دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1394/4/1 الی 1394/6/31
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس خرداد1394 تیر1394 امرداد1394 شهریور1394
          جمع کل مرغ: 36,181,586   جمع تولیدات:  112,075,752  108,045,762  104,983,037  102,174,491
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1392/12/15 31,300 3,700 152,619 4,799    
        الماس جوجه 1393/05/13 16,800 2,200 344,153 246,266 200,928 142,710
        پردیس جوجه ملکان 1393/08/15 29,500 4,000 249,688 548,680 614,721 604,770
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1393/08/08 24,740 2,800 278,061 506,428 516,291 485,943
        تبریز جوجه 1393/07/17 20,530 2,800 362,956 426,860 421,822 317,311
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1393/10/06 16,800 2,000   23,699 209,429 344,926
        جوجه طلایی تبریز 1392/12/10 48,035 6,430 198,865      
        زلال آوا 1393/08/01 26,000 3,500 348,036 535,011 539,795 474,413
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1393/01/16 18,700 2,620 126,736 90,034    
        سپید پر ملکان 1392/11/17 21,790 2,780 13,365      
        سپید مرغ شبستر 1393/08/05 26,000 3,200 316,143 533,416 541,389 495,144
      حذفی   شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1393/01/30 27,030 3,260 206,400 74,963    
        کوهسار سهند(علی یاری) 1393/10/08 27,500 3,140   19,397 325,948 563,768
        کیمیا پرور ارس باران 1393/08/25 28,040 2,950 138,443 435,535 579,998 579,139
      حذفی   کیمیا پرور ارس باران 1393/05/19 27,580 3,100 567,523 189,051    
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1392/12/06 38,190 5,200 134,683      
      حذفی   مرغ خوشخوان شبستر 1393/02/08 19,000 2,500 155,572 20,747    
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1393/03/10 30,000 3,730 346,840 249,320 190,440 115,000
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1393/03/08 16,960 2,200 192,440 138,868 105,582 59,812
        میشاب مرند 1393/03/27 51,990 6,160 677,603 522,950 387,430 285,391
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1393/03/21 36,620 4,700 460,436 344,765 259,416 187,544
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1393/07/28 24,000 2,850 343,344 494,960 497,168 423,568
        واحد اکبر حاجی زاده 1393/10/08 33,890 4,000   23,904 401,686 694,768
      حذفی   یاران نوین خاصبان 1393/01/17 41,940 6,000 286,814 71,690    
          جمع مرغ: 1,998,405     5,900,720 5,501,343 5,792,043 5,774,207
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1392/12/13 31,330 3,862 144,118      
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1393/06/01 14,280 1,840 296,690 263,408 191,590 151,301
          جمع مرغ: 88,450     440,808 263,408 191,590 151,301
          جمع مرغ:            
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1393/09/24 19,000 2,300   107,211 306,774 393,591
        آرمان ماکیان 1393/01/09 39,285 5,150 246,971 144,569    
        آناش 1393/06/29 16,200 2,000 333,850 335,836 289,138 213,624
        آیدین صبا 1393/10/03 22,520 2,210   55,595 301,454 463,403
        اباذر حسینی (طلا جوجه) 1393/06/22 26,550 3,300 549,992 547,550 436,818 335,857
        احسان مرغ مهاباد 1393/11/18 23,000 3,000       194,672
        اروم چکاوک 1393/04/04 22,550 2,740 307,732 246,186 179,107 134,849
        اروم خوش پز 1393/06/19 34,540 3,630 717,097 710,741 547,620 428,987
        اروم فراز 1392/12/19 18,570 2,530 95,103 14,237    
        اروم گهر دانه 1393/10/14 22,580 3,000     215,006 440,746
        اقلیم 1393/02/25 29,885 4,350 294,189 219,037 160,383 41,241
      حذفی   امین مرغ ارومیه 1393/02/25 13,100 1,800 128,956 40,996    
        بهپرورارومیه 1 1393/04/14 26,760 2,600 397,600 322,101 231,831 176,437
        بهپرورارومیه 2 1392/11/17 20,000 2,200 12,267      
        بهپرورارومیه 3 1393/03/24 18,700 2,000 239,422 182,076 135,912 99,209
        بهپرورارومیه انفاق 1393/09/27 28,000 3,100   128,371 426,328 578,741
        بهپرورارومیه دیدان 1393/10/23 24,000 2,650     152,352 402,224
        بهپروران خوی 1393/05/30 16,800 2,000 348,533 303,195 222,824 174,395
        پرگل ارومیه 1393/03/22 29,370 3,500 371,531 279,662 209,859 152,216
        تابان مرغ بوکان 1392/11/16 25,480 3,900 11,721      
        تعاونی 175 پلیکان 1393/05/05 26,260 3,580 505,331 360,374 289,508 210,185
        تعاونی 80 قزل قانات 1393/03/04 28,100 3,500 306,777 223,189 168,038 81,865
        سپیدبالان 1393/12/09 20,800 2,600       22,006
        طیوران سیستم 1392/11/17 31,850 4,400 19,535      
        طیوران سیستم 1393/06/25 30,511 3,600 630,643 630,643 520,233 392,982
        کیمیا جوجه ارومیه 1393/02/15 30,250 3,700 265,313 203,159 139,150  
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/04/19 37,440 4,430 593,598 465,005 344,448 260,633
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/09/01 31,500 4,200 88,872 431,319 648,669 653,499
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1393/01/14 30,680 4,000 202,283 136,424    
        گلدشت سیمین 1393/07/26 30,130 4,110 449,519 622,305 623,228 519,742
        مرغ پرور ارومیه 1393/04/15 26,500 3,200 399,019 321,003 232,423 177,974
          جمع مرغ: 2,444,054     7,515,854 7,030,784 6,781,103 6,549,078
   
آمیخته: کاب
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1393/05/11 24,370 3,420 498,481 345,648 284,366 204,026
          جمع مرغ: 97,480     498,481 345,648 284,366 204,026
   
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1393/08/08 15,352 2,356 172,547 314,255 320,376 301,545
          جمع مرغ: 61,408     172,547 314,255 320,376 301,545
          جمع مرغ:            
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1392/12/18 39,365 5,000 199,187 24,144    
        آرتا جوجه سبلان 1393/11/02 93,740 12,285     297,531 1,312,297
        آرتا جوجه سبلان 1392/12/01 23,930 5,480 66,047      
        آرتا جوجه سبلان 1393/03/25 123,383 21,670 1,589,172 1,214,581 904,316 662,156
        آرتا جوجه سبلان 1393/04/01 7,000 1,740 93,917 74,167 54,311 40,572
        آرتا جوجه سبلان 1393/06/05 112,266 16,145 2,339,398 2,160,371 1,540,664 1,237,695
        اردبیل جوجه 1393/02/10 54,240 7,265 450,770 344,316 207,920  
        اردبیل جوجه 1393/08/10 53,650 7,450 548,696 1,080,118 1,121,249 1,075,182
        الماس جوجه خلخال 1393/05/01 7,720   142,404 103,577 81,796 59,897
        الماس جوجه خلخال 1393/04/29 5,280 1,550 94,237 69,626 54,243 39,994
        تعاونی 256 اردبیل 1393/09/11 117,910 15,925   1,205,905 2,373,843 2,464,240
        سامیان جوجه-خیردوست 1392/12/28 38,865 4,700 220,495 83,430    
        ساوالان 1393/02/22 30,690 4,000 292,229 219,290 159,056 28,235
        کیمیا جوجه 1393/07/12 38,700 4,910 743,530 807,618 792,189 559,576
        کیمیا جوجه 1393/09/15 33,296 4,300   293,560 629,494 694,333
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1393/10/15 34,900 4,200     320,010 670,522
        نمین جوجه 1393/01/31 21,030 2,800 161,874 120,600 48,369  
        همای سبلان 1393/11/26 30,660 3,650       173,004
        واحد مرغ مادر بهساز 1393/10/29 34,520 3,820     146,089 515,016
          جمع مرغ: 2,731,554     6,941,956 7,801,303 8,731,080 9,532,719
          جمع مرغ:            
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: راس
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/06/02 3,000   62,376 55,936 40,480 32,108
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/05/26 44,100 5,660 912,194 760,725 571,389 438,854
        صفاهان 1393/03/13 35,182 5,000 420,777 298,859 229,809 151,048
        صفاهان 1393/07/14 39,030 5,500 725,931 813,306 800,141 579,907
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/02/18 36,000 5,420 327,336 248,400 177,744 11,040
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/11/09 46,060 6,350     32,488 545,934
        مرغ مادر درخشان 1393/12/04 28,240 3,300       79,674
          جمع مرغ: 749,608     2,448,614 2,177,226 1,852,051 1,838,565
          جمع مرغ:            
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
      حذفی   ایران جوجه 1392/12/09 26,000 4,013 60,320      
          جمع مرغ: 26,000     60,320 0 0 0
   
آمیخته: راس
        ایران جوجه 1393/04/29 14,500 1,850 258,796 191,207 148,963 109,833
      حذفی   ایران جوجه 1393/01/10 25,060 3,300 91,419      
        ایران جوجه 1393/10/09 24,000 3,300   8,464 277,104 491,648
        پاییزان جوجه 1393/08/20 22,910 3,000 153,512 390,983 475,641 471,426
        تعاونی 470 ایثارگران 1393/03/03 22,950 2,900 248,089 180,877 135,833 63,342
        تعاونی 566 ولیمه 1393/11/25 44,400 5,750       266,193
        تولیمرغ 1393/05/18 52,480 7,520 1,079,093 821,591 647,778 477,183
        جوجه داران 1393/04/10 32,240 3,700 454,799 372,738 267,936 204,660
        دراج 1393/06/25 36,219 4,800 748,623 748,623 617,558 466,501
        دربال 1393/06/06 9,500 1,000 198,107 184,705 131,100 105,754
        دماوند جوجه 1393/02/01 25,900 3,350 200,949 150,117 63,541  
        فدک 1392/11/20 22,600 2,700 24,257      
        کوثر (مزینی) 1393/11/21 31,240 3,800       231,363
        کوثر هومند 1392/12/14 27,050 3,685 130,237      
        مرغ مادر فتحی 1393/07/07 42,710 5,300 874,274 891,301 838,910 592,673
        مرغ مادر کوشا 1393/04/19 39,100 5,600 619,917 485,622 359,720 272,188
        مرغدشت 1392/11/26 12,430 2,435 24,777      
        مرغدشت 1392/12/01 21,500 2,000 59,340      
        مینا طیور 1393/02/29 26,590 3,300 273,167 201,410 149,223 53,003
        نیکان نوین پرور 1393/09/20 19,700 2,700   138,951 342,241 409,301
          جمع مرغ: 1,589,876     5,439,356 4,766,589 4,455,548 4,215,068
   
آمیخته: کاب
        فدک 1393/04/09 22,440 2,760 314,833 257,028 185,115 141,073
          جمع مرغ: 89,760     314,833 257,028 185,115 141,073
          جمع مرغ:            
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: راس
        سازندگی زاگرس 1393/09/20 23,400 3,000   165,048 406,520 486,174
        سازندگی زاگرس 1393/04/30 23,500 3,000 424,112 311,688 243,946 179,446
        گل جوجه شهرکرد 1393/11/13 18,500 2,500       189,206
          جمع مرغ: 182,700     424,112 476,736 650,466 854,826
          جمع مرغ:            
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1392/12/21 103,560 13,130 543,069 111,154    
        جنوب خراسان 1393/07/03 13,500 2,000 277,173 280,899 254,403 183,195
        جنوب خراسان 1393/06/31 40,595 7,180 835,337 842,806 740,724 541,536
        جنوب خراسان 1393/08/14 53,080 7,030 467,988 1,003,529 1,106,894 1,087,361
          جمع مرغ: 635,820     2,123,567 2,238,388 2,102,021 1,812,092
          جمع مرغ:            
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
      حذفی   اخلاقی(نگین فریمان) 1393/04/01 10,200 500 136,850 108,072 79,139 43,819
      حذفی   اخلاقی(نگین فریمان) 1393/03/29 10,800 2,750 142,416 110,952 81,806 44,410
        جاجرمی 1393/07/08 38,660 5,200 790,777 807,375 767,066 539,436
      حذفی   دیزباد 1393/04/05 74,710 11,020 1,025,270 823,653 597,978 309,398
        فریمان 1393/11/20 45,850 5,580       355,735
      حذفی   فریمان 1393/02/17 28,040 3,820 251,949 191,756 33,910  
        کوثر بیدخت گناباد 1393/06/15 33,220 4,000 691,730 681,542 500,205 402,405
        مرغداران طوس 1393/07/12 54,080 7,120 1,039,020 1,128,577 1,107,017 781,960
        مرغداران طوس 1393/10/29 30,000 5,470     126,960 447,580
          جمع مرغ: 1,076,650     4,078,012 3,851,927 3,294,081 2,924,743
          جمع مرغ:            
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1393/09/10 75,560 11,100   799,425 1,545,554 1,577,995
          جمع مرغ: 226,680     0 799,425 1,545,554 1,577,995
          جمع مرغ:            
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
      حذفی   صحرای جنوب 1393/03/31 44,300 7,000 590,962 464,618 340,992 19,256
        صحرای جنوب 1393/08/03 12,000 2,750 153,272 246,560 249,504 223,744
      حذفی   صحرای جنوب 1393/07/29 43,595 5,500 610,300 898,406 903,754 560,108
        صحرای جنوب 1393/11/11 45,560 6,600       512,064
          جمع مرغ: 445,140     1,354,534 1,609,584 1,494,250 1,315,172
          جمع مرغ:            
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/05/01 14,000 3,700 258,244 187,833 148,335 108,621
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/04/23 112,068 12,106 1,866,156 1,426,252 1,079,140 807,637
        مرغ مادر اجداد گوشتی 57 1393/06/15 31,200 4,000 649,667 640,099 469,789 377,936
        ناز مرغ ابهر 1393/03/01 17,720 3,585 187,750 137,484 102,705 43,473
        ناز مرغ ابهر 1393/02/31 14,374 1,100 150,755 110,642 82,430 33,060
          جمع مرغ: 757,448     3,112,572 2,502,310 1,882,399 1,370,727
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1393/02/16 42,485 6,553 377,182 287,935 204,551  
        ساکت 1393/05/11 27,000 4,050 552,276 382,950 315,054 226,044
        سبز دشت 1393/06/15 56,500 6,200 1,176,481 1,159,154 850,739 684,403
        سبز دشت 1393/07/26 60,000 9,000 895,160 1,239,240 1,241,080 1,035,000
        سبز دشت 1393/11/28 30,000 4,000       148,120
        سبز دشت 1393/10/13 48,350 6,500     477,440 958,587
        ققنوس جوجه ابهر 1393/10/06 19,340 3,050   27,282 241,092 397,076
        ققنوس جوجه ابهر 1393/09/26 8,590     42,411 133,425 177,682
          جمع مرغ: 911,945     3,001,099 3,138,972 3,463,381 3,626,912
          جمع مرغ:            
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        سپیدان ارگ 1393/09/23 62,800 7,820   376,507 1,033,227 1,301,886
        مام جوجه 1393/04/21 32,000 4,300 520,107 402,347 301,269 226,688
        مام جوجه 1393/10/16 32,400 4,200     285,660 612,554
          جمع مرغ: 381,200     520,107 778,854 1,620,156 2,141,128
   
آمیخته: کاب
        سمنان جوجه 1393/05/25 30,600 3,980 632,482 521,750 394,128 301,226
          جمع مرغ: 122,400     632,482 521,750 394,128 301,226
          جمع مرغ:            
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1393/08/03 43,960 5,600 561,487 903,231 914,017 819,649
          جمع مرغ: 175,840     561,487 903,231 914,017 819,649
          جمع مرغ:            
 
استان: فارس
   
آمیخته: راس
      حذفی   فاروق ماکیان 1393/03/31 21,000 2,700 280,140 85,848    
        فاروق ماکیان 1393/08/19 33,505 4,300 236,322 582,071 696,122 688,929
          جمع مرغ: 176,020     516,462 667,919 696,122 688,929
   
آمیخته: کاب
      حذفی   تعاونی چیک شیراز 1393/03/27 33,270 5,570 433,619 234,842    
      حذفی   تعاونی چیک شیراز 1393/04/03 7,120   96,618 55,608    
        مجتمع طیور فارس 1392/11/22 35,700 5,100 49,266      
        مجتمع طیور فارس 1393/10/30 36,720 4,896     142,450 536,578
          جمع مرغ: 189,920     579,503 290,450 142,450 536,578
          جمع مرغ:            
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/12/15 46,800 7,020 228,197 7,176    
          جمع مرغ: 93,600     228,197 7,176 0 0
   
آمیخته: راس
      حذفی   آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1393/03/10 39,880 5,355 461,065 331,428 61,734  
        آسیا جوجه کشاورز 1393/02/23 29,795 3,900 286,906 214,723 156,245 31,980
        البرز 1393/09/13 68,274 8,466   650,105 1,332,663 1,425,835
        ایثارگران خوزنین 1393/09/09 32,470 4,045   364,942 664,661 677,606
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1393/05/28 25,250 3,390 523,062 445,629 331,027 256,691
        سیمرغ زیاران 1393/01/25 24,700 3,080 181,034 132,557 34,086  
        سیمرغ زیاران 1393/06/16 24,590 3,120 511,653 504,866 375,161 299,753
        شرکت تعاونی قاقازان 1393/10/09 17,500 2,200   6,172 202,055 358,493
        صالح جوجه 1393/06/01 27,744 3,410 576,428 511,765 372,232 293,957
        کوهین جوجه(حاجی) 1393/07/16 52,020 6,515 935,632 1,082,398 1,068,040 793,652
        مرغ مادر آبیک 1393/03/01 11,505   121,899 89,262 66,682 28,226
        مرغ مادر آبیک 1393/02/30 62,090 10,877 644,536 474,119 352,257 133,287
        مرغ مادر اجداد ارم 1393/10/13 45,750 5,800     451,766 907,040
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1393/09/22 29,580 4,000   187,773 495,740 613,666
      حذفی   واحد اکبرآقاجانی صبا 1393/03/06 46,000 5,985 512,072 133,338    
          جمع مرغ: 1,752,688     4,754,287 5,129,077 5,964,349 5,820,186
          جمع مرغ:            
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1393/01/24 46,020 5,800 334,474 244,152 56,451  
        یاسان قم 1392/11/29 32,305 4,285 79,255      
          جمع مرغ: 170,365     413,729 244,152 56,451 0
          جمع مرغ:            
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1393/10/15 20,246 2,600     185,643 388,980
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/09/19 27,390 3,000   202,850 484,237 569,493
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/01/06 27,560 2,800 168,189 88,743    
        واحد کاوه سرشیوی(مروارید بانه) 1393/01/16 12,400 1,700 84,039 59,702    
        واروک 1393/04/02 10,400 700 140,331 111,307 81,328 60,917
        واروک 1393/03/29 16,880 3,200 222,591 173,414 127,860 94,731
        واروک 1393/10/09 16,000 2,250   5,643 184,736 327,765
          جمع مرغ: 359,702     615,150 641,659 1,063,804 1,441,886
          جمع مرغ:            
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1393/08/21 44,860 5,160 284,771 751,824 930,666 923,787
        ماهان 1393/02/10 30,840 4,155 256,301 195,773 118,220  
        ماهان 1392/12/27 53,100 7,780 297,997 105,846    
        ماهان 1393/06/16 54,910 7,560 1,142,530 1,127,375 837,744 669,353
          جمع مرغ: 597,800     1,981,599 2,180,818 1,886,630 1,593,140
          جمع مرغ:            
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس طیور پارسیان 1393/11/29 18,050 3,800       82,753
        پردیس طیور پارسیان 1393/12/03 15,230         48,340
          جمع مرغ: 33,280     0 0 0 131,093
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1393/08/24 34,670 5,000 183,405 549,151 717,670 715,543
        تعاونی 668 مویدی 1393/04/15 34,140 4,800 514,057 413,549 299,430 229,284
        طیور بهاران 1393/03/20 36,202 5,469 452,405 336,944 254,235 183,182
        طیور بهاران 1393/07/30 36,930 5,540 505,669 760,486 766,150 666,488
        طیور زاگرس 1392/11/24 38,500 6,000 64,937      
          جمع مرغ: 606,268     1,720,473 2,060,130 2,037,485 1,794,497
          جمع مرغ:            
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر عرفان 1393/12/06 15,200 1,800       32,163
          جمع مرغ: 15,200     0 0 0 32,163
   
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1393/07/28 46,570 6,600 666,231 960,429 964,713 821,899
        پردیس ماکیان 1393/05/06 27,314 4,050 531,057 376,933 304,060 220,296
        پرماه گلستان 1393/02/18 20,885 2,900 189,901 144,106 103,116 6,405
        پیگیر 1393/12/05 77,730 9,960       191,889
        پیگیر 1393/05/26 32,550 4,710 673,285 561,487 421,739 323,915
        حمید ابراهیمی دونچالی 1393/01/30 16,700 2,050 127,521 94,745 35,849  
        زرپر سیاوش 1392/11/22 31,900 4,200 44,022      
        زرپر سیاوش 1393/06/18 26,960 3,900 560,139 554,352 422,068 332,777
        سیمین جوجه گلستان 1393/11/06 31,350 3,500     55,281 400,424
        فرآیند گلستان 1392/12/13 29,185 3,940 134,251      
        کاسپین سحر گلستان 1393/02/31 63,000 7,735 660,744 484,932 361,284 144,900
        گرگان جوجه 1392/12/01 26,815 3,400 74,009      
        لاله های گلستان 1393/12/11 31,000 2,815       10,933
        لاله های گلستان 1393/05/07 28,960 4,000 568,832 401,869 325,491 235,348
        ماکیان مهر گنبد 1392/12/05 21,490 2,830 72,493      
      حذفی   ماکیان مهر گنبد 1393/03/11 31,280 4,100 364,995 261,875 128,540  
        ماکیان مهر گنبد 1393/07/20 41,800 5,860 700,541 867,182 860,774 671,057
      حذفی   ماکیان مهر گنبد 1393/02/17 31,920 4,125 286,812 218,291 49,243  
        ماهان سبز گلستان 1393/08/19 31,425 4,000 221,650 545,935 652,906 646,160
        مرغ سپید گرگان 1393/10/25 22,730 2,700     128,257 366,998
        مرغ و ماهی گرگان 1393/01/21 43,375 6,535 307,269 222,138 33,254  
        مینوجوجه 1393/09/04 22,900 3,300 40,380 292,494 470,519 476,137
        نیلکوه رضایی 1393/02/25 31,500 5,300 310,086 230,874 169,050 43,470
        واحد رزاقی دولت آبادی 1393/01/26 18,660 2,215 137,910 101,286 28,612  
        واحد مرغ مادر یمرلی 1393/07/05 25,440 3,200 521,537 530,119 489,550 349,122
          جمع مرغ: 2,349,301     7,193,665 6,849,047 6,004,306 5,241,730
   
آمیخته: کاب
        آق جوجه 1393/02/02 3,945 1,080 30,851 23,108 10,283  
        آق جوجه 1393/01/19 27,675 3,000 192,654 138,339 12,731  
      حذفی   مرغ مادر تایماز 1393/01/19 21,420 3,060 149,112 107,072 9,853  
        مرغ مادرجشن تیرگان 1393/05/18 23,000 3,000 472,926 360,073 283,897 209,131
          جمع مرغ: 251,120     845,543 628,592 316,764 209,131
   
آمیخته: هوبارد
        عدل گستر 1393/02/15 41,000 6,300 359,597 275,356 188,600  
        مزرعه نمونه ارتش 1393/01/20 19,760 3,620 138,768 99,986 12,119  
        مزرعه نمونه ارتش 1393/11/18 20,000 3,120       169,280
          جمع مرغ: 202,280     498,365 375,342 200,719 169,280
          جمع مرغ:            
 
استان: گیلان
   
آمیخته: راس
        بهار پرورش بیشه سرا 1393/10/20 27,460 3,300     203,369 485,475
        بودیان گیلان 1393/01/10 79,890 13,560 507,142 306,245    
        پرناز صومعه سرا 1393/10/06 31,010 4,090   43,745 386,571 636,676
        خزر مرغ طالش 1393/03/26 38,080 5,460 493,390 378,946 281,436 206,698
        درنا جلگه شمال 1393/11/08 33,685 5,340     35,638 409,586
        زرین پای مازران 1393/11/25 52,630 9,010       315,534
        زرین پای مازران 1393/09/10 42,030 6,300   444,677 859,709 877,754
        زرین جوجه سرارودگیل 1393/04/23 18,900 2,500 314,723 240,534 181,994 136,206
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1393/10/15 17,000 2,200     155,879 326,615
        سفید رود 1393/07/02 44,535 5,030 915,046 925,971 830,370 600,926
        سفید رود 1393/06/29 32,810 4,290 676,149 680,173 585,593 432,654
        سیرنگ جوجه گیلان 1392/11/19 38,520 8,160 35,438      
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/12/07 40,995 10,855 150,862      
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/11/29 11,120   27,281      
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری زرین 1393/02/23 19,150 3,600 184,401 138,008 100,423 20,554
        شمیم جوجه 1393/02/08 16,000 2,100 131,008 99,605 56,427  
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1393/10/02 40,300 5,240   113,700 551,814 829,885
        کشت و صنعت شالیزار گیلان 1393/02/27 15,600 2,200 156,915 116,251 85,634 26,312
        کوه مرغ شمال 1393/07/24 53,340 6,000 828,512 1,103,320 1,101,684 898,850
        کیجی طلایی خزر 1393/01/19 34,000 4,225 236,685 169,955 15,640  
        کیجی طلایی خزر 1392/12/26 53,140 6,900 294,962 97,778    
        کیشکای دیلمان 1393/11/05 38,240 5,500     80,916 500,153
        کیشکای دیلمان 1393/08/07 30,020 5,040 346,612 614,971 626,018 583,669
        کیشکای دیلمان 1392/12/21 35,500 4,785 186,162 38,103    
        گلچین طیور گیلان 1393/06/24 39,955 5,000 826,456 825,230 673,295 511,557
        گیل پردسر 1393/04/14 49,600 6,600 736,957 597,019 429,701 327,029
        گیل جوجه جوگلوبندان 1393/03/12 49,330 10,870 580,910 416,016 319,198 204,226
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1393/04/19 40,153 5,250 636,611 498,700 369,408 279,518
        مرغ سلامت 1393/08/29 16,200 3,050 57,132 231,757 334,098 335,589
        مرغ سلامت 1393/05/11 36,640 4,800 749,459 519,677 427,540 306,751
        مرغ سلامت 1393/09/04 22,810 2,000 40,222 291,345 468,670 474,265
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/11/20 38,950 15,096       302,200
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/12/03 21,640 2,980       68,685
        مرغ مادر پیمان جوجه 1393/11/14 15,610 1,944       154,144
        مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان) 1392/11/20 22,000 1,700 23,613      
        نوید مرغ گیلان 1392/11/20 43,435 6,000 46,620      
        نوید مرغ گیلان 1392/12/14 55,275 7,455 266,131      
        نوید مرغ گیلان 1393/08/20 74,265 12,280 497,625 1,267,407 1,541,841 1,528,176
        نوید مرغ گیلان 1393/09/10 5,350     56,603 109,432 111,730
        نوید مرغ گیلان 1393/06/09 59,760 12,620 1,248,944 1,197,630 838,433 684,491
        نوید مرغ گیلان 1393/04/22 32,700 5,095 205,575 190,533 175,490 136,381
        هما جوجه 1393/01/30 25,080 1,570 191,510 142,287 53,838  
        هما جوجه 1393/02/02 28,200 4,580 220,524 165,177 73,508  
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/04/04 56,300 6,130 768,307 614,646 447,172 336,674
        واحد صفر علی نوید طالمی 1392/12/22 10,370 1,800 55,016 12,721    
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/01/31 21,600 4,270 166,262 123,869 49,680  
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/02/07 31,625 3,160 257,006 194,936 106,682  
        واحد مصطفی نوید 1392/12/11 26,080 3,400 111,970      
        واحد مصطفی نوید 1393/10/03 33,060 5,395   81,614 442,542 680,287
          جمع مرغ: 4,802,182     13,172,138 12,939,149 12,999,643 13,729,250
          جمع مرغ:            
 
استان: لرستان
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1393/01/06 25,200 2,800 153,787 81,144    
        پیامان خرم 1393/11/21 25,100 2,750       185,891
        مرغ مادر ساران 57 1393/09/22 35,005 4,100   222,212 586,660 726,214
          جمع مرغ: 180,515     153,787 303,356 586,660 912,105
          جمع مرغ:            
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        رنگی و شرکاء 1393/01/28 17,680 2,652 132,835 98,136 32,531  
        مرغ مادر مرزبان 1393/03/08 19,240 2,886 218,310 157,538 119,776 67,853
        میرامین 1393/06/23 54,080 8,112 1,119,455 1,116,138 900,540 688,258
      حذفی   میرامین نور 1393/04/01 24,960 3,744 334,880 264,460 193,656 22,364
      حذفی   میرامین نور 1393/03/29 24,960 3,744 329,139 256,423 189,064 22,763
          جمع مرغ: 546,000     2,134,619 1,892,695 1,435,567 801,238
   
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینخان شیخی 1393/06/10 25,080 3,500 524,155 507,619 353,795 289,958
        آفاق طیور 1393/03/11 31,100 4,075 362,895 260,369 199,331 123,985
        آلاشت جوجه 1393/07/15 32,780 4,480 599,632 682,566 672,514 493,579
        آمل جوجه 1393/08/11 26,780 4,500 264,443 530,939 559,684 542,027
        آمل جوجه 1393/05/30 38,385 5,500 796,334 692,746 509,114 398,463
        آمل جوجه 1393/02/17 26,460 4,200 237,752 180,951 129,019 4,057
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1393/01/04 7,200 900 43,056 20,976    
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1392/12/28 12,450 1,600 70,633 26,726    
        بهار سواد کوه 1393/07/27 44,050 5,570 643,688 909,133 911,835 768,643
        بهار سواد کوه 1393/01/20 42,930 5,875 301,483 217,226 26,330  
        پارسیان جوجه آمل 1393/04/26 29,560 4,020 509,911 382,999 294,161 218,468
        پریبال چلاو آمل 1393/01/23 25,180 4,040 181,464 132,043 27,027  
        پیوند بند پی 1393/05/14 31,370 3,800 643,106 466,096 377,590 271,769
        پیوند شرق مازندران 1393/01/12 31,495 3,700 203,794 130,389    
        تاج طلای شمال 1393/04/08 22,400 3,095 312,555 254,165 183,411 139,448
        تدارک ارمغان آسیا 1392/12/05 16,200 2,600 54,648      
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1393/11/15 37,380 4,800       355,932
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1393/11/07 16,500 2,100     23,276 205,689
        تعاونی 214(آیدا) 1392/11/24 22,000 2,600 37,107      
        تعاونی 214(آیدا) 1393/09/10 31,700 3,800   335,386 648,413 662,023
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/12/01 8,800 2,900 24,288      
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/11/28 12,000   27,600      
        تعاونی 260 سواد کوه 1393/03/19 17,890 4,000 222,194 164,588 124,538 89,427
        تعاونی 262 شهبال محمد نژاد 1393/06/17 56,340 8,500 1,171,422 1,157,599 870,791 691,104
        تعاونی 290 1392/12/12 27,000 3,500 120,060      
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1393/10/16 14,000 1,600     123,433 264,684
        تعاونی 317قائم شهر 1393/06/05 16,300 2,200 339,660 313,666 223,690 179,702
        تعاونی 440 پیمان 1393/02/28 16,920 2,600 172,009 127,126 93,917 31,133
        تیرنگ 1392/11/28 25,500 5,100 58,650      
        تیرنگ 1392/12/01 9,000   24,840      
        تیزبال ساحل 1393/05/06 51,000 6,500 991,576 703,800 567,732 411,332
        تیکا طبرستان 1393/12/07 18,200 2,400       32,093
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1393/07/07 21,200 2,700 433,964 442,416 416,410 294,185
        حدیث سواد کوه 1393/04/22 52,000 6,370 855,539 657,800 495,144 371,557
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/11/14 21,290 2,700       210,231
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/03/20 29,470 4,000 368,277 274,288 206,959 149,118
        زربال گستر کوثر 1393/10/18 54,274 6,680     440,235 992,816
        زربال گستر کوثر 1393/02/11 53,905 7,110 451,292 345,495 214,901  
        زرپر 1392/12/07 39,900 5,000 146,832      
        زرپر 1393/12/07 27,150 3,285       47,875
        زرین پرور نور 1392/11/23 30,135 3,600 46,207      
        زید ساری 1393/05/15 51,715 7,440 1,060,985 778,690 626,441 453,575
        ساحل جوجه جلالی 1393/04/26 15,600 2,000 269,100 202,124 155,241 115,294
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/04/23 18,624 2,500 310,127 237,021 179,337 134,217
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/11/12 28,850 3,600       305,233
        سپید قوی مازند 1393/08/06 37,255 4,200 441,571 763,753 776,319 716,911
        سروبالان 1393/08/17 18,500 2,500 143,535 332,741 384,936 379,830
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/06/30 5,000 2,000 102,963 103,730 90,237 66,317
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/07/02 12,900   265,052 268,217 240,525 174,064
        صدف کریم محمدیان 1393/09/02 24,930 3,430 61,543 333,712 512,993 517,579
      حذفی   طیور ملک بهشهر 1393/03/18 20,810 3,040 256,865 126,789    
        فدایی جویباری 1393/04/05 32,029 4,000 439,545 353,110 256,360 193,498
        قطره طلا 1393/05/21 99,000 12,600 2,040,192 1,609,080 1,244,760 932,052
        قطره طلا 1393/08/29 32,040 4,000 112,994 458,364 660,772 663,719
        قطره طلا 1393/12/09 70,000 8,470       74,060
        کامیارجوجه 1393/07/22 18,539 2,500 299,331 384,041 382,335 305,016
        کیمیاجوحه آمل 1393/10/23 33,200 3,960     210,754 556,409
        گهرباران 1393/01/11 28,600 3,875 183,307 114,019    
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1393/01/16 18,465 2,425 125,143 88,903    
        ماه جوجه تنکابن 1393/07/19 21,030 2,450 358,897 436,610 432,741 333,423
        ماهان (مازندران) 1393/10/04 98,140 11,550   207,664 1,283,606 2,017,955
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1392/12/17 32,325 3,930 161,581 14,869    
        مرغ مادر ذبیحی 1393/04/12 30,520 3,500 441,299 359,404 257,385 197,485
        مرغ مادر روح اله تبار 1393/01/11 26,000 3,310 166,643 103,653    
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/01/10 30,360 3,200 192,725 116,380    
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/06/11 23,530 3,560 491,400 481,298 333,734 274,563
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1393/06/27 20,300 2,600 418,965 420,210 354,221 264,577
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1393/11/27 18,500 3,000       97,865
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/04/28 49,860 5,860 879,962 653,665 506,877 374,614
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/05/06 5,000   97,213 69,000 55,660 40,327
        مرغک سهیل 1393/02/11 34,105 6,105 285,526 218,590 135,965  
        مروارید 2 تلو باغ 1393/05/06 39,040 4,714 759,042 538,752 434,593 314,871
        مهر جوجه 1393/02/06 32,300 4,000 260,510 197,116 104,006  
        نعاونی 251 قائم شهر 1392/11/21 15,650 1,800 19,197      
        نگین واحد احمد محمدیان 1393/04/26 22,974 3,200 396,301 297,666 228,622 169,794
        نور جوجه 1393/04/31 33,040 5,000 602,869 440,754 346,523 254,320
        نوشهر ماکیان 1393/11/23 28,000 3,600       187,619
        نوک طلای چمستان 1392/11/24 25,580 3,290 43,145      
        واحد ابراهیم پهلوان 1393/12/10 15,000 2,200       10,580
        واحد الماس طالعی 1393/04/25 30,000 3,925 511,520 386,400 295,320 219,880
        واحد باقریان افراکتی 1393/08/11 20,910 2,600 206,479 414,562 437,005 423,219
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1393/04/31 16,400 2,100 299,245 218,776 172,003 126,236
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1393/05/04 19,000 2,610 361,836 259,287 207,429 150,911
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1393/06/30 15,500 2,000 319,186 321,563 279,734 205,582
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1393/05/09 29,760 3,600 596,410 417,533 340,871 245,500
        وجین کا تعاونی 840 1393/06/01 25,700 3,300 533,961 474,062 344,808 272,300
          جمع مرغ: 7,453,397     25,757,231 23,119,215 20,965,363 20,008,693
          جمع مرغ:            
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        کشت وصنعت تفرش 1393/06/27 34,520 4,500 712,448 714,565 602,351 449,911
        مرغ پرور 1393/03/04 36,030 5,400 393,351 286,173 215,460 104,967
        مرغ پرور 1393/07/20 37,440 6,030 627,469 776,731 770,990 601,062
        مروارید(توکلیان) 1393/05/08 39,290 5,700 779,566 548,227 445,810 321,707
        میلاد جوجه نوین 1393/03/15 33,600 5,000 407,008 294,694 225,658 154,560
          جمع مرغ: 723,520     2,919,842 2,620,390 2,260,269 1,632,207
   
آمیخته: کاب
        کشت و صنعت احنام 1393/06/22 48,945 5,000 1,013,912 1,009,409 805,276 619,155
        مرغ مادر بیتا (میرزایی) تعاونی 104 اراک 1393/11/21 31,820 4,200       235,659
          جمع مرغ: 227,600     1,013,912 1,009,409 805,276 854,814
          جمع مرغ:            
 
استان: همدان
   
آمیخته: راس
      حذفی   راسبجیک 1393/04/09 16,290 2,300 228,548 186,585 134,382  
        وحدت غرب 1393/03/17 21,270 2,700 260,912 191,118 145,459 103,713
          جمع مرغ: 133,950     489,460 377,703 279,841 103,713
          جمع مرغ:            
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        واحد آیت الهی 1393/05/13 36,585 5,300 749,456 536,287 437,557 310,777
        یزد جوجه 1393/08/24 32,600 4,300 172,454 516,362 674,820 672,821
        یزد جوجه 1393/02/22 41,530 5,410 395,449 296,745 215,236 38,208
          جمع مرغ: 442,860     1,317,359 1,349,394 1,327,613 1,021,806
   
آمیخته: کاب
        شیرکوه یزد 1392/12/27 40,800 5,100 228,970 81,328    
          جمع مرغ: 81,600     228,970 81,328 0 0
          جمع مرغ: