واکسن در گله های مرغ مادر اجباری اعلام می گردد. ۸- واکسن بیماری کوریزای عفونی Infectious coryza vaccine (inactive virus) واکسن مذکور حاوی ۳-۲ سویه باکتری ( غیرفعال) می باشد که برای پیشگیری از بیماری قبل از شروع تخمگذاری در گله بکارمی رود. ۹- واکسن بیماری سندرم کاهش تولید Egg drop syndrom EDS, ۷۶ Inactive vaccine واکسن مذکور غیر فعال بوده ( inactive) و جهت پیشگیری از بیماری سندرم کاهش تولید قبل از شروع مرحله تخمگذاری به کار گرفته می شود. ۱۰- واکسن پاستورلوز یا وبای مرغان Fowl cholera vaccine (inactive vaccine) واکسن مذکور غیر فعال بوده و واکسیناسیون علیه بیماری در مناطق آلوده در اردک ، بوقلمون، غاز و مرغ توصیه می شود.این واکسن توسط موسسه رازی و از سویه بومی پاستورلامولتو سیدا تیپ A۱ تهیه می گردد · توجه : در حال حاضر واکسنهای کشته (inactive) نیوکاسل + EDS,۷۶ +برونشیت عفونی + گامبورو (چهار گانه ) به صورت مخلوط برای مصرف در مزارع مرغ مادر و مخلوط واکسنهای کشته نیوکاسل + برونشیت عفونی + ۷۶ و EDSبرای مصرف در مزارع پرورش پولت تخمگذار در نظر گرفته شده است .