قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز یکشنبه مورخه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۶ کد : ۲۰۵ شهریور ۱۴۰۱
تعداد بازدید:۴۲۰

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز

یکشنبه مورخه 27 شهریور ماه 1401

>>ارسال کالا منوط به جذب کامیون می باشد<<

جوجه یکروزه گوشتی :

قیمت مصوب 150000 ریال

کارمزد و حق العمل

راس 1090 - 1100 ریال

پلاس 1040 - 1050 ریال

کاب 990 - 1000 ریال

آرین 600 - 650 ریال 

واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری

واریز وجه کارمزد به حساب شرکت

مجموع وجه جوجه و کارمزد 150000 ریال

تخم مرغ:

قیمت مصوب 398000 ریال

کارمزد و حق العمل

تهران 3400 - 3610 ریال

مرغ  گوشتی زنده تهران:

قیمت مصوب 400000 ریال 

کارمزد و حق العمل

4300 - 4400 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :

قیمت مصوب 598000 ریال

کارمزد و حق العمل

 5800 - 6400 ریال

ذرت داخلی :

کارمزد و حق العمل

کرمان 000 ریال

ذرت خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1190 ریال

روس بندر امیرآباد 1160 ریال

جو خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

روس گلستان 1130 ریال

جو داخلی :

گلستان 1080 ریال

زنجان 0000 ریال

سمنان 0000 ریال

کنجاله سویا :

قیمت مصوب 170000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1750 ریال

کلهر کرمانشاه 0000 ریال

کلهر بندر امام 0000 ریال

نابدانه گنبد 1700 ریال

دانه سویا :

بندر امام 230000 ریال

دانه کلزا :

بندر امام 00000 ریال

کنجاله کلزا :

اکسدانه 123000 ریال

کلهر 122000 ریال

یگانه 121000 ریال

کنجاله آفتابگردان :

آذربایجان آستارا 00000 ریال

کنجاله تخم پنبه :

داخلی قم 00000 ریال

تخت آذربایجان آستارا 79000 ریال

تخم پنبه :

نیشابور 00000 ریال

متیونین :

دگوسا تهران 875000 یال

اندونزی تهران 860000 ریال

فرانسه تهران 000000 ریال 

لیزین :

دگوسا تهران000000 یال

کره تهران 000000 ریال

چین تهران 610000 ریال

اندونزی تهران 700000 ریال

کولین : 

چین تهران 510000 ریال

ترئونین :

چین تهران 610000 ریال

سبوس گندم :

حق العمل و کارمزد

تهران 7800 ریال

کرمانشاه 000 ریال

سبوس برنج :

کامپیوتری مدرن 36000 ریال

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5 % کلهر دانه بندر امام  000000 ریال

کنسانتره طیور تخمگذار :

%5 کلهر دانه (پرورش) بندر امام 00000 ریال

%5 کلهر دانه (تولید) بندر امام 00000 ریال

روغن :

خام سویا فله بنادر 425000 ریال

خام سویا تهران 475000 ریال

خام سویا گالن تهران 505000 ریال

تصفیه سویا اراک 490000 ریال

حلب تهران 8600000 ریال

اسید چرب :

مازندران فله 00000 ریال

مشهد فله 00000 ریال

پودر چربی :

خالص تهران 00000 ریال

خالص بندر عباس 000000 ریال

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 000000 ریال

ترکیبی گیلان 170000 ریال

جنوب 320000 ریال

پودر جوجه :

گرگان  29000 ریال

پودر گوشت :

دامی مشهد 36000 ریال

دی کلسیم فسفات:

کاشان 0000 ریال

سمنان 230000 ریال

منو کلسیم فسفات:

 تهران 000000

صدف معدنی:

گنبد 000

کربنات کلسیم:

قزوین 2000 - 2600 ریال

نمک معدنی :

قم فله 100

قم کیسه 110

زئولیت :

قم 115

تهران 115

پرمنگنات :

چین تهران 1800000 ریال

ایرانی تهران 1100000 ریال

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 00000

 

آرشیو قیمتها از سال 1401

 

آرشیو قیمتها تا سال 1400