دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1394/7/1 الی 1394/9/30
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس مهر1394 آبان1394 آذر1394
          جمع کل مرغ: 26,915,521   جمع تولیدات:  99,457,108  102,603,948  105,744,291
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        پیام جوجه 1393/12/24 24,715 3,000 156,891 397,912 495,684
          جمع مرغ: 74,145     156,891 397,912 495,684
   
آمیخته: راس
        الماس جوجه 1393/05/13 16,800 2,200 107,162 74,704  
        پردیس جوجه ملکان 1393/08/15 29,500 4,000 424,741 346,035 253,759
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1393/08/08 24,740 2,800 333,825 273,888 198,778
        تبریز جوجه 1393/07/17 20,530 2,800 243,965 181,006 138,508
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1393/10/06 16,800 2,000 338,487 312,211 224,112
        زلال آوا 1393/08/01 26,000 3,500 336,873 268,303 197,739
        سپید مرغ شبستر 1393/08/05 26,000 3,200 344,847 279,465 204,117
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1394/02/21 30,000 3,000     222,180
        کوهسار سهند(علی یاری) 1393/10/08 27,500 3,140 554,914 522,023 371,067
        کیمیا پرور ارس باران 1393/08/25 28,040 2,950 459,613 350,406 271,296
        میشاب مرند 1393/03/27 51,990 6,160 87,690    
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1394/03/05 37,720 4,660     79,816
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1393/03/21 36,620 4,700 28,075    
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1393/07/28 24,000 2,850 305,440 239,936 178,112
        واحد اکبر حاجی زاده 1393/10/08 33,890 4,000 683,855 643,323 457,289
        واحد قاسم زاده 1394/01/20 25,529 3,300   207,074 450,162
        یاران نوین خاصبان 1393/12/21 43,450 5,620 321,791 739,519 873,432
          جمع مرغ: 1,142,338     4,571,278 4,437,893 4,120,367
   
آمیخته: کاب
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1393/06/01 14,280 1,840 107,728 81,453 39,413
          جمع مرغ: 42,840     107,728 81,453 39,413
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        چی چست 1394/01/12 41,617 4,400 14,677 453,070 823,823
        مرغ تپه 1394/02/06 37,050 3,800   78,398 460,161
          جمع مرغ: 198,951     14,677 531,468 1,283,984
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1393/09/24 19,000 2,300 379,316 307,648 235,980
        آناش 1393/06/29 16,200 2,000 161,957 120,225 90,418
        آیدین صبا 1393/10/03 22,520 2,210 452,698 405,045 295,237
        اباذر حسینی (طلا جوجه) 1393/06/22 26,550 3,300 245,481 185,637 136,786
        احسان مرغ مهاباد 1393/11/18 23,000 3,000 412,620 463,404 457,056
        اروم چکاوک 1393/04/04 22,550 2,740 65,696    
        اروم خوش پز 1393/06/19 34,540 3,630 308,235 235,148 171,595
        اروم گهر دانه 1393/10/14 22,580 3,000 456,326 447,325 320,605
        بهپرورارومیه 1 1393/04/14 26,760 2,600 118,993    
        بهپرورارومیه 3 1393/03/24 18,700 2,000 22,939    
        بهپرورارومیه انفاق 1393/09/27 28,000 3,100 560,280 470,120 354,200
        بهپرورارومیه دیدان 1393/10/23 24,000 2,650 481,712 478,768 383,824
        بهپروران خوی 1393/05/30 16,800 2,000 124,679 93,766 41,216
        پرگل ارومیه 1393/03/22 29,370 3,500 27,020    
        تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1394/02/20 27,300 3,200     211,812
        تعاونی 175 پلیکان 1394/01/11 30,270 3,950 21,351 338,823 599,670
        تعاونی 175 پلیکان 1393/05/05 26,260 3,580 154,619 84,557  
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1394/02/21 30,980 3,300     229,437
        سپیدبالان 1393/12/09 20,800 2,600 239,200 412,381 420,035
        طیوران سیستم 1393/06/25 30,511 3,600 291,930 218,947 162,807
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/04/19 37,440 4,430 181,410 22,963  
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/03/03 22,300 3,200     62,916
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/09/01 31,500 4,200 554,001 408,135 325,059
        گلدشت سیمین 1393/07/26 30,130 4,110 378,834 294,752 219,908
        مرغ پرور ارومیه 1393/04/15 26,500 3,200 121,900    
          جمع مرغ: 1,461,063     5,761,197 4,987,644 4,718,561
   
آمیخته: کاب
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1393/05/11 24,370 3,420 152,459 100,892  
          جمع مرغ: 48,740     152,459 100,892 0
   
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1393/08/08 15,352 2,356 207,150 169,957 123,348
          جمع مرغ: 46,056     207,150 169,957 123,348
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: راس
        آرتا جوجه سبلان 1393/03/25 123,383 21,670 170,269    
        آرتا جوجه سبلان 1393/04/01 7,000 1,740 17,173    
        آرتا جوجه سبلان 1393/11/02 93,740 12,285 1,868,551 1,882,924 1,667,322
        آرتا جوجه سبلان 1394/03/06 93,670 15,770     165,172
        آرتا جوجه سبلان 1393/06/05 112,266 16,145 874,477 667,908 378,711
        اردبیل جوجه 1393/08/10 53,650 7,450 732,144 605,458 437,641
        الماس جوجه خلخال 1393/05/01 7,720   43,562 20,123  
        الماس جوجه خلخال 1393/04/29 5,280 1,550 28,822 11,334  
        پیراقومی 1393/12/20 53,070 12,500 411,753 919,527 1,067,628
        پیراقومی 1394/01/03 27,900   98,394 380,742 556,140
        تعاونی 256 اردبیل 1393/09/11 117,910 15,925 2,308,757 1,618,118 1,343,309
        کیمیا جوجه 1393/07/12 38,700 4,910 445,050 320,436 249,228
        کیمیا جوجه 1393/09/15 33,296 4,300 660,127 479,397 390,563
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1393/10/15 34,900 4,200 704,770 691,928 502,490
        همای سبلان 1393/11/26 30,660 3,650 474,822 613,976 613,037
        واحد اسفند نظافتی 1394/01/09 41,960 5,100 59,192 495,408 832,542
        واحد مرغ مادر بهساز 1393/10/29 34,520 3,820 689,688 691,805 593,354
          جمع مرغ: 2,267,769     9,587,551 9,399,084 8,797,137
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1394/01/11 27,540 3,060 19,425 308,264 545,586
          جمع مرغ: 82,620     19,425 308,264 545,586
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/02/20 31,600 3,970     245,174
          جمع مرغ: 31,600     0 0 245,174
   
آمیخته: راس
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/06/02 3,000   22,816 17,296 8,740
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/05/26 44,100 5,660 316,461 235,318 81,144
        سپاهان طیور 1393/12/12 31,200 3,600 330,096 617,136 631,488
        صفاهان 1393/07/14 39,030 5,500 454,830 331,546 256,140
        صفاهان 1394/02/04 35,530 5,000   100,242 463,074
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/11/09 46,060 6,350 913,185 930,136 883,523
        مرغ مادر درخشان 1393/12/04 28,240 3,300 368,061 562,051 568,113
          جمع مرغ: 645,950     2,405,449 2,793,725 2,892,222
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        جوجه سار 1394/02/02 20,500 2,700   72,297 279,756
        مرغ مادر پیوند 1394/01/26 34,370 4,180   206,060 542,817
          جمع مرغ: 109,740     0 278,357 822,573
   
آمیخته: راس
        ایران جوجه 1393/10/09 24,000 3,300 484,656 460,368 325,680
        ایران جوجه 1393/04/29 14,500 1,850 79,150 31,127  
        پاییزان جوجه 1393/08/20 22,910 3,000 352,692 277,517 209,367
        تعاونی 566 ولیمه 1393/11/25 44,400 5,750 701,224 889,805 887,083
        تولیمرغ 1393/05/18 52,480 7,520 350,846 254,283 32,188
        جوجه داران 1393/04/10 32,240 3,700 123,587    
        دراج 1393/06/25 36,219 4,800 346,544 259,907 193,264
        دربال 1393/06/06 9,500 1,000 74,581 57,102 33,503
        کوثر (مزینی) 1393/11/21 31,240 3,800 531,705 627,987 622,239
        کوثر دماوند 1393/12/19 56,120 7,000 455,208 989,583 1,129,846
        مرغ مادر فتحی 1393/07/07 42,710 5,300 468,244 340,541 261,954
        مرغ مادر کوشا 1393/04/19 39,100 5,600 189,453 23,981  
        مینا طیور 1394/01/06 20,320 2,400 50,164 258,607 404,111
        نیکان نوین پرور 1393/09/20 19,700 2,700 392,082 303,275 238,633
          جمع مرغ: 1,218,237     4,600,136 4,774,083 4,337,868
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1394/02/15 59,358 12,375     565,207
        فدک 1393/04/09 22,440 2,760 82,579    
          جمع مرغ: 81,798     82,579 0 565,207
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: راس
        سازندگی زاگرس 1393/09/20 23,400 3,000 465,723 360,235 283,452
        سازندگی زاگرس 1393/04/30 23,500 3,000 129,720 54,050  
        گل جوجه شهرکرد 1393/11/13 18,500 2,500 360,256 374,157 366,213
          جمع مرغ: 172,700     955,699 788,442 649,665
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1393/07/03 13,500 2,000 142,209 104,328 79,488
        جنوب خراسان 1393/06/31 40,595 7,180 414,556 306,249 231,554
        جنوب خراسان 1393/08/14 53,080 7,030 753,664 618,559 450,897
          جمع مرغ: 321,525     1,310,429 1,029,136 761,939
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        جاجرمی 1393/07/08 38,660 5,200 427,992 310,620 239,485
        فریمان 1393/11/20 45,850 5,580 794,428 922,379 912,538
        کوثر بیدخت گناباد 1393/06/15 33,220 4,000 282,194 218,013 156,888
        مرغداران طوس 1393/07/12 54,080 7,120 621,920 447,782 348,275
        مرغداران طوس 1393/10/29 30,000 5,470 599,380 601,220 515,660
        مرغداران طوس 1394/01/20 55,100 9,860   446,934 971,597
          جمع مرغ: 715,630     2,725,914 2,946,948 3,144,443
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1393/09/10 75,560 11,100 1,464,454 1,031,142 852,720
          جمع مرغ: 226,680     1,464,454 1,031,142 852,720
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1393/11/11 45,560 6,600 901,875 921,435 892,096
        صحرای جنوب 1393/08/03 12,000 2,750 157,320 126,408 92,736
          جمع مرغ: 172,680     1,059,195 1,047,843 984,832
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/05/01 14,000 3,700 78,998 36,493  
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/04/23 112,068 12,106 570,501 137,470  
        مرغ مادر اجداد گوشتی 57 1393/06/15 31,200 4,000 265,034 204,755 147,347
          جمع مرغ: 345,736     914,533 378,718 147,347
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1393/05/11 27,000 4,050 168,912 111,780  
        سبز دشت 1393/06/15 56,500 6,200 479,949 370,791 266,830
        سبز دشت 1393/11/28 30,000 4,000 446,200 599,840 600,760
        سبز دشت 1393/07/26 60,000 9,000 754,400 586,960 437,920
        سبز دشت 1393/10/13 48,350 6,500 977,863 957,104 676,868
        ققنوس جوجه ابهر 1393/09/26 8,590   171,755 142,513 108,005
        ققنوس جوجه ابهر 1393/10/06 19,340 3,050 389,663 359,414 257,996
        مرغ مادر حاجی خانی 1393/12/12 27,000 3,850 285,660 534,060 546,480
          جمع مرغ: 803,340     3,674,402 3,662,462 2,894,859
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        سپیدان ارگ 1393/09/23 62,800 7,820 1,252,777 1,004,339 775,161
        مام جوجه 1393/10/16 32,400 4,200 653,789 642,859 472,954
        مام جوجه 1393/04/21 32,000 4,300 158,976 29,440  
          جمع مرغ: 349,600     2,065,542 1,676,638 1,248,115
   
آمیخته: کاب
        سمنان جوجه 1393/05/25 30,600 3,980 217,709 161,405 51,612
          جمع مرغ: 91,800     217,709 161,405 51,612
          جمع مرغ:          
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1393/08/03 43,960 5,600 576,316 463,075 339,722
          جمع مرغ: 131,880     576,316 463,075 339,722
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1393/12/20 47,950 6,240 372,028 830,814 964,626
          جمع مرغ: 143,850     372,028 830,814 964,626
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1393/08/19 33,505 4,300 509,120 403,289 302,595
          جمع مرغ: 100,515     509,120 403,289 302,595
   
آمیخته: کاب
        مجتمع طیور فارس 1393/10/30 36,720 4,896 733,078 736,457 638,487
          جمع مرغ: 110,160     733,078 736,457 638,487
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1393/12/23 41,600 6,240 278,748 682,517 834,968
          جمع مرغ: 124,800     278,748 682,517 834,968
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        البرز 1393/09/13 68,274 8,466 1,351,507 955,791 790,385
        ایثارگران خوزنین 1393/09/09 32,470 4,045 622,840 440,618 362,951
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1393/05/28 25,250 3,390 184,291 137,832 54,203
        زرمرغ 1394/02/14 26,460 3,000     261,284
        سیمرغ زیاران 1393/06/16 24,590 3,120 211,523 162,884 117,639
        سیمرغ زیاران 1394/01/11 23,400 3,000 16,505 261,924 463,569
        شرکت تعاونی قاقازان 1393/10/09 17,500 2,200 353,395 335,685 237,475
        صالح جوجه 1393/06/01 27,744 3,410 209,300 158,251 76,573
        کوهین جوجه(حاجی) 1393/07/16 52,020 6,515 614,183 453,060 347,771
        مرغ مادر اجداد ارم 1393/10/13 45,750 5,800 925,279 905,637 640,470
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1393/09/22 29,580 4,000 589,627 467,166 362,848
        واحد رضا گلی شقاقی 1394/02/05 30,200 4,030   74,554 384,345
          جمع مرغ: 1,126,594     5,078,450 4,353,402 4,099,513
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1394/02/15 50,050 6,600     476,576
          جمع مرغ: 50,050     0 0 476,576
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1393/10/15 20,246 2,600 408,848 401,397 291,503
        زاگرس جوجه 1394/01/16 26,000 3,000   247,572 490,360
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/09/19 27,390 3,000 544,714 416,200 329,684
        واروک 1393/04/02 10,400 700 27,109    
        واروک 1393/03/29 16,880 3,200 33,647    
        واروک 1393/10/09 16,000 2,250 323,104 306,912 217,120
          جمع مرغ: 270,188     1,337,422 1,372,081 1,328,667
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1393/08/21 44,860 5,160 699,547 546,843 414,776
        ماهان 1393/06/16 54,910 7,560 472,337 363,724 262,689
        ماهان 1394/03/06 54,000 6,310     95,220
          جمع مرغ: 353,310     1,171,884 910,567 772,685
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس طیور پارسیان 1393/11/29 18,050 3,800 262,929 360,627 361,734
        پردیس طیور پارسیان 1393/12/03 15,230   203,167 303,350 306,152
          جمع مرغ: 99,840     466,096 663,977 667,886
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1393/08/24 34,670 5,000 561,377 430,601 331,723
        تعاونی 668 مویدی 1393/04/15 34,140 4,800 157,044    
        طیور بهاران 1393/03/20 36,202 5,469 22,204    
        طیور بهاران 1393/07/30 36,930 5,540 475,658 377,129 278,599
          جمع مرغ: 285,142     1,216,283 807,730 610,322
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرماه گلستان 1394/01/05 26,000 3,900 73,355 338,866 517,470
        مرغ مادر عرفان 1393/12/06 15,200 1,800 188,784 302,055 306,249
          جمع مرغ: 123,600     262,139 640,921 823,719
   
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1393/07/28 46,570 6,600 592,681 465,576 345,613
      حذفی   پردیس ماکیان 1393/05/06 27,314 4,050 148,843    
        پیگیر 1393/12/05 77,730 9,960 989,243 1,545,842 1,564,911
        پیگیر 1393/05/26 32,550 4,710 233,579 173,687 59,892
        زرپر سیاوش 1393/06/18 26,960 3,900 237,697 181,890 132,284
        سیمین جوجه گلستان 1393/11/06 31,350 3,500 622,987 631,640 582,608
        گلریزان 1393/12/13 27,500 3,600 281,252 535,516 556,179
        لاله های گلستان 1393/05/07 28,960 4,000 174,069 102,132  
        لاله های گلستان 1393/12/11 31,000 2,815 337,486 613,656 626,964
        ماکیان مهر گنبد 1393/12/17 31,710 3,920 279,577 578,603 639,379
        ماکیان مهر گنبد 1393/07/20 41,800 5,860 506,337 381,997 289,701
        ماکیان مهر گنبد 1394/03/04 41,800 5,200     103,190
        ماهان سبز گلستان 1393/08/19 31,425 4,000 477,513 378,253 283,810
        مرغ سپید گرگان 1393/10/25 22,730 2,700 455,524 454,130 372,575
        مینوجوجه 1393/09/04 22,900 3,300 416,444 301,975 243,686
        نیکو دشت گلستان 1394/01/15 51,520 6,500   508,743 987,467
        واحد مرغ مادر یمرلی 1393/07/05 25,440 3,200 273,446 199,721 152,912
          جمع مرغ: 1,579,069     6,026,678 7,053,361 6,941,171
   
آمیخته: کاب
      حذفی   مرغ مادرجشن تیرگان 1393/05/18 23,000 3,000 143,030    
          جمع مرغ: 23,000     143,030 0 0
   
آمیخته: هوبارد
        مزرعه نمونه ارتش 1393/11/18 20,000 3,120 358,800 402,960 397,440
        مزرعه نمونه ارتش 1394/01/28 20,800 3,120   110,032 315,744
          جمع مرغ: 101,600     358,800 512,992 713,184
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        شاهدآبکنار 1394/03/03 5,000       14,107
        شاهدآبکنار 1394/02/27 31,615 5,120     167,244
        مرغ مادر هامون کپورچال 1393/12/27 21,135 2,840 111,804 320,829 422,911
        مرغ مادر هامون کپورچال 1394/01/02 4,865 1,000 18,873 67,884 97,051
          جمع مرغ: 114,615     130,677 388,713 701,313
   
آمیخته: راس
        بهار پرورش بیشه سرا 1393/10/20 27,460 3,300 552,422 546,527 422,738
        پرناز صومعه سرا 1393/10/06 31,010 4,090 624,790 576,290 413,673
        تابان طیور گیلان 1394/02/08 23,500 2,750   33,151 277,456
        تعاونی میرزا کوچک خان 1394/02/10 40,000 5,000   28,213 447,734
        خزر مرغ طالش 1393/03/26 38,080 5,460 58,389    
        درنا جلگه شمال 1393/11/08 33,685 5,340 668,354 679,717 639,430
        زرین پای مازران 1393/09/10 42,030 6,300 814,597 573,569 474,322
        زرین پای مازران 1393/11/25 52,630 9,010 831,203 1,054,740 1,051,512
        زرین جوجه سرارودگیل 1393/04/23 18,900 2,500 96,214 23,184  
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1393/10/15 17,000 2,200 343,298 337,042 244,766
        سفید رود 1393/06/29 32,810 4,290 328,013 243,494 183,123
        سفید رود 1393/07/02 44,535 5,030 464,352 341,434 259,490
        قطره طلای رضوانشهر 1394/02/19 30,440 3,900     246,909
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1393/10/02 40,300 5,240 809,492 716,803 525,243
        کاشانک 2 1394/02/16 35,800 4,500     328,262
        کوه مرغ شمال 1393/07/24 53,340 6,000 662,483 510,357 382,768
        کیشکای دیلمان 1393/11/05 38,240 5,500 760,492 769,873 703,030
        کیشکای دیلمان 1393/08/07 30,020 5,040 402,768 329,120 239,360
        گسگرمرغ گیلان 1394/01/19 61,420 17,190   519,859 1,101,875
        گلچین طیور گیلان 1393/06/24 39,955 5,000 378,000 284,266 210,749
        گیل پردسر 1393/04/14 49,600 6,600 220,555    
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1393/04/19 40,153 5,250 194,555 24,627  
        مجتمع طیور دیلمان مرغ 1394/02/10 40,500 7,000   28,566 453,330
        مرغ سلامت 1393/05/11 36,640 4,800 229,220 151,690  
        مرغ سلامت 1393/08/29 16,200 3,050 278,456 207,414 163,696
        مرغ سلامت 1393/09/04 22,810 2,000 414,808 300,788 242,729
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/11/20 38,950 15,096 674,874 783,570 775,209
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/12/03 21,640 2,980 288,678 431,025 435,008
        مرغ مادر پیمان جوجه 1393/11/14 15,610 1,944 299,192 315,468 309,245
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/02/28 3,635       17,947
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/03/03 22,540 3,690     63,593
        نوید مرغ گیلان 1393/08/20 74,265 12,280 1,143,285 899,597 678,683
        نوید مرغ گیلان 1393/06/09 59,760 12,620 480,152 370,193 238,243
        نوید مرغ گیلان 1393/09/10 5,350   103,690 73,010 60,376
        نوید مرغ گیلان 1393/04/22 32,700 5,095 97,271 21,059  
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/04/04 56,300 6,130 164,021    
        واحد مصطفی نوید 1393/10/03 33,060 5,395 664,572 594,617 433,417
          جمع مرغ: 3,136,001     13,048,196 11,769,263 12,023,916
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1393/12/19 16,000 2,000 129,781 282,134 322,122
        نوید مرغ گیلان 1394/01/25 19,700 2,300   125,056 317,170
          جمع مرغ: 87,400     129,781 407,190 639,292
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1393/11/21 25,100 2,750 427,202 504,560 499,942
        مرغ مادر ساران 57 1393/09/22 35,005 4,100 697,766 552,846 429,395
          جمع مرغ: 180,315     1,124,968 1,057,406 929,337
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        دامداران شمال 1394/02/16 44,435 6,670     407,439
        رخشان جوجه محمودآباد 1394/03/10 21,500 2,700     7,582
        زرپا نوشهر 1393/12/13 23,900 3,600 244,433 465,413 483,369
        فدایی جویباری 1394/01/12 41,600 5,550 14,671 452,885 823,486
        میرامین 1393/06/23 54,080 8,112 505,828 381,443 281,937
        واحد محمود شهسوار میستانی 1394/01/09 28,315 3,700 39,943 334,306 561,808
          جمع مرغ: 509,620     804,875 1,634,047 2,565,621
   
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینخان شیخی 1393/06/10 25,080 3,500 203,047 156,900 103,831
        آببندان سر ساری 1394/01/12 34,500 4,500 12,167 375,590 682,939
        آلاشت جوجه 1393/07/15 32,780 4,480 384,509 281,973 217,134
        آمل جوجه 1394/02/04 28,970 4,500   81,734 377,576
        آمل جوجه 1393/05/30 38,385 5,500 284,867 214,239 94,171
        آمل جوجه 1393/08/11 26,780 4,500 367,511 305,095 220,096
        بهار سواد کوه 1393/07/27 44,050 5,570 557,233 435,655 324,208
        پارسیان جوجه آمل 1393/04/26 29,560 4,020 155,919 49,858  
        پیمان جوجه نور 1394/01/05 15,600 2,000 44,013 203,320 310,481
        پیوند بند پی 1393/05/14 31,370 3,800 202,023 144,302  
        تاج طلای شمال 1393/04/08 22,400 3,095 78,997    
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1393/11/15 37,380 4,800 704,986 754,851 741,095
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1393/11/07 16,500 2,100 327,635 332,695 309,925
        تعاونی 214(آیدا) 1393/09/10 31,700 3,800 614,388 432,599 357,745
        تعاونی 260 سواد کوه 1393/03/19 17,890 4,000 8,229    
        تعاونی 262 شهبال محمد نژاد 1393/06/17 56,340 8,500 490,684 376,652 272,987
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1393/10/16 14,000 1,600 282,502 277,778 204,363
        تعاونی 317قائم شهر 1393/06/05 16,300 2,200 126,967 96,974 54,985
        تعاونی 319 ساری بهتا جوجه 1394/01/04 21,200 2,700 67,289 282,808 422,261
        تک جوجه آمل 1394/02/28 51,380 6,600     253,680
        تلاونگ شمال 1394/02/07 2,500     4,408 30,284
        تلاونگ شمال 1394/01/24 24,000 3,300   160,816 393,760
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1394/01/08 30,200 3,500 53,253 365,822 599,672
        تیزبال ساحل 1393/05/06 51,000 6,500 303,416 172,040  
        تیکا طبرستان 1393/12/07 18,200 2,400 220,462 361,392 366,972
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1393/07/07 21,200 2,700 232,423 169,035 130,026
        حدیث سواد کوه 1394/02/09 52,000 5,700   55,016 598,000
        حدیث سواد کوه 1393/04/22 52,000 6,370 261,526 55,813  
        حنا جوجه طبرستان 1394/02/13 30,700 4,500     313,979
        خنارجوجه 1394/01/05 32,050 3,500 90,424 417,718 637,881
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/11/14 21,290 2,700 408,058 430,257 421,770
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/03/20 29,470 4,000 18,075    
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/01/19 32,000 4,000   270,848 574,080
        زربال گستر کوثر 1393/10/18 54,274 6,680 1,093,513 1,078,533 813,893
        زرپا 1393/12/13 17,820 2,200 182,251 347,016 360,404
        زرپر 1393/12/07 27,150 3,285 328,877 539,109 547,434
        زید ساری 1393/05/15 51,715 7,440 336,217 241,061 7,930
        ساحل جوجه جلالی 1393/04/26 15,600 2,000 82,285 26,312  
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/11/12 28,850 3,600 570,653 583,924 570,653
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/04/23 18,624 2,500 94,809 22,845  
        سپید قوی مازند 1393/08/06 37,255 4,200 496,981 404,440 294,761
        سروبالان 1393/08/17 18,500 2,500 273,738 219,842 163,108
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/06/30 5,000 2,000 50,523 37,413 28,214
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/07/02 12,900   134,504 98,900 75,164
        صدف کریم محمدیان 1393/09/02 24,930 3,430 443,421 324,921 259,936
        فدایی جویباری 1393/04/05 32,029 4,000 98,222    
        فرازماکیان 1394/02/08 22,760 2,650   32,107 268,720
        قطره طلا 1393/08/29 32,040 4,000 550,724 410,219 323,753
        قطره طلا 1393/05/21 99,000 12,600 680,064 497,904 106,260
        قطره طلا 1393/12/09 70,000 8,470 805,000 1,387,820 1,413,580
        کامیارجوجه 1393/07/22 18,539 2,500 227,411 173,401 130,762
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1393/12/23 36,320 5,000 243,369 595,891 728,991
        کیمیاجوحه آمل 1393/10/23 33,200 3,960 666,369 662,295 530,957
        گوهربال 1394/02/12 21,500 2,500     227,470
        ماه جوجه تنکابن 1393/07/19 21,030 2,450 253,131 189,928 144,462
        ماهان (مازندران) 1393/10/04 98,140 11,550 1,974,316 1,784,708 1,294,140
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1393/12/17 36,175 4,300 318,943 660,074 729,409
        مرغ مادر ذبیحی 1393/04/12 30,520 3,500 126,353    
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1394/02/05 50,010 5,905   123,458 636,461
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/01/19 32,570 3,800   275,673 584,307
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/06/11 23,530 3,560 191,941 148,647 101,022
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1393/06/27 20,300 2,600 198,588 148,163 110,811
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1393/11/27 18,500 3,000 280,830 370,185 370,185
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/05/06 5,000   29,746 16,867  
        مرغ مادرطیور بهشت 1394/01/05 1,300   3,668 16,943 25,874
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/12/26 53,775 5,780 303,435 832,797 1,076,863
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/04/28 49,860 5,860 269,110 99,388  
        مروارید 2 تلو باغ 1393/05/06 39,040 4,714 232,262 131,695  
        مهر جوجه 1394/02/22 37,570 4,200     264,994
        ناوک هامون شمال 1394/01/16 38,260 4,700   364,312 721,584
        نگین واحد احمد محمدیان 1393/04/26 22,974 3,200 121,181 38,749  
        نور جوجه 1393/04/31 33,040 5,000 184,408 81,058  
        نوشهر ماکیان 1393/11/23 28,000 3,600 459,386 561,998 558,562
        نیما مرغ 1394/02/06 30,200 3,600   63,903 375,084
        واحد ابراهیم پهلوان 1393/12/10 15,000 2,200 167,900 297,160 303,140
        واحد الماس طالعی 1393/04/25 30,000 3,925 156,400 46,000  
        واحد باقریان افراکتی 1393/08/11 20,910 2,600 286,954 238,220 171,852
        واحد صفایی جوان 1394/02/19 38,000 4,000     308,231
        واحد علی شاکری و شریک 1393/12/21 39,640 5,040 293,574 674,672 796,844
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1393/04/31 16,400 2,100 91,534 40,235  
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1393/05/04 19,000 2,610 110,706 58,267  
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1393/06/30 15,500 2,000 156,622 115,981 87,462
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1393/05/09 29,760 3,600 182,528 114,080  
        وجین کا تعاونی 840 1393/06/01 25,700 3,300 193,881 146,593 70,932
          جمع مرغ: 6,380,039     20,446,931 22,589,895 24,598,110
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس تیهو پارسیان 1394/03/06 30,330 3,350     53,481
          جمع مرغ: 30,330     0 0 53,481
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1394/01/19 28,000 3,700   236,992 502,320
        سپیدمرغ زرند 1394/01/04 22,525 3,000 71,494 300,483 448,653
        کشت وصنعت تفرش 1393/06/27 34,520 4,500 337,698 251,951 188,433
        مرغ پرور 1393/07/20 37,440 6,030 453,523 342,151 259,484
        مرغ مادر کاشانک 1394/01/06 33,790 4,250 83,416 430,034 671,993
        مروارید(توکلیان) 1393/05/08 39,290 5,700 238,569 144,587  
          جمع مرغ: 519,405     1,184,700 1,706,198 2,070,883
   
آمیخته: کاب
        کشت و صنعت احنام 1393/06/22 48,945 5,000 452,547 342,224 252,165
        مرغ مادر بیتا (میرزایی) تعاونی 104 اراک 1393/11/21 31,820 4,200 541,577 639,646 633,791
          جمع مرغ: 242,295     994,124 981,870 885,956
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1394/01/23 23,000 2,600   162,227 384,406
          جمع مرغ: 46,000     0 162,227 384,406
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1394/01/09 37,225 4,900 52,512 439,502 738,593
        وحدت غرب 1393/03/17 21,270 2,700 3,261    
          جمع مرغ: 132,945     55,773 439,502 738,593
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1393/12/24 30,150 3,400 191,392 485,415 604,689
        واحد آیت الهی 1393/05/13 36,585 5,300 233,363 162,681  
        یزد جوجه 1393/08/24 32,600 4,300 527,859 404,892 311,917
          جمع مرغ: 261,420     952,614 1,052,988 916,606
          جمع مرغ: