دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1396/1/1 الی 1396/3/31
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1396 اردیبهشت1396 خرداد1396
          جمع کل مرغ: 23,461,266   جمع تولیدات:  90,311,991  89,616,700  91,185,694
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر عظیمی 1395/08/02 17,650 2,300   42,625 231,127
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/05/13 31,120 3,600 584,901 635,315 623,178
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1395/04/20 17,000 1,710 345,270 342,210 263,670
          جمع مرغ: 179,660     930,171 1,020,150 1,117,975
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1394/10/13 29,000 3,450 136,590    
        الماس جوجه 1395/04/10 22,000 2,500 449,790 431,310 301,950
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1394/11/15 17,700 2,550 118,413 84,429 2,655
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1395/08/15 15,000 1,700     129,375
        زلال آوا 1394/12/17 23,685 2,900 210,677 159,873 114,398
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1395/05/24 18,500 2,220 286,657 374,625 373,515
        سپید مرغ شبستر 1395/02/18 22,947 2,630 346,957 275,364 201,705
        سرند جوجه-آینالو 1394/12/03 14,000 1,900 108,780 81,900 39,900
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1394/09/28 26,000 3,200 62,400    
        کیمیا پرور ارس باران 1395/06/21 31,430 3,600 195,180 515,294 637,871
        کیمیا پرور ارس باران 1395/04/19 28,920 3,300 587,799 581,726 442,910
        کیمیا پرور ارس باران 1394/10/22 27,150 2,950 142,538 36,653  
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1395/04/12 38,880 4,100 794,318 777,989 539,460
        مرغ مادر کلانتری 1395/03/03 51,930 6,200 947,204 685,476 543,706
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1395/06/24 16,200 2,000 83,835 251,019 328,050
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/03/24 19,080 4,325 385,225 310,813 237,546
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/04/03 18,500 300 376,290 337,440 244,200
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1395/05/11 22,300 2,550 432,508 455,923 441,540
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1395/06/25 33,830 3,500 163,398 514,046 684,550
        یاران نوین خاصبان 1394/10/16 45,735 5,800 223,644 20,581  
          جمع مرغ: 1,355,476     6,052,203 5,894,461 5,263,331
   
آمیخته: کاب
        باغ مرغ شبستر 1395/07/10 19,800 2,246   198,099 389,961
          جمع مرغ: 39,600     0 198,099 389,961
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرگل ارومیه 1395/01/04 10,000 3,425 105,750 77,100 57,900
        پرگل ارومیه 1394/12/26 19,460   191,486 141,864 104,500
        تعاونی 21 سلماس 1394/11/11 23,425 2,600 149,686 98,384  
          جمع مرغ: 135,230     446,922 317,348 162,400
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1395/04/14 20,142 2,500 410,898 403,647 288,836
        آذر شباهنگ 1395/06/09 14,500 1,643 150,075 290,145 296,235
        آناش 1395/01/09 15,500 1,900 172,050 124,155 94,395
        آیدین صبا 1395/04/15 22,300 2,700 454,585 447,227 324,131
        اروم چکاوک 1394/12/19 24,040 3,000 218,884 165,155 118,998
        اروم گهر دانه 1395/07/13 25,000 3,000   224,250 469,875
        اقلیم 1395/05/27 27,200 1,909 396,984 549,576 550,392
        بهپرورارومیه 1 1395/01/18 25,380 2,800 304,560 223,090 169,792
        بهپرورارومیه 3 1395/01/11 19,000 2,050 214,890 154,470 117,990
        بهپرورارومیه انفاق 1395/02/20 27,375 2,900 424,586 332,606 246,376
        بهپرورارومیه دیدان 1395/04/26 23,000 3,000 465,060 465,060 383,640
        بهپروران خوی 1395/04/10 17,240 2,000 352,472 337,990 236,619
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/11/01 16,800   97,272 45,360  
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/10/26 17,000 3,750 93,330 33,150  
        تعاونی 13 مهاباد 1395/09/03 23,000 3,250     55,545
        تعاونی 175 پلیکان 1395/09/02 24,500 2,810     67,620
        زربال ارومیه 1394/12/01 11,959   91,487 68,526 30,496
        زربال ارومیه 1394/11/26 18,260 3,665 134,211 99,152 32,868
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1395/05/31 21,800 2,650 292,011 439,161 442,431
        سفید بالان ارومیه 1395/08/11 20,000 2,600     200,100
        طیوران سیستم 2 1395/07/19 30,325 3,600   209,243 515,374
        کیمیا جوجه ارومیه 1395/08/04 28,065 3,400   48,412 350,673
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1395/02/14 31,000 4,000 444,540 362,700 257,610
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/10/10 37,300 4,350 156,660    
        گلدشت سیمین 1395/01/17 31,108 4,700 370,963 270,174 206,246
          جمع مرغ: 1,388,592     5,245,518 5,293,249 5,456,242
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        سامیان جوجه-خیردوست 1395/08/19 36,575 4,300     264,986
        مرغ مادر صدقی 1395/08/02 11,000     26,565 144,045
        مرغ مادر صدقی 1395/07/28 6,680 2,050   25,351 95,490
          جمع مرغ: 71,935     0 51,916 504,521
   
آمیخته: راس
        آرتا جوجه سبلان 1394/09/17 101,022 14,440 75,767    
        آرتا جوجه سبلان 1395/01/04 36,630 5,870 387,363 282,417 212,088
        آرتا جوجه سبلان 1395/06/07 54,705 2,000 617,894 1,096,289 1,115,982
        آرتا جوجه سبلان 1395/05/26 57,605 16,661 858,027 1,164,773 1,164,773
        آرتا جوجه سبلان 1394/12/25 56,275 9,910 547,838 406,869 298,821
        آلوارس جوجه ضیغمی 1395/06/05 35,480 4,240 422,034 712,084 722,728
        اردبیل جوجه 1395/03/16 53,005 6,300 1,063,810 780,764 628,109
        ستاره فروغ اردبیل تعاونی 980 1395/06/17 32,810 3,920 249,028 577,293 667,848
        کیمیا جوجه 1395/03/10 32,540 3,900 637,947 446,611 364,610
        کیمیا جوجه 1394/11/14 35,000 4,200 232,050 164,850  
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1395/05/06 35,170 4,200 705,335 716,941 662,076
        همای سبلان 1395/08/15 27,080 3,500     233,565
        واحد اسفند نظافتی 1395/08/05 40,100 5,000   55,338 489,020
          جمع مرغ: 1,460,962     5,797,093 6,404,229 6,559,620
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1395/07/21 38,060 4,600   236,353 623,993
          جمع مرغ: 76,120     0 236,353 623,993
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1395/06/24 36,820 4,300 190,543 570,525 745,605
        صفاهان 1395/09/02 32,055 4,200     88,472
        صفاهان 1394/10/21 63,150 7,010 327,748 75,780  
        صفاهان 1395/02/20 35,410 6,050 549,209 430,231 318,689
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/03/09 45,040 5,860 874,226 614,796 499,944
        مرغ مادر درخشان 1395/06/11 36,080 4,400 348,533 699,771 737,656
          جمع مرغ: 618,405     2,290,259 2,391,103 2,390,366
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1394/12/23 44,355 4,530 422,483 315,364 230,202
          جمع مرغ: 133,065     422,483 315,364 230,202
   
آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1394/11/04 26,000 3,750 155,220 81,900  
        پاییزان جوجه 1395/06/14 22,200 2,700 191,475 410,589 452,880
        تعاونی 566 ولیمه 1395/03/17 42,808 5,480 859,798 638,910 510,485
        جوجه داران 1394/10/07 31,200 3,300 117,000    
        دراج 1395/07/10 35,200 4,550   352,176 693,264
        دماوند جوجه 1394/09/21 26,180 3,200 35,343    
        فدک 1394/10/26 22,000 2,700 120,780 42,900  
        فدک 1395/08/16 21,500 2,700     178,020
        کوثر (مزینی) 1395/08/11 30,330 4,000     303,452
        کوثر هومند 1394/10/10 26,450 4,110 111,090    
        مرغدشت 1394/10/15 45,500 6,200 219,765 13,650  
        مینا طیور 1394/12/25 25,987 3,100 252,984 187,886 137,992
        نیکان نوین پرور 1395/07/12 24,000 3,000   223,560 458,280
          جمع مرغ: 714,045     2,063,455 1,951,571 2,734,373
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1395/08/30 90,000 12,000     310,500
          جمع مرغ: 90,000     0 0 310,500
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        سازندگی زاگرس 1394/11/28 21,200 2,330 158,364 117,660 44,520
        سازندگی زاگرس 1394/12/02 10,650 1,100 82,111 61,663 28,755
          جمع مرغ: 95,550     240,475 179,323 73,275
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1395/04/19 33,800 3,640 686,985 679,887 517,647
          جمع مرغ: 101,400     686,985 679,887 517,647
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1395/01/10 54,970 8,515 615,939 443,608 338,066
        جنوب خراسان 1395/02/04 20,500 7,400 272,137 216,787 158,055
        جنوب خراسان 1395/01/28 34,980   445,995 344,203 255,004
          جمع مرغ: 331,350     1,334,071 1,004,598 751,125
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        پیشرو صالح کاشمر 1395/07/24 36,020 5,025   186,403 558,129
        فریمان 1394/12/15 28,000 3,600 243,180 185,640 131,880
        کوثر بیدخت گناباد 1395/06/08 32,040 4,200 352,280 641,601 654,096
          جمع مرغ: 252,160     595,460 1,013,644 1,344,105
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1395/06/05 42,120 5,200 501,018 845,348 857,984
        سیمرغ خراسان 1395/09/07 39,050 4,600     40,417
          جمع مرغ: 165,410     501,018 845,348 898,401
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ خراسان 1395/03/29 38,250 5,050 775,137 660,387 490,556
          جمع مرغ: 114,750     775,137 660,387 490,556
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1395/01/05 55,195 7,435 589,483 428,865 322,890
        صحرای جنوب 1395/04/22 42,330 5,050 858,453 853,374 673,048
          جمع مرغ: 292,575     1,447,936 1,282,239 995,938
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/03/26 41,990 5,905 849,037 700,392 529,074
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/08/12 75,250 9,100     726,916
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/04/06 10,000   203,850 188,250 134,250
          جمع مرغ: 231,220     1,052,887 888,642 1,390,240
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1394/11/08 31,650 4,000 196,546 118,687  
        ناز مرغ ابهر 1394/11/04 33,500 3,900 199,995 105,525  
        ناز مرغ ابهر 1394/10/23 30,670 4,000 162,858 46,005  
          جمع مرغ: 191,640     559,399 270,217 0
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1395/03/01 26,520 2,480 473,382 346,086 272,095
        سبز دشت 1394/12/25 20,100   195,673 145,323 106,731
        سبزدشت ابهر 1394/09/29 19,714 2,930 50,271    
        سبزدشت ابهر 1395/05/26 41,365 1,690 616,132 836,400 836,400
        سبزدشت ابهر 1394/10/01 9,017 1,456 25,698    
        سبزدشت ابهر 1395/06/02 22,960 5,305 293,773 461,841 466,662
        سبزدشت ابهر 1395/01/14 66,360 11,315 776,412 551,452 424,040
        سبزدشت ابهر 1395/07/13 5,000 3,269   44,850 93,975
        سبزدشت ابهر 1395/02/28 60,100 9,015 1,025,907 766,275 591,384
        ققنوس جوجه ابهر 1395/05/02 8,690 1,620 174,800 176,625 156,812
        ققنوس جوجه ابهر 1395/04/29 21,910 2,050 442,034 444,006 378,276
        مرغ مادر حاجی خانی 1395/08/18 31,000 4,080     235,290
          جمع مرغ: 873,746     4,074,082 3,772,858 3,561,665
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سمنان جوجه 1394/11/14 31,005 3,510 205,563 146,034  
          جمع مرغ: 62,010     205,563 146,034 0
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1395/04/14 31,308 4,000 638,683 627,412 448,957
        واحد پناهی دهقان 1395/03/02 33,430 4,100 603,244 438,769 346,502
          جمع مرغ: 194,214     1,241,927 1,066,181 795,459
          جمع مرغ:          
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1395/05/17 43,060 4,675 757,641 876,486 864,861
          جمع مرغ: 129,180     757,641 876,486 864,861
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1394/09/18 6,000 600 5,400    
        تعاونی چیک شیراز 1395/05/03 7,520   151,152 152,957 137,165
        تعاونی چیک شیراز 1395/04/23 40,430 6,480 819,313 815,675 650,720
        مجتمع طیور فارس 1395/06/12 34,360 4,545 320,063 656,105 701,974
          جمع مرغ: 252,930     1,295,928 1,624,737 1,489,859
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1395/05/05 51,275 6,800 1,029,088 1,044,471 955,253
          جمع مرغ: 153,825     1,029,088 1,044,471 955,253
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1395/09/09 30,000 3,600     10,350
          جمع مرغ: 30,000     0 0 10,350
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ زیاران 1395/08/05 23,975 2,900   33,085 292,374
          جمع مرغ: 47,950     0 33,085 292,374
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1395/01/18 42,642 4,600 511,704 374,823 285,275
        آسیا جوجه کشاورز 1395/08/26 20,980 2,820     101,333
        آسیا جوجه کشاورز 1395/09/01 2,500       7,763
        ایثارگران خوزنین 1395/06/16 30,900 4,090 245,191 552,955 629,433
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1395/07/17 25,000 3,750   189,750 439,875
        سیمرغ زیاران 1394/10/08 25,010 3,250 97,539    
        سیمرغ زیاران 1395/01/19 25,215 3,250 304,471 224,288 170,202
        کوهین جوجه(حاجی) 1395/01/26 52,870 6,310 666,162 509,139 379,078
        مرغ مادر آبیک 1395/07/13 63,050 9,120   565,559 1,185,026
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/11/03 27,050 2,900 159,866 81,150  
        مرغ مادر اجداد ارم 1395/06/04 32,000 3,900 390,240 642,720 651,360
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/10/27 19,750 2,930 109,613 41,475  
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1395/09/09 24,540 3,250     8,466
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1395/05/11 35,000 4,600 678,825 715,575 693,000
          جمع مرغ: 998,611     3,163,611 3,897,434 4,550,811
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1395/01/25 51,700 6,040 647,543 492,443 367,587
        یاسان قم 1395/03/08 32,790 4,000 630,059 445,125 360,527
          جمع مرغ: 253,470     1,277,602 937,568 728,114
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        تعاونی مرغداران مریوان (هلانو جوجه ماد) 1394/10/09 37,410 5,600 151,511    
        زاگرس جوجه 1395/06/15 25,460 2,940 210,809 463,245 519,003
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/02/14 27,300 3,000 391,482 319,410 226,863
        واروک 1395/04/06 15,800 3,200 322,083 297,435 212,115
        واروک 1394/10/05 27,189 3,965 93,803    
          جمع مرغ: 270,279     1,169,688 1,080,090 957,981
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1395/01/16 54,000 6,500 639,900 463,320 354,780
        ماهان 1395/08/12 53,630 6,000     518,065
        ماهان 1395/03/04 37,910 3,400 698,870 503,256 400,899
          جمع مرغ: 329,360     1,338,770 966,576 1,273,744
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ کرمان 1395/05/20 45,410 4,349 758,121 922,278 914,103
          جمع مرغ: 136,230     758,121 922,278 914,103
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/05/10 34,010 4,790 669,828 695,335 666,767
        طیور زاگرس 1394/12/13 39,351 6,030 333,500 253,814 171,177
          جمع مرغ: 220,083     1,003,328 949,149 837,944
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        آلتین جوجه بندر 1394/12/05 31,525 3,300 248,732 188,204 99,303
        مجتمع نویک 1395/04/13 27,200 3,190 555,288 544,680 384,744
        مجتمع نویک 1395/05/24 8,000 1,800 123,960 162,000 161,520
        مرغ مادر عرفان 1394/09/22 19,850 2,860 29,775    
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/10/02 26,500 2,550 79,500    
          جمع مرغ: 246,525     1,037,255 894,884 645,567
   
آمیخته: راس
        آق جوجه 1394/09/17 27,552 3,950 20,664    
        پرماه گلستان 1395/07/10 20,000 3,400   200,100 393,900
        پرماه گلستان 1395/03/16 21,000 2,800 421,470 309,330 248,850
        پیگیر 1395/01/08 37,370 4,550 410,882 297,092 225,341
        پیگیر 1395/05/16 35,210 4,500 630,084 717,228 706,665
        زرپر سیاوش 1394/11/22 32,000 4,120 227,520 166,080 38,400
        سحرشاهین گلستان نو 1394/09/30 29,420 5,850 79,434    
        سحرشاهین گلستان نو 1394/10/03 16,000   50,400    
        سیمین جوجه گلستان 1395/07/27 27,080 3,200   112,111 395,233
        کاسپین سحر گلستان 1395/02/08 57,920 7,130 786,264 636,830 460,464
        گرگان جوجه 1395/06/23 22,720 3,100 125,414 358,863 460,421
        گلریزان 1395/09/09 21,150 2,800     7,296
        لاله های گلستان 1394/12/03 31,242 3,650 242,751 182,766 89,040
        لاله های گلستان 1395/08/22 27,030 3,000     167,856
        ماکیان مهر گنبد 1394/12/09 32,000 5,000 260,160 198,720 120,000
        ماکیان مهر گنبد 1395/02/02 42,750 5,515 561,094 443,104 324,472
        ماکیان مهر گنبد 1394/09/14 31,530 4,400 9,459    
        ماکیان مهر گنبد 1395/06/16 40,745 5,180 323,312 729,132 829,976
        ماهان سبز گلستان 1395/08/08 30,000 4,200   10,350 338,850
        مرغ مادر تایماز 1395/05/05 15,160 2,000 304,261 308,809 282,431
        مرغ و ماهی گرگان 1394/09/26 42,000 6,000 88,200    
        واحد رزاقی دولت آبادی 1395/01/26 19,000 2,600 239,400 182,970 136,230
          جمع مرغ: 1,510,193     4,780,769 4,853,485 5,225,425
   
آمیخته: کاب
        واحد مرغ مادر یمرلی 1395/01/21 33,500 3,800 409,537 305,017 230,145
          جمع مرغ: 100,500     409,537 305,017 230,145
   
آمیخته: هوبارد
        مزرعه نمونه ارتش 1395/08/22 18,000 2,160     111,780
          جمع مرغ: 18,000     0 0 111,780
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرناز صومعه سرا 1395/02/26 31,980 4,090 533,426 402,948 307,967
        مرغ مادر پیمان جوجه 1395/06/07 16,945 1,780 191,394 339,578 345,678
        مرغ مادر هامون کپورچال 1395/07/25 26,000 3,120   125,580 395,070
          جمع مرغ: 198,775     724,820 868,106 1,048,715
   
آمیخته: راس
        اهورا جوجه گیلان 1394/10/06 50,120 7,930 180,432    
        بهار پرورش بیشه سرا 1395/03/23 26,290 3,500 530,401 423,138 325,338
        بودیان گیلان 1395/03/19 80,252 13,755 1,614,269 1,229,060 969,043
        خزر مرغ طالش 1395/05/03 3,000   60,300 61,020 54,720
        خزر مرغ طالش 1395/04/27 28,040 3,600 566,549 567,389 473,175
        زرین پای مازران 1395/08/05 36,490 5,000   50,357 444,997
        زرین جوجه سرارودگیل 1394/09/16 18,525 2,050 11,114    
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1395/04/14 16,200 1,700 330,480 324,648 232,308
        سیرنگ جوجه گیلان 1395/08/11 38,000 4,200     380,190
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1394/11/05 52,000 7,990 313,560 171,600  
        شمیم جوجه 1394/09/24 15,700 1,800 28,260    
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1395/02/15 39,770 5,000 578,057 468,291 337,050
        کاشانک 2 1395/07/10 30,340 3,450   303,552 597,546
        کوه مرغ شمال 1394/11/24 54,744 5,285 395,798 290,690 82,116
        کیشکای دیلمان 1395/07/18 35,000 4,200   253,575 605,325
        گسکر مرغ گیلان 1395/01/15 32,830 5,860 386,574 278,235 211,754
        گلچین طیور گیلان 1394/11/20 35,115 4,250 245,454 178,033 31,604
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/02/09 48,485 7,920 661,820 538,182 388,365
        گیلک ماهی بهدان 1395/01/19 45,250 7,090 546,393 402,498 305,437
        لاهیج جوجه دیلم 1394/10/15 15,810 1,750 76,362 4,743  
        مرغ سلامت 1395/01/23 35,600 4,280 440,550 331,614 248,844
        مرغ سلامت 1394/10/12 31,090 3,890 139,905    
        نوید جوجه 1394/11/07 51,750 7,300 318,262 186,300  
        نوید مرغ گیلان 1394/12/08 52,700 9,395 425,289 324,105 189,720
        نوید مرغ گیلان 1395/05/17 76,420 14,450 1,344,610 1,555,529 1,534,896
        نوید مرغ گیلان 1395/09/07 72,030 14,710     74,551
        واحد جمشید غلامی 1394/12/23 51,749 6,405 492,909 367,935 268,577
        واحد جمشید غلامی 1395/01/22 32,910 4,220 404,793 303,101 228,066
        واحد صفر علی نوید طالمی 1394/09/28 51,290 7,220 123,096    
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/02/01 23,500 3,000 306,675 241,110 176,955
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/07/11 38,410 4,780   371,041 744,963
        واحد مصطفی نوید 1394/11/17 28,020 4,960 190,816 137,018 12,609
        واحد مصطفی نوید 1395/08/10 30,800 6,925     318,780
          جمع مرغ: 2,959,780     10,712,728 9,362,764 9,236,929
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1395/07/17 16,500 2,430   125,235 290,317
        سبزدشت گیلان 1395/06/11 52,040 3,580 502,706 1,009,316 1,063,958
          جمع مرغ: 189,120     502,706 1,134,551 1,354,275
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        درباربرکت 1395/07/04 18,800 2,600 25,944 229,266 377,598
          جمع مرغ: 56,400     25,944 229,266 377,598
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1395/06/04 24,530 2,700 299,145 492,686 499,308
          جمع مرغ: 73,590     299,145 492,686 499,308
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1395/08/09 16,740 2,150     184,056
        تعاونی 260 سواد کوه 1395/07/11 17,000 2,000   164,220 329,715
        خنارجوجه 1394/09/15 32,575 3,700 14,659    
        دامداران شمال 1395/06/17 42,630 6,380 323,561 750,074 867,733
        زرپا نوشهر 1395/05/03 14,080 3,600 283,008 286,387 256,819
        زرپا نوشهر 1395/04/30 9,600   193,536 194,688 167,616
        ساحل جوجه جلالی 1395/05/06 18,540 2,440 371,820 377,937 349,015
        سپید قوی مازند 1395/05/10 40,030 5,340 788,390 818,413 784,788
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1395/07/07 17,980 2,200 6,203 203,084 360,319
        فدایی جویباری 1395/07/18 45,715 6,200   331,205 790,641
        مرغ مادر قربانی 1394/09/29 31,620 3,255 80,631    
        مرغک سهیل 1394/10/09 37,400 4,772 151,470    
        میرامین 1394/10/27 37,170 1,635 206,293 78,057  
        میرامین 1394/11/04 18,400 4,800 109,848 57,960  
        نوشهر ماکیان 1395/05/20 28,440 3,520 474,806 577,616 572,498
        واحد حسین جان نادری پلنگی 1395/02/05 34,180 3,920 456,303 365,042 265,579
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/09/29 4,100 700 10,455    
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1394/10/23 29,640 2,945 157,388 44,460  
          جمع مرغ: 1,034,725     3,628,371 4,249,143 4,928,779
   
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینجان شیخی 1395/02/05 18,100 2,600 241,635 193,308 140,637
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1394/09/17 31,200 4,000 23,400    
        آلاشت جوجه 1395/04/14 32,850 4,500 670,141 658,315 471,070
        آمل جوجه 1394/12/09 48,545 7,140 394,671 301,464 182,043
        آمل جوجه 1395/03/10 27,920 4,000 547,372 383,202 312,844
        بهار سواد کوه 1395/02/07 42,655 5,990 575,842 464,513 336,548
        تعاونی 214(آیدا) 1395/05/05 32,810 4,200 658,497 668,340 611,250
        تعاونی 290 1395/08/22 25,100 2,800     155,871
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1395/04/21 15,300 2,000 310,513 308,219 240,287
        تعاونی 317قائم شهر 1395/05/02 15,200 2,000 305,748 308,940 274,284
        تعاونی 440 پیمان 1395/02/21 16,500 2,000 259,133 201,713 150,233
        تیزبال شمال 1395/03/09 51,870 6,284 1,006,797 708,027 575,758
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1395/06/02 20,100 2,500 257,179 404,311 408,533
        حدیث سواد کوه 1394/11/18 49,110 5,300 337,385 243,094 29,466
        درنا جوجه شمال 1395/02/25 17,800 2,300 293,433 222,945 169,545
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1395/07/27 21,000 2,700   86,940 306,495
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/10/20 28,250 3,700 144,923 29,663  
        رامسر طیور 1395/08/09 45,395 7,850     499,118
        رامسر طیور 1395/07/25 26,705 3,000   128,985 405,783
        زربال گستر کوثر 1395/04/02 48,200 6,620 979,665 869,769 632,625
        زرین پرور نور 1395/05/12 30,280 3,800 578,197 618,620 605,903
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/09/06 25,500 3,350     35,190
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/03/02 18,000 2,400 324,810 236,250 186,570
        طیور ملک بهشهر 1394/11/22 20,819 2,600 148,023 108,051 24,983
        فدک مازند 1395/08/18 27,115 3,000     205,803
        قطره طلا 1394/11/08 98,753 10,805 613,255 370,323  
        قطره طلا 1395/04/14 33,580 3,900 685,032 672,943 481,537
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1394/12/24 14,200 1,700 136,746 101,814 74,550
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1395/08/15 13,500 1,800     116,437
        کیمیاجوحه آمل 1395/07/27 30,030 4,000   124,324 438,287
        گهرباران 1394/11/13 29,480 4,000 193,684 132,660  
        ماه جوجه تنکابن 1395/08/01 18,800 2,200   51,888 251,826
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1395/07/06 35,120 3,500 24,233 407,216 704,332
        مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری) 1395/02/21 29,070 3,030 456,544 355,381 264,683
        مرغ مادر درویشی نژاد 1394/09/24 16,013 1,900 28,823    
        مرغ مادر ذبیحی 1394/10/06 31,730 3,820 114,228    
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/07/04 20,070 3,500 27,696 244,752 403,105
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/06/29 13,680   47,196 191,452 275,994
        مرغ مادر طیور بهشت 2 1395/07/24 53,250 8,000   275,569 825,109
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/12/05 30,480 3,700 240,487 181,966 96,012
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1395/04/24 23,310 2,500 472,027 470,629 379,720
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1395/02/18 18,597 2,400 281,187 223,164 163,467
        مرغ مادرطیور بهشت 1395/03/12 56,360 6,616 1,127,764 781,995 643,349
        مرغک سفید برفی(تعاونی 1751) 1395/02/21 32,025 4,170 502,953 391,505 291,587
        مروارید 2 تلو باغ 1394/12/19 37,130 4,000 338,068 255,084 183,794
        مهر جوجه 1395/02/07 32,120 3,800 433,620 349,787 253,427
        واحد مجید محمدیان امیری 1395/04/07 25,300 3,500 516,120 481,206 341,550
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1395/04/07 16,235 2,000 331,194 308,789 219,172
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1395/07/13 16,000 2,000   143,520 300,720
        واحد معصومه پور یداله (سروبالان) 1394/12/02 26,461 3,343 204,014 153,208 71,444
        وجین کا تعاونی 840 1395/02/12 26,490 3,000 367,548 302,383 216,953
          جمع مرغ: 3,788,950     15,199,783 14,116,227 13,957,894
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1395/06/23 35,000 518 193,200 552,825 709,275
        موج واحد باقریان افراکتی 1395/04/12 20,975 2,600 428,519 419,709 291,028
          جمع مرغ: 167,925     621,719 972,534 1,000,303
   
آمیخته: هوبارد
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1395/08/30 35,000 4,200     120,750
          جمع مرغ: 35,000     0 0 120,750
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        صدف دریا کنار 1395/05/06 27,900 3,250 559,535 568,741 525,217
        مرغ پرور 1394/12/04 40,070 5,202 313,748 236,814 120,210
        مرغ مادر کاشانک 1395/05/19 33,960 3,750 577,150 690,237 683,106
        میلاد جوجه فرجی 1394/11/20 31,960 3,900 223,401 162,037 28,764
        نازمرغ زرند 1394/10/22 51,980 6,070 272,895 70,173  
        نازمرغ زرند 1395/03/23 29,500 4,200 595,163 474,803 365,063
          جمع مرغ: 594,130     2,541,892 2,202,805 1,722,360
          جمع مرغ:          
 
استان: هرمزگان
   
آمیخته: کاب
        پدیده تجارت هرمزگان 1395/04/01 13,670 1,635 277,637 244,009 178,395
          جمع مرغ: 41,010     277,637 244,009 178,395
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند ژن 1395/02/12 40,640 4,300 563,880 463,906 332,841
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/09/03 8,500       20,527
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/08/30 16,500 3,650     56,925
        وحدت غرب 1394/10/16 20,770 2,350 101,566 9,347  
          جمع مرغ: 188,460     665,446 473,253 410,293
   
آمیخته: راس
        راسبجیک 1394/12/17 17,200 2,000 152,994 116,100 83,076
          جمع مرغ: 51,600     152,994 116,100 83,076
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        واحد آیت الهی 1394/12/10 40,200 3,800 329,238 252,054 156,780
        یزد جوجه 1395/04/15 31,650 3,890 645,186 634,741 460,033
          جمع مرغ: 215,550     974,424 886,795 616,813
          جمع مرغ: