دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1395/4/1 الی 1395/6/31
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1395 امرداد1395 شهریور1395
          جمع کل مرغ: 24,266,330   جمع تولیدات:  91,873,110  93,625,977  95,927,224
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1394/04/14 19,480 2,200 234,475 168,761 128,438
        پیام جوجه 1393/12/24 24,715 3,000 37,896    
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1394/04/21 26,015 3,200 327,095 244,922 184,291
          جمع مرغ: 161,200     599,466 413,683 312,729
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1394/10/13 29,000 3,450   286,365 574,954
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1394/11/15 17,700 2,550     168,539
        سرند جوجه-آینالو 1394/12/03 14,000 1,900     44,436
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1394/09/28 26,000 3,200 110,032 387,903 537,004
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1394/02/21 30,000 3,000 212,520 153,640 23,000
        کیمیا پرور ارس باران 1394/10/22 27,150 2,950   181,923 463,342
        مرغ خوشخوان شبستر 1394/08/18 21,123 2,600 373,440 439,190 434,007
        میشاب مرند 1394/03/16 38,090 4,680 338,162 258,148 183,391
        میشو 1394/08/06 35,500 4,300 727,774 739,749 683,138
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1394/03/05 37,720 4,660 301,911 227,879 115,675
        نوک طلای تبریز 1394/03/21 18,040 2,200 169,841 127,795 92,389
        واحد قاسم زاده 1394/01/20 25,529 3,300 129,176 15,657  
        یاران نوین خاصبان 1394/10/16 45,735 5,800   403,230 864,666
        یاران نوین خاصبان 1393/12/21 43,450 5,620 46,636    
          جمع مرغ: 949,397     2,409,492 3,221,479 4,184,541
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 21 سلماس 1394/11/11 23,425 2,600     263,280
        چی چست 1394/01/12 41,617 4,400 172,294    
        مرغ تپه 1394/02/06 37,050 3,800 226,104 119,301  
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1394/03/13 26,940 3,360 228,847 175,973 115,662
          جمع مرغ: 219,962     627,245 295,274 378,942
   
آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1394/06/26 36,970 4,660 764,713 637,733 479,008
        امین مرغ ارومیه 1394/07/22 13,100 1,600 271,370 270,166 215,530
        بهپرورارومیه 2 1394/04/20 19,500 2,300 243,685 181,493 136,942
        تابان مرغ بوکان 1394/03/18 25,390 3,600 230,862 175,191 125,360
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/11/01 16,800     59,248 240,341
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/10/26 17,000 3,750   89,930 269,269
        تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1394/02/20 27,300 3,200 191,719 138,138 16,744
        تعاونی 175 پلیکان 1394/01/11 30,270 3,950 120,676    
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1394/02/21 30,980 3,300 219,462 158,659 23,751
        زربال ارومیه 1394/11/26 18,260 3,665     103,035
        زربال ارومیه 1394/12/01 11,959       46,393
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1394/03/13 34,030 3,882 289,073 222,284 146,102
        سارنگ باختر 1394/04/07 19,390 2,400 217,931 157,576 119,520
        طیوران سیستم 1394/07/27 30,710 3,630 633,813 635,697 535,869
        طیوران سیستم 1394/08/07 2,000   40,971 41,707 38,885
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/03/03 22,300 3,200 175,754 131,986 61,548
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/10/10 37,300 4,350   419,227 763,531
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1394/07/16 26,590 3,825 553,268 545,929 405,674
        واحد رحیم یوسف اوغلی 1394/03/12 20,500 2,500 172,883 132,649 84,870
          جمع مرغ: 1,128,969     4,126,180 3,997,613 3,812,372
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        آذرجوجه مشکین شهر 1394/06/08 27,504 3,308 545,715 383,772 312,078
        روئین دشت سبلان 1394/04/19 17,680 2,652 219,586 162,656 123,076
          جمع مرغ: 135,552     765,301 546,428 435,154
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1394/05/14 37,550 4,780 557,918 451,977 325,308
        آرتا جوجه سبلان 1394/03/06 93,670 15,770 755,481 571,637 301,617
        آرتا جوجه سبلان 1394/06/12 89,730 11,680 1,836,772 1,297,436 1,056,660
        آرتا جوجه سبلان 1394/09/17 101,022 14,440 819,423 1,847,962 2,103,547
        آلوارس جوجه ضیغمی 1394/04/02 37,490 4,000 401,242 293,172 219,592
        اردبیل جوجه 1394/06/16 51,920 5,410 1,065,987 792,126 632,905
        پیراقومی 1394/01/03 27,900   77,004    
        پیراقومی 1393/12/20 53,070 12,500 48,824    
        سبلان جوجه 1394/08/26 22,400 2,450 341,062 462,993 462,993
        ظفر جوجه (ساوالان) 1394/08/17 29,627 3,300 532,872 616,458 608,282
        کیمیا جوجه 1394/11/14 35,000 4,200     345,613
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1394/06/30 37,220 4,630 772,167 671,722 493,662
        نمین جوجه 1394/09/03 24,500 2,400 320,444 503,769 509,028
        همای سبلان 1394/09/01 32,510 3,700 445,149 669,468 674,452
        واحد اسفند نظافتی 1394/01/09 41,960 5,100 154,413    
          جمع مرغ: 1,830,847     8,128,758 8,178,720 7,733,659
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1394/01/11 27,540 3,060 109,793    
          جمع مرغ: 27,540     109,793 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/02/20 31,600 3,970 221,917 159,896 19,381
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/06/29 10,480   217,256 187,046 138,197
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/07/07 15,805 3,190 329,829 310,442 219,321
          جمع مرغ: 173,655     769,002 657,384 376,899
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1394/05/05 37,930 4,500 520,526 418,165 303,592
        صفاهان 1394/02/04 35,530 5,000 212,469 103,511  
        صفاهان 1394/10/21 63,150 7,010   445,418 1,097,084
        مرغ مادر پاک نطنز 1394/06/22 36,065 4,600 743,782 593,366 456,223
          جمع مرغ: 419,345     1,476,777 1,560,460 1,856,899
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        جوجه سار 1394/02/02 20,500 2,700 120,075 53,437  
          جمع مرغ: 41,000     120,075 53,437 0
   
آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1394/11/04 26,000 3,750   64,185 348,036
        جوجه داران 1394/10/07 31,200 3,300 33,010 379,371 640,099
        دماوند جوجه 1394/09/21 26,180 3,200 175,423 446,788 543,531
        فدک 1394/10/26 22,000 2,700   116,380 348,465
        فدک 1394/03/11 23,000 2,800 192,556 147,415 91,693
        کوثر دماوند 1393/12/19 56,120 7,000 43,025    
        کوثر هومند 1394/10/10 26,450 4,110   297,280 541,432
        مرغدشت 1394/10/15 45,500 6,200   417,205 874,176
        مینا طیور 1394/01/06 20,320 2,400 65,430    
        واحد اکبر صادقی 1394/07/27 41,600 5,129 858,569 861,120 725,892
          جمع مرغ: 682,280     1,368,013 2,729,744 4,113,324
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1394/02/15 59,358 12,375 398,649 273,047  
        پرندک 1394/03/19 39,390   362,388 274,207 196,898
          جمع مرغ: 236,886     761,037 547,254 196,898
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        سازندگی زاگرس 1394/11/28 21,200 2,330     104,671
        سازندگی زاگرس 1394/12/02 10,650 1,100     37,559
          جمع مرغ: 31,850     0 0 142,230
   
آمیخته: هوبارد
        به جوجه زاگرس 1394/07/24 26,136 3,960 540,615 539,814 440,426
          جمع مرغ: 78,408     540,615 539,814 440,426
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1394/07/12 94,130 13,090 1,964,367 1,926,841 1,361,057
          جمع مرغ: 282,390     1,964,367 1,926,841 1,361,057
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1394/08/24 24,930 3,000 394,873 516,050 514,522
        دیزباد 1394/08/21 74,965 9,460 1,256,364 1,555,224 1,543,730
        کوثر بیدخت گناباد 1394/05/07 31,390 4,275 435,588 352,803 255,096
        مرغداران طوس 1394/01/20 55,100 9,860 278,806 33,795  
          جمع مرغ: 504,055     2,365,631 2,457,872 2,313,348
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1394/03/26 75,470 10,800 751,027 557,774 409,651
          جمع مرغ: 226,410     751,027 557,774 409,651
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1394/08/30 45,040 6,370 630,530 928,184 933,709
        صحرای جنوب 1394/04/17 53,540 6,990 656,757 481,075 366,142
          جمع مرغ: 295,740     1,287,287 1,409,259 1,299,851
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سپید مرغ ابهر 1394/08/17 27,145 3,520 488,230 564,815 557,323
          جمع مرغ: 81,435     488,230 564,815 557,323
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1394/11/08 31,650 4,000   33,486 384,843
        ناز مرغ ابهر 1394/11/04 33,500 3,900   82,700 448,431
        ناز مرغ ابهر 1394/10/23 30,670 4,000   194,694 514,010
          جمع مرغ: 191,640     0 310,880 1,347,284
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1394/07/07 7,510   156,724 147,511 104,214
        ساکت 1394/06/17 30,668 5,718 630,124 474,005 376,194
        سبز دشت 1394/04/30 8,060 4,525 106,903 83,668 61,546
        سبزدشت ابهر 1394/09/29 19,714 2,930 76,477 288,074 406,871
        سبزدشت ابهر 1394/05/20 51,845 2,475 832,319 647,891 482,540
        سبزدشت ابهر 1394/10/01 9,017 1,456 28,620 126,232 185,822
        سبزدشت ابهر 1394/03/26 32,835 8,170 326,751 242,673 178,228
        ققنوس مرغ ابهر 1394/08/26 25,820 5,205 393,136 533,683 533,683
        ققنوس مرغ ابهر 1394/07/21 10,030   207,928 206,698 163,021
          جمع مرغ: 586,497     2,758,982 2,750,435 2,492,119
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سمنان جوجه 1394/11/14 31,005 3,510     306,164
          جمع مرغ: 31,005     0 0 306,164
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1394/09/18 6,000 600 46,552 107,916 124,844
        تعاونی چیک شیراز 1394/08/15 40,040 6,006 744,716 834,353 820,847
          جمع مرغ: 138,120     791,268 942,269 945,691
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1394/04/30 31,600 2,900 419,121 328,029 241,298
          جمع مرغ: 94,800     419,121 328,029 241,298
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1393/12/23 41,600 6,240 57,408    
        مجتمع طیور فارس 1394/09/04 34,920 5,256 446,022 717,490 726,057
          جمع مرغ: 146,360     503,430 717,490 726,057
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1394/04/11 25,640 2,900 299,184 214,659 164,336
        آسیا جوجه کشاورز 1394/07/04 32,990 4,040 686,940 628,262 450,203
        زرمرغ 1394/02/14 26,460 3,000 174,459 117,659  
        سیمرغ زیاران 1394/10/08 25,010 3,250 17,641 296,436 512,721
        سیمرغ زیاران 1394/01/11 23,400 3,000 93,288    
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/11/03 27,050 2,900   76,317 370,387
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/04/15 36,040 4,900 436,564 316,095 242,045
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/10/27 19,750 2,930   97,512 306,770
        واحد رضا گلی شقاقی 1394/02/05 30,200 4,030 182,449 92,613  
          جمع مرغ: 589,360     1,890,525 1,839,553 2,046,462
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        تعاونی مرغداران مریوان (هلانو جوجه ماد) 1394/10/09 37,410 5,600 13,193 431,937 766,356
        زاگرس جوجه 1394/01/16 26,000 3,000 125,181    
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1394/05/20 25,450 2,670 408,574 318,040 236,872
        واروک 1394/04/03 25,100 3,000 271,331 197,821 148,559
        واروک 1394/10/05 27,189 3,965 47,944 347,276 558,642
          جمع مرغ: 371,447     866,223 1,295,074 1,710,429
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1394/05/10 46,840 7,090 660,757 541,532 389,271
        ماهان 1394/06/08 53,960 7,040 1,070,639 752,922 612,266
        ماهان 1394/03/06 54,000 6,310 435,528 329,544 173,880
        ماهان 1394/07/07 30,260 3,400 631,485 594,367 419,908
        ماهان 1394/04/14 53,400 6,000 642,758 462,622 352,084
          جمع مرغ: 715,380     3,441,167 2,680,987 1,947,409
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1394/03/19 33,300 5,020 306,360 231,812 166,456
        طیور بهاران 1394/08/16 35,004 5,210 640,316 728,877 718,142
          جمع مرغ: 204,912     946,676 960,689 884,598
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        آلتین جوجه بندر 1394/12/05 31,525 3,300     77,824
        پردیس تیهو پارسیان 1394/03/06 30,330 3,350 244,621 185,093 97,663
        پرماه گلستان 1394/04/10 24,330 3,300 281,287 202,198 154,447
        پرماه گلستان 1394/01/05 26,000 3,900 79,733    
        مرغ مادر عرفان 1394/09/22 19,850 2,860 126,008 332,673 411,808
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/10/02 26,500 2,550 74,765 362,856 545,706
          جمع مرغ: 360,555     806,414 1,082,820 1,287,448
   
آمیخته: راس
        آق جوجه 1394/09/17 27,552 3,950 223,483 504,000 573,706
        پیگیر 1394/03/20 61,700 7,720 574,263 433,298 312,202
        پیگیر 1394/07/14 56,000 7,110 1,166,928 1,148,037 832,048
        ترکمن جوجه آق قلا 1394/06/14 40,500 4,590 830,277 601,749 487,485
        زرپر سیاوش 1394/11/22 32,000 4,120     225,707
        سحرشاهین گلستان نو 1394/10/03 16,000   39,499 214,176 329,237
        سحرشاهین گلستان نو 1394/09/30 29,420 5,850 103,755 420,883 606,740
        سیمین جوجه گلستان 1394/04/08 31,000 3,700 351,747 253,828 192,985
        فرآیند گلستان 1394/04/01 29,000 4,000 307,265 225,001 168,084
        گرگان جوجه 1394/06/03 26,000 3,060 489,961 352,820 281,060
        لاله های گلستان 1394/12/03 31,242 3,650     99,162
        ماکیان مهر گنبد 1394/12/09 32,000 5,000     33,856
        ماکیان مهر گنبد 1393/12/17 31,710 3,920 14,587    
        ماکیان مهر گنبد 1394/06/07 21,720 2,750 426,625 301,401 244,119
        ماکیان مهر گنبد 1394/09/14 31,530 4,400 289,109 605,775 657,989
        مرغ و ماهی گرگان 1394/09/26 42,000 6,000 207,368 652,372 868,756
        نیکو دشت گلستان 1394/01/15 51,520 6,500 236,992    
          جمع مرغ: 1,415,738     5,261,859 5,713,340 5,913,136
   
آمیخته: هوبارد
        رضایی مینودشت 1394/07/29 14,616 2,232 301,206 302,999 260,866
        رضایی مینودشت 1394/08/02 22,968 3,456 472,268 477,198 423,667
        صحرای مینودشت (مرغ مادر مینودشت) 1394/04/27 20,808 3,240 271,197 209,301 155,062
        مزرعه نمونه ارتش 1394/05/25 15,092 1,818 257,329 194,386 148,566
        مزرعه نمونه ارتش 1394/01/28 20,800 3,120 115,454 38,272  
          جمع مرغ: 262,052     1,417,454 1,222,156 988,161
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1394/05/04 13,590   185,458 148,366 107,941
        زرین تاج گیلان 1394/04/31 18,160 4,000 242,254 190,462 139,783
        شاهدآبکنار 1394/03/03 5,000   39,407 29,593 13,800
        شاهدآبکنار 1394/02/27 31,615 5,120 235,595 173,546 53,324
        مرغ مادر هامون کپورچال 1393/12/27 21,135 2,840 42,129    
        مرغ مادر هامون کپورچال 1394/01/02 4,865 1,000 12,681    
        واحد فرضعلی پور 1394/03/31 5,635 2,340 59,100 43,375 32,315
        واحد فرضعلی پور 1394/04/03 12,720   137,504 100,251 75,286
          جمع مرغ: 286,160     954,128 685,593 422,449
   
آمیخته: راس
        اقبال جوجه 1394/08/26 34,630 5,000 527,276 715,778 715,778
        اهورا جوجه گیلان 1394/10/06 50,120 7,930 70,703 624,796 1,029,031
        اهورا جوجه گیلان 1394/08/07 66,560 11,290 1,363,504 1,387,998 1,294,104
        پاسکه 1394/09/08 31,200 4,735 360,235 639,143 650,624
        پرنیان صومعه سرا 1394/06/28 17,000 2,000 352,161 300,027 222,870
        تابان طیور گیلان 1394/02/08 23,500 2,750 146,295 82,877  
        تالاب گیلان 1394/04/07 24,420 3,000 274,465 198,453 150,525
        تعاونی میرزا کوچک خان 1394/02/10 40,000 5,000 253,920 153,333  
        زرین جوجه سرارودگیل 1394/09/16 18,525 2,050 156,795 344,551 386,023
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/06/01 4,320   79,687 57,960 45,772
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/05/21 45,770 5,880 743,915 575,482 430,909
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/07/04 17,500 2,820 364,397 333,270 238,817
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/06/31 26,420 4,660 548,515 482,077 352,443
        سیمرغ پر طلایی خرارود - آسیه نوید 1394/09/11 49,200 8,325 503,185 990,527 1,028,247
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1394/11/05 52,000 7,990   110,032 680,125
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/06/28 16,280 2,300 337,245 287,320 213,431
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/07/04 3,620   75,379 68,939 49,401
        شمیم جوجه 1394/09/24 15,700 1,800 88,590 253,492 325,231
        فرازماکیان 1394/02/08 22,760 2,650 141,688 80,267  
        فومن درخشان 1394/04/06 22,284 3,000 248,066 179,728 135,992
        قطره طلای رضوانشهر 1394/02/19 30,440 3,900 211,903 152,160 14,002
        کاشانک 2 1394/02/16 35,800 4,500 242,629 172,365  
        کوه مرغ شمال 1394/11/24 54,744 5,285     347,515
        کیجی طلایی خزر 1394/07/23 34,160 4,000 707,112 705,017 568,832
        گسکر مرغ گیلان 1394/01/19 61,420 17,190 307,019 28,253  
        گلچین طیور گیلان 1394/11/20 35,115 4,250     272,446
        گیل مرغ 1394/09/09 34,000 4,400 382,137 695,980 709,535
        لاهیج جوجه دیلم 1394/10/15 15,810 1,750   144,967 303,753
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1394/09/05 39,686 4,815 494,725 814,806 825,760
        مجتمع طیور دیلمان مرغ 1394/02/10 40,500 7,000 257,094 155,250  
        مرغ سلامت 1394/10/12 31,090 3,890   317,968 625,924
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/02/28 3,635   27,311 20,177 6,688
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/03/03 22,540 3,690 177,646 133,408 62,210
        نوید جوجه 1394/05/01 49,900 7,000 669,492 528,707 387,157
        نوید جوجه 1394/11/07 51,750 7,300   73,002 645,116
        نوید مرغ گیلان 1394/04/01 43,005 6,175 455,652 333,660 249,256
        نوید مرغ گیلان 1394/12/08 52,700 9,395     74,342
        هما جوجه 1394/07/15 55,560 6,200 1,156,908 1,139,869 836,585
        واحد صفر علی نوید طالمی 1394/09/28 51,290 7,220 217,059 765,212 1,059,344
        واحد محمد نوید 1394/03/28 60,000 8,535 609,960 450,800 333,040
        واحد مصطفی نوید 1394/11/17 28,020 4,960     247,043
          جمع مرغ: 3,523,134     12,552,668 14,497,651 15,517,871
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1393/12/19 16,000 2,000 12,267    
        سبزدشت گیلان 1394/04/16 41,600 4,000 507,104 369,325 281,937
        نوید مرغ گیلان 1394/01/25 19,700 2,300 105,723 27,186  
          جمع مرغ: 180,200     625,094 396,511 281,937
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دربار 1394/05/18 38,480 5,772 602,417 474,972 349,885
          جمع مرغ: 115,440     602,417 474,972 349,885
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1394/06/25 24,620 2,800 508,880 419,787 317,106
          جمع مرغ: 73,860     508,880 419,787 317,106
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 279 جویبار 1394/03/24 39,620 4,550 385,767 287,959 210,197
        خنارجوجه 1394/09/15 32,575 3,700 287,203 615,864 679,298
        دامداران شمال 1394/02/16 44,435 6,670 301,150 213,939  
        رخشان جوجه محمودآباد 1394/03/10 21,500 2,700 178,679 136,482 82,417
        روما واحد سیروس جوادیان 1394/04/24 17,415 2,080 222,970 169,564 126,572
        فدایی جویباری 1394/01/12 41,600 5,550 172,224    
        مرغ مادر قربانی 1394/09/29 31,620 3,255 122,665 462,053 652,596
        مرغ مادر مرزبان 1394/06/18 18,209 2,180 374,413 285,068 224,760
        مرغک سهیل 1394/10/09 37,400 4,772 13,190 431,820 766,152
        مرغک سهیل 1394/05/28 28,850 2,975 509,164 378,223 293,289
        مرغک سهیل 1394/05/11 42,540 6,075 603,359 496,385 356,145
        مرغک سهیل 1394/06/01 2,800 1,081 51,649 37,567 29,667
        میرامین 1394/10/27 37,170 1,635   183,521 577,350
        میرامین 1394/11/04 18,400 4,800   45,423 246,303
        میرامین نور 1394/07/19 34,854 4,990 723,616 717,203 552,598
        میرامین نور 1394/08/03 12,055 1,150 247,690 250,647 224,770
        واحد عباس پولادی 1394/06/25 23,485 3,368 485,419 400,435 302,487
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/09/29 4,100 700 15,905 59,912 84,619
        واحد محمود شهسوار میستانی 1394/01/09 28,315 3,700 104,199    
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1394/10/23 29,640 2,945   188,155 496,746
          جمع مرغ: 1,370,274     4,799,262 5,360,220 5,905,966
   
آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1394/01/12 34,500 4,500 142,830    
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1394/09/17 31,200 4,000 253,074 570,731 649,667
        آمل جوجه 1394/12/09 48,545 7,140     51,361
        آمل جوجه 1394/08/06 26,000 3,500 533,017 541,788 500,327
        آمل جوجه 1394/02/04 28,970 4,500 173,241 84,399  
        اکسین 2 واحد قاسم شیخی 1394/07/18 25,950 3,275 539,154 533,584 406,256
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1394/06/15 19,370 2,400 397,396 291,661 234,636
        بهار سواد کوه 1394/05/14 41,740 5,690 620,173 502,411 361,607
        پارس جوجه طبرستان 1394/03/26 38,730 4,530 385,415 286,240 210,226
        پویا طبرستان 1394/08/10 69,115 7,510 1,391,470 1,444,458 1,385,111
        پیمان جوجه نور 1394/01/05 15,600 2,000 47,840    
        تاج به سر آمل 1394/06/22 15,280 2,800 315,124 251,396 193,292
        تدارک ارمغان آسیا 1394/08/29 16,400 1,850 234,619 338,222 339,732
        تعاونی 214(آیدا) 1394/05/15 21,000 2,595 316,204 254,380 184,184
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1394/08/21 20,600 2,630 345,242 427,368 424,209
        تعاونی 231 زری بال 1394/06/18 20,000 2,380 411,240 313,107 246,867
        تعاونی 232 -طیور هما 1394/06/08 33,800 3,690 670,637 471,623 383,517
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1394/05/07 21,000 2,400 291,410 236,026 170,660
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1394/05/04 20,000 2,500 272,933 218,347 158,853
        تعاونی 317قائم شهر 1394/06/01 16,700 2,200 308,048 224,058 176,942
        تعاونی 319 ساری بهتا جوجه 1394/01/04 21,200 2,700 61,763    
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1394/09/07 29,500 3,600 349,654 604,770 614,721
        تک جوجه آمل 1394/02/28 51,380 6,600 386,035 285,193 94,539
        تلاونگ جوجه شمال 1394/03/14 20,080 2,600 173,959 132,394 89,289
        تلاونگ شمال 1394/01/24 24,000 3,300 127,328 29,440  
        تلاونگ شمال 1394/02/07 2,500   15,410 8,433  
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1394/01/08 30,200 3,500 106,505    
        تیرنگ 1394/04/13 37,976 5,140 454,193 322,593 248,059
        تیزبال ساحل 1394/09/04 17,994 2,300 229,832 369,717 374,131
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/05/08 21,320 3,000 297,485 241,911 174,568
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/06/01 4,700   86,696 63,058 49,798
        حدیث سواد کوه 1394/02/09 52,000 5,700 326,907 191,360  
        حدیث سواد کوه 1394/11/18 49,110 5,300     415,667
        حنا جوجه طبرستان 1394/02/13 30,700 4,500 200,533 131,805  
        خزرجوجه چپکرود 1394/08/03 32,000 3,855 657,493 665,344 596,651
        خنارجوجه 1394/01/05 32,050 3,500 98,287    
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/10/20 28,250 3,700   209,219 499,441
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/01/19 32,000 4,000 159,957 14,720  
        رشد جوجه شمال 1394/07/26 52,364 5,790 1,081,526 1,083,132 903,279
        زربال گستر کوثر 1394/04/29 52,660 6,830 694,410 540,994 398,882
        زربال گستر کوثر 1394/07/21 51,935 6,840 1,076,646 1,070,276 844,116
        صدف کریم محمدیان 1394/04/20 28,320 3,880 353,906 263,584 198,882
        طیور ملک بهشهر 1394/11/22 20,819 2,600     146,843
        قطره طلا 1394/11/08 98,753 10,805   104,481 1,200,770
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1393/12/23 36,320 5,000 50,122    
        گهرباران 1394/11/13 29,480 4,000     301,501
        گوهربال 1394/02/12 21,500 2,500 139,119 89,010  
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1394/06/25 17,915 2,900 370,292 305,463 230,745
        ماه جوجه طبرستان 1394/09/10 27,000 3,000 285,660 552,276 563,868
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1393/12/17 36,175 4,300 16,641    
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1394/07/20 31,000 3,200 643,126 638,373 497,674
        مرغ مادر درویشی نژاد 1394/09/24 16,013 1,900 90,356 258,546 331,715
        مرغ مادر ذبیحی 1394/10/06 31,730 3,820 44,760 395,546 651,459
        مرغ مادر روح اله تبار 1394/11/24 26,316 3,180     167,054
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1394/02/05 50,010 5,905 302,127 153,364  
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/01/19 32,570 3,800 162,807 14,982  
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/12/05 30,480 3,700     75,245
        مرغ مادر مدانلو 1394/04/20 23,870 3,120 298,296 222,166 167,632
        مرغ مادرطیور بهشت 1394/01/05 1,300   3,987    
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/12/26 53,775 5,780 98,946    
        مهتاب نور 1394/09/10 21,080 2,400 223,026 431,184 440,234
        مهر جوجه 1394/02/22 37,570 4,200 268,451 194,713 34,564
        ناوک هامون شمال 1394/01/16 38,260 4,700 184,209    
        نگین واحد احمد محمدیان 1394/09/04 23,000 3,100 293,771 472,573 478,216
        نوک طلای چمستان 1394/08/12 25,956 2,500 506,644 542,065 530,921
        نیما مرغ 1394/02/06 30,200 3,600 184,301 97,244  
        واحد تورج مرادی بید هندی 1394/05/12 20,650 3,190 298,585 243,174 174,149
        واحد صفایی جوان 1394/02/19 38,000 4,000 264,531 189,949 17,480
        واحد علی شاکری و شریک 1393/12/21 39,640 5,040 42,547    
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1394/04/21 16,500 2,000 207,460 155,342 116,886
        واحد معصومه پور یداله (سروبالان) 1394/12/02 26,461 3,343     93,319
        ییلاق جوجه 1394/07/29 30,001 3,860 618,260 621,941 535,458
          جمع مرغ: 5,025,334     20,185,616 18,900,134 18,335,203
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1394/04/09 30,937 2,735 354,352 255,209 194,490
        نور جوجه 1394/06/03 4,000   75,379 54,280 43,240
        نور جوجه 1394/05/27 27,810 4,200 485,266 362,457 279,732
          جمع مرغ: 188,241     914,997 671,946 517,462
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1394/08/30 31,330 4,040 438,599 645,648 649,492
        درنا جوجه دلیجان 1394/09/04 5,700   72,804 117,116 118,515
        درنا جوجه دلیجان 1394/01/19 28,000 3,700 139,963 12,880  
        سپیدمرغ زرند 1394/01/04 22,525 3,000 65,623    
        مرغ پرور 1394/12/04 40,070 5,202     113,051
        مرغ پرور 1394/06/02 39,000 5,120 727,168 526,240 417,404
        مرغ مادر کاشانک 1394/01/06 33,790 4,250 108,804    
        میلاد جوجه فرجی 1394/06/18 42,090 5,290 865,455 658,933 519,530
        میلاد جوجه فرجی 1394/11/20 31,960 3,900     247,967
        نازمرغ زرند 1394/10/22 51,980 6,070   348,300 887,090
          جمع مرغ: 642,665     2,418,416 2,309,117 2,953,049
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1394/01/23 23,000 2,600 120,612 24,687  
        وحدت غرب 1394/10/16 20,770 2,350   183,123 392,679
          جمع مرغ: 87,540     120,612 207,810 392,679
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1394/01/09 37,225 4,900 136,988    
        وحدت غرب 1394/05/12 17,040 2,000 246,387 200,663 143,704
          جمع مرغ: 88,345     383,375 200,663 143,704
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1393/12/24 30,150 3,400 46,230    
        واحد آیت الهی 1394/12/10 40,200 3,800     28,354
          جمع مرغ: 70,350     46,230 0 28,354
          جمع مرغ: