دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1396/4/1 الی 1396/6/31
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1396 امرداد1396 شهریور1396
          جمع کل مرغ: 23,693,700   جمع تولیدات:  94,709,930  95,647,478  97,126,869
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1395/10/08 18,000 2,200 19,044 218,868 369,288
        پیام جوجه 1395/09/28 19,600 3,350 89,859 298,430 405,119
        پیام جوجه 1395/10/01 8,500   29,977 121,601 175,298
        مرغ مادر عظیمی 1395/08/02 17,650 2,300 363,190 366,437 322,054
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/05/13 31,120 3,600 449,975 366,470 262,446
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/10/19 26,000 3,600   210,895 475,609
        واحد اکبر حاجی زاده 1395/11/17 35,100 3,370     321,844
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1395/04/20 17,000 1,710 211,140 156,400 118,343
          جمع مرغ: 422,710     1,163,185 1,739,101 2,450,001
   
آمیخته: راس
        الماس جوجه 1395/04/10 22,000 2,500 251,988 181,485 138,307
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1395/10/08 23,400 2,600 24,757 284,529 480,074
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1395/08/15 15,000 1,700 283,590 312,800 307,280
        جوجه طلایی تبریز 1395/10/01 27,160 2,600 95,784 388,552 560,130
        جوجه طلایی تبریز 1395/09/30 18,730 2,900 72,660 273,694 386,561
        زلال آوا 1394/12/17 23,685 2,900 7,263    
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1395/05/24 18,500 2,220 308,062 235,443 178,143
        سپید مرغ شبستر 1395/02/18 22,947 2,630 156,927 111,889 3,518
        کیمیا پرور ارس باران 1395/04/19 28,920 3,300 356,969 262,960 199,549
        کیمیا پرور ارس باران 1395/06/21 31,430 3,600 647,227 504,577 392,770
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1395/04/12 38,880 4,100 453,677 325,503 249,194
        مرغ مادر کلانتری 1395/03/03 51,930 6,200 406,092 304,171 135,364
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1395/06/24 16,200 2,000 334,347 269,762 206,172
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/04/03 18,500 300 197,999 144,670 108,361
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/03/24 19,080 4,325 183,727 137,502 100,056
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1395/05/11 22,300 2,550 314,579 257,817 185,328
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1395/06/25 33,830 3,500 698,724 570,080 433,137
        واحد فرمان شمشیر 1395/12/07 1,100 500     2,328
        واحد فرمان شمشیر 1395/11/24 25,000 2,750     167,517
          جمع مرغ: 1,276,206     4,794,372 4,565,434 4,233,789
   
آمیخته: کاب
        باغ مرغ شبستر 1395/07/10 19,800 2,246 413,807 396,805 277,794
        کوهسار سهند(علی یاری) 1395/11/12 27,300 3,400     306,834
          جمع مرغ: 86,700     413,807 396,805 584,628
   
آمیخته: هوبارد
        مادان 1395/12/01 24,000 2,880     101,568
          جمع مرغ: 24,000     0 0 101,568
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        به مرغ ارومیه 1395/11/06 22,630 2,650   47,885 295,985
        پرگل ارومیه 1395/01/04 10,000 3,425 27,600    
        پرگل ارومیه 1394/12/26 19,460   32,823    
        یاشارسیمرغ 1395/11/06 12,000 1,200   25,392 156,952
          جمع مرغ: 98,720     60,423 73,277 452,937
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1395/04/14 20,142 2,500 240,899 171,099 131,567
        آذر شباهنگ 1395/06/09 14,500 1,643 287,699 202,323 164,527
        آناش 1395/01/09 15,500 1,900 54,663    
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1395/10/21 23,000 2,785   170,338 406,625
        اروم چکاوک 1394/12/19 24,040 3,000 14,745    
        اروم گهر دانه 1395/07/13 25,000 3,000 521,717 511,750 361,483
        اقلیم 1395/05/27 27,200 1,909 469,200 352,421 270,677
        بهپرورارومیه 1 1395/01/18 25,380 2,800 123,752 3,892  
        بهپرورارومیه 2 1395/11/16 23,050 2,650     219,482
        بهپرورارومیه 3 1395/01/11 19,000 2,050 72,833    
        بهپرورارومیه انفاق 1395/02/20 27,375 2,900 190,566 136,839 12,593
        بهپرورارومیه دیدان 1395/04/26 23,000 3,000 296,240 226,412 168,575
        بهپروران خوی 1395/04/10 17,240 2,000 197,467 142,219 108,383
        تعاونی 13 مهاباد 1395/09/03 23,000 3,250 307,878 473,279 477,511
        تعاونی 175 پلیکان 1395/09/02 24,500 2,810 335,470 504,520 508,277
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1395/09/17 27,300 3,000 231,067 507,762 568,877
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1395/05/31 21,800 2,650 393,432 289,141 226,298
        سفید بالان ارومیه 1395/08/11 20,000 2,600 402,653 417,987 400,813
        طیوران سیستم 2 1395/07/19 30,325 3,600 630,052 623,542 474,747
        کیمیا جوجه ارومیه 1395/08/04 28,065 3,400 576,643 583,528 523,281
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1395/02/14 31,000 4,000 202,492 133,093  
        گلدشت سیمین 1395/01/17 31,108 4,700 149,775    
        مرغ تپه 1395/12/10 30,630 3,700     32,406
          جمع مرغ: 1,290,429     5,699,243 5,450,145 5,056,122
   
آمیخته: هوبارد
        تعاونی 29 پیرانشهر 1395/11/20 29,200 3,504     236,851
          جمع مرغ: 29,200     0 0 236,851
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        اردبیل جوجه 1395/11/24 57,550 6,515     385,623
        روئین دشت سبلان 1395/10/19 17,680 2,300   143,408 323,414
        سامیان جوجه-خیردوست 1395/08/19 36,575 4,300 646,623 760,467 751,495
        مرغ مادر صدقی 1395/08/02 11,000   226,351 228,375 200,713
        مرغ مادر صدقی 1395/07/28 6,680 2,050 137,866 138,275 116,561
        واحد رسولی دباغ 1395/10/12 32,240 4,160   341,099 659,459
          جمع مرغ: 320,155     1,010,840 1,611,624 2,437,265
   
آمیخته: راس
        آرتا جوجه سبلان 1395/06/07 54,705 2,000 1,063,611 754,929 608,976
        آرتا جوجه سبلان 1395/01/04 36,630 5,870 101,099    
        آرتا جوجه سبلان 1395/05/26 57,605 16,661 982,204 741,953 567,063
        آرتا جوجه سبلان 1394/12/25 56,275 9,910 86,288    
        آلوارس جوجه ضیغمی 1395/06/05 35,480 4,240 675,681 484,183 387,347
        اردبیل جوجه 1395/03/16 53,005 6,300 464,890 355,981 243,823
        تعاونی 256 اردبیل 1395/11/26 66,860 18,460     400,848
        ستاره فروغ اردبیل تعاونی 980 1395/06/17 32,810 3,920 673,632 500,572 399,953
        کیمیا جوجه 1395/03/10 32,540 3,900 268,434 204,569 119,747
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1395/05/06 35,170 4,200 482,650 387,738 281,502
        همای سبلان 1395/08/15 27,080 3,500 511,974 564,708 554,743
        واحد اسفند نظافتی 1395/08/05 40,100 5,000 823,307 834,374 755,671
          جمع مرغ: 1,265,250     6,133,770 4,829,007 4,319,673
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1395/07/21 38,060 4,600 789,593 783,757 611,015
          جمع مرغ: 114,180     789,593 783,757 611,015
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1395/06/24 36,820 4,300 759,916 613,127 468,596
        صفاهان 1395/09/02 32,055 4,200 438,918 660,098 665,013
        صفاهان 1395/02/20 35,410 6,050 246,501 177,002 16,289
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/11/26 24,500 3,200     146,886
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/03/09 45,040 5,860 368,788 280,389 158,841
        مرغ مادر درخشان 1395/06/11 36,080 4,400 730,259 508,968 417,133
          جمع مرغ: 580,715     2,544,382 2,239,584 1,872,758
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1394/12/23 44,355 4,530 54,409    
          جمع مرغ: 44,355     54,409 0 0
   
آمیخته: راس
        پاییزان جوجه 1395/06/14 22,200 2,700 454,775 325,422 265,512
        تعاونی 566 ولیمه 1395/03/17 42,808 5,480 380,049 290,125 206,107
        دراج 1395/07/10 35,200 4,550 735,657 705,431 493,856
        فدک 1395/08/16 21,500 2,700 399,886 448,017 440,764
        کوثر (مزینی) 1395/08/11 30,330 4,000 610,623 633,876 607,833
        کوثر دماوند 1395/10/21 53,030 7,000   392,740 937,534
        مینا طیور 1394/12/25 25,987 3,100 39,847    
        مینا طیور 1395/11/18 17,700 2,160     156,055
        نیکان نوین پرور 1395/07/12 24,000 3,000 501,216 490,912 340,400
          جمع مرغ: 677,861     3,122,053 3,286,523 3,448,061
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1395/08/30 90,000 12,000 1,287,540 1,856,100 1,864,380
          جمع مرغ: 270,000     1,287,540 1,856,100 1,864,380
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1395/04/19 33,800 3,640 417,205 307,332 233,220
          جمع مرغ: 101,400     417,205 307,332 233,220
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1395/02/04 20,500 7,400 121,333 56,580  
        جنوب خراسان 1395/01/10 54,970 8,515 202,290    
        جنوب خراسان 1395/01/28 34,980   192,016 59,000  
          جمع مرغ: 165,930     515,639 115,580 0
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        پیشرو صالح کاشمر 1395/07/24 36,020 5,025 745,615 743,406 599,806
        جاجرمی 1395/11/03 33,470 5,035   106,234 468,558
        دیزباد 1395/09/30 71,220 10,500 276,287 1,040,715 1,469,886
        فریمان 1395/11/04 40,920 5,330   115,449 560,305
        کوثر بیدخت گناباد 1395/06/08 32,040 4,200 629,330 444,608 360,108
          جمع مرغ: 566,620     1,651,232 2,450,412 3,458,663
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1395/06/05 42,120 5,200 802,133 574,798 459,838
        سیمرغ خراسان 1395/09/07 39,050 4,600 474,822 801,150 813,125
        سیمرغ خراسان 1395/10/05 38,000 5,700 80,408 497,015 781,356
          جمع مرغ: 357,510     1,357,363 1,872,963 2,054,319
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1395/11/26 48,790 7,050     292,512
        صحرای جنوب 1395/01/05 55,195 7,435 160,801    
        صحرای جنوب 1395/04/22 42,330 5,050 532,229 398,522 299,865
          جمع مرغ: 230,975     693,030 398,522 592,377
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/08/12 75,250 9,100 1,491,906 1,572,675 1,523,060
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/03/26 41,990 5,905 413,349 307,758 225,347
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/04/06 10,000   110,247 80,040 60,413
          جمع مرغ: 381,720     2,015,502 1,960,473 1,808,820
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1395/03/01 26,520 2,480 204,134 152,084 60,996
        ساکت 1395/11/19 50,000 6,400     423,200
        سبز دشت 1394/12/25 20,100   30,820    
        سبز دشت 1395/10/06 20,000   35,267 255,453 410,933
        سبزدشت ابهر 1395/05/26 41,365 1,690 705,301 532,782 407,197
        سبزدشت ابهر 1395/06/02 22,960 5,305 423,520 308,047 243,269
        سبزدشت ابهر 1395/01/14 66,360 11,315 284,906    
        سبزدشت ابهر 1395/07/13 5,000 3,269 104,343 102,350 72,297
        سبزدشت ابهر 1395/02/28 60,100 9,015 447,865 329,909 101,369
        سبزدشت ابهر 1395/09/25 20,000 5,760 112,853 322,920 414,307
        ققنوس جوجه ابهر 1395/05/02 8,690 1,620 116,591 92,073 67,423
        ققنوس جوجه ابهر 1395/04/29 21,910 2,050 287,240 222,737 164,616
        مرغ مادر حاجی خانی 1395/08/18 31,000 4,080 557,566 645,027 636,471
          جمع مرغ: 909,095     3,310,406 2,963,382 3,002,078
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1395/04/14 31,308 4,000 374,443 265,951 204,504
        واحد پناهی دهقان 1395/03/02 33,430 4,100 259,372 193,760 82,015
          جمع مرغ: 194,214     633,815 459,711 286,519
          جمع مرغ:          
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1395/05/17 43,060 4,675 656,953 524,901 382,287
          جمع مرغ: 129,180     656,953 524,901 382,287
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1395/04/23 40,430 6,480 511,439 384,974 288,885
        تعاونی چیک شیراز 1395/05/03 7,520   101,470 80,484 58,807
        مجتمع طیور فارس 1395/06/12 34,360 4,545 702,822 487,339 400,936
          جمع مرغ: 246,930     1,315,731 952,797 748,628
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1395/05/05 51,275 6,800 699,732 559,786 407,260
          جمع مرغ: 153,825     699,732 559,786 407,260
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1395/09/09 30,000 3,600 346,380 614,560 625,600
          جمع مرغ: 90,000     346,380 614,560 625,600
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1395/09/15 40,000 4,800 366,773 768,507 834,747
        مرغ مادر صادقی و شریک 1395/10/15 27,000 3,240   257,094 527,022
          جمع مرغ: 174,000     366,773 1,025,601 1,361,769
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ زیاران 1395/08/05 23,975 2,900 492,239 498,856 451,801
          جمع مرغ: 71,925     492,239 498,856 451,801
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1395/01/18 42,642 4,600 207,922 6,538  
        آسیا جوجه کشاورز 1395/09/01 2,500   34,998 51,520 51,827
        آسیا جوجه کشاورز 1395/08/26 20,980 2,820 325,875 433,964 433,320
        ایثارگران خوزنین 1395/06/16 30,900 4,090 633,944 465,272 374,302
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1395/07/17 25,000 3,750 520,183 513,283 381,417
        سیمرغ زیاران 1395/01/19 25,215 3,250 124,495 7,733  
        کوهین جوجه(حاجی) 1395/01/26 52,870 6,310 283,735 72,961  
        مرغ مادر آبیک 1395/07/13 63,050 9,120 1,315,770 1,290,633 911,661
        مرغ مادر اجداد ارم 1395/06/04 32,000 3,900 603,029 434,240 345,920
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1395/09/09 24,540 3,250 283,339 502,710 511,741
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1395/05/11 35,000 4,600 493,733 404,647 290,873
          جمع مرغ: 943,364     4,827,023 4,183,501 3,301,061
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ زیاران 1395/10/20 57,500 6,240   446,123 1,034,195
          جمع مرغ: 115,000     0 446,123 1,034,195
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1395/01/25 51,700 6,040 274,285 63,419  
        یاسان قم 1395/03/08 32,790 4,000 266,474 202,118 110,612
          جمع مرغ: 201,770     540,759 265,537 110,612
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1395/10/08 20,500 2,400 21,689 249,266 420,578
        زاگرس جوجه 1395/06/15 25,460 2,940 521,947 378,285 306,453
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/02/14 27,300 3,000 178,324 117,208  
        واروک 1395/04/06 15,800 3,200 174,189 126,464 95,453
          جمع مرغ: 239,880     896,149 871,223 822,484
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1395/08/12 53,630 6,000 1,063,268 1,120,831 1,085,471
        ماهان 1395/03/04 37,910 3,400 298,781 224,376 104,632
        ماهان 1395/11/11 53,510 6,280   18,871 617,827
        ماهان 1395/09/16 53,980 6,140 475,923 1,020,545 1,125,662
        ماهان 1395/01/16 54,000 6,500 248,400    
          جمع مرغ: 597,580     2,086,372 2,384,623 2,933,592
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ کرمان 1395/05/20 45,410 4,349 719,961 563,992 417,772
          جمع مرغ: 136,230     719,961 563,992 417,772
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/05/10 34,010 4,790 477,160 389,550 280,560
          جمع مرغ: 102,030     477,160 389,550 280,560
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مجتمع نویک 1395/04/13 27,200 3,190 320,307 229,387 176,002
        مجتمع نویک 1395/05/24 8,000 1,800 133,216 101,813 77,035
        مرغ مادر عرفان 1395/09/21 18,200 2,700 128,371 316,182 378,136
          جمع مرغ: 160,200     581,894 647,382 631,173
   
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1395/10/28 23,060 3,670   113,855 358,184
        برنا جوجه گلستان 1395/11/05 17,465 1,500   43,116 233,787
        پرماه گلستان 1395/03/16 21,000 2,800 184,184 141,036 96,600
        پرماه گلستان 1395/07/10 20,000 3,400 417,987 400,813 280,600
        پیگیر 1395/01/08 37,370 4,550 126,061    
        پیگیر 1395/11/12 74,820 9,175     840,928
        پیگیر 1395/05/16 35,210 4,500 530,169 426,511 308,815
        سیمین جوجه گلستان 1395/07/27 27,080 3,200 559,309 560,140 467,130
        فرآیند گلستان 1395/12/09 27,000 3,500     38,088
        کاسپین سحر گلستان 1395/02/08 57,920 7,130 357,020 195,383  
        گرگان جوجه 1395/06/23 22,720 3,100 468,562 373,805 287,408
        گلریزان 1395/09/09 21,150 2,800 244,198 433,265 441,048
        لاله های گلستان 1395/08/22 27,030 3,000 453,004 560,764 556,619
        ماکیان مهر گنبد 1395/02/02 42,750 5,515 247,779 104,880  
        ماکیان مهر گنبد 1395/12/10 29,000 4,000     30,682
        ماکیان مهر گنبد 1395/06/16 40,745 5,180 835,925 613,511 493,558
        ماهان سبز گلستان 1395/08/08 30,000 4,200 614,560 625,600 583,280
        مرغ مادر تایماز 1395/05/05 15,160 2,000 206,884 165,507 120,411
        واحد رزاقی دولت آبادی 1395/01/26 19,000 2,600 101,967 26,220  
          جمع مرغ: 1,268,865     5,347,609 4,784,406 5,137,138
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادرجشن تیرگان 1395/09/16 22,000 2,650 193,967 415,932 458,773
        واحد مرغ مادر یمرلی 1395/01/21 33,500 3,800 169,510 20,547  
          جمع مرغ: 133,000     363,477 436,479 458,773
   
آمیخته: هوبارد
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/10 17,500 2,100   12,343 207,422
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/24 18,000 2,160     120,612
        مزرعه نمونه ارتش 1395/08/22 18,000 2,160 301,668 373,428 370,668
          جمع مرغ: 107,000     301,668 385,771 698,702
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرناز صومعه سرا 1395/02/26 31,980 4,090 234,392 171,626 44,132
        شاهدآبکنار 1395/09/24 33,280 4,320 199,524 547,544 689,916
        مرغ مادر پیمان جوجه 1395/06/07 16,945 1,780 329,455 233,841 188,632
        مرغ مادر هامون کپورچال 1395/07/25 26,000 3,120 537,801 537,004 438,135
          جمع مرغ: 324,615     1,301,172 1,490,015 1,360,815
   
آمیخته: راس
        بهار پرورش بیشه سرا 1395/03/23 26,290 3,500 250,334 187,851 136,253
        بودیان گیلان 1395/03/19 80,252 13,755 729,705 553,740 396,230
        تالاب گیلان 1395/10/12 25,000 2,800   264,500 511,367
        خزر مرغ طالش 1395/05/03 3,000   40,480 32,108 23,460
        خزر مرغ طالش 1395/04/27 28,040 3,600 363,305 279,036 207,234
        درنا جلگه شمال 1395/10/06 27,780 6,320 48,985 354,824 570,785
        زرین پای مازران 1395/08/05 36,490 5,000 749,189 759,259 687,641
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1395/11/13 44,100 5,415     466,578
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1395/04/14 16,200 1,700 193,752 137,614 105,818
        سیرنگ جوجه گیلان 1395/08/11 38,000 4,200 765,041 794,175 761,545
        فرازماکیان 1395/10/14 20,500 2,725   202,431 406,433
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1395/02/15 39,770 5,000 262,217 176,844  
        کاشانک 2 1395/07/10 30,340 3,450 634,086 608,034 425,670
        کیشکای دیلمان 1395/07/18 35,000 4,200 727,720 719,133 540,960
        گسکر مرغ گیلان 1395/01/15 32,830 5,860 145,984    
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/02/09 48,485 7,920 301,835 170,990  
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/12/02 54,000 8,350     209,484
        گیلک ماهی بهدان 1395/01/19 45,250 7,090 223,414 13,877  
        مرغ سلامت 1395/01/23 35,600 4,280 184,503 32,752  
        نوید مرغ گیلان 1395/05/17 76,420 14,450 1,165,915 931,560 678,457
        نوید مرغ گیلان 1395/09/07 72,030 14,710 875,836 1,477,767 1,499,856
        واحد جمشید غلامی 1394/12/23 51,749 6,405 63,478    
        واحد جمشید غلامی 1395/01/22 32,910 4,220 168,543 25,231  
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/02/01 23,500 3,000 134,765 54,050  
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/07/11 38,410 4,780 802,743 777,419 541,837
        واحد فرضعلی پور 1395/09/16 13,500 2,150 119,025 255,231 281,520
        واحد مصطفی نوید 1395/08/10 30,800 6,925 630,004 643,227 611,113
          جمع مرغ: 2,382,365     9,580,859 9,451,653 9,062,241
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1395/07/17 16,500 2,430 343,321 338,767 251,735
        سبزدشت گیلان 1395/06/11 52,040 3,580 1,053,289 734,111 601,652
          جمع مرغ: 205,620     1,396,610 1,072,878 853,387
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر رحیم نوید طالمی 1395/09/15 15,000 1,800 137,540 288,190 313,030
          جمع مرغ: 45,000     137,540 288,190 313,030
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        درباربرکت 1395/07/04 18,800 2,600 391,178 354,280 255,116
          جمع مرغ: 56,400     391,178 354,280 255,116
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1395/06/04 24,530 2,700 462,259 332,873 265,169
          جمع مرغ: 73,590     462,259 332,873 265,169
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1395/09/14 36,420 4,000 346,792 710,895 760,596
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1395/08/09 16,740 2,150 342,668 349,342 328,807
        تعاونی 260 سواد کوه 1395/07/11 17,000 2,000 355,289 344,080 239,813
        تعاونی 279 جویبار 1395/10/26 37,920 4,470   213,970 612,257
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/12/01 9,470 250     40,077
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/11/27 10,100 1,740     56,991
        خنارجوجه 1395/11/10 33,580 3,330   23,685 398,012
        دامداران شمال 1395/06/17 42,630 6,380 875,250 650,392 519,660
        زرپا نوشهر 1395/04/30 9,600   126,592 98,624 72,717
        زرپا نوشهر 1395/05/03 14,080 3,600 189,986 150,693 110,105
        ساحل جوجه جلالی 1395/05/06 18,540 2,440 254,431 204,397 148,395
        سپید قوی مازند 1395/05/10 40,030 5,340 561,621 458,504 330,220
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1395/07/07 17,980 2,200 374,942 349,579 248,124
        فدایی جویباری 1395/07/18 45,715 6,200 950,507 939,291 706,572
        نوشهر ماکیان 1395/05/20 28,440 3,520 450,906 353,225 261,648
        واحد حسین جان نادری پلنگی 1395/02/05 34,180 3,920 204,396 99,578  
        واحد عباس پولادی 1395/12/04 23,200 3,055     73,637
          جمع مرغ: 1,115,655     5,033,380 4,946,255 4,907,631
   
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینجان شیخی 1395/02/05 18,100 2,600 108,238 52,731  
        آببندان سر ساری 1395/12/08 29,730 3,900     52,423
        آلاشت جوجه 1395/04/14 32,850 4,500 392,886 279,050 214,576
        آمل جوجه 1395/10/15 25,470 4,000   242,526 497,159
        آمل جوجه 1395/03/10 27,920 4,000 230,322 175,524 102,746
        بهار سواد کوه 1395/02/07 42,655 5,990 260,309 137,349  
        پارس جوجه طبرستان 1395/12/10 28,970 3,855     30,651
        پیوند بند پی 1395/09/20 28,000 3,000 207,368 495,021 582,176
        تعاونی 214(آیدا) 1395/05/05 32,810 4,200 447,747 358,198 260,599
        تعاونی 262 محمدنژاد شهبال 1395/10/14 46,180 6,240   456,012 915,564
        تعاونی 290 1395/08/22 25,100 2,800 420,659 520,725 516,876
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1395/04/21 15,300 2,000 191,199 142,402 107,447
        تعاونی 317قائم شهر 1395/05/02 15,200 2,000 203,933 161,049 117,932
        تعاونی 440 پیمان 1395/02/21 16,500 2,000 115,874 83,490 10,120
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1395/12/07 30,380 3,300     64,284
        تیزبال شمال 1395/03/09 51,870 6,284 424,712 322,908 182,928
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1395/06/02 20,100 2,500 370,765 269,675 212,966
        حدیث سواد کوه 1395/10/07 46,530 5,700 65,638 580,042 955,322
        درنا جوجه شمال 1395/02/25 17,800 2,300 129,370 94,435 21,835
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1395/07/27 21,000 2,700 433,734 434,378 362,250
        رامسر طیور 1395/08/09 45,395 7,850 929,236 947,333 891,649
        رامسر طیور 1395/07/25 26,705 3,000 552,384 551,565 450,015
        زربال گستر کوثر 1395/04/02 48,200 6,620 510,695 373,968 279,367
        زربال گستر کوثر 1395/10/15 43,200 6,800   411,350 843,236
        زرپا 1395/10/18 17,000 2,050   143,888 316,189
        زرین پرور نور 1395/05/12 30,280 3,800 429,471 353,327 253,503
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/09/06 25,500 3,350 317,883 523,549 530,587
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/03/02 18,000 2,400 139,656 104,328 44,160
        فدک مازند 1395/08/18 27,115 3,000 487,691 564,191 556,708
        قطره طلا 1395/04/14 33,580 3,900 401,617 285,250 219,344
        قطره طلا 1395/09/13 57,700 7,000 569,768 1,143,960 1,205,892
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1394/12/24 14,200 1,700 19,596    
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1395/08/15 13,500 1,800 255,231 281,520 276,552
        کیمیاجوحه آمل 1395/07/27 30,030 4,000 620,239 621,160 518,017
        گوهربال (ریحانی) 1395/11/05 20,050 2,480   49,497 268,389
        ماه جوجه تنکابن 1395/08/01 18,800 2,200 387,142 390,025 339,290
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1395/07/06 35,120 3,500 731,831 675,826 481,964
        مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری) 1395/02/21 29,070 3,030 204,149 147,094 17,830
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/07/04 20,070 3,500 417,604 378,213 272,349
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/06/29 13,680   283,385 241,433 179,345
        مرغ مادر طیور بهشت 2 1395/07/24 53,250 8,000 1,102,275 1,099,009 886,719
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1395/04/24 23,310 2,500 296,659 224,460 167,987
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1395/02/18 18,597 2,400 127,179 90,679 2,851
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1395/10/13 18,180 2,600   185,933 366,011
        مرغ مادرطیور بهشت 1395/03/12 56,360 6,616 471,845 361,229 224,689
        مرغک سفید برفی(تعاونی 1751) 1395/02/21 32,025 4,170 224,900 162,046 19,642
        مرغک سهیل 1395/11/19 36,560 4,630     309,444
        مروارید 2 تلو باغ 1394/12/19 37,130 4,000 22,773    
        مهر جوجه 1395/02/07 32,120 3,800 196,018 103,426  
        ناوک هامون شمال 1395/12/08 32,000 4,100     56,427
        نیما مرغ 1395/10/11 28,800 3,500   323,693 589,536
        واحد ابراهیم پهلوان 1395/12/03 13,000 1,600     45,847
        واحد مجید محمدیان امیری 1395/04/07 25,300 3,500 281,640 204,053 154,397
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1395/04/07 16,235 2,000 180,728 130,941 99,076
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1395/07/13 16,000 2,000 333,899 327,520 231,349
        وجین کا تعاونی 840 1395/02/12 26,490 3,000 169,783 105,607  
          جمع مرغ: 4,052,866     14,668,031 16,311,588 16,306,215
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1395/06/23 35,000 518 721,817 575,843 442,750
        زرین تاج رزن تلاونگ جوجه شمال 1395/11/30 22,500 2,700     103,155
        موج واحد باقریان افراکتی 1395/04/12 20,975 2,600 244,750 175,603 134,436
          جمع مرغ: 190,425     966,567 751,446 680,341
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1395/10/29 55,000 6,600   252,157 837,430
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1395/08/30 35,000 4,200 500,710 721,817 725,037
          جمع مرغ: 215,000     500,710 973,974 1,562,467
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        آریانا (مرغ پرور) 1395/10/07 28,800 3,800 40,627 359,021 591,302
        صدف دریا کنار 1395/05/06 27,900 3,250 382,881 307,588 223,312
        مرغ مادر کاشانک 1395/05/19 33,960 3,750 531,655 419,180 308,787
        نازمرغ زرند 1395/03/23 29,500 4,200 280,899 210,787 152,889
          جمع مرغ: 360,480     1,236,062 1,296,576 1,276,290
          جمع مرغ:          
 
استان: هرمزگان
   
آمیخته: کاب
        پدیده تجارت هرمزگان 1395/04/01 13,670 1,635 143,371 105,223 78,393
          جمع مرغ: 41,010     143,371 105,223 78,393
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند جوجه اسد آباد 1395/09/14 21,840 2,600 207,960 426,302 456,106
        الوند ژن 1395/02/12 40,640 4,300 260,476 162,018  
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/09/03 8,500   113,781 174,907 176,471
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/08/30 16,500 3,650 236,049 340,285 341,803
          جمع مرغ: 221,800     818,266 1,103,512 974,380
   
آمیخته: راس
        راسبجیک 1394/12/17 17,200 2,000 5,275    
        شیران غرب 1395/11/25 18,000 2,300     114,264
          جمع مرغ: 35,200     5,275 0 114,264
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        یزد جوجه 1395/04/15 31,650 3,890 380,961 274,195 208,679
          جمع مرغ: 94,950     380,961 274,195 208,679
          جمع مرغ: