دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

  پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1396/7/1 الی 1396/9/30
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس مهر1396 آبان1396 آذر1396
          جمع کل مرغ: 24,127,579   جمع تولیدات:  94,460,210  95,152,922  95,195,624
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1395/10/08 18,000 2,200 362,940 338,100 241,500
        پیام جوجه 1395/09/28 19,600 3,350 392,196 329,084 247,940
        پیام جوجه 1395/10/01 8,500   170,476 147,798 109,480
        مرغ مادر عظیمی 1395/08/02 17,650 2,300 228,685 182,136 134,235
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/05/13 31,120 3,600 196,595 133,609  
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/10/19 26,000 3,600 523,848 516,672 389,896
        واحد اکبر حاجی زاده 1395/11/17 35,100 3,370 651,222 708,271 696,431
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1395/04/20 17,000 1,710 82,370 10,427  
          جمع مرغ: 470,790     2,608,332 2,366,097 1,819,482
   
آمیخته: راس
        الماس جوجه 1395/04/10 22,000 2,500 80,960    
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1395/10/08 23,400 2,600 471,822 439,530 313,950
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1395/08/15 15,000 1,700 212,980 174,800 127,420
        تعاونی 309 شبستر 1396/01/17 23,860 2,400   218,780 442,683
        جوجه طلایی تبریز 1395/09/30 18,730 2,900 375,361 321,943 239,807
        جوجه طلایی تبریز 1395/10/01 27,160 2,600 544,721 472,258 349,821
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1395/05/24 18,500 2,220 129,352 95,312 25,530
        کیمیا پرور ارس باران 1395/06/21 31,430 3,600 283,854 215,902 158,072
        کیمیا پرور ارس باران 1395/04/19 28,920 3,300 138,354 13,303  
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1395/04/12 38,880 4,100 155,002    
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1395/06/24 16,200 2,000 151,524 114,264 84,456
        میشاب مرند 1396/02/20 38,040 5,000     295,139
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/03/24 19,080 4,325 20,479    
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/04/03 18,500 300 48,223    
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1395/05/11 22,300 2,550 138,141 88,903  
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1395/06/25 33,830 3,500 320,054 240,688 178,442
        واحد فرمان شمشیر 1395/12/07 1,100 500 13,662 21,859 22,163
        واحد فرمان شمشیر 1395/11/24 25,000 2,750 410,166 501,784 498,716
        یاران نوین خاصبان 1396/01/20 38,570 4,800   312,855 680,119
          جمع مرغ: 994,850     3,494,655 3,232,181 3,416,318
   
آمیخته: کاب
        آذربه مرغ تعاونی 549 1395/12/14 19,500 2,600 199,433 379,730 394,381
        انصارآذر(تعاونی213) 1396/02/23 20,000 2,400     134,013
        باغ مرغ شبستر 1395/07/10 19,800 2,246 221,324 160,301 123,869
        کوهسار سهند(علی یاری) 1395/11/12 27,300 3,400 540,412 552,134 534,552
        مرغ مادر سهند 1396/02/30 18,000 2,160     76,176
          جمع مرغ: 237,800     961,169 1,092,165 1,262,991
   
آمیخته: هوبارد
        کشت و صنعت پر طلای خاوران 1395/12/29 13,000 1,560 64,185 193,354 259,930
        کشت و صنعت پر طلای خاوران 1396/01/15 65,500 7,860   646,791 1,255,416
        مادان 1395/12/01 24,000 2,880 342,240 479,136 481,344
          جمع مرغ: 242,000     406,425 1,319,281 1,996,690
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        به مرغ ارومیه 1395/11/06 22,630 2,650 450,050 455,602 416,045
        یاشارسیمرغ 1395/11/06 12,000 1,200 238,648 241,592 220,616
          جمع مرغ: 103,890     688,698 697,194 636,661
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1395/04/14 20,142 2,500 86,476    
        آذر شباهنگ 1395/06/09 14,500 1,643 115,613 88,934 55,583
        آرمان ماکیان 1396/01/30 4,000 5,000   18,339 58,266
        آرمان ماکیان 1396/02/03 23,700 600   75,224 316,158
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1395/10/21 23,000 2,785 462,698 457,762 354,077
        اروم گهر دانه 1395/07/13 25,000 3,000 287,500 207,000 161,000
        اقلیم 1395/05/27 27,200 1,909 195,187 145,139 50,048
        بهپرورارومیه 2 1395/11/16 23,050 2,650 434,723 465,472 456,989
        بهپرورارومیه دیدان 1395/04/26 23,000 3,000 119,906 35,267  
        بهپروران خوی 1395/04/10 17,240 2,000 63,443    
        تابان مرغ بوکان 1396/02/12 27,000 3,800     285,660
        تعاونی 13 مهاباد 1395/09/03 23,000 3,250 409,093 299,767 239,813
        تعاونی 175 پلیکان 1395/09/02 24,500 2,810 430,890 317,438 252,824
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1395/09/17 27,300 3,000 541,669 398,507 322,322
        چی چست 1396/01/21 36,000 4,000   279,312 623,760
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1395/05/31 21,800 2,650 161,785 121,673 53,483
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1396/02/18 28,390 3,700     240,293
        سفید بالان ارومیه 1395/08/11 20,000 2,600 272,933 225,707 163,147
        طیوران سیستم 2 1395/07/19 30,325 3,600 362,687 270,621 206,452
        کیمیا جوجه ارومیه 1395/08/04 28,065 3,400 367,933 295,637 216,887
        مرغ تپه 1395/12/10 30,630 3,700 352,244 607,270 618,542
          جمع مرغ: 1,221,282     4,664,780 4,309,069 4,675,304
   
آمیخته: هوبارد
        تعاونی 29 پیرانشهر 1395/11/20 29,200 3,504 514,893 587,874 580,710
          جمع مرغ: 87,600     514,893 587,874 580,710
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        اردبیل جوجه 1395/11/24 57,550 6,515 944,204 1,155,105 1,148,046
        روئین دشت سبلان 1395/10/19 17,680 2,300 356,216 351,336 265,129
        سامیان جوجه-خیردوست 1395/08/19 36,575 4,300 548,479 437,437 326,395
        مرغ مادر صدقی 1395/08/02 11,000   142,523 113,513 83,659
        مرغ مادر صدقی 1395/07/28 6,680 2,050 84,502 66,065 49,164
        واحد رسولی دباغ 1395/10/12 32,240 4,160 652,044 631,280 442,441
          جمع مرغ: 485,175     2,727,968 2,754,736 2,314,834
   
آمیخته: راس
        آرتا جوجه سبلان 1395/06/07 54,705 2,000 429,470 328,814 192,926
        آرتا جوجه سبلان 1396/03/07 78,720 11,780     111,048
      حذفی   آرتا جوجه سبلان 1395/05/26 57,605 16,661 208,772 154,781 49,493
        آلوارس جوجه ضیغمی 1395/06/05 35,480 4,240 274,189 208,906 114,246
        تعاونی 256 اردبیل 1395/11/26 66,860 18,460 1,055,943 1,339,919 1,335,818
        ستاره فروغ اردبیل تعاونی 980 1395/06/17 32,810 3,920 282,231 217,333 156,962
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1395/05/06 35,170 4,200 207,082 113,247  
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1396/02/06 31,530 4,000   66,717 391,602
        همای سبلان 1395/08/15 27,080 3,500 384,499 315,573 230,035
          جمع مرغ: 1,035,740     2,842,186 2,745,290 2,582,130
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/02/24 46,915 5,440     297,817
        دشت کیمیا(خورشید) 1395/07/21 38,060 4,600 461,034 347,818 263,781
          جمع مرغ: 161,095     461,034 347,818 561,598
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1395/06/24 36,820 4,300 344,390 259,705 191,955
        صفاهان 1395/09/02 32,055 4,200 563,762 415,326 330,786
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/11/26 24,500 3,200 386,936 490,997 489,493
        مرغ مادر درخشان 1395/06/11 36,080 4,400 292,103 225,716 149,371
          جمع مرغ: 388,365     1,587,191 1,391,744 1,161,605
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: راس
        پاییزان جوجه 1395/06/14 22,200 2,700 183,816 142,968 102,120
        جوجه داران 1396/03/09 24,500 3,600     17,281
        دراج 1395/07/10 35,200 4,550 393,466 284,979 220,211
        فدک 1396/02/04 19,750 2,550   55,721 257,409
        فدک 1395/08/16 21,500 2,700 309,557 252,195 184,943
        کوثر (مزینی) 1395/08/11 30,330 4,000 413,903 342,284 247,411
        کوثر دماوند 1395/10/21 53,030 7,000 1,066,821 1,055,437 816,379
        مینا طیور 1395/11/18 17,700 2,160 322,966 356,891 351,463
        نیکان نوین پرور 1395/07/12 24,000 3,000 273,424 197,248 153,088
          جمع مرغ: 675,880     2,963,953 2,687,723 2,350,305
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1395/08/30 90,000 12,000 1,546,980 1,152,300 909,420
        دربال 1396/01/29 11,000 1,310   54,311 163,606
          جمع مرغ: 292,000     1,546,980 1,206,611 1,073,026
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1395/04/19 33,800 3,640 161,699 15,548  
          جمع مرغ: 67,600     161,699 15,548 0
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1396/02/31 30,000 5,580     116,380
        جنوب خراسان 1396/03/08 60,570 6,200     64,083
          جمع مرغ: 90,570     0 0 180,463
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        پیشرو صالح کاشمر 1395/07/24 36,020 5,025 444,607 340,773 256,271
        جاجرمی 1395/11/03 33,470 5,035 667,169 672,301 595,320
        دیزباد 1395/09/30 71,220 10,500 1,427,297 1,224,178 911,853
        فریمان 1395/11/04 40,920 5,330 815,045 822,575 735,988
        کوثر بیدخت گناباد 1395/06/08 32,040 4,200 253,501 194,547 117,907
          جمع مرغ: 641,010     3,607,619 3,254,374 2,617,339
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1395/10/05 38,000 5,700 764,458 691,043 501,093
        سیمرغ خراسان 1395/06/05 42,120 5,200 325,504 248,003 135,626
        سیمرغ خراسان 1395/09/07 39,050 4,600 725,705 520,927 423,927
          جمع مرغ: 357,510     1,815,667 1,459,973 1,060,646
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1395/11/26 48,790 7,050 770,557 977,784 974,792
        صحرای جنوب 1395/04/22 42,330 5,050 210,295 38,944  
          جمع مرغ: 231,030     980,852 1,016,728 974,792
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/03/26 41,990 5,905 57,946    
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/08/12 75,250 9,100 1,032,681 857,298 618,455
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/04/06 10,000   30,667    
          جمع مرغ: 277,740     1,121,294 857,298 618,455
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1396/02/10 24,000 2,900   16,928 268,640
        کشت و صنعت دشت سلطانیه (ماهان) 1395/12/18 25,200 3,350 222,180 459,816 508,116
          جمع مرغ: 123,600     222,180 476,744 776,756
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1395/11/19 50,000 6,400 897,000 1,007,400 993,600
        سبز دشت 1395/10/06 20,000   402,654 367,693 265,267
        سبزدشت ابهر 1396/01/21 59,000 7,000   457,761 1,022,274
        سبزدشت ابهر 1395/05/26 41,365 1,690 294,298 218,187 69,769
        سبزدشت ابهر 1395/06/02 22,960 5,305 173,210 130,963 63,370
        سبزدشت ابهر 1395/07/13 5,000 3,269 57,500 41,400 32,200
        سبزدشت ابهر 1395/09/25 20,000 5,760 399,280 323,840 248,400
        سبزدشت ابهر 1396/02/06 16,000     33,856 198,720
        ققنوس جوجه ابهر 1395/05/02 8,690 1,620 49,035 22,652  
        ققنوس جوجه ابهر 1395/04/29 21,910 2,050 118,255 43,674  
        مرغ مادر حاجی خانی 1395/08/18 31,000 4,080 458,697 368,383 273,317
          جمع مرغ: 782,175     2,849,929 3,015,809 3,166,917
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1396/01/15 27,525 4,100   271,800 527,562
        مام جوجه 1395/04/14 31,308 4,000 134,416    
          جمع مرغ: 86,358     134,416 271,800 527,562
          جمع مرغ:          
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1395/05/17 43,060 4,675 282,588 203,358 13,205
          جمع مرغ: 129,180     282,588 203,358 13,205
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1395/04/23 40,430 6,480 203,336 43,395  
        تعاونی چیک شیراز 1396/01/30 20,450     93,756 297,889
        تعاونی چیک شیراز 1396/02/09 19,260 5,200   20,377 221,490
        تعاونی چیک شیراز 1395/05/03 7,520   42,894 20,755  
        مجتمع طیور فارس 1395/06/12 34,360 4,545 280,285 217,063 147,519
          جمع مرغ: 278,400     526,515 395,346 666,898
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1395/05/05 51,275 6,800 298,763 157,243  
          جمع مرغ: 102,550     298,763 157,243 0
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1395/09/09 30,000 3,600 569,480 404,800 332,120
          جمع مرغ: 90,000     569,480 404,800 332,120
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1395/09/15 40,000 4,800 792,426 567,947 466,133
        مرغ مادر صادقی و شریک 1395/10/15 27,000 3,240 545,652 534,888 383,364
          جمع مرغ: 201,000     1,338,078 1,102,835 849,497
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ زیاران 1395/08/05 23,975 2,900 316,150 255,126 186,749
          جمع مرغ: 71,925     316,150 255,126 186,749
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1396/03/09 18,800 2,000     13,260
        آسیا جوجه کشاورز 1395/09/01 2,500   43,470 32,200 25,530
        آسیا جوجه کشاورز 1395/08/26 20,980 2,820 343,890 262,180 202,988
        ایثارگران خوزنین 1395/06/16 30,900 4,090 262,485 202,787 145,930
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1395/07/17 25,000 3,750 295,167 217,733 167,133
        مرغ مادر آبیک 1395/07/13 63,050 9,120 725,075 522,054 406,042
        مرغ مادر اجداد ارم 1395/06/04 32,000 3,900 245,333 186,454 98,133
        مرغ مادر اجداد ارم 1396/03/09 36,460 4,600     25,717
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1395/09/09 24,540 3,250 465,835 331,126 271,674
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1395/05/11 35,000 4,600 216,814 139,533  
          جمع مرغ: 722,170     2,598,069 1,894,067 1,356,407
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ زیاران 1395/10/20 57,500 6,240 1,157,629 1,143,521 873,732
          جمع مرغ: 172,500     1,157,629 1,143,521 873,732
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زریبار پرور کردستان 1395/12/25 15,060 2,000 95,601 242,466 302,043
          جمع مرغ: 45,180     95,601 242,466 302,043
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1395/10/08 20,500 2,400 413,349 385,058 275,042
        زاگرس جوجه 1395/06/15 25,460 2,940 213,542 165,524 118,677
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/12/15 23,500 2,580 232,055 450,416 474,920
        واروک 1396/02/11 22,100 3,300   7,794 240,595
        واروک 1395/04/06 15,800 3,200 48,453    
          جمع مرغ: 268,380     907,399 1,008,792 1,109,234
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1395/09/16 53,980 6,140 1,070,207 777,204 633,185
        ماهان 1395/08/12 53,630 6,000 735,982 610,988 440,766
        ماهان 1395/11/11 53,510 6,280 1,060,068 1,081,401 1,037,095
          جمع مرغ: 483,360     2,866,257 2,469,593 2,111,046
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ کرمان 1395/05/20 45,410 4,349 306,366 222,812 34,814
          جمع مرغ: 136,230     306,366 222,812 34,814
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/05/10 34,010 4,790 208,594 130,372  
        تعاونی 39 جوجک 1395/12/24 31,380 4,800 210,267 514,840 629,838
          جمع مرغ: 162,160     418,861 645,212 629,838
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مجتمع نویک 1395/04/13 27,200 3,190 112,608    
        مجتمع نویک 1395/05/24 8,000 1,800 55,936 41,216 11,040
        مرغ مادر عرفان 1395/09/21 18,200 2,700 362,228 280,183 220,463
          جمع مرغ: 105,800     530,772 321,399 231,503
   
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1395/10/28 23,060 3,670 461,431 461,431 387,178
        برنا جوجه گلستان 1395/11/05 17,465 1,500 347,601 351,350 317,607
        پرماه گلستان 1395/07/10 20,000 3,400 223,560 161,920 125,120
        پیگیر 1395/11/12 74,820 9,175 1,481,088 1,513,210 1,465,026
        پیگیر 1396/01/23 72,380 9,170   510,520 1,209,711
        پیگیر 1395/05/16 35,210 4,500 228,912 164,125 5,399
        سیمین جوجه گلستان 1395/07/27 27,080 3,200 340,486 264,914 197,648
        فرآیند گلستان 1395/12/09 27,000 3,500 318,780 535,716 544,824
        گرگان جوجه 1396/01/29 23,500 3,445   116,027 349,524
        گرگان جوجه 1395/06/23 22,720 3,100 210,070 158,859 117,053
        گلریزان 1395/09/09 21,150 2,800 401,483 285,384 234,145
        لاله های گلستان 1395/08/22 27,030 3,000 421,506 329,495 249,918
        ماکیان مهر گنبد 1395/12/10 29,000 4,000 333,500 574,954 585,626
        ماکیان مهر گنبد 1395/06/16 40,745 5,180 346,116 267,397 192,425
        ماهان سبز گلستان 1395/08/08 30,000 4,200 402,500 328,900 239,200
        مرغ مادر تایماز 1395/05/05 15,160 2,000 88,332 46,491  
        واحد حسن تبرسائی 1396/02/16 25,690 3,200     235,560
          جمع مرغ: 1,433,610     5,605,365 6,070,693 6,455,964
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادرجشن تیرگان 1395/09/16 22,000 2,650 436,172 316,756 258,060
          جمع مرغ: 66,000     436,172 316,756 258,060
   
آمیخته: هوبارد
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/10 17,500 2,100 346,955 353,395 335,685
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/24 18,000 2,160 295,320 361,284 359,076
        مزرعه نمونه ارتش 1395/08/22 18,000 2,160 280,692 219,420 166,428
        نیلکوه رضایی 1395/12/18 30,000 3,600 264,500 547,400 604,900
          جمع مرغ: 250,500     1,187,467 1,481,499 1,466,089
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1396/02/10 21,720 3,050   15,320 243,120
        شاهدآبکنار 1395/09/24 33,280 4,320 663,891 532,235 410,786
        مرغ مادر پیمان جوجه 1395/06/07 16,945 1,780 133,030 101,851 59,759
        مرغ مادر هامون کپورچال 1395/07/25 26,000 3,120 322,920 248,768 186,576
          جمع مرغ: 272,115     1,119,841 898,174 900,241
   
آمیخته: راس
        بهار پرورش بیشه سرا 1395/03/23 26,290 3,500 24,187    
        بودیان گیلان 1395/03/19 80,252 13,755 24,610    
        پرنیان صومعه سرا 1395/12/16 13,500 2,100 128,547 254,610 272,619
        تالاب گیلان 1395/10/12 25,000 2,800 505,616 489,517 343,083
        خزر مرغ طالش 1395/05/03 3,000   17,112 8,280  
        خزر مرغ طالش 1395/04/27 28,040 3,600 147,902 47,294  
        درنا جلگه شمال 1395/10/06 27,780 6,320 559,285 510,726 368,455
        درنا سفید اشکلن 1396/01/07 22,558 5,000 47,733 280,170 448,273
        زرین پای مازران 1395/08/05 36,490 5,000 481,182 388,302 284,233
        زرین پای مازران 1395/12/23 46,130 7,025 325,370 770,986 926,597
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1395/11/13 44,100 5,415 872,298 892,584 872,298
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1395/04/14 16,200 1,700 69,552    
        سفید رود 1396/01/08 49,500 5,620 87,285 599,610 982,905
        سیرنگ جوجه گیلان 1396/01/30 27,250 3,440   124,932 396,942
        سیرنگ جوجه گیلان 1395/08/11 38,000 4,200 518,573 428,843 309,979
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1395/12/16 13,500 2,300 128,547 254,610 272,619
        فرازماکیان 1395/10/14 20,500 2,725 414,605 405,805 286,986
        فومن درخشان 1396/01/17 20,000 2,400   183,387 371,066
        قطره طلای رضوانشهر 1396/02/18 27,770 3,500     235,046
        کاشانک 2 1395/07/10 30,340 3,450 339,140 245,632 189,807
        کیجی طلایی خزر 1396/01/15 27,000 4,100   266,616 517,500
        کیشکای دیلمان 1395/07/18 35,000 4,200 415,917 308,583 236,133
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/12/02 54,000 8,350 753,480 1,077,228 1,083,852
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1396/02/12 33,040 4,800     349,563
        نوید مرغ گیلان 1395/05/17 76,420 14,450 501,519 360,907 23,435
        نوید مرغ گیلان 1395/09/07 72,030 14,710 1,338,605 960,880 781,957
        همای شمال 1396/01/30 27,500 3,100   126,078 400,584
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/01/29 45,500 6,100   224,649 676,736
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/07/11 38,410 4,780 433,470 313,323 242,648
        واحد فرضعلی پور 1395/09/16 13,500 2,150 267,651 194,373 158,355
        واحد محمد نوید 1396/01/16 49,500 10,000   471,339 933,570
        واحد مصطفی نوید 1395/08/10 30,800 6,925 417,956 344,282 249,357
          جمع مرغ: 2,701,806     8,820,142 10,533,546 12,214,598
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1395/07/17 16,500 2,430 194,810 143,704 110,308
        سبزدشت گیلان 1395/06/11 52,040 3,580 421,316 325,562 215,446
        سبزدشت گیلان 1395/12/20 45,000 6,000 365,010 793,500 905,970
          جمع مرغ: 340,620     981,136 1,262,766 1,231,724
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر رحیم نوید طالمی 1395/09/15 15,000 1,800 297,160 212,980 174,800
          جمع مرغ: 45,000     297,160 212,980 174,800
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        درباربرکت 1395/07/04 18,800 2,600 198,039 145,287 110,694
          جمع مرغ: 56,400     198,039 145,287 110,694
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1395/12/23 10,500 2,600 74,060 175,490 210,910
        پیامان خرم 1396/01/06 14,500   35,796 184,536 288,367
        پیامان خرم 1395/06/04 24,530 2,700 188,063 142,928 75,225
          جمع مرغ: 148,590     297,919 502,954 574,502
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1395/09/14 36,420 4,000 720,947 509,856 421,622
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1395/08/09 16,740 2,150 225,878 185,323 134,500
        تعاونی 232 -طیور هما 1395/12/15 40,000 4,800 394,987 766,666 808,374
        تعاونی 260 سواد کوه 1395/07/11 17,000 2,000 191,851 138,675 107,394
        تعاونی 279 جویبار 1395/10/26 37,920 4,470 759,942 757,617 621,559
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/12/01 9,470 250 135,043 189,059 189,931
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/11/27 10,100 1,740 156,415 202,256 201,946
        خنارجوجه 1395/11/10 33,580 3,330 665,757 678,114 644,131
        دامداران شمال 1395/06/17 42,630 6,380 366,703 282,380 203,942
        زرپا نوشهر 1395/04/30 9,600   52,403 20,608  
        زرپا نوشهر 1395/05/03 14,080 3,600 80,312 38,861  
        ساحل جوجه جلالی 1395/05/06 18,540 2,440 109,164 59,699  
        سپید قوی مازند 1395/05/10 40,030 5,340 245,517 153,448  
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1395/07/07 17,980 2,200 195,190 142,257 109,175
        فدایی جویباری 1395/07/18 45,715 6,200 543,247 403,053 308,424
        مرغ مادر مرزبان 1396/02/27 5,000       26,450
        مرغ مادر مرزبان 1396/03/03 13,870 2,080     39,132
        میرامین نور 1396/01/16 48,470 5,070   461,532 914,145
        نوشهر ماکیان 1395/05/20 28,440 3,520 191,875 139,546 21,804
        واحد عباس پولادی 1395/12/04 23,200 3,055 309,488 462,097 466,367
          جمع مرغ: 1,357,895     5,344,719 5,591,047 5,218,896
   
آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1395/12/08 29,730 3,900 360,128 590,338 599,455
        آلاشت جوجه 1395/04/14 32,850 4,500 141,036    
        آمل جوجه 1395/10/15 25,470 4,000 514,732 504,579 361,641
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1395/12/17 17,710 2,300 162,389 328,580 357,364
        بهار سواد کوه 1396/02/20 37,460 5,360     290,640
        پارس جوجه طبرستان 1395/12/10 28,970 3,855 333,156 574,359 585,021
        پویا طبرستان 1396/03/01 36,000 900     126,960
        پویا طبرستان 1396/02/24 24,070 5,710     152,797
        پیمان جوجه نور 1396/02/09 14,345 1,750   15,177 164,967
        پیوند بند پی 1395/09/20 28,000 3,000 556,846 425,469 337,027
        تعاونی 214(آیدا) 1395/05/05 32,810 4,200 191,173 100,617  
        تعاونی 262 محمدنژاد شهبال 1395/10/14 46,180 6,240 933,975 914,148 646,489
        تعاونی 290 1395/08/22 25,100 2,800 391,409 305,969 232,075
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1395/04/21 15,300 2,000 75,072 11,730  
        تعاونی 317قائم شهر 1395/05/02 15,200 2,000 85,769 39,621  
        تلاونگ شمال 1395/12/17 20,700 2,700 189,805 384,054 417,699
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1395/12/07 30,380 3,300 377,319 603,711 612,096
        تیکا طبرستان 1395/12/14 15,000 1,800 153,410 292,100 303,370
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1395/06/02 20,100 2,500 151,635 114,650 55,476
        حدیث سواد کوه 1395/10/07 46,530 5,700 937,486 864,713 620,710
        خروسخوان شمال 1396/02/25 64,500 9,515     386,699
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1395/07/27 21,000 2,700 264,040 205,436 153,272
        رامسر طیور 1395/08/09 45,395 7,850 612,529 502,552 364,734
        رامسر طیور 1395/07/25 26,705 3,000 331,677 255,514 191,635
        زربال گستر کوثر 1395/12/25 49,500 6,625 314,226 796,950 992,772
        زربال گستر کوثر 1395/10/15 43,200 6,800 873,043 855,821 613,382
        زربال گستر کوثر 1395/04/02 48,200 6,620 118,251    
        زرپا 1395/10/18 17,000 2,050 342,776 337,564 251,543
        زرین پرور نور 1395/05/12 30,280 3,800 189,432 125,359  
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/09/06 25,500 3,350 468,809 338,215 274,091
        فدک مازند 1395/08/18 27,115 3,000 401,212 322,217 239,063
        قطره طلا 1395/04/14 33,580 3,900 144,170    
        قطره طلا 1395/09/13 57,700 7,000 1,141,306 796,260 663,550
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1395/08/15 13,500 1,800 191,682 157,320 114,678
        کیمیاجوحه آمل 1395/07/27 30,030 4,000 377,577 293,773 219,179
        گوهربال (ریحانی) 1395/11/05 20,050 2,480 399,049 403,352 364,616
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1396/03/06 15,570 1,850     27,455
        ماه جوجه تنکابن 1395/08/01 18,800 2,200 242,144 191,986 141,827
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1395/07/06 35,120 3,500 377,493 275,716 211,094
        مرغ مادر ذبیحی 1396/01/15 30,200 3,300   298,215 578,833
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/06/29 13,680   135,295 100,684 75,513
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/07/04 20,070 3,500 211,417 155,101 118,173
        مرغ مادر طیور بهشت 2 1395/07/24 53,250 8,000 657,282 503,780 378,856
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1395/04/24 23,310 2,500 118,663 28,594  
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1396/02/06 25,025 2,700   52,952 310,809
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1395/10/13 18,180 2,600 367,963 359,600 250,884
        مرغک سهیل 1396/02/12 28,100 3,750     297,298
        مرغک سهیل 1395/11/19 36,560 4,630 655,887 736,611 726,520
        مهر جوجه 1395/12/14 33,325 4,100 340,825 648,948 673,987
        ناوک هامون شمال 1395/12/08 32,000 4,100 387,626 635,414 645,226
        نگین واحد احمد محمدیان 1396/02/09 14,155 1,750   14,976 162,783
        نیما مرغ 1395/10/11 28,800 3,500 582,029 558,182 393,024
        واحد ابراهیم پهلوان 1395/12/03 13,000 1,600 177,406 259,134 261,126
        واحد الماس طالعی 1396/01/28 29,300 3,500   154,997 444,774
        واحد شریعت نژاد 1396/02/17 14,000 1,700     123,433
        واحد صفایی جوان 1396/01/08 32,700 3,800 57,661 396,106 649,313
        واحد علی شاکری و شریک 1396/01/26 33,000 3,900   197,846 521,180
        واحد مجید محمدیان امیری 1395/04/07 25,300 3,500 81,466    
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1395/04/07 16,235 2,000 52,277    
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1396/02/13 14,478 1,800     148,071
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1395/07/13 16,000 2,000 184,000 132,480 103,040
          جمع مرغ: 4,102,343     16,354,553 17,161,470 17,936,220
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1395/06/23 35,000 518 323,610 244,720 180,320
        زرین تاج رزن تلاونگ جوجه شمال 1395/11/30 22,500 2,700 327,750 449,535 450,915
        کامیارجوجه 1395/12/28 20,500 2,210 108,445 311,190 410,205
        موج واحد باقریان افراکتی 1395/04/12 20,975 2,600 83,620    
          جمع مرغ: 254,975     843,425 1,005,445 1,041,440
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1395/10/29 55,000 6,600 1,099,706 1,101,394 934,413
        واحد تورج مرادی بید هندی 1396/02/15 19,500 2,340     185,679
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1395/08/30 35,000 4,200 601,603 448,117 353,663
          جمع مرغ: 289,500     1,701,309 1,549,511 1,473,755
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        آریانا (مرغ پرور) 1395/10/07 28,800 3,800 580,263 535,219 384,192
        درنا جوجه دلیجان 1395/12/23 25,100 3,250 177,039 419,504 504,176
        صدف دریا کنار 1395/05/06 27,900 3,250 164,275 89,838  
        مرغ مادر کاشانک 1395/05/19 33,960 3,750 227,034 164,547 20,829
        نازمرغ زرند 1395/03/23 29,500 4,200 27,140    
          جمع مرغ: 348,880     1,175,751 1,209,108 909,197
          جمع مرغ:          
 
استان: هرمزگان
   
آمیخته: کاب
        پدیده تجارت هرمزگان 1395/04/01 13,670 1,635 31,441    
          جمع مرغ: 13,670     31,441 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند جوجه اسد آباد 1395/09/14 21,840 2,600 432,330 305,746 252,834
        مرغ مادر الوند سردرود 1395/12/25 13,940 2,045 88,491 224,434 279,581
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1395/12/29 21,300 2,250 105,165 316,802 425,887
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/09/03 8,500   151,187 110,783 88,627
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/08/30 16,500 3,650 283,613 211,255 166,727
          جمع مرغ: 246,240     1,060,786 1,169,020 1,213,656
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1396/02/04 22,370 2,500   63,114 291,557
        تعاونی چناران 1396/01/29 9,300 1,500   45,917 138,322
        شیران غرب 1395/11/25 18,000 2,300 289,800 361,008 359,352
          جمع مرغ: 117,340     289,800 470,039 789,231
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        یزد جوجه 1395/04/15 31,650 3,890 140,737    
        یزد جوجه 1396/02/24 27,550 3,240     174,887
          جمع مرغ: 59,200     140,737 0 174,887
          جمع مرغ: