دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1395/7/1 الی 1395/9/30
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس مهر1395 آبان1395 آذر1395
          جمع کل مرغ: 23,685,037   جمع تولیدات:  93,844,357  94,446,119  95,189,825
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1394/04/14 19,480 2,200 86,621    
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1394/04/21 26,015 3,200 129,243 23,934  
          جمع مرغ: 71,510     215,864 23,934 0
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1394/10/13 29,000 3,450 586,516 574,064 405,981
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1394/11/15 17,700 2,550 333,822 357,434 350,920
        زلال آوا 1394/12/17 23,685 2,900 208,822 432,171 477,568
        سپید مرغ شبستر 1395/02/18 22,947 2,630     194,223
        سرند جوجه-آینالو 1394/12/03 14,000 1,900 186,760 278,852 281,428
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1394/09/28 26,000 3,200 520,658 441,723 330,893
        کیمیا پرور ارس باران 1394/10/22 27,150 2,950 545,353 541,190 428,789
        مرغ خوشخوان شبستر 1394/08/18 21,123 2,600 316,761 252,630 188,500
        مرغ مادر کلانتری 1395/03/03 51,930 6,200     146,511
        میشو 1394/08/06 35,500 4,300 473,570 385,388 280,876
        نوک طلای تبریز 1394/03/21 18,040 2,200 13,831    
        یاران نوین خاصبان 1394/10/16 45,735 5,800 922,870 907,443 667,609
          جمع مرغ: 812,596     4,108,963 4,170,895 3,753,298
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرگل ارومیه 1395/01/04 10,000 3,425 31,740 133,400 199,180
        پرگل ارومیه 1394/12/26 19,460   109,806 301,371 389,693
        تعاونی 21 سلماس 1394/11/11 23,425 2,600 463,705 473,762 458,676
          جمع مرغ: 158,655     605,251 908,533 1,047,549
   
آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1394/06/26 36,970 4,660 357,698 267,565 199,539
        آناش 1395/01/09 15,500 1,900 21,865 183,004 307,540
        اروم چکاوک 1394/12/19 24,040 3,000 194,996 423,905 483,989
        امین مرغ ارومیه 1394/07/22 13,100 1,600 160,693 122,529 92,399
        بهپرورارومیه 1 1395/01/18 25,380 2,800   223,767 463,100
        بهپرورارومیه 2 1394/04/20 19,500 2,300 95,680 14,950  
        بهپرورارومیه 3 1395/01/11 19,000 2,050 13,401 212,674 376,402
        بهپرورارومیه انفاق 1395/02/20 27,375 2,900     212,394
        تابان مرغ بوکان 1394/03/18 25,390 3,600 7,786    
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/11/01 16,800   335,137 337,199 295,467
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/10/26 17,000 3,750 340,430 339,910 282,041
        زربال ارومیه 1394/11/26 18,260 3,665 282,787 365,662 365,102
        زربال ارومیه 1394/12/01 11,959   166,868 238,566 240,033
        سارنگ باختر 1394/04/07 19,390 2,400 65,409    
        طیوران سیستم 1394/07/27 30,710 3,630 388,482 303,723 226,026
        طیوران سیستم 1394/08/07 2,000   26,833 21,927 15,947
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1395/02/14 31,000 4,000     306,115
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/10/10 37,300 4,350 753,808 722,924 509,021
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1394/07/16 26,590 3,825 313,940 231,581 177,763
        گلدشت سیمین 1395/01/17 31,108 4,700   285,240 577,157
          جمع مرغ: 1,062,818     3,525,813 4,295,126 5,130,035
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        آذرجوجه مشکین شهر 1394/06/08 27,504 3,308 219,298 168,691 105,432
        روئین دشت سبلان 1394/04/19 17,680 2,652 85,665 10,844  
          جمع مرغ: 117,872     304,963 179,535 105,432
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1394/05/14 37,550 4,780 241,822 172,730  
        آرتا جوجه سبلان 1394/12/25 56,275 9,910 337,388 888,771 1,127,789
