دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1394/1/1 الی 1394/3/31
 
استان 
  - آمیخته 
 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1394 اردیبهشت1394 خرداد1394
          جمع کل مرغ: 27,576,501   جمع تولیدات:  113,084,689  113,651,125  112,184,752
                     
 
استان: آذربایجان شرقی
                   
 
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1392/12/15 31,300 3,700 281,241 214,050 152,619
        الماس جوجه 1393/05/13 16,800 2,200 317,621 350,336 344,153
        پردیس جوجه ملکان 1393/08/15 29,500 4,000     249,688
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1393/08/08 24,740 2,800     278,061
        تبریز جوجه 1393/07/17 20,530 2,800   152,045 362,956
        جوجه طلایی تبریز 1392/12/10 48,035 6,430 405,095 310,818 198,865
        زلال آوا 1393/08/01 26,000 3,500   64,185 348,036
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1393/01/16 18,700 2,620 227,953 166,019 126,736
        سپید پر ملکان 1392/11/17 21,790 2,780 153,024 110,257 13,365
        سپید مرغ شبستر 1393/08/05 26,000 3,200   27,508 316,143
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1393/01/30 27,030 3,260 358,507 280,589 206,400
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1393/07/28 24,000 2,850   84,640 343,344
        کیمیا پرور ارس باران 1393/08/25 28,040 2,950     138,443
        کیمیا پرور ارس باران 1393/05/19 27,580 3,100 470,680 572,597 567,523
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1392/12/06 38,190 5,200 312,700 237,746 134,683
        مرغ خوشخوان شبستر 1393/02/08 19,000 2,500 265,113 215,587 155,572
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1393/03/10 30,000 3,730 607,200 423,200 346,840
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1393/03/08 16,960 2,200 336,509 236,648 192,440
        میشاب مرند 1393/03/27 51,990 6,160 1,076,193 907,191 677,603
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1393/03/21 36,620 4,700 754,665 595,197 460,436
        یاران نوین خاصبان 1393/01/17 41,940 6,000 514,464 376,845 286,814
          جمع مرغ: 1,553,145     6,080,965 5,325,458 5,900,720
                     
 
آمیخته: کاب
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1392/12/13 31,330 3,862 274,785 210,412 144,118
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1393/06/01 14,280 1,840 186,773 293,625 296,690
          جمع مرغ: 136,830     461,558 504,037 440,808
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: آذربایجان غربی
                   
 
آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1393/01/09 39,285 5,150 449,971 324,074 246,971
        آناش 1393/06/29 16,200 2,000 51,419 226,789 333,850
        اباذر حسینی (طلا جوجه) 1393/06/22 26,550 3,300 149,813 428,676 549,992
        اروم چکاوک 1393/04/04 22,550 2,740 469,551 429,442 307,732
        اروم خوش پر 1393/06/19 34,540 3,630 231,441 589,459 717,097
        اروم فراز 1392/12/19 18,570 2,530 174,831 131,551 95,103
        اقلیم 1393/02/25 29,885 4,350 509,559 384,919 294,189
        امین مرغ ارومیه 1393/02/25 13,100 1,800 223,364 168,728 128,956
        بهپرورارومیه 1 1393/04/14 26,760 2,600 557,625 548,598 397,600
        بهپرورارومیه 2 1392/11/17 20,000 2,200 140,453 101,200 12,267
        بهپرورارومیه 3 1393/03/24 18,700 2,000 386,230 315,120 239,422
        بهپروران خوی 1393/05/30 16,800 2,000 230,037 345,957 348,533
        پرگل ارومیه 1393/03/22 29,370 3,500 605,708 483,215 371,531
        تابان مرغ بوکان 1392/11/16 25,480 3,900 177,374 127,366 11,721
        تعاونی 175 پلیکان 1393/05/05 26,260 3,580 538,348 547,206 505,331
        تعاونی 175 پلیکان 1392/11/07 31,600 3,800 200,597 121,133  
      حذفی   تعاونی 29 پیرانشهر 1392/10/11 42,560 5,680 37,966    
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/11/01 17,530 1,800 104,829 51,071  
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/10/26 11,470 1,450 65,074 24,622  
        تعاونی 80 قزل قانات 1393/03/04 28,100 3,500 535,136 383,471 306,777
        طیوران سیستم 1392/11/17 31,850 4,400 223,672 161,161 19,535
        طیوران سیستم 1393/06/25 30,511 3,600 139,882 464,560 630,643
        کیمیا جوجه ارومیه 1393/02/15 30,250 3,700 455,484 366,428 265,313
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/04/19 37,440 4,430 777,304 770,415 593,598
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/09/01 31,500 4,200     88,872
        گلدشت جوجه(عزیز حسینی) 1393/01/14 30,680 4,000 369,285 265,791 202,283
        گلدشت سیمین 1393/07/26 30,130 4,110   127,510 449,519
        مرغ پرور ارومیه 1393/04/15 26,500 3,200 551,801 543,674 399,019
          جمع مرغ: 1,993,663     8,356,754 8,432,136 7,515,854
                     
 
آمیخته: کاب
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1393/05/11 24,370 3,420 475,687 508,943 498,481
          جمع مرغ: 73,110     475,687 508,943 498,481
                     
 
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1393/08/08 15,352 2,356     172,547
          جمع مرغ: 15,352     0 0 172,547
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: اردبیل
                   
 
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1392/12/18 39,365 5,000 366,384 276,447 199,187
        آرتا جوجه سبلان 1393/03/25 123,383 21,670 2,550,245 2,103,763 1,589,172
        آرتا جوجه سبلان 1392/10/03 117,770 19,655 397,277    
        آرتا جوجه سبلان 1393/04/01 7,000 1,740 145,437 129,122 93,917
        آرتا جوجه سبلان 1392/12/01 23,930 5,480 188,600 141,633 66,047
        آرتا جوجه سبلان 1393/06/05 112,266 16,145 1,330,651 2,301,528 2,339,398
        اردبیل جوجه 1393/02/10 54,240 7,265 765,146 627,087 450,770
        اردبیل جوجه 1393/08/10 53,650 7,450     548,696
        الماس جوجه خلخال 1393/05/01 7,720   158,740 160,397 142,404
        الماس جوجه خلخال 1393/04/29 5,280 1,550 108,809 109,457 94,237
        سامیان جوجه-خیردوست 1392/12/28 38,865 4,700 403,445 296,774 220,495
        ساوالان 1393/02/22 30,690 4,000 504,932 388,228 292,229
        کیمیا جوجه 1393/07/12 38,700 4,910   354,853 743,530
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1392/11/08 38,000 4,835 243,555 151,493  
        نمین جوجه 1393/01/31 21,030 2,800 280,540 220,562 161,874
          جمع مرغ: 1,716,127     7,443,761 7,261,344 6,941,956
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: اصفهان
                   
 
آمیخته: راس
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/06/02 3,000   38,318 61,640 62,376
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/05/26 44,100 5,660 657,943 910,841 912,194
        صفاهان 1393/03/13 35,182 5,000 720,716 515,721 420,777
        صفاهان 1393/07/14 39,030 5,500   330,350 725,931
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/02/18 36,000 5,420 563,592 444,360 327,336
          جمع مرغ: 432,906     1,980,569 2,262,912 2,448,614
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: تهران
                   
 
آمیخته: آربوراکرز
        ایران جوجه 1392/12/09 26,000 4,013 217,672 166,643 103,653
          جمع مرغ: 78,000     217,672 166,643 103,653
                     
 
آمیخته: راس
        ایران جوجه 1393/01/10 25,060 3,300 289,727 208,265 159,081
        ایران جوجه 1393/04/29 14,500 1,850 298,816 300,595 258,796
        پاییزان جوجه 1393/08/20 22,910 3,000     153,512
        تعاونی 470 ایثارگران 1393/03/03 22,950 2,900 432,485 311,431 248,089
        تولیمرغ 1392/09/19 41,980 7,340 51,495    
        تولیمرغ 1393/05/18 52,480 7,520 911,717 1,090,359 1,079,093
        جوجه داران 1393/04/10 32,240 3,700 673,795 652,537 454,799
        دراج 1393/06/25 36,219 4,800 166,052 551,471 748,623
        دربال 1393/06/06 9,500 1,000 109,687 194,611 198,107
        دماوند جوجه 1393/02/01 25,900 3,350 347,492 274,419 200,949
        فدک 1392/11/20 22,600 2,700 162,870 118,515 24,257
        کوثر هومند 1392/12/14 27,050 3,685 240,149 183,327 130,237
        مرغ مادر فتحی 1393/07/07 42,710 5,300   480,032 874,274
        مرغ مادر کوشا 1393/04/19 39,100 5,600 811,768 804,574 619,917
        مرغدشت 1392/12/01 21,500 2,000 169,449 127,251 59,340
        مرغدشت 1392/11/26 12,430 2,435 94,153 69,757 24,777
        مینا طیور 1393/02/29 26,590 3,300 474,578 350,634 273,167
          جمع مرغ: 1,254,667     5,234,233 5,717,778 5,507,018
                     
 
آمیخته: کاب
        فدک 1393/04/09 22,440 2,760 468,981 449,713 314,833
          جمع مرغ: 67,320     468,981 449,713 314,833
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: چهارمحال و بختیاری
                   
 
آمیخته: راس
        سازندگی زاگرس 1393/04/30 23,500 3,000 483,928 487,531 424,112
          جمع مرغ: 70,500     483,928 487,531 424,112
                     
 
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1392/11/08 23,766 2,754 152,325 94,748  
          جمع مرغ: 47,532     152,325 94,748 0
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: خراسان جنوبی
                   
 
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1393/07/03 13,500 2,000 19,044 168,291 277,173
        جنوب خراسان 1392/12/21 103,560 13,130 997,214 746,322 543,069
        جنوب خراسان 1393/06/31 40,595 7,180 100,215 543,404 835,337
        جنوب خراسان 1393/08/14 53,080 7,030     467,988
          جمع مرغ: 526,045     1,116,473 1,458,017 2,123,567
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: خراسان رضوی
                   
 
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1393/04/01 10,200 500 211,922 188,149 136,850
        اخلاقی(نگین فریمان) 1393/03/29 10,800 2,750 223,892 192,758 142,416
        جاجرمی 1393/07/08 38,660 5,200   409,023 790,777
        دیزباد 1393/04/05 74,710 11,020 1,556,807 1,437,670 1,025,270
        فریمان 1393/02/17 28,040 3,820 433,386 343,957 251,949
        کوثر بیدخت گناباد 1393/06/15 33,220 4,000 269,459 607,684 691,730
        مرغداران طوس 1393/07/12 54,080 7,120   495,877 1,039,020
          جمع مرغ: 656,390     2,695,466 3,675,118 4,078,012
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: خوزستان
                   
 
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1393/03/31 44,300 7,000 919,727 808,327 590,962
        صحرای جنوب 1392/10/21 57,900 6,800 310,730 79,902  
        صحرای جنوب 1393/07/29 43,595 5,500   138,370 610,300
        صحرای جنوب 1393/08/03 12,000 2,750   21,160 153,272
          جمع مرغ: 359,890     1,230,457 1,047,759 1,354,534
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: زنجان
                   
 
آمیخته: راس
        تک پروران- درسا جوجه 1392/10/04 9,000 300 31,740    
        تک پروران- درسا جوجه 1392/09/28 9,400 2,150 24,503    
        طیور پاییزان ابهر 1392/09/14 50,700 6,250 23,322    
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/05/01 14,000 3,700 287,868 290,873 258,244
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/04/23 112,068 12,106 2,319,807 2,312,934 1,866,156
        مرغ مادر اجداد گوشتی 57 1393/06/15 31,200 4,000 253,074 570,731 649,667
        ناز مرغ ابهر 1393/02/31 14,374 1,100 262,277 191,749 150,755
        ناز مرغ ابهر 1393/03/01 17,720 3,585 326,864 237,743 187,750
          جمع مرغ: 637,186     3,529,455 3,604,030 3,112,572
                     
 
آمیخته: کاب
        ساکت 1393/05/11 27,000 4,050 527,022 563,868 552,276
        ساکت 1393/02/16 42,485 6,553 648,180 517,892 377,182
        سبز دشت 1393/06/15 56,500 6,200 458,290 1,033,536 1,176,481
        سبز دشت 1393/07/26 60,000 9,000   253,920 895,160
        سبزدشت ابهر 1392/09/13 30,120 3,360 9,237    
        ققنوس مرغ ابهر 1392/10/10 34,680 5,100 154,210    
          جمع مرغ: 562,755     1,796,939 2,369,216 3,001,099
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: سمنان
                   
 
آمیخته: راس
        مام جوجه 1393/04/21 32,000 4,300 663,381 659,456 520,107
          جمع مرغ: 96,000     663,381 659,456 520,107
                     
 
آمیخته: کاب
        سمنان جوجه 1393/05/25 30,600 3,980 465,915 632,482 632,482
          جمع مرغ: 91,800     465,915 632,482 632,482
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: سیستان و بلوچستان
                   
 
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1393/08/03 43,960 5,600   77,516 561,487
          جمع مرغ: 87,920     0 77,516 561,487
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: فارس
                   
 
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1393/03/31 21,000 2,700 435,988 383,180 280,140
        فاروق ماکیان 1393/08/19 33,505 4,300     236,322
          جمع مرغ: 96,505     435,988 383,180 516,462
                     
 
آمیخته: کاب
        تعاونی چیک شیراز 1393/03/27 33,270 5,570 688,690 580,540 433,619
        تعاونی چیک شیراز 1393/04/03 7,120   148,149 134,175 96,618
        مجتمع طیور فارس 1392/10/04 4,260   15,024    
        مجتمع طیور فارس 1392/09/26 23,460 2,550 53,958    
        مجتمع طیور فارس 1392/11/22 35,700 5,100 261,657 191,590 49,266
          جمع مرغ: 255,990     1,167,478 906,305 579,503
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: قزوین
                   
 
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/12/15 46,800 7,020 420,514 320,049 228,197
          جمع مرغ: 140,400     420,514 320,049 228,197
                     
 
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1392/11/09 22,950 4,500 148,502 95,013  
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1393/03/10 39,880 5,355 807,171 562,574 461,065
        آسیا جوجه کشاورز 1393/02/23 29,795 3,900 496,146 379,191 286,906
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1393/05/28 25,250 3,390 361,227 520,739 523,062
        سیمرغ زیاران 1393/01/25 24,700 3,080 318,136 243,147 181,034
        سیمرغ زیاران 1393/06/16 24,590 3,120 190,785 442,275 511,653
        صالح جوجه 1393/06/01 27,744 3,410 362,873 570,472 576,428
        کوهین جوجه(حاجی) 1393/07/16 52,020 6,515   403,606 935,632
        مرغ مادر آبیک 1393/03/01 11,505   212,221 154,359 121,899
        مرغ مادر آبیک 1393/02/30 62,090 10,877 1,120,559 823,520 644,536
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1393/03/06 46,000 5,985 894,363 634,800 512,072
          جمع مرغ: 1,024,602     4,911,983 4,829,696 4,754,287
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: قم
                   
 
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1393/01/24 46,020 5,800 589,209 448,082 334,474
        یاسان قم 1392/11/29 32,305 4,285 250,643 187,240 79,255
          جمع مرغ: 234,975     839,852 635,322 413,729
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: کردستان
                   
 
آمیخته: راس
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/01/06 27,560 2,800 306,798 222,280 168,189
        واحد کاوه سرشیوی(مروارید بانه) 1393/01/16 12,400 1,700 151,156 110,087 84,039
        واروک 1393/04/02 10,400 700 216,237 193,911 140,331
        واروک 1393/03/29 16,880 3,200 349,933 301,273 222,591
          جمع مرغ: 201,720     1,024,124 827,551 615,150
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: کرمان
                   
 
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1393/08/21 44,860 5,160     284,771
        ماهان 1393/02/10 30,840 4,155 435,050 356,551 256,301
        ماهان 1392/10/28 55,050 6,450 319,070 135,056  
        ماهان 1392/09/27 55,160 6,515 135,326    
        ماهان 1392/12/27 53,100 7,780 545,514 402,215 297,997
        ماهان 1393/06/16 54,910 7,560 426,029 987,612 1,142,530
          جمع مرغ: 626,670     1,860,989 1,881,434 1,981,599
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: کرمانشاه
                   
 
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1393/08/24 34,670 5,000     183,405
        تعاونی 668 مویدی 1393/04/15 34,140 4,800 710,886 700,416 514,057
        طیور بهاران 1393/07/30 36,930 5,540   104,191 505,669
        طیور بهاران 1393/03/20 36,202 5,469 745,495 581,188 452,405
        طیور زاگرس 1392/11/24 38,500 6,000 286,902 211,339 64,937
          جمع مرغ: 435,056     1,743,283 1,597,134 1,720,473
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: گلستان
                   
 
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1393/07/28 46,570 6,600   164,237 666,231
        پردیس ماکیان 1393/05/06 27,314 4,050 559,536 569,587 531,057
        پرماه گلستان 1393/02/18 20,885 2,900 326,961 257,791 189,901
        پیگیر 1393/05/22 32,550 4,710 525,552 674,284 671,290
        حمید ابراهیمی دونچالی 1393/01/30 16,700 2,050 221,498 173,357 127,521
        رزاقی دولت آبادی 1393/01/26 18,660 2,215 241,771 185,692 137,910
        زرپر سیاوش 1392/11/22 31,900 4,200 233,805 171,197 44,022
        زرپر سیاوش 1393/06/18 26,960 3,900 190,158 468,367 560,139
        فرآیند گلستان 1392/12/13 29,185 3,940 255,973 196,006 134,251
        کاسپین سحر گلستان 1393/02/31 63,000 7,735 1,149,540 840,420 660,744
        گرگان جوجه 1392/12/01 26,815 3,400 211,339 158,710 74,009
        لاله های گلستان 1393/05/07 28,960 4,000 592,811 604,356 568,832
        ماکیان مهر گنبد 1393/07/20 41,800 5,860   265,346 700,541
        ماکیان مهر گنبد 1393/03/11 31,280 4,100 639,821 443,655 364,995
        ماکیان مهر گنبد 1393/02/17 31,920 4,125 493,356 391,552 286,812
        ماکیان مهر گنبد 1392/12/05 21,490 2,830 174,643 132,465 72,493
        ماهان سبز گلستان 1393/08/19 31,425 4,000     221,650
        مرغ و ماهی گرگان 1393/01/21 43,375 6,535 545,368 408,361 307,269
        مینوجوجه 1393/09/04 22,900 3,300     40,380
        نیلکوه رضایی 1393/02/25 31,500 5,300 537,096 405,720 310,086
        واحد مرغ مادر یمرلی 1393/07/05 25,440 3,200 17,943 301,531 521,537
          جمع مرغ: 1,754,867     6,917,171 6,812,634 7,191,670
                     
 
آمیخته: کاب
        آق جوجه 1393/01/19 27,675 3,000 343,723 254,609 192,654
        آق جوجه 1393/02/02 3,945 1,080 53,232 42,223 30,851
        مرغ مادر تایماز 1393/01/19 21,420 3,060 266,036 197,064 149,112
        مرغ مادر عرفان 1392/10/24 25,500 2,856 141,542 46,920  
        مرغ مادرجشن تیرگان 1393/05/18 23,000 3,000 399,571 477,863 472,926
          جمع مرغ: 279,120     1,204,104 1,018,679 845,543
                     
 
آمیخته: هوبارد
        عدل گستر 1393/02/15 41,000 6,300 617,351 496,647 359,597
        مزرعه نمونه ارتش 1393/01/20 19,760 3,620 246,934 183,913 138,768
          جمع مرغ: 182,280     864,285 680,560 498,365
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: گیلان
                   
 
آمیخته: راس
        آسیه نوید 1392/10/25 46,110 9,480 258,769 91,913  
        اهورا جوجه 2 1392/11/13 55,070 7,500 373,228 265,144  
        اهورا جوجه گیلان 1392/10/14 66,770 11,470 329,666 20,476  
        بودیان گیلان 1393/01/10 79,890 13,560 923,635 663,939 507,142
        پاسکه 1392/09/16 30,565 6,200 23,433    
        پرنیان صومعه سرا 1392/10/25 17,000 2,100 95,404 33,887  
        تالاب گیلان 1392/09/12 25,550 2,700 3,918    
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/09/24 68,670 8,455 136,882    
        خزر مرغ تالش 1393/03/26 38,080 5,460 787,672 656,880 493,390
        زرین جوجه سرارودگیل 1393/04/23 18,900 2,500 391,230 390,071 314,723
        سفید رود 1393/06/29 32,810 4,290 104,139 459,318 676,149
        سفید رود 1393/07/02 44,535 5,030 78,530 568,830 915,046
        سیرنگ جوجه گیلان 1392/11/19 38,520 8,160 275,239 199,637 35,438
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/11/29 11,120   86,277 64,452 27,281
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/12/07 40,995 10,855 338,183 257,722 150,862
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری زرین 1393/02/23 19,150 3,600 318,886 243,716 184,401
        شمیم جوجه 1393/02/08 16,000 2,100 223,253 181,547 131,008
        کشت و صنعت شالیزار گیلان 1393/02/27 15,600 2,200 272,210 203,320 156,915
        کوه مرغ شمال 1393/07/24 53,340 6,000   263,357 828,512
        کیجی طلایی خزر 1392/12/26 53,140 6,900 540,221 399,259 294,962
        کیجی طلایی خزر 1393/01/19 34,000 4,225 422,280 312,800 236,685
        کیشکای دیلمان 1393/08/07 30,020 5,040   10,587 346,612
        کیشکای دیلمان 1392/12/21 35,500 4,785 341,841 255,837 186,162
        گلچین طیور گیلان 1393/06/24 39,955 5,000 197,271 620,608 826,456
        گیل پردسر 1393/04/14 49,600 6,600 1,033,565 1,016,833 736,957
        گیل جوجه جوگلوبندان 1393/03/12 49,330 10,870 1,009,784 713,279 580,910
        گیلک ماهی بهدان 1392/11/06 42,520 5,800 267,309 156,474  
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1393/04/19 40,153 5,250 833,630 826,241 636,611
        مرغ سلامت 1393/09/04 22,810 2,000     40,222
        مرغ سلامت 1393/05/11 36,640 4,800 715,188 765,190 749,459
        مرغ سلامت 1393/08/29 16,200 3,050     57,132
        مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان) 1392/11/20 22,000 1,700 158,547 115,368 23,613
        نوید مرغ گیلان 1392/11/20 43,435 6,000 313,022 227,773 46,620
        نوید مرغ گیلان 1393/08/20 74,265 12,280     497,625
        نوید مرغ گیلان 1393/06/09 59,760 12,620 611,186 1,203,129 1,248,944
        نوید مرغ گیلان 1393/04/22 32,700 5,095 226,633 223,624 205,575
        نوید مرغ گیلان 1392/12/14 55,275 7,455 490,731 374,617 266,131
        هما جوجه 1393/01/30 25,080 1,570 332,644 260,347 191,510
        هما جوجه 1393/02/02 28,200 4,580 380,512 301,815 220,524
        واحد صفر علی نوید طالمی 1392/12/22 10,370 1,800 100,970 75,370 55,016
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/01/31 21,600 4,270 288,144 226,541 166,262
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/04/04 56,300 6,130 1,172,316 1,072,177 768,307
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/02/07 31,625 3,160 438,850 355,444 257,006
        واحد مصطفی نوید 1392/12/11 26,080 3,400 221,540 170,354 111,970
          جمع مرغ: 4,178,749     15,116,738 14,247,876 13,172,138
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: لرستان
                   
 
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1393/01/06 25,200 2,800 280,526 203,247 153,787
          جمع مرغ: 75,600     280,526 203,247 153,787
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: مازندران
                   
 
آمیخته: آربوراکرز
        رنگی و شرکاء 1393/01/28 17,680 2,652 231,785 179,734 132,835
        مرغ مادر مرزبان 1393/03/08 19,240 2,886 381,747 268,462 218,310
        میرامین 1393/06/23 54,080 8,112 286,083 856,591 1,119,455
        میرامین نور 1393/04/01 24,960 3,744 518,586 460,412 334,880
        میرامین نور 1393/03/29 24,960 3,744 517,438 445,486 329,139
          جمع مرغ: 422,760     1,935,639 2,210,685 2,134,619
                     
 
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینخان شیخی 1393/06/10 25,080 3,500 247,656 497,235 524,155
        آفاق طیور 1393/03/11 31,100 4,075 636,140 441,102 362,895
        آلاشت جوجه 1393/07/15 32,780 4,480   265,889 599,632
        آمل جوجه 1393/08/11 26,780 4,500     264,443
        آمل جوجه 1393/05/30 38,385 5,500 525,592 790,448 796,334
        آمل جوجه 1393/02/17 26,460 4,200 408,966 324,576 237,752
        برادران رستم نژاد 1392/12/28 12,450 1,600 129,240 95,068 70,633
        برادران رستم نژاد 1393/01/04 7,200 900 78,605 57,187 43,056
        بهار سواد کوه 1393/07/27 44,050 5,570   170,885 643,688
        بهار سواد کوه 1393/01/20 42,930 5,875 536,481 399,563 301,483
        پارسیان جوجه آمل 1393/04/26 29,560 4,020 610,532 611,439 509,911
        پریبال چلاو آمل 1393/01/23 25,180 4,040 320,458 242,466 181,464
        پیوند بند پی 1393/05/14 31,370 3,800 583,462 653,689 643,106
        پیوند شرق مازندران 1393/01/12 31,495 3,700 370,885 265,608 203,794
        تاج طلای شمال 1393/04/08 22,400 3,095 467,801 444,446 312,555
        تدارک ارمغان آسیا 1392/12/05 16,200 2,600 131,652 99,857 54,648
        تعاونی 214(آیدا) 1392/11/24 22,000 2,600 163,944 120,765 37,107
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/12/01 8,800 2,900 69,356 52,084 24,288
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/11/28 12,000   92,368 68,816 27,600
        تعاونی 231 زری بال 1392/10/24 20,000 2,500 111,013 36,800  
        تعاونی 232 -طیور هما 1392/11/01 33,440 3,980 199,971 97,422  
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1392/09/21 21,150 2,280 32,430    
        تعاونی 260 سواد کوه 1393/03/19 17,890 4,000 368,128 283,640 222,194
        تعاونی 262 شهبال محمد نژاد 1393/06/17 56,340 8,500 417,254 996,053 1,171,422
        تعاونی 290 1392/12/12 27,000 3,500 233,910 178,020 120,060
        تعاونی 317قائم شهر 1393/06/05 16,300 2,200 193,198 334,161 339,660
        تعاونی 440 پیمان 1393/02/28 16,920 2,600 298,616 221,821 172,009
        تعاونی235 مرغداران شمال 1392/09/25 22,900 3,450 49,159    
        تیرنگ 1392/12/01 9,000   70,932 53,268 24,840
        تیرنگ 1392/11/28 25,500 5,100 196,282 146,234 58,650
        تیزبال ساحل 1393/05/06 51,000 6,500 1,044,752 1,063,520 991,576
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1393/07/07 21,200 2,700   238,274 433,964
        حدیث سواد کوه 1393/04/22 52,000 6,370 1,077,197 1,072,413 855,539
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/03/20 29,470 4,000 606,866 473,111 368,277
        زربال گستر کوثر 1392/09/30 54,940 6,900 160,059    
        زربال گستر کوثر 1393/02/11 53,905 7,110 764,553 628,999 451,292
        زرپر 1392/12/07 39,900 5,000 329,148 250,838 146,832
        زرین پرور نور 1392/11/23 30,135 3,600 222,717 163,572 46,207
        زید ساری 1393/05/15 51,715 7,440 946,005 1,076,845 1,060,985
        ساحل جوجه جلالی 1393/04/26 15,600 2,000 322,202 322,681 269,100
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/04/23 18,624 2,500 385,517 384,375 310,127
        سپید قوی مازند 1393/08/06 37,255 4,200   26,277 441,571
        سروبالان 1393/08/17 18,500 2,500     143,535
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/06/30 5,000 2,000 14,107 68,463 102,963
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/07/02 12,900   22,747 164,767 265,052
        صدف کریم محمدیان 1393/09/02 24,930 3,430     61,543
        طیور ملک بهشهر 1393/03/18 20,810 3,040 427,895 325,787 256,865
        فدایی جویباری 1393/04/05 32,029 4,000 667,420 616,345 439,545
        قطره طلا 1393/05/21 99,000 12,600 1,628,814 2,052,336 2,040,192
        قطره طلا 1392/10/12 54,700 6,240 263,362    
        قطره طلا 1393/08/29 32,040 4,000     112,994
        کامیارجوجه 1393/07/22 18,539 2,500   104,610 299,331
        گهرباران 1393/01/11 28,600 3,875 333,724 239,439 183,307
        مازندجوجه(تعاونی 294) 1393/01/16 18,465 2,425 225,089 163,932 125,143
        ماه جوجه تنکابن 1393/07/19 21,030 2,450   140,915 358,897
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1392/12/17 32,325 3,930 297,391 225,025 161,581
        مرغ مادر ذبیحی 1393/04/12 30,520 3,500 636,912 624,745 441,299
        مرغ مادر روح اله تبار 1393/01/11 26,000 3,310 303,385 217,672 166,643
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/01/10 30,360 3,200 351,002 252,312 192,725
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/06/11 23,530 3,560 224,052 459,289 491,400
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1393/06/27 20,300 2,600 78,750 296,638 418,965
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/04/28 49,860 5,860 1,028,279 1,032,866 879,962
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/05/06 5,000   102,427 104,267 97,213
        مرغک سهیل 1393/02/11 34,105 6,105 483,723 397,960 285,526
        مروارید 2 تلو باغ 1393/05/06 39,040 4,714 799,747 814,114 759,042
        مهر جوجه 1393/02/06 32,300 4,000 445,740 359,564 260,510
        نعاونی 251 قائم شهر 1392/11/21 15,650 1,800 113,744 83,029 19,197
        نگین واحد احمد محمدیان 1392/10/18 23,000 3,100 119,201 21,160  
        نگین واحد احمد محمدیان 1393/04/26 22,974 3,200 474,505 475,210 396,301
        نور جوجه 1393/04/31 33,040 5,000 679,875 685,955 602,869
        نوک طلای چمستان 1392/11/24 25,580 3,290 190,622 140,417 43,145
        نوک طلای مجیدآباد نور 1392/09/16 21,300 2,700 16,330    
        واحد الماس طالعی 1393/04/25 30,000 3,925 620,080 620,080 511,520
        واحد باقریان افراکتی 1393/08/11 20,910 2,600     206,479
        واحد صفایی جوان 1392/10/22 39,460 5,120 214,189 60,505  
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1393/04/31 16,400 2,100 337,468 340,486 299,245
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1393/05/04 19,000 2,610 389,804 395,631 361,836
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1393/06/30 15,500 2,000 43,731 212,236 319,186
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1393/05/09 29,760 3,600 599,149 621,964 596,410
        وجین کا تعاونی 840 1393/06/01 25,700 3,300 336,139 528,443 533,961
        ییلاق جوجه 1392/10/28 10,570 3,800 61,264 25,932  
        ییلاق جوجه 1392/11/05 16,800   104,586 59,248  
          جمع مرغ: 5,937,369     26,038,300 26,580,789 25,757,231
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: مرکزی
                   
 
آمیخته: راس
        کشت وصنعت تفرش 1393/06/27 34,520 4,500 133,915 504,430 712,448
        مرغ پرور 1393/07/20 37,440 6,030   237,669 627,469
        مرغ پرور 1393/03/04 36,030 5,400 686,155 491,689 393,351
        مروارید(توکلیان) 1393/05/08 39,290 5,700 803,664 820,532 779,566
        میلاد جوجه فرجی 1392/11/09 43,020 5,500 278,368 178,103  
        میلاد جوجه نوین 1393/03/15 33,600 5,000 689,338 505,926 407,008
          جمع مرغ: 591,240     2,591,440 2,738,349 2,919,842
                     
 
آمیخته: کاب
        کشت و صنعت احنام 1393/06/22 48,945 5,000 276,180 790,266 1,013,912
          جمع مرغ: 146,835     276,180 790,266 1,013,912
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: همدان
                   
 
آمیخته: راس
        الوند ژن 1392/09/17 32,600 3,770 29,992    
        راسبجیک 1393/04/09 16,290 2,300 340,450 326,462 228,548
        وحدت غرب 1393/03/17 21,270 2,700 437,028 328,750 260,912
          جمع مرغ: 145,280     807,470 655,212 489,460
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: یزد
                   
 
آمیخته: راس
        واحد آیت الهی 1393/05/13 36,585 5,300 691,675 762,919 749,456
        یزد جوجه 1393/08/24 32,600 4,300     172,454
        یزد جوجه 1393/02/22 41,530 5,410 683,279 525,355 395,449
          جمع مرغ: 266,945     1,374,954 1,288,274 1,317,359
                     
 
آمیخته: کاب
        شیرکوه یزد 1392/12/27 40,800 5,100 419,152 309,046 228,970
          جمع مرغ: 122,400     419,152 309,046 228,970
          جمع مرغ:          
  :