دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

  پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1398/1/1 الی 1398/3/31

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

فروردین 1398

اردیبهشت 1398

خرداد 1398

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

فروردین 1398

اردیبهشت 1398

خرداد 1398

             

39,162,720 از 117,370,664

35,397,383 از 113,602,815

33,081,290 از 112,789,220

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان شرقی

آینالو

1396/10/22

13,500

1,760

133,909

19,542

0

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان شرقی

روح الله حبیبی ملکی

1396/11/06

13,700

1,950

146,584

78,293

0

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان شرقی

اسلام فتوحی (فارم2)

1396/11/12

33,220

3,625

366,318

254,249

0

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان شرقی

اسلام فتوحی ( فارم ا )

1397/03/13

33,280

3,975

581,052

535,808

478,834

 

راس

آذربایجان شرقی

بهمن پنبه دوست

1396/10/11

15,500

1,800

118,628

0

0

 

راس

آذربایجان شرقی

آذر سیمرغ تبریز

1396/10/12

27,170

3,300

216,836

0

0

 

راس

آذربایجان شرقی

سپیدپر ملکان

1396/10/16

17,550

2,300

163,478

0

0

 

راس

آذربایجان شرقی

کیمیا پرورارسباران (فارم 2)

1396/10/26

28,000

3,000

284,083

73,664

0

 

راس

آذربایجان شرقی

اکبرکلانتری

1396/12/13

56,740

7,140

724,955

625,675

434,259

 

راس

آذربایجان شرقی

کیمیاپرور ارسباران (فارم3)

1397/01/20

32,400

3,500

478,815

422,530

366,654

 

راس

آذربایجان شرقی

نگین جوجه ملکان(فارم1)

1397/01/21

32,170

3,500

477,037

421,556

365,673

 

راس

آذربایجان شرقی

محمد ظهیرنیا

1397/01/22

18,000

2,000

267,821

237,005

205,509

 

راس

آذربایجان شرقی

اصغر عسگری و شرکا

1397/03/09

20,000

2,150

345,412

317,971

282,976

 

راس

آذربایجان شرقی

سپید مرغ شبستر

1397/03/12

20,700

2,300

360,369

332,228

296,790

 

راس

آذربایجان شرقی

علیرضا کیوانی

1397/04/13

33,260

3,290

629,270

580,703

535,486

 

راس

آذربایجان شرقی

حسینقلی رضائی سهرون و شرکا

1397/04/16

16,892

1,800

321,502

297,477

274,512

 

راس

آذربایجان شرقی

الماس جوجه ایلخچی

1397/05/02

20,250

2,200

396,888

373,690

343,613

 

راس

آذربایجان شرقی

عطوف فاضل مدرس

1397/06/04

15,500

2,000

264,573

304,571

287,401

 

راس

آذربایجان شرقی

آذرصبا

1397/08/15

14,020

1,700

0

1,411

176,481

 

کاب

آذربایجان شرقی

باغ مرغ شبستر

1397/02/18

19,000

2,100

310,204

278,633

245,628

 

کاب

آذربایجان شرقی

سعید پیامی اصل

1397/03/19

26,500

3,360

471,349

433,656

390,288

 

کاب

آذربایجان شرقی

محمد باقر عظیمی

1397/07/14

14,500

1,500

1,460

182,524

286,198

 

کاب

آذربایجان شرقی

مرغ مادر سلیمانی

1397/08/30

12,500

1,500

0

0

54,284

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان غربی

اقلیم

1396/11/10

27,550

3,345

301,019

192,818

0

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان غربی

تعاونی 21 سلماس

1396/11/29

32,240

6,480

386,760

330,350

104,299

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان غربی

مرغ مادر حسن احمدی

1397/02/16

17,545

1,925

285,122

255,085

225,049

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان غربی

به مرغ ارومیه

1397/04/27

20,900

2,400

405,419

380,425

349,116

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان غربی

یاشارسیمرغ

1397/04/31

14,240

1,600

278,377

261,350

240,556

 

راس

آذربایجان غربی

انفاق

1396/09/29

23,420

2,600

89,916

0

0

 

راس

آذربایجان غربی

امین مرغ ارومیه

1396/10/06

21,000

2,600

126,622

0

0

 

راس

آذربایجان غربی

رضا سواری

1396/10/19

29,170

3,700

284,572

16,890

0

 

راس

آذربایجان غربی

گلدشت سیمین

1396/11/01

28,500

3,700

297,408

118,031

0

 

راس

آذربایجان غربی

آیدین صبا

1396/11/03

19,500

2,350

205,453

93,031

0

 

راس

آذربایجان غربی

بهپرور ارومیه (فارم دیدان)

1396/11/09

22,910

2,500

249,167

152,846

0

 

راس

آذربایجان غربی

آمرغ

1396/12/07

16,600

2,000

206,451

177,614

94,867

 

راس

آذربایجان غربی

حمید علیپور

1396/12/19

28,000

3,270

366,913

318,274

270,338

 

راس

آذربایجان غربی

ایوب محمدزاده

1397/01/05

25,600

2,650

357,054

312,261

268,434

 

راس

آذربایجان غربی

کیوان مرغ پر طلای مهاباد

1397/02/08

27,130

3,000

429,621

382,491

336,046

 

راس

آذربایجان غربی

غلامحسین احمدپور

1397/03/01

14,700

1,700

248,882

227,045

201,510

 

راس

آذربایجان غربی

اروم گوهردانه

1397/03/07

22,500

2,940

386,890

354,884

316,083

 

راس

آذربایجان غربی

زرین پرور خوی(فارم1)

1397/03/09

20,040

2,400

346,104

318,607

283,542

 

راس

آذربایجان غربی

احسان مرغ مهاباد

1397/05/07

22,000

3,000

433,957

410,418

378,292

 

راس

آذربایجان غربی

کیمیا جوجه

1397/06/03

27,280

3,220

474,578

535,360

504,796

 

راس

آذربایجان غربی

تعاونی 48 خوی

1397/06/05

27,880

2,860

466,766

548,537

518,005

 

راس

آذربایجان غربی

سفید بالان ارومیه

1397/07/14

17,800

2,200

1,792

224,065

351,333

 

راس

آذربایجان غربی

بهپرور ارومیه (فارم 2)

1397/08/02

22,500

2,490

0

65,425

406,151

 

راس

آذربایجان غربی

تابان مرغ

1397/09/11

24,000

3,000

0

0

14,501

 

هوبارد

آذربایجان غربی

تعاونی28

1396/12/29

38,500

4,500

525,831

459,435

392,555

 

هوبارد

آذربایجان غربی

شرکت سهامی کشت وصنعت بالانج طیور 2

1397/03/06

30,000

3,600

514,721

471,292

419,933

 

هوبارد

آذربایجان غربی

الماس جوجه ارومیه

1397/07/18

15,000

1,800

0

153,320

295,312

 

کاب

آذربایجان غربی

شرکت برآیندارومیه 2 -واحد صفرقلی کندی

1396/10/23

32,000

3,500

319,430

55,588

0

 

آربراکرز (آپلاس)

اردبیل

مرغ مادر امین خیرآلی

1396/10/05

34,725

4,475

182,058

0

0

 

آربراکرز (آپلاس)

اردبیل

اسماعیل خدام زاده

1396/10/22

18,185

1,950

180,380

26,324

0

 

آربراکرز (آپلاس)

اردبیل

بهزاد خیر دوست

1397/03/30

35,035

4,800

641,682

590,525

536,720

 

آربراکرز (آپلاس)

اردبیل

غلامرضاصدقی

1397/04/17

25,760

2,880

491,262

454,945

419,599

 

آربراکرز (آپلاس)

اردبیل

سید طاهر عصایی (فارم2)

1397/05/31

51,300

5,515

934,421

1,002,871

941,524

 

آربراکرز (آپلاس)

اردبیل

رضا رسولی دباغ

1397/06/18

30,675

4,300

313,542

603,918

585,769

 

آربراکرز (آپلاس)

اردبیل

روئین دشت سبلان

1397/08/20

18,450

2,100

0

0

178,133

 

راس

اردبیل

اسفند نظافتی (فارم 3)

1396/09/27

35,100

3,860

113,552

0

0

 

راس

اردبیل

حمیدصباحی نمین(فارم2)

1396/12/01

32,500

4,200

393,153

337,104

124,777

 

راس

اردبیل

آرتا جوجه سبلان (فارم 5)

1397/02/27

73,000

14,186

647,427

0

0

 

راس

اردبیل

ناصر ضیغمی(فارم 2)

1397/03/06

34,500

3,810

591,931

541,988

482,925

 

راس

اردبیل

همای سبلان فارم 3 ( مجید میرزا محمدی ملاباشی)

1397/03/23

28,900

2,900

520,223

478,385

431,457

 

راس

اردبیل

رجب آقایاری سامیان(فارم2)

1397/04/05

33,050

5,070

614,064

565,388

517,544

 

راس

اردبیل

حمید صباحی نمین( فارم 1)

1397/04/11

28,000

3,400

527,637

486,045

447,980

 

راس

اردبیل

حمید صباحی نمین(ساقصیلو )

1397/07/15

18,000

2,200

0

217,292

355,055

 

راس

اردبیل

پیرقومی

1397/07/17

82,000

8,349

1,442,574

1,386,936

1,160,416

 

راس

اردبیل

آرتا جوجه سبلان (فارم 1)

1397/08/29

98,690

10,690

0

0

452,200

 

راس

اردبیل

آرتا جوجه سبلان (فارم 3)

1397/09/15

102,000

0

2,088,548

2,076,191

1,801,836

 

هوبارد

اردبیل

آذر جوجه مشگین

1396/10/30

28,500

3,420

295,614

109,421

0

 

آربراکرز (آپلاس)

اصفهان

دشت کیمیا( فارم1)

1397/02/26

46,290

5,720

771,491

699,819

618,825

 

آربراکرز (آپلاس)

اصفهان

دشت کیمیا( فارم2)

1397/07/29

43,100

5,705

0

187,176

799,165

 

راس

اصفهان

صفاهان (فارم 2)

1396/11/24

32,080

4,280

375,553

320,229

55,727

 

راس

اصفهان

پاک نطنز (فارم 3)

1397/01/29

43,000

4,855

656,575

582,960

507,721

 

راس

اصفهان

درخشان (فارم 1)

1397/04/23

37,081

4,400

713,698

667,487

613,808

 

راس

اصفهان

صفاهان (فارم 1)

1397/06/03

32,000

4,988

556,690

627,987

592,137

 

راس

اصفهان

پاک نطنز(فارم 1)

1397/08/15

26,670

3,090

0

2,685

335,720

 

هوبارد

اصفهان

واحد مادر گوشتی به نام محسن محسنی هماگرانی

1397/04/10

28,000

3,400

526,580

484,636

446,570

 

آرین

البرز

محود فلاح زاده

1397/01/18

23,945

3,000

351,150

309,557

268,564

 

راس

تهران

فدک (فارم2)

1396/10/11

21,570

2,700

165,084

0

0

 

راس

تهران

دوراج

1396/12/13

31,500

3,700

402,468

347,351

241,084

 

راس

تهران

فدک (فارم3)

1397/06/10

20,000

2,600

293,550

395,262

376,128

 

کاب

تهران

پرندک

1397/04/26

92,000

12,000

1,781,152

1,669,974

1,533,318

حذفی

راس

خراسان جنوبی

جنوب خراسان ( فارم 1)

1396/09/20

51,630

5,845

59,792

0

0

 

آربراکرز (آپلاس)

خراسان رضوی

سیمرغ خراسان(فارم 2)

1396/10/27

37,640

14,680

368,150

116,083

0

 

آربراکرز (آپلاس)

خراسان رضوی

سیمرغ خراسان(فارم 3)

1397/03/18

37,475

5,020

636,488

621,628

528,341

 

آربراکرز (آپلاس)

خراسان رضوی

سیمرغ خراسان(فارم4)

1397/04/26

36,030

4,720

668,299

663,535

576,228

 

راس

خراسان رضوی

دیزباد(پلاک47)

1396/10/23

65,120

9,000

650,044

113,122

0

 

راس

خراسان رضوی

فریمان (فارم2کوثربیدخت)

1396/11/14

27,000

3,500

301,127

224,317

0

 

راس

خراسان رضوی

واحد پرورش مرغ مادر گوشتی پیشرو کاشمر (فارم دو)

1396/12/14

37,930

4,610

486,533

420,643

302,710

 

راس

خراسان رضوی

واحد پرورش مرغ مادر گوشتی پیشرو صالح کاشمر(فارم3)

1397/04/19

37,485

4,810

716,755

666,738

613,418

 

راس

خراسان رضوی

فریمان (فارم 1فریمان)

1397/05/14

42,300

4,800

834,914

801,903

740,667

 

راس

خراسان رضوی

دیزباد(پلاک3)

1397/07/02

46,850

6,630

121,487

830,363

918,237

 

راس

خوزستان

صحرای جنوب (فارم 3)

1396/09/22

51,570

7,690

89,584

0

0

 

راس

خوزستان

صحرای جنوب (فارم 4)

1397/02/16

47,230

5,270

767,539

686,682

605,825

 

راس

خوزستان

صحرای جنوب (فارم 2)

1397/07/14

50,280

6,420

5,063

632,923

992,424

 

آربراکرز (آپلاس)

زنجان

کشت وصنعت خرمدره(4و5و6)

1397/05/10

50,990

6,340

967,126

974,989

848,058

 

آربراکرز (آپلاس)

زنجان

تعاونی زنجان میثاق

1397/08/16

27,575

3,140

0

0

332,881

 

راس

زنجان

دشت سلطانیه

1396/12/21

30,600

3,300

404,451

351,293

298,523

 

راس

زنجان

اجداد 57

1397/06/04

27,180

3,310

463,941

534,080

503,972

 
             

39,162,720 از 117,370,664

35,397,383 از 113,602,815

33,081,290 از 112,789,220

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

فروردین 1398

اردیبهشت 1398

خرداد 1398

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

فروردین 1398

اردیبهشت 1398

خرداد 1398

             

40,775,580 از 117,370,664

38,626,034 از 113,602,815

35,883,625 از 112,789,220

 

هوبارد

زنجان

ناز مرغ ابهر(فارم1)

1397/09/14

31,501

3,780

0

0

5,551

 

کاب

زنجان

سبزدشت زنجان( فارم 2)

1396/09/21

52,501

6,835

76,001

0

0

 

کاب

زنجان

ساکت (فارم1)

1396/10/19

26,900

3,600

262,426

15,576

0

 

کاب

زنجان

سبزدشت زنجان( فارم 3)

1397/01/15

55,895

4,205

809,849

714,159

616,358

 

کاب

زنجان

ققنوس جوجه ابهر

1397/03/08

27,885

3,200

480,540

441,575

393,137

 

کاب

زنجان

ساکت (فارم 2)

1397/05/30

47,500

6,230

872,977

926,789

869,986

 

کاب

زنجان

سبزدشت زنجان( فارم 4)

1397/06/20

51,385

6,510

467,013

1,005,180

983,834

 

راس

سمنان

محمودرضا پناهی دهقان

1396/12/22

31,070

3,430

412,227

358,645

304,672

 

راس

سمنان

مام جوجه (فارم2)

1397/01/18

28,320

3,020

415,312

366,116

317,633

 

راس

سیستان و بلوچستان

تعاونی 1119 ماکادام

1397/05/16

44,060

5,000

868,545

838,595

775,921

 

آربراکرز (آپلاس)

فارس

طیور فارس(فارم1)

1397/02/23

39,000

4,390

618,572

591,081

494,857

 

آربراکرز (آپلاس)

فارس

طیور فارس(فارم3)

1397/05/19

40,540

4,840

766,240

787,674

693,010

 

راس

فارس

فاروق ماکیان (فارم 2)

1397/02/22

34,550

4,210

570,171

514,068

454,920

 

راس

فارس

فاروق ماکیان (فارم 1)

1397/02/23

11,500

900

190,360

171,686

151,998

 

هوبارد

فارس

مرغ مادر پرویز صادقی و شریک

1397/07/29

26,000

3,120

0

112,913

482,092

 

کاب

فارس

ماهور سپیدان

1397/07/24

32,000

4,080

0

218,324

616,710

حذفی

راس

قزوین

فتح خرمدشت(فارم 2)

1396/09/25

36,535

4,030

96,119

0

0

 

راس

قزوین

کاظم الهی وشرکاء(فارم بوئین زهرا )

1396/11/03

29,790

3,620

313,870

142,122

0

 

راس

قزوین

حمیدرضا حاجی

1396/11/30

45,110

5,880

543,426

465,061

159,564

 

راس

قزوین

طیور پاییزان ابهر (فارم 1)

1396/12/06

54,200

6,500

671,351

576,517

292,692

 

راس

قزوین

مینا طیور(فارم بوئین زهرا)

1397/01/08

23,000

2,530

324,265

284,890

244,646

 

راس

قزوین

عباس آقاجانی

1397/01/19

38,500

4,500

567,024

499,661

433,750

 

راس

قزوین

نیل پران افق

1397/01/25

28,000

3,000

421,545

372,905

324,970

 

راس

قزوین

اجداد ارم (فارم2)

1397/03/23

40,650

4,540

731,733

672,886

606,876

 

راس

قزوین

پیشگامان کشاورزی کوثر ایلام

1397/03/28

30,000

3,200

547,198

502,636

456,565

 

راس

قزوین

تعاونی ایثارگران خوزنین

1397/06/11

26,640

3,500

376,590

526,825

502,008

 

راس

قزوین

محمد کریمی لنجی

1397/06/13

45,270

5,660

593,221

894,105

856,495

حذفی

کاب

قزوین

علی محمد همتی

1396/10/30

62,500

8,000

154,203

0

0

 

کاب

قزوین

سیمرغ زیاران (فارم3)

1397/02/04

24,000

3,100

374,617

333,227

291,537

 

راس

قم

محمدرضاصدیق پور(فارم2)

1397/09/10

48,040

5,780

0

0

33,864

 

آربراکرز (آپلاس)

کردستان

فاروق شافعی

1397/03/06

21,265

2,650

364,850

334,067

297,662

 

آربراکرز (آپلاس)

کردستان

مرغ مادر زریبار کردستان

1397/06/14

19,500

2,500

245,464

384,889

369,669

 

راس

کردستان

تعاونی 261 مرغ مادر آبیدر (فارم 1)

1396/10/03

25,300

3,000

128,663

0

0

 

راس

کردستان

زاگرس جوجه

1397/03/06

23,500

2,650

403,198

369,179

328,947

 

راس

کردستان

مجتمع ایمان طیور کردستان-فارم سوم

1397/04/06

32,690

3,740

608,609

560,876

513,553

 

راس

کردستان

واروک (فارم 3)

1397/06/18

15,000

2,000

153,320

295,312

286,439

 

راس

کردستان

تعاونی 261 مرغ مادر آبیدر (فارم 2)

1397/08/26

24,780

3,035

0

0

155,028

 

آربراکرز (آپلاس)

کرمان

سیمرغ کرمان (فارم2 )

1397/06/25

47,295

6,000

295,888

907,908

913,860

 

راس

کرمان

ماهان (فارم2)

1397/02/29

53,000

5,855

890,661

809,269

718,535

 

راس

کرمان

ماهان (فارم3)

1397/04/12

53,500

6,000

1,010,186

931,391

858,657

 

راس

کرمان

ماهان (فارم 1)

1397/06/06

52,820

6,472

867,027

1,040,565

983,384

 

کاب

کرمان

سیمرغ کرمان (فارم1 )

1396/11/14

40,800

5,500

455,039

338,969

0

 

آربراکرز (آپلاس)

کرمانشاه

طیور بهاران ( فارم 3)

1397/04/17

38,000

5,350

724,689

671,116

618,975

 

هوبارد

کرمانشاه

مزرعه مرغ مادر گوشتی تیمور یوسفی (فارم شاهو)

1396/12/16

22,425

2,575

289,907

251,516

193,648

حذفی

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

نویک

1396/12/10

36,910

4,515

422,806

0

0

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

پردیس تیهو پارسیان

1396/12/19

27,090

3,840

354,989

307,927

261,551

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

گرگان جوجه گلستان(فارم 2 )

1397/01/08

26,150

3,090

368,675

323,907

278,152

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

ماکیان مهر گالیکش فارم 8

1397/02/05

33,530

3,580

525,060

467,658

408,990

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

عرفان گنبد (فارم1)

1397/03/09

21,040

2,560

363,375

334,505

297,690

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

گرگان جوجه گلستان(فارم1)

1397/07/04

25,750

3,700

50,565

439,533

505,982

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

حسن تبرسائی

1397/08/09

26,000

3,150

0

18,328

409,762

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

عبدالمجید شیخی

1397/08/27

31,460

3,450

0

0

181,772

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

شرکت یگانه طیور گلستان

1397/09/14

43,970

4,780

0

0

13,283

 

راس

گلستان

کاسپین سحر گلستان

1396/10/04

57,820

7,040

312,242

0

0

 

راس

گلستان

پیگیر(فارم نرگس)

1396/11/02

37,000

4,450

387,973

164,876

0

 

راس

گلستان

پرماه گلستان (فارم 2)

1396/11/08

21,000

2,700

227,337

133,230

0

 

راس

گلستان

ماکیان مهر گنبد فارم 1

1396/11/23

36,150

5,000

421,380

358,581

52,331

 

راس

گلستان

پارس ماکیان هیرکان ( فارم هرمز )

1397/01/25

44,760

5,000

673,871

596,116

519,490

 

راس

گلستان

نیکو دشت گلستان (فارم1)

1397/01/28

41,490

4,800

631,430

559,876

487,805

 

راس

گلستان

مرغ مادر گوشتی تایماز فارم 2

1397/01/30

27,300

3,200

418,223

371,486

324,062

حذفی

راس

گلستان

پیگیر ( فارم 2)

1397/02/17

72,060

8,060

956,073

0

0

 

راس

گلستان

شرکت نیلکوه تک گلستان فارم 2

1397/03/08

31,000

3,400

534,221

490,905

437,055

 

راس

گلستان

نیکودشت گلستان(فارم2)

1397/03/27

40,700

4,580

740,830

679,863

617,358

 

راس

گلستان

اسماعیل رزاقی دولت آبادی

1397/04/03

33,800

3,760

625,445

574,813

525,885

 

راس

گلستان

پردیس ماکیان

1397/04/12

27,915

3,260

527,089

485,976

448,026

 

راس

گلستان

سیمین جوجه گلستان(فارم 2)

1397/05/02

28,540

3,120

559,368

526,676

484,281

 

راس

گلستان

پرماه گلستان (فارم 3)

1397/05/13

23,084

3,200

455,919

436,742

403,035

 

راس

گلستان

ماکیان مهر گنبد (فارم 3)

1397/07/03

38,560

5,060

87,856

670,812

756,726

 

راس

گلستان

برناجوجه گلستان

1397/07/10

48,460

5,830

24,400

711,275

957,721

 

راس

گلستان

گلریزان(فارم 1)

1397/08/20

20,370

2,500

0

0

196,671

 

راس

گلستان

تایماز(فارم1)

1397/08/22

20,000

2,700

0

0

170,440

 

راس

گلستان

تعاونی لاله های گلستان (فارم1)

1397/09/05

28,600

3,000

0

0

65,162

 

راس

گلستان

مرغ مادر ماکیان مهرگالیکش(فارم7)

1397/09/06

19,000

2,300

0

0

37,310

 

هوبارد

گلستان

مرغ مادر مرغ هاشم گنبد

1397/03/20

30,000

3,600

535,492

492,062

443,347

 

هوبارد

گلستان

مزرعه نمونه فارم 4

1397/05/28

32,650

4,200

610,741

634,579

595,534

 

هوبارد

گلستان

مینودشت (فارم محمد زمان خان)

1397/06/04

23,000

2,760

392,593

451,946

426,467

 

هوبارد

گلستان

مرغ مادر گوشتی ماکیان نوک طلا جلین

1397/06/07

30,000

3,600

482,622

591,760

559,661

 

هوبارد

گلستان

مزرعه نمونه فارم 5

1397/08/23

35,000

4,200

0

0

278,445

 

هوبارد

گلستان

مزرعه نمونه (فارم 1)

1397/09/04

21,000

2,500

0

0

54,455

 

آربراکرز (آپلاس)

گیلان

هامون کپورچال

1397/02/26

26,200

3,200

436,660

396,095

350,252

 

راس

گیلان

شرکت سپیدماکیان-واحد خوش خلقت

1396/10/09

34,260

4,140

239,781

0

0

 

راس

گیلان

آسیه نویدطالمی

1396/10/18

41,910

8,095

406,748

12,133

0

 

راس

گیلان

سپیدماکیان (فارم آزادگان)

1396/11/01

14,000

1,680

146,094

57,980

0

 

راس

گیلان

مرغ سروشه گیلان

1396/11/10

25,000

3,500

273,159

174,971

0

 

راس

گیلان

عبدالله نویدطالمی( فارم نوخاله اکبری)

1396/11/24

37,500

6,960

439,006

374,333

65,142

 

راس

گیلان

جمشید غلامی (فارم رود پیش)

1396/12/05

26,460

3,540

326,082

280,116

134,562

 

راس

گیلان

شرکت خزر مرغ تالش

1396/12/20

27,170

3,290

357,746

310,207

263,692

 

راس

گیلان

شمیم درخشان

1396/12/20

17,900

2,000

235,688

204,368

173,723

 

راس

گیلان

مرغ مهاجرگیل

1396/12/27

29,000

2,970

393,159

342,417

292,769

 

راس

گیلان

علی محمدی(لاهیج جوجه دیلم)

1397/01/28

13,700

1,800

208,497

184,869

161,071

 

راس

گیلان

تعاونی آوازه خوان جاده کانال(فارم1)

1397/02/03

56,000

6,060

871,289

774,010

677,435

 

راس

گیلان

سپیدماکیان-بهمرغ

1397/02/23

51,500

5,670

852,491

768,862

680,695

 

راس

گیلان

زرین پای مازران،فارم1 (ضیابر)

1397/02/25

31,200

3,490

518,815

469,721

415,523

 

راس

گیلان

پرناز

1397/03/07

26,210

3,100

450,685

413,402

368,202

 

راس

گیلان

نویدمرغ گیلان (فارم اسلام آباد c)

1397/03/13

45,250

5,010

790,043

728,526

651,059

 

راس

گیلان

صفر علی نوید طالمی (فارم وارازگاه)

1397/04/04

35,600

4,000

660,097

607,220

555,683

 

راس

گیلان

گیلک ماهی بهدان

1397/04/16

36,270

6,390

690,326

638,734

589,425

 

راس

گیلان

سپیدماکیان (فارم دوگور )

1397/04/19

45,920

5,150

878,043

816,769

751,452

 

راس

گیلان

دیلمان مرغ

1397/05/15

38,080

7,360

751,141

723,340

668,693

 

راس

گیلان

پرنیان صومعه سرا

1397/06/13

15,000

1,850

196,559

296,256

283,795

                                                       

 
             

40,775,580 از 117,370,664

38,626,034 از 113,602,815

35,883,625 از 112,789,220

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

فروردین 1398

اردیبهشت 1398

خرداد 1398

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

فروردین 1398

اردیبهشت 1398

خرداد 1398

             

29,030,456 از 117,370,664

31,525,785 از 113,602,815

34,624,805 از 112,789,220

 

راس

گیلان

کیشکای دیلمان

1397/06/19

31,650

5,100

305,579

621,119

605,183

 

راس

گیلان

تعاونی سیرنگ جوجه ((فارم2)

1397/06/20

41,500

5,000

377,173

811,811

794,572

 

راس

گیلان

تالاب

1397/07/01

22,380

2,560

65,076

403,983

438,070

 

راس

گیلان

تعاونی کیجی طلائی خزر

1397/07/07

27,000

4,400

27,529

434,360

532,583

 

راس

گیلان

بودیان گیلان

1397/07/17

74,605

11,460

0

808,588

1,469,735

 

راس

گیلان

تعاونی پیمان

1397/07/22

16,200

1,700

0

128,879

314,655

 

راس

گیلان

سپیدماکیان (فارم زرین )

1397/08/01

31,500

4,400

0

106,663

573,766

 

راس

گیلان

مرغداری کریم نوید طالمی

1397/08/01

39,910

6,150

0

135,140

726,954

 

راس

گیلان

صفرعلی نوید طالمی(فارم شفت)

1397/08/12

19,910

2,300

0

8,020

281,452

 

راس

گیلان

مصطفی نوید طالمی (فارم سده)

1397/08/13

22,565

3,160

0

6,817

307,338

 

راس

گیلان

سپیدماکیان (فارم لشت نشا)

1397/08/21

33,250

4,330

0

0

302,192

 

راس

گیلان

فومن درخشان

1397/08/22

19,030

2,400

0

0

162,173

 

راس

گیلان

تعاونی درنا سفید اشکلن

1397/09/07

22,590

3,650

0

0

37,251

 

راس

گیلان

نوید مرغ گیلان(فارم 2اسلام آباد)

1397/09/11

75,360

11,210

0

0

45,534

 

هوبارد

گیلان

رحیم نوید طالمی

1397/07/11

30,000

3,600

12,084

424,088

593,271

 

کاب

گیلان

پاسکه

1397/02/25

31,800

4,770

516,819

467,915

413,925

 

کاب

گیلان

سبزدشت گیلان(فارم 1آستانه اشرفیه)

1397/05/16

47,015

5,223

926,796

894,838

827,961

 

کاب

گیلان

سبزدشت گیلان ( فارم 1)

1397/08/22

14,500

1,000

0

0

123,568

 

کاب

گیلان

سبزدشت گیلان ( فارم 2 )

1397/08/23

30,100

2,500

0

0

239,463

 

کاب

گیلان

سبزدشت گیلان ( فارم 3 )

1397/08/25

14,800

2,500

0

0

100,973

 

کاب

گیلان

سبزدشت گیلان ( فارم 4 )

1397/08/29

14,800

2,900

0

0

71,351

حذفی

آربراکرز (آپلاس)

لرستان

دربار (فارم درود)

1396/09/26

36,111

4,560

105,913

0

0

 

راس

لرستان

ساران57ازنا

1396/12/14

28,200

3,400

361,724

312,737

225,057

 

راس

لرستان

پیامان خرم (فارم 1)

1396/12/23

26,310

2,880

350,398

305,356

259,321

 

راس

لرستان

صدف دریا کنار

1397/04/03

25,300

2,800

468,159

430,260

393,635

 

راس

لرستان

پیامان خرم (فارم 2)

1397/08/12

29,560

3,220

0

11,907

417,868

حذفی

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

هادی اکبری ولوجایی

1396/09/19

30,420

3,410

26,421

0

0

حذفی

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

پارسیان جوجه آمل

1396/09/21

31,510

3,520

45,614

0

0

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

ناصر مهدوی (فارم دنجکلا)

1396/09/29

32,550

3,910

124,970

0

0

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

زرپای نوشهر

1396/10/15

22,500

3,200

201,941

0

0

حذفی

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

ابوالحسن میران آملی (فارم گیلاپی)

1396/10/17

26,030

3,120

251,317

0

0

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

خنارجوجه(فارم کیاسر)

1396/11/17

34,630

4,240

391,892

322,581

0

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

سپید قوی مازند

1396/11/26

41,620

5,030

491,428

420,176

96,923

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

زرپر شاهید (فارم طوقدار)

1397/01/26

39,150

4,960

591,875

523,373

456,350

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

نوشهر،ماکیان

1397/01/29

28,080

3,120

428,758

380,686

331,554

حذفی

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

دامداران شمال

1397/01/29

38,150

4,975

511,446

0

0

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

ساحل جوجه مازندران

1397/02/23

18,540

2,000

306,894

276,788

245,048

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

سروناز حسین نژاد شیروانی

1397/02/26

15,080

1,840

251,330

227,980

201,594

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

احمد فدایی جویباری

1397/03/23

40,870

5,330

735,693

676,529

610,161

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

ماه جوجه طبرستان

1397/03/30

26,010

3,090

476,386

438,404

398,461

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

آمل جوجه،(فارم پنجاب)

1397/04/10

46,000

6,840

865,097

796,190

733,653

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

صبا طیور خزر

1397/05/14

17,160

1,740

325,470

330,385

288,426

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

عباس پولادی

1397/05/14

22,420

2,960

425,237

431,659

376,835

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

اسفندیار علیزاده

1397/05/24

40,225

0

745,224

788,643

698,259

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

زرپرشاهید (فارم شرفدار کلاه)

1397/05/24

27,040

3,500

500,951

530,140

469,382

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

پرینه آمل

1397/06/11

30,810

3,390

435,539

609,288

580,590

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

تعاونی213

1397/06/18

16,820

1,900

171,923

331,143

321,193

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

تعاونی 440

1397/06/27

17,000

2,000

90,091

320,776

329,765

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

زارعی

1397/06/27

18,720

2,280

99,207

353,235

363,131

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

میرامین نور(فارم2)

1397/07/11

42,680

7,165

17,192

603,337

844,027

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

انوشیروان زمانی

1397/07/18

36,400

4,600

0

372,060

687,989

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

حمید ابراهیمی دونچالی

1397/07/22

22,360

2,700

0

177,886

434,304

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

محمد کریم فکوری(فارم 3)

1397/08/02

25,480

2,600

0

74,090

459,942

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

محمدرضا سرمستی

1397/08/06

16,000

2,080

0

26,383

267,870

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

امیر قربانبخش

1397/08/13

21,490

3,140

0

6,492

292,696

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

مدیریت شعب بانک کشاورزی(اجاره آمل جوجه)

1397/08/30

27,440

4,600

0

0

119,167

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

تعاونی 232

1397/09/07

33,800

4,500

0

0

55,736

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

دکترکمال الدین مرزبان.واحدمنگل

1397/09/14

22,570

2,480

0

0

6,818

 

راس

مازندران

مقداد سیفی

1396/09/25

13,400

1,700

35,253

0

0

 

راس

مازندران

شرکت پدیده پیوند ایرانیان

1396/09/30

28,530

2,910

118,154

0

0

حذفی

راس

مازندران

کیومرث ذبیحی(فارم 2)

1396/09/30

27,000

3,200

111,819

0

0

 

راس

مازندران

ابوالقاسم یعقوبیان(تلوباغ)

1396/10/06

34,280

4,200

206,695

0

0

 

راس

مازندران

حسن رضایی کلانتری (فارم 2)

1396/10/16

27,610

3,750

257,189

0

0

 

راس

مازندران

تعاونی تولیدی ممتاز جوجه پارسی

1396/10/24

26,360

3,250

264,790

53,423

0

 

راس

مازندران

مهتاب جوجه

1396/11/07

17,000

2,000

182,964

102,503

0

 

راس

مازندران

بهار سوادکوه ( فارم 2)

1396/11/10

38,500

5,430

420,663

269,457

0

 

راس

مازندران

اجداد ارم (فارم 3)

1396/11/14

40,880

5,000

455,932

339,633

0

 

راس

مازندران

عزیز دولتی فرد (فارم کیاپی)

1396/12/07

16,130

2,030

200,607

172,586

92,181

 

راس

مازندران

قطره طلای نوشهر(فارم نور)

1396/12/08

29,000

3,430

362,129

312,117

174,858

 

راس

مازندران

معصومه پور یداله

1396/12/21

22,900

2,840

302,677

262,895

223,403

 

راس

مازندران

احمد محمدیان و شریک

1397/01/05

24,450

2,660

341,014

298,234

256,376

 

راس

مازندران

زربال (فارم کاردگرکلا)

1397/01/15

48,100

5,890

696,909

614,563

530,401

 

راس

مازندران

بهرام پاکدامن(فارم دیوکلا الیمون)

1397/01/18

14,580

1,600

213,813

188,486

163,525

 

راس

مازندران

واحد عبداله رضائی کلانتری

1397/01/27

45,310

5,010

687,285

608,574

530,435

 

راس

مازندران

آلاشت جوجه

1397/02/02

28,100

2,900

435,785

386,618

338,510

 

راس

مازندران

مهرجوجه نور(فارم شاهزید)

1397/02/03

27,200

3,000

423,197

375,945

329,038

 

راس

مازندران

طیور بهشت (فارم 1)

1397/02/09

71,210

7,840

1,132,142

1,007,543

885,634

 

راس

مازندران

تعاونی 300

1397/02/15

14,100

1,550

228,428

204,289

180,151

 

راس

مازندران

مهدی خداداد

1397/02/15

35,110

3,905

568,806

508,700

448,593

 

راس

مازندران

رمضانعلی فکوری(فارم شیرین بول)

1397/02/24

31,920

3,150

529,583

478,553

423,505

 

راس

مازندران

حسینعلی شیرآقایی (فارم قره تپه )

1397/02/31

12,000

1,350

202,715

184,588

163,894

 

راس

مازندران

تعاونی 260 سوادکوه

1397/03/19

15,700

1,730

279,251

256,919

231,227

 

راس

مازندران

درنا جوجه شمال

1397/03/19

15,700

1,730

279,251

256,919

231,227

 

راس

مازندران

نیلوفر صفایی جوان (فارم رستمکلا)

1397/03/19

16,000

1,920

284,587

261,829

235,644

 

راس

مازندران

تقی دامغانیان(فارم میاندورود)

1397/03/21

44,390

4,930

794,586

730,325

658,243

 

راس

مازندران

حسینجان شیخی

1397/03/27

23,000

2,550

418,650

384,196

348,874

 

راس

مازندران

تعاونی 840 وجین کا

1397/03/30

23,000

2,500

421,255

387,670

352,349

 

راس

مازندران

مجید محمدیان امیری

1397/03/30

24,500

2,980

448,728

412,954

375,328

 

راس

مازندران

رضا حسن پور

1397/04/05

32,820

3,660

609,789

561,451

513,941

 

راس

مازندران

علیرضا غریبی و شریک

1397/04/09

15,000

1,700

281,339

259,059

238,477

 

راس

مازندران

تعاونی 290

1397/04/19

26,568

3,030

508,010

472,560

434,767

 

راس

مازندران

مرغ مادر یعقوب علی شاکری و شریک

1397/05/01

34,100

3,760

667,484

627,562

577,340

 

راس

مازندران

قطره طلای نوشهر (فارم رویان)

1397/05/02

65,720

7,440

1,288,079

1,212,795

1,115,176

 

راس

مازندران

تعاونی حدیث سوادکوه (فارم 2)

1397/05/06

47,720

5,285

940,095

888,433

818,751

 

راس

مازندران

زرین پر نور

1397/06/11

30,100

3,900

425,502

595,249

567,210

 

راس

مازندران

مجتمع مرغ مادر زرین پر جویبار

1397/06/12

60,310

7,220

821,433

1,191,915

1,138,771

 

راس

مازندران

داود رنگی و شریک(ماهفروجک)

1397/06/20

15,675

1,950

142,461

306,628

300,117

 

راس

مازندران

امیر رضایی کلانتری (فارم دنگسرک)

1397/07/10

18,705

2,400

9,418

274,543

369,667

 

راس

مازندران

پیوند بندپی

1397/07/14

28,240

2,800

2,843

355,483

557,399

 

راس

مازندران

شهبال شمال

1397/07/21

45,750

5,240

0

389,883

892,068

                                     

 
             

29,030,456 از 117,370,664

31,525,785 از 113,602,815

34,624,805 از 112,789,220

 

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

فروردین 1398

اردیبهشت 1398

خرداد 1398

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

فروردین 1398

اردیبهشت 1398

خرداد 1398

             

8,401,908 از 117,370,664

8,053,613 از 113,602,815

9,199,500 از 112,789,220

 

راس

مازندران

عزیز دولتی فرد(فارم نکاء)

1397/07/21

25,500

3,300

0

217,311

497,220

 

راس

مازندران

حسینعلی شیرآقایی (فارم کوهستان 2)

1397/07/29

13,400

1,750

0

58,193

248,463

 

راس

مازندران

تعاونی 214

1397/08/01

19,820

2,720

0

67,112

361,015

 

راس

مازندران

تعاونی 143

1397/08/05

30,765

4,000

0

60,414

525,136

 

راس

مازندران

لاله تیکا ساحل

1397/08/07

27,220

4,800

0

36,320

446,807

 

راس

مازندران

کیمیا جوجه آمل

1397/08/14

27,130

3,400

0

5,464

355,512

 

راس

مازندران

تلاونگ شمال

1397/08/28

20,600

2,510

0

0

109,169

 

راس

مازندران

زربال (فارم سلیاکتی)

1397/08/28

47,950

6,340

0

0

219,708

 

راس

مازندران

محمدالهی (زرپا)

1397/08/30

16,140

2,000

0

0

70,092

 

راس

مازندران

شریعت نژاد

1397/09/06

14,000

1,750

0

0

27,492

 

هوبارد

مازندران

تعاونی 256،75 کاکلی

1396/10/17

17,900

2,148

172,822

0

0

 

هوبارد

مازندران

تعاونی 221

1397/01/19

17,900

2,148

263,629

232,308

201,664

 

هوبارد

مازندران

یکتا تجارت فرتاک

1397/01/31

30,000

3,600

461,473

409,737

358,001

 

هوبارد

مازندران

مرغ مادر شاطری

1397/02/23

27,000

3,240

446,934

403,092

356,868

 

هوبارد

مازندران

ماه جوجه تنکابن

1397/05/09

21,000

2,520

414,760

393,877

362,683

 

هوبارد

مازندران

حسن سرهنگ پور

1397/06/25

55,000

6,600

344,092

1,055,817

1,062,741

 

کاب

مازندران

مجتبی باقریان افراکتی

1396/10/23

21,000

2,200

209,625

36,480

0

 

کاب

مازندران

علی شرف الدین و شریک

1396/11/30

25,000

3,173

301,166

257,737

88,430

 

کاب

مازندران

موج جوجه سوادکوه

1397/09/10

23,750

3,000

0

0

16,742

 

آربراکرز (آپلاس)

مرکزی

مجتبی میرزایی(فارم اراک)

1396/10/12

31,760

3,650

253,469

0

0

 

آربراکرز (آپلاس)

مرکزی

مجتبی میرزایی(فارم خمین)

1396/12/26

32,385

3,140

437,013

380,755

325,313

 

راس

مرکزی

سپیدمرغ زرندیه

1396/10/24

23,000

3,050

231,039

46,613

0

 

راس

مرکزی

کاشانک (فارم1)

1396/11/25

32,170

3,650

378,227

323,153

65,198

 

راس

مرکزی

شرکت مرغ پرور (فارم یک جنت)

1396/11/29

41,160

4,930

493,768

421,750

133,156

 

راس

مرکزی

نازمرغ زرند

1397/01/06

50,190

5,500

702,551

615,363

528,808

 

راس

مرکزی

کاشانک (فارم2)

1397/01/08

33,100

3,150

466,661

409,994

352,078

 

راس

مرکزی

ابراهیم توکلیان

1397/07/07

27,900

3,830

28,447

448,837

550,338

 

راس

مرکزی

مرغ پرور (فارم آریانا)

1397/08/06

31,300

3,900

0

51,614

524,024

 

آربراکرز (آپلاس)

همدان

تعاونی وحدت غرب(فارم 2)

1396/10/26

21,000

2,300

213,061

55,248

0

 

آربراکرز (آپلاس)

همدان

کیان ماکیان اکباتان

1397/01/19

31,875

4,780

469,452

413,679

359,111

 

راس

همدان

الوندژن

1396/10/27

34,680

3,600

353,605

101,715

0

 

راس

همدان

راسبچیک

1397/01/21

27,200

3,000

403,337

356,430

309,180

 

کاب

همدان

آریا جوجه (افراسیابی)

1397/02/18

21,180

1,700

345,796

310,603

273,810

 

راس

یزد

محسن آیت الهی مهرجردی

1396/11/17

37,960

3,620

429,576

353,601

0

 

راس

یزد

یزد جوجه (فارم2)

1397/03/01

34,340

4,000

581,405

530,396

470,741

 
             

8,401,908 از 117,370,664

8,053,613 از 113,602,815

9,199,500 از 112,789,220