        آرتا جوجه سبلان 1395/01/04 36,630 5,870 116,263 488,643 729,596
        آرتا جوجه سبلان 1394/06/12 89,730 11,680 737,461 572,358 398,999
        آرتا جوجه سبلان 1394/09/17 101,022 14,440 2,005,960 1,494,789 1,200,478
        آلوارس جوجه ضیغمی 1394/04/02 37,490 4,000 97,724    
        اردبیل جوجه 1394/06/16 51,920 5,410 446,616 343,919 248,386
        سبلان جوجه 1394/08/26 22,400 2,450 371,631 281,643 219,131
        ظفر جوجه (ساوالان) 1394/08/17 29,627 3,300 438,381 352,068 261,212
        کیمیا جوجه 1394/11/14 35,000 4,200 670,834 707,326 693,374
        کیمیا جوجه 1395/03/10 32,540 3,900     11,476
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1394/06/30 37,220 4,630 376,096 278,506 210,020
        نمین جوجه 1394/09/03 24,500 2,400 440,657 321,195 258,083
        همای سبلان 1394/09/01 32,510 3,700 571,765 421,221 335,482
          جمع مرغ: 1,695,632     6,852,598 6,323,169 5,694,026
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/06/29 10,480   104,771 77,775 58,492
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/07/07 15,805 3,190 173,276 126,018 96,937
          جمع مرغ: 78,855     278,047 203,793 155,429
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1394/05/05 37,930 4,500 223,331 122,135  
        صفاهان 1395/02/20 35,410 6,050     274,735
        صفاهان 1394/10/21 63,150 7,010 1,269,441 1,257,822 984,761
        مرغ مادر پاک نطنز 1394/06/22 36,065 4,600 333,458 252,166 185,807
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/03/09 45,040 5,860     31,768
          جمع مرغ: 453,955     1,826,230 1,632,123 1,477,071
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1394/12/23 44,355 4,530 297,208 727,718 890,264
          جمع مرغ: 133,065     297,208 727,718 890,264
   
آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1394/11/04 26,000 3,750 517,470 523,050 472,819
        جوجه داران 1394/10/07 31,200 3,300 629,096 586,040 418,600
        دماوند جوجه 1394/09/21 26,180 3,200 521,453 408,251 319,134
        فدک 1394/10/26 22,000 2,700 440,558 439,882 364,995
        کوثر هومند 1394/10/10 26,450 4,110 534,537 512,636 360,954
        مرغدشت 1394/10/15 45,500 6,200 918,827 902,083 655,109
        مینا طیور 1394/12/25 25,987 3,100 155,800 410,421 520,797
        واحد اکبر صادقی 1394/07/27 41,600 5,129 526,240 411,424 306,176
          جمع مرغ: 734,751     4,243,981 4,193,787 3,418,584
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1394/03/19 39,390   18,119    
          جمع مرغ: 39,390     18,119 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        سازندگی زاگرس 1394/11/28 21,200 2,330 315,315 423,887 424,537
        سازندگی زاگرس 1394/12/02 10,650 1,100 145,337 212,290 213,923
          جمع مرغ: 95,550     460,652 636,177 638,460
   
آمیخته: هوبارد
        به جوجه زاگرس 1394/07/24 26,136 3,960 324,609 250,070 187,552
          جمع مرغ: 78,408     324,609 250,070 187,552
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1394/07/12 94,130 13,090 1,082,495 779,396 606,197
        جنوب خراسان 1395/01/10 54,970 8,515 58,159 632,156 1,089,835
        جنوب خراسان 1395/02/04 20,500 7,400   57,837 267,184
        جنوب خراسان 1395/01/28 34,980     185,044 530,996
          جمع مرغ: 558,260     1,140,654 1,654,433 2,494,212
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1394/08/24 24,930 3,000 403,666 309,631 238,530
        دیزباد 1394/08/21 74,965 9,460 1,169,005 913,824 693,127
        فریمان 1394/12/15 28,000 3,600 266,616 528,080 565,432
        کوثر بیدخت گناباد 1394/05/07 31,390 4,275 188,675 110,702  
        مرغداران طوس 1395/02/18 29,583 5,090     250,390
          جمع مرغ: 476,048     2,027,962 1,862,237 1,747,479
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1394/03/26 75,470 10,800 115,721    
          جمع مرغ: 75,470     115,721 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1394/08/30 45,040 6,370 783,156 580,115 459,948
      حذفی   صحرای جنوب 1394/04/17 53,540 6,990 163,619    
        صحرای جنوب 1395/01/05 55,195 7,435 155,723 719,375 1,098,528
          جمع مرغ: 354,245     1,102,498 1,299,490 1,558,476
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سپید مرغ ابهر 1394/08/17 27,145 3,520 401,655 322,573 239,329
          جمع مرغ: 81,435     401,655 322,573 239,329
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1394/11/08 31,650 4,000 627,978 638,655 600,801
        ناز مرغ ابهر 1394/11/04 33,500 3,900 666,740 673,930 609,209
        ناز مرغ ابهر 1394/10/23 30,670 4,000 615,589 611,826 490,496
          جمع مرغ: 287,460     1,910,307 1,924,411 1,700,506
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1394/07/07 7,510   82,335 59,879 46,061
        ساکت 1395/03/01 26,520 2,480     93,528
        ساکت 1394/06/17 30,668 5,718 267,098 205,025 148,597
        سبز دشت 1394/12/25 20,100   120,506 317,446 402,818
        سبز دشت 1394/04/30 8,060 4,525 44,491 18,538  
        سبزدشت ابهر 1394/09/29 19,714 2,930 395,081 338,858 252,404
        سبزدشت ابهر 1394/05/20 51,845 2,475 352,962 257,567 47,697
        سبزدشت ابهر 1394/10/01 9,017 1,456 180,983 158,585 116,831
        سبزدشت ابهر 1395/01/14 66,360 11,315   678,686 1,292,251
        سبزدشت ابهر 1394/03/26 32,835 8,170 50,347    
        سبزدشت ابهر 1395/02/28 60,100 9,015     296,734
        ققنوس مرغ ابهر 1394/07/21 10,030   122,265 92,736 70,129
        ققنوس مرغ ابهر 1394/08/26 25,820 5,205 428,371 324,644 252,589
          جمع مرغ: 792,407     2,044,439 2,451,964 3,019,639
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سمنان جوجه 1394/11/14 31,005 3,510 594,263 626,590 614,230
          جمع مرغ: 93,015     594,263 626,590 614,230
   
آمیخته: راس
        واحد پناهی دهقان 1395/03/02 33,430 4,100     106,106
          جمع مرغ: 33,430     0 0 106,106
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1394/09/18 6,000 600 119,232 89,976 71,760
        تعاونی چیک شیراز 1394/08/15 40,040 6,006 576,496 469,669 344,424
          جمع مرغ: 138,120     695,728 559,645 416,184
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1394/04/30 31,600 2,900 174,432 72,680  
          جمع مرغ: 63,200     174,432 72,680 0
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1394/09/04 34,920 5,256 635,033 460,478 371,596
          جمع مرغ: 104,760     635,033 460,478 371,596
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1394/04/11 25,640 2,900 102,218    
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1395/01/18 42,642 4,600   375,960 778,075
        آسیا جوجه کشاورز 1394/07/04 32,990 4,040 351,058 256,970 196,269
        البرز 1394/12/12 67,454 7,950 713,663 1,334,240 1,365,269
        سیمرغ زیاران 1394/10/08 25,010 3,250 504,668 474,756 337,469
        سیمرغ زیاران 1395/01/19 25,215 3,250   213,420 452,357
        کوهین جوجه(حاجی) 1395/01/26 52,870 6,310   316,974 834,995
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/11/03 27,050 2,900 538,782 543,759 486,521
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/04/15 36,040 4,900 165,784    
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/10/27 19,750 2,930 395,197 395,197 331,602
          جمع مرغ: 819,896     2,771,370 3,911,276 4,782,557
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1395/01/25 51,700 6,040   328,192 832,370
        یاسان قم 1395/03/08 32,790 4,000     34,692
          جمع مرغ: 136,190     0 328,192 867,062
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        تعاونی مرغداران مریوان (هلانو جوجه ماد) 1394/10/09 37,410 5,600 755,457 717,599 507,653
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/02/14 27,300 3,000     269,578
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1394/05/20 25,450 2,670 173,263 126,436 23,414
        واروک 1394/10/05 27,189 3,965 547,386 499,860 360,617
        واروک 1394/04/03 25,100 3,000 69,276    
          جمع مرغ: 322,547     1,545,382 1,343,895 1,161,262
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1394/05/10 46,840 7,090 290,159 186,735  
        ماهان 1394/06/08 53,960 7,040 430,241 330,954 206,847
        ماهان 1395/03/04 37,910 3,400     93,587
        ماهان 1394/07/07 30,260 3,400 331,751 241,273 185,594
        ماهان 1395/01/16 54,000 6,500   514,188 1,018,440
        ماهان 1394/04/14 53,400 6,000 237,452    
          جمع مرغ: 545,650     1,289,603 1,273,150 1,504,468
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1394/03/19 33,300 5,020 15,318    
        طیور بهاران 1394/08/16 35,004 5,210 510,965 413,280 304,862
        طیور زاگرس 1394/12/13 39,351 6,030 402,456 766,296 795,861
          جمع مرغ: 256,365     928,739 1,179,576 1,100,723
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        آلتین جوجه بندر 1394/12/05 31,525 3,300 401,207 626,948 634,682
        پرماه گلستان 1394/04/10 24,330 3,300 93,265    
        مرغ مادر عرفان 1394/09/22 19,850 2,860 395,676 313,498 243,493
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/10/02 26,500 2,550 532,296 471,347 345,383
          جمع مرغ: 257,955     1,422,444 1,411,793 1,223,558
   
آمیخته: راس
        آق جوجه 1394/09/17 27,552 3,950 547,091 407,678 327,410
        پیگیر 1394/03/20 61,700 7,720 37,843    
        پیگیر 1395/01/08 37,370 4,550 65,896 452,676 742,045
        پیگیر 1394/07/14 56,000 7,110 652,587 475,701 367,509
        ترکمن جوجه آق قلا 1394/06/14 40,500 4,590 339,687 263,304 188,784
        زرپر سیاوش 1394/11/22 32,000 4,120 534,826 642,774 637,866
        سحرشاهین گلستان نو 1394/09/30 29,420 5,850 590,048 511,555 378,930
        سحرشاهین گلستان نو 1394/10/03 16,000   321,632 287,776 209,760
        سیمین جوجه گلستان 1394/04/08 31,000 3,700 109,327    
        فرآیند گلستان 1394/04/01 29,000 4,000 71,147    
        کاسپین سحر گلستان 1395/02/08 57,920 7,130   81,706 683,843
        گرگان جوجه 1394/06/03 26,000 3,060 199,333 151,494 79,733
        لاله های گلستان 1394/12/03 31,242 3,650 416,768 622,278 628,027
        ماکیان مهر گنبد 1394/12/09 32,000 5,000 368,000 634,432 646,208
        ماکیان مهر گنبد 1395/02/02 42,750 5,515   150,765 583,395
        ماکیان مهر گنبد 1394/09/14 31,530 4,400 624,629 447,683 367,430
        ماکیان مهر گنبد 1394/06/07 21,720 2,750 171,850 131,884 79,930
        مرغ و ماهی گرگان 1394/09/26 42,000 6,000 839,776 696,808 528,080
        واحد رزاقی دولت آبادی 1395/01/26 19,000 2,600   113,911 300,074
          جمع مرغ: 1,631,042     5,890,440 6,072,425 6,749,024
   
آمیخته: کاب
        واحد مرغ مادر یمرلی 1395/01/21 33,500 3,800   259,915 580,444
          جمع مرغ: 67,000     0 259,915 580,444
   
آمیخته: هوبارد
        رضایی مینودشت 1394/07/29 14,616 2,232 187,133 147,690 109,366
        رضایی مینودشت 1394/08/02 22,968 3,456 299,349 239,480 176,088
        صحرای مینودشت (مرغ مادر مینودشت) 1394/04/27 20,808 3,240 111,032 38,287  
        مزرعه نمونه ارتش 1394/05/25 15,092 1,818 107,375 79,605 25,455
          جمع مرغ: 199,644     704,889 505,062 310,909
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرناز صومعه سرا 1395/02/26 31,980 4,090     180,452
        زرین تاج گیلان 1394/05/04 13,590   79,185 41,676  
        زرین تاج گیلان 1394/04/31 18,160 4,000 101,356 44,553  
        واحد فرضعلی پور 1394/03/31 5,635 2,340 12,961    
        واحد فرضعلی پور 1394/04/03 12,720   35,107    
          جمع مرغ: 113,835     228,609 86,229 180,452
   
آمیخته: راس
        اقبال جوجه 1394/08/26 34,630 5,000 574,535 435,414 338,774
        اهورا جوجه گیلان 1394/10/06 50,120 7,930 1,009,818 931,430 668,601
        اهورا جوجه گیلان 1394/08/07 66,560 11,290 893,013 729,720 530,705
        پاسکه 1394/09/08 31,200 4,735 592,259 420,992 345,405
        پرنیان صومعه سرا 1394/06/28 17,000 2,000 168,130 125,120 93,840
        تالاب گیلان 1394/04/07 24,420 3,000 82,377    
        زرین جوجه سرارودگیل 1394/09/16 18,525 2,050 367,560 270,415 218,719
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/06/01 4,320   32,591 24,642 11,923
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/05/21 45,770 5,880 314,410 230,193 49,126
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/07/04 17,500 2,820 186,223 136,313 104,114
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/06/31 26,420 4,660 269,801 199,313 150,700
        سیمرغ پر طلایی خرارود - آسیه نوید 1394/09/11 49,200 8,325 963,369 675,188 560,519
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1394/11/05 52,000 7,990 1,034,142 1,046,898 956,003
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/06/28 16,280 2,300 161,009 119,820 89,865
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/07/04 3,620   38,522 28,198 21,537
        شمیم جوجه 1394/09/24 15,700 1,800 313,435 254,214 194,994
        فومن درخشان 1394/04/06 22,284 3,000 71,754    
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1395/02/15 39,770 5,000     378,690
        کوه مرغ شمال 1394/11/24 54,744 5,285 881,378 1,097,946 1,092,909
        کیجی طلایی خزر 1394/07/23 34,160 4,000 421,649 323,176 243,037
        گسکر مرغ گیلان 1395/01/15 32,830 5,860   324,185 629,241
        گلچین طیور گیلان 1394/11/20 35,115 4,250 608,426 706,421 698,883
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/02/09 48,485 7,920   51,297 557,577
        گیل مرغ 1394/09/09 34,000 4,400 652,188 461,380 380,052
        گیلک ماهی بهدان 1395/01/19 45,250 7,090   382,996 811,785
        لاهیج جوجه دیلم 1394/10/15 15,810 1,750 319,267 313,449 227,632
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1394/09/05 39,686 4,815 729,614 526,369 426,571
        مرغ سلامت 1395/01/23 35,600 4,280   251,099 594,994
        مرغ سلامت 1394/10/12 31,090 3,890 629,262 614,960 429,042
        نوید جوجه 1394/05/01 49,900 7,000 281,569 130,073  
        نوید جوجه 1394/11/07 51,750 7,300 1,027,583 1,043,453 972,038
        نوید مرغ گیلان 1394/04/01 43,005 6,175 105,506    
        نوید مرغ گیلان 1394/12/08 52,700 9,395 622,211 1,045,639 1,063,415
        هما جوجه 1394/07/15 55,560 6,200 651,719 477,927 368,029
        واحد جمشید غلامی 1395/01/22 32,910 4,220   243,732 560,129
        واحد جمشید غلامی 1394/12/23 51,749 6,405 346,752 849,028 1,038,671
        واحد صفر علی نوید طالمی 1394/09/28 51,290 7,220 1,027,100 871,383 652,750
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/02/01 23,500 3,000   91,164 327,904
        واحد محمد نوید 1394/03/28 60,000 8,535 110,400    
        واحد مصطفی نوید 1394/11/17 28,020 4,960 511,272 564,977 556,384
          جمع مرغ: 3,679,986     15,998,844 15,998,524 16,344,558
   
آمیخته: کاب
        سبزدشت گیلان 1394/04/16 41,600 4,000 193,911 6,379  
          جمع مرغ: 83,200     193,911 6,379 0
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دربار 1394/05/18 38,480 5,772 257,252 186,448 23,601
          جمع مرغ: 115,440     257,252 186,448 23,601
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1394/06/25 24,620 2,800 235,565 176,674 131,372
          جمع مرغ: 73,860     235,565 176,674 131,372
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        پارسیان جوجه آمل 1395/01/18 31,940 3,465   281,604 582,798
        تعاونی 279 جویبار 1394/03/24 39,620 4,550 48,601    
        خنارجوجه 1394/09/15 32,575 3,700 645,833 469,015 382,104
        روما واحد سیروس جوادیان 1394/04/29 17,415 2,080 95,063 37,384  
        مرغ مادر قربانی 1394/09/29 31,620 3,255 633,687 543,506 404,841
        مرغ مادر مرزبان 1394/06/18 18,209 2,180 160,544 122,851 89,345
        مرغک سهیل 1394/10/09 37,400 4,772 755,255 717,407 507,518
        مرغک سهیل 1394/05/11 42,540 6,075 266,130 176,116  
        مرغک سهیل 1394/06/01 2,800 1,081 21,123 15,971 7,728
        مرغک سهیل 1394/05/28 28,850 2,975 210,566 157,483 61,931
        میرامین 1394/10/27 37,170 1,635 743,773 743,773 624,085
        میرامین 1394/11/04 18,400 4,800 366,209 370,159 334,610
        میرامین نور 1394/07/19 34,854 4,990 419,526 314,778 239,424
        میرامین نور 1394/08/03 12,055 1,150 158,040 126,986 93,160
        واحد حسین جان نادری پلنگی 1395/02/05 34,180 3,920   84,379 434,997
        واحد عباس پولادی 1394/06/25 23,485 3,368 224,706 168,529 125,316
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/09/29 4,100 700 82,166 70,474 52,494
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1394/10/23 29,640 2,945 594,915 591,279 474,023
          جمع مرغ: 1,225,244     5,426,137 4,991,694 4,414,374
   
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینجان شیخی 1395/02/05 18,100 2,600   44,683 230,353
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1394/09/17 31,200 4,000 619,528 461,656 370,760
        آمل جوجه 1394/12/09 48,545 7,140 558,267 962,453 980,318
        آمل جوجه 1394/08/06 26,000 3,500 346,840 282,256 205,712
        آمل جوجه 1395/03/10 27,920 4,000     9,847
        اکسین 2 واحد قاسم شیخی 1394/07/18 25,950 3,275 310,362 231,578 176,667
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1394/06/15 19,370 2,400 164,542 127,120 91,478
        بهار سواد کوه 1394/05/14 41,740 5,690 268,806 192,004  
        بهار سواد کوه 1395/02/07 42,655 5,990   75,215 516,694
        پارس جوجه طبرستان 1394/03/26 38,730 4,530 59,386    
        پویا طبرستان 1394/08/10 69,115 7,510 943,189 779,985 563,795
        تاج به سر آمل 1394/06/22 15,280 2,800 141,278 106,837 78,723
        تدارک ارمغان آسیا 1394/08/29 16,400 1,850 281,894 209,975 165,716
        تعاونی 214(آیدا) 1394/05/15 21,000 2,595 136,528 97,888 3,220
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1394/08/21 20,600 2,630 321,236 251,114 190,468
        تعاونی 231 زری بال 1394/06/18 20,000 2,380 176,333 134,933 98,134
        تعاونی 232 -طیور هما 1394/06/08 33,800 3,690 269,499 207,306 129,567
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1394/05/07 21,000 2,400 126,224 74,060  
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1394/05/04 20,000 2,500 116,534 61,333  
        تعاونی 317قائم شهر 1394/06/01 16,700 2,200 125,985 95,257 46,092
        تعاونی 440 پیمان 1395/02/21 16,500 2,000     122,199
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1394/09/07 29,500 3,600 554,108 395,792 323,418
        تیرنگ 1394/04/13 37,976 5,140 163,044    
        تیزبال ساحل 1394/09/04 17,994 2,300 327,227 237,281 191,479
        تیزبال شمال 1395/03/09 51,870 6,284     36,586
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/05/08 21,320 3,000 129,455 78,458  
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/06/01 4,700   35,457 26,809 12,972
        حدیث سواد کوه 1394/11/18 49,110 5,300 881,034 989,468 975,914
        خزرجوجه چپکرود 1394/08/03 32,000 3,855 419,520 337,088 247,296
        درنا جوجه شمال 1395/02/25 17,800 2,300     106,717
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/10/20 28,250 3,700 568,314 562,251 434,899
        رشد جوجه شمال 1394/07/26 52,364 5,790 658,390 512,260 382,188
        زربال گستر کوثر 1394/07/21 51,935 6,840 633,087 480,190 363,130
        زربال گستر کوثر 1394/04/29 52,660 6,830 287,453 113,043  
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/03/02 18,000 2,400     57,132
        صدف کریم محمدیان 1394/04/20 28,320 3,880 138,957 21,712  
        طیور ملک بهشهر 1394/11/22 20,819 2,600 347,955 418,185 414,992
        قطره طلا 1394/11/08 98,753 10,805 1,959,391 1,992,704 1,874,594
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1394/12/24 14,200 1,700 90,142 228,620 284,795
        گهرباران 1394/11/13 29,480 4,000 574,073 596,223 583,566
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1394/06/25 17,915 2,900 171,410 128,558 95,594
        ماه جوجه طبرستان 1394/09/10 27,000 3,000 523,296 368,460 304,704
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1394/07/20 31,000 3,200 375,513 283,299 214,851
        مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری) 1395/02/21 29,070 3,030     215,293
        مرغ مادر درویشی نژاد 1394/09/24 16,013 1,900 319,683 259,282 198,881
        مرغ مادر ذبیحی 1394/10/06 31,730 3,820 639,295 589,670 423,278
        مرغ مادر روح اله تبار 1394/11/24 26,316 3,180 423,687 527,794 525,372
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/12/05 30,480 3,700 387,908 606,166 613,643
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1395/02/18 18,597 2,400     157,405
        مرغ مادر مدانلو 1394/04/20 23,870 3,120 117,123 18,300  
        مرغک سفید برفی(تعاونی 1751) 1395/02/21 32,025 4,170     237,177
        مروارید 2 تلو باغ 1394/12/19 37,130 4,000 301,173 654,725 747,525
        مهتاب نور 1394/09/10 21,080 2,400 408,559 287,671 237,895
        مهر جوجه 1395/02/07 32,120 3,800   56,639 389,081
        نگین واحد احمد محمدیان 1394/09/04 23,000 3,100 418,263 303,293 244,751
        نوک طلای چمستان 1394/08/12 25,956 2,500 358,193 298,494 214,916
        واحد تورج مرادی بید هندی 1394/05/12 20,650 3,190 130,453 88,657  
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1394/04/21 16,500 2,000 81,972 15,180  
        واحد معصومه پور یداله (سروبالان) 1394/12/02 26,461 3,343 361,105 527,457 531,514
        وجین کا تعاونی 840 1395/02/12 26,490 3,000     280,264
        ییلاق جوجه 1394/07/29 30,001 3,860 384,113 303,150 224,486
          جمع مرغ: 4,404,289     18,135,784 16,702,532 16,126,051
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1394/04/09 30,937 2,735 113,848    
        نور جوجه 1394/06/03 4,000   30,667 23,306 12,267
        نور جوجه 1394/05/27 27,810 4,200 201,270 150,099 55,435
          جمع مرغ: 126,367     345,785 173,405 67,702
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1394/08/30 31,330 4,040 544,766 403,530 319,942
        درنا جوجه دلیجان 1394/09/04 5,700   103,656 75,164 60,656
        مرغ پرور 1394/12/04 40,070 5,202 522,246 797,500 806,102
        مرغ پرور 1394/06/02 39,000 5,120 296,608 224,848 113,620
        میلاد جوجه فرجی 1394/11/20 31,960 3,900 553,761 642,950 636,089
        میلاد جوجه فرجی 1394/06/18 42,090 5,290 371,093 283,967 206,522
        نازمرغ زرند 1394/10/22 51,980 6,070 1,044,104 1,036,135 820,937
          جمع مرغ: 726,390     3,436,234 3,464,094 2,963,868
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند ژن 1395/02/12 40,640 4,300     429,971
        وحدت غرب 1394/10/16 20,770 2,350 419,112 412,106 303,187
          جمع مرغ: 102,950     419,112 412,106 733,158
   
آمیخته: راس
        راسبجیک 1394/12/17 17,200 2,000 151,647 313,842 346,810
        وحدت غرب 1394/05/12 17,040 2,000 107,648 73,158  
          جمع مرغ: 85,680     259,295 387,000 346,810
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        واحد آیت الهی 1394/12/10 40,200 3,800 449,972 796,389 812,415
          جمع مرغ: 120,600     449,972 796,389 812,415
          جمع مرغ: