دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

  پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1393/4/1 الی 1393/6/31
 
استان   - آمیخته    
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1393 امرداد1393 شهریور1393
          جمع کل مرغ: 26,163,543   جمع تولیدات:  101,184,734  99,608,466  101,601,086
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
        آذرطیور(موسوی) 1392/06/05 32,720 4,660 629,642 449,028 360,727
        الماس جوجه 1392/01/21 22,500 2,700 115,230 17,250  
        انصارآذر(تعاونی213) 1392/03/05 20,000 2,700 160,080 120,827 61,333
        جوجه طلایی تبریز 1392/12/10 48,035 6,430     33,880
        سپید پر ملکان 1392/11/17 21,790 2,780     192,115
        سپید مرغ شبستر 1392/01/29 24,730 3,000 138,785 49,295  
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1392/07/27 30,740 3,795 634,433 636,318 536,392
        کشت و صنعت زرین میاندوآب 1392/04/03 2,000 1,000 21,620 15,763 11,837
        کشت و صنعت زرین میاندوآب 1392/03/25 20,500 2,400 201,802 150,251 110,017
        کیمیا پرور ارس باران 1392/03/28 18,000 3,400 182,988 135,240 99,912
        کیمیا پرور ارس باران 1392/04/01 10,000 1 105,953 77,587 57,960
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1392/12/06 38,190 5,200     80,810
        مرغ مادر عظیمی 1392/02/30 15,290 1,800 116,754 86,745 32,823
        میشاب مرند 1392/03/19 37,900 5,110 348,680 263,835 189,449
        میشو 1392/05/28 22,910 3,380 404,331 300,351 232,904
        میشو 1392/06/12 9,500 1,700 194,465 137,364 111,872
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1392/01/24 39,665 4,490 210,436 48,656  
        نوک طلای تبریز 1392/09/26 18,200 2,400 89,859 282,695 376,461
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1392/06/14 36,300 4,740 744,175 539,345 436,931
        واحد قاسم زاده 1392/05/05 25,460 3,510 349,396 280,688 203,781
        یاران نوین خاصبان 1392/01/13 42,500 6,000 182,467    
          جمع مرغ: 1,222,865     4,831,096 3,591,238 3,129,204
    آمیخته: کاب
        مادان 1392/03/18 23,460 3,162 213,314 161,874 115,830
          جمع مرغ: 70,380     213,314 161,874 115,830
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
        آ مرغ 1392/03/16 20,300 2,700 180,223 137,580 97,738
      تولکی   آذر شباهنگ 1391/06/12 13,000 1,700 48,000    
        آیدین صبا 1392/04/02 21,480 2,640 229,893 167,973 125,816
        اباذر حسینی (طلا جوجه) 1391/12/21 27,930 3,800 25,696    
        احسان مرغ مهاباد 1392/06/30 15,000 3,000 311,190 270,710 198,950
        احسان مرغ مهاباد 1392/07/02 7,500   155,940 139,840 101,200
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1392/08/15 24,000 3,400 446,384 500,112 492,016
      تولکی   اروم گهر دانه 1391/06/13 28,800 3,600 189,000    
        الماس جوجه ارومیه 1392/04/08 14,220 2,000 161,350 116,434 88,525
        بالانج طیور 1392/02/25 31,000 3,970 227,209 166,367 42,780
        به مرغ ارومیه 1392/06/27 24,240 3,270 501,768 422,972 315,928
        بهپرورارومیه 2 1392/11/17 20,000 2,200     176,333
        بهپرورارومیه انفاق 1392/05/30 16,240 2,400 293,089 215,396 168,582
        بهپرورارومیه انفاق 1392/06/04 9,800 500 186,631 133,737 106,990
        بهپرورارومیه دیدان 1392/04/30 22,000 2,730 291,793 228,375 167,992
        بهپروران خوی 1392/09/26 20,500 2,700 101,215 318,420 424,036
        تابان مرغ بوکان 1392/11/16 25,480 3,900     233,634
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1392/01/14 36,800 3,700 163,637    
        تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1392/07/21 26,950 3,870 558,691 555,386 438,027
        تعاونی 175 پلیکان 1392/06/06 29,200 3,600 567,726 402,960 325,054
        تعاونی 175 پلیکان 1392/11/07 31,600 3,800   44,577 393,926
        تعاونی 28 پیرانشهر 1392/07/14 27,710 4,070 577,421 568,074 411,716
        تعاونی 29 پیرانشهر 1392/10/11 42,560 5,680   156,621 283,875
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/10/26 11,470 1,450   60,677 181,678
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/11/01 17,530 1,800   61,822 250,784
      تولکی   تعاونی 86 ارومیه 1391/06/09 28,870 3,700 163,800    
        چی چست 1392/08/08 40,975 4,850 838,759 855,094 804,831
        سارنگ باختر 1392/04/30 14,340 1,200 190,196 148,859 109,500
        سارنگ باختر 1392/05/02 5,500 1,200 74,213 58,865 43,010
        سپیدبالان 1392/05/28 21,000 2,600 370,622 275,310 213,486
        طیوران سیستم 1392/11/17 31,850 4,400     280,811
        طیوران سیستم 1392/02/09 31,610 4,160 198,721 116,325  
        کشت وصنعت مهاباد 1392/03/26 34,240 5,785 340,733 253,057 185,855
        کشت وصنعت مهاباد 1392/04/01 45,760 4,000 484,842 355,037 265,224
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1392/08/29 22,000 3,000 314,732 453,713 455,737
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1392/04/24 16,800 2,100 215,096 163,576 122,102
        مرغ تپه 1392/04/08 39,690 5,200 450,349 324,982 247,084
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1392/10/25 28,080 3,700   158,446 453,379
        یاشارسیمرغ 1392/04/11 13,500 1,800 157,527 113,022 86,526
          جمع مرغ: 2,230,265     9,016,446 7,944,319 8,293,125
    آمیخته: کاب
        دریا پر 1392/01/21 23,260 3,165 119,121 17,833  
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1392/08/15 36,150 4,800 672,366 753,294 741,099
          جمع مرغ: 154,970     791,487 771,127 741,099
    آمیخته: هوبارد
        اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه 1392/11/04 22,876 3,496   56,473 306,218
          جمع مرغ: 45,752     0 56,473 306,218
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
        آرتا سبلان 1392/03/22 115,510 20,680 1,099,886 825,357 598,650
        آرتا سبلان 1392/10/03 117,770 19,655 290,735 1,576,470 2,423,394
        آرتا سبلان 1392/11/27 68,970 12,835     364,852
        آرتا سبلان 1392/12/01 23,930 5,480     92,832
        آرتا سبلان 1392/07/20 16,000 1,985 331,936 329,483 256,864
        آرتا سبلان 1392/04/05 4,000 1 44,099 32,016 24,165
        آرتا سبلان 1392/06/20 60,275 11,500 1,241,223 967,655 753,236
        اردبیل جوجه 1392/03/14 51,500 6,000 446,162 339,557 229,003
        ستاره فروغ اردبیل 1391/12/20 27,220 3,350 20,869    
        کیمیا جوجه 1392/05/02 32,355 4,515 436,576 346,283 253,015
        کیمیا جوجه 1392/02/15 25,170 3,300 169,042 115,782  
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1392/11/08 38,000 4,835   40,204 462,055
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1392/10/10 31,500 3,600   354,039 644,805
        همای سبلان 1392/11/26 31,300 4,000     176,615
          جمع مرغ: 1,532,990     4,080,528 4,926,846 6,279,486
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1392/07/28 36,400 5,618 750,689 754,039 642,411
          جمع مرغ: 109,200     750,689 754,039 642,411
    آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1392/12/10 30,595 4,500     21,580
        سپاهان طیور 1392/01/18 31,150 4,300 153,798 9,553  
        صفاهان 1392/10/23 38,420 4,860   243,891 643,895
        مرغ مادر پاک نطنز 1392/07/06 47,000 7,030 980,107 913,805 648,600
        مرغ مادر درخشان 1392/05/21 37,690 3,975 612,588 473,889 354,839
        مرغ مادر درخشان 1392/10/17 40,000 5,050   338,560 743,973
          جمع مرغ: 503,805     1,746,493 1,979,698 2,412,887
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: آربوراکرز
        ایران جوجه 1392/12/09 26,000 4,013     27,508
          جمع مرغ: 26,000     0 0 27,508
    آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1392/07/14 26,160 3,870 545,122 536,298 388,686
        ایران جوجه 1391/12/27 14,500 1,900 26,680    
        پرندک 1392/01/06 91,385 11,600 294,260    
        تعاونی 566 ولیمه 1392/06/03 44,500 6,160 838,588 603,865 481,045
        تولیمرغ 1392/09/19 41,980 7,340 310,903 742,177 872,847
        جوجه سار 1392/03/29 18,000 2,300 184,920 136,344 101,016
        فدک 1392/02/24 22,300 2,800 162,076 118,309 27,355
        فدک 1392/11/20 22,600 2,700     175,346
        کوثر دماوند 1392/08/09 52,930 7,960 1,082,665 1,105,390 1,050,201
        مرغ مادر برغان 1392/07/28 31,360 4,700 646,747 649,632 553,462
        مرغ مادر فتحی 1392/03/13 42,000 5,500 356,776 274,344 180,320
        مرغ مادر کوهستان 1392/03/06 35,880 5,050 289,384 218,963 115,534
        مرغدشت 1392/12/01 21,500 2,000     83,406
        مرغدشت 1392/11/26 12,430 2,435     70,138
        واحد اکبر صادقی 1392/02/09 39,740 5,400 249,833 146,243  
          جمع مرغ: 1,187,225     4,987,954 4,531,565 4,099,356
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1392/11/08 23,766 2,754   25,144 288,978
          جمع مرغ: 47,532     0 25,144 288,978
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1392/01/28 53,900 7,000 299,181 99,176  
        جنوب خراسان 1392/03/05 51,500 7,000 412,206 311,129 157,933
          جمع مرغ: 262,300     711,387 410,305 157,933
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
        جاجرمی 1392/01/31 21,480 5,700 123,180 49,404  
        جاجرمی 1392/02/01 16,000   92,736 39,253  
        فریمان 1392/05/07 47,280 6,330 656,089 531,395 384,228
        کوثر بیدخت گناباد 1392/08/07 20,500 2,300 419,949 427,493 398,575
        کوثر بیدخت گناباد 1392/07/30 12,820 1,930 263,998 265,965 231,367
        مرغداران طوس 1392/08/06 28,920 3,770 592,880 602,636 556,517
        مرغداران طوس 1392/07/29 26,450 3,070 545,081 548,326 472,080
        مرغداران طوس 1392/04/26 26,780 3,515 346,979 266,497 197,921
        مرغداران طوس 1392/02/21 53,000 7,200 375,452 271,431 40,633
          جمع مرغ: 722,210     3,416,344 3,002,400 2,281,321
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1392/09/03 36,500 5,170 477,396 750,513 758,348
        سیمرغ خراسان 1392/02/24 37,960 5,430 275,893 201,390 46,564
        سیمرغ خراسان 1392/05/19 36,940 5,490 585,671 458,795 339,848
          جمع مرغ: 334,200     1,338,960 1,410,698 1,144,760
    آمیخته: کاب
        سیمرغ خراسان 1391/12/29 38,750 5,740 83,183    
          جمع مرغ: 38,750     83,183 0 0
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1392/10/21 57,900 6,800   408,388 1,005,877
        صحرای جنوب 1392/02/17 62,000 9,100 423,997 302,312 9,507
        صحرای جنوب 1392/06/16 42,250 6,980 867,449 644,594 515,027
          جمع مرغ: 428,550     1,291,446 1,355,294 1,530,411
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
        تک پروران- درسا جوجه 1392/09/28 9,400 2,150 39,781 140,242 194,147
        تک پروران- درسا جوجه 1392/10/04 9,000 300 19,044 117,714 185,058
        سپید مرغ ابهر 1391/12/28 8,400   16,744    
        سپید مرغ ابهر 1392/01/08 24,400 4,500 86,051    
        طیور پاییزان ابهر 1392/09/14 50,700 6,250 464,885 974,082 1,058,042
          جمع مرغ: 240,100     626,505 1,232,038 1,437,247
    آمیخته: کاب
        سبزدشت ابهر 1392/07/30 50,087 7,500 1,031,425 1,039,105 903,938
        سبزدشت ابهر 1392/02/10 61,840 7,255 392,561 237,053  
        سبزدشت ابهر 1392/06/23 59,880 9,000 1,235,842 997,121 762,073
        سبزدشت ابهر 1392/09/13 30,120 3,360 286,803 587,923 629,027
        ققنوس مرغ ابهر 1392/10/10 34,680 5,100   389,779 709,899
        میثاق زنجان 1392/11/29 23,000 2,300     105,447
          جمع مرغ: 636,301     2,946,631 3,250,981 3,110,384
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
        مام جوجه 1392/01/07 34,000 5,000 114,693    
        مرغ مادر اجداد پارس 1392/05/16 33,040 3,865 504,080 402,758 293,329
          جمع مرغ: 133,120     618,773 402,758 293,329
    آمیخته: کاب
        سپیدان ارگ 1392/06/06 28,500   554,116 393,300 317,262
        سپیدان ارگ 1392/05/29 32,050 7,515 572,028 422,633 329,260
          جمع مرغ: 181,650     1,126,144 815,933 646,522
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1392/02/11 46,790 5,500 299,893 186,536  
          جمع مرغ: 93,580     299,893 186,536 0
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: راس
        مجتمع طیور فارس 1391/12/22 35,510 5,000 38,114    
          جمع مرغ: 35,510     38,114 0 0
    آمیخته: کاب
        تعاونی چیک شیراز 1392/02/10 2,990   18,981 11,462  
        تعاونی چیک شیراز 1392/01/25 45,000 6,750 241,500 62,100  
        مجتمع طیور فارس 1392/02/31 25,000   192,433 143,367 57,500
        مجتمع طیور فارس 1392/11/22 35,700 5,100     251,804
        مجتمع طیور فارس 1392/10/04 4,260   9,014 55,719 87,594
        مجتمع طیور فارس 1392/09/26 23,460 2,550 115,830 364,397 485,262
        مجتمع طیور فارس 1392/03/04 20,900 6,020 166,001 124,982 60,889
          جمع مرغ: 352,540     743,759 762,027 943,049
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/01/24 46,800 7,020 248,290 57,408  
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/06/24 36,400 6,500 751,805 613,389 466,041
          جمع مرغ: 202,800     1,000,095 670,797 466,041
    آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1392/11/09 22,950 4,500   16,187 272,019
        البرز 1392/08/25 63,190 8,320 981,509 1,307,064 1,305,126
        البرز 1392/09/02 2,000   26,772 41,155 41,523
        زرمرغ 1392/08/20 25,480 3,200 434,841 528,998 524,309
        سیمرغ زیاران 1392/08/28 21,360 3,030 312,127 440,842 442,152
        واحد رضا گلی شقاقی 1392/08/21 31,110 3,700 521,384 645,408 640,637
          جمع مرغ: 475,320     2,276,633 2,979,654 3,225,766
    آمیخته: کاب
        البرز 1392/03/28 70,000 10,000 711,620 525,933 388,547
        شرکت تعاونی قاقازان 1392/06/02 20,400 3,060 380,365 275,264 218,334
          جمع مرغ: 271,200     1,091,985 801,197 606,881
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
        یاسان قم 1392/11/29 32,305 4,285     148,108
          جمع مرغ: 32,305     0 0 148,108
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
        زاگرس جوجه 1392/10/02 27,500 2,800 77,587 376,548 566,298
        زریبار پرور کردستان 1392/07/24 18,700 2,500 386,803 386,230 315,120
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1392/04/19 26,610 3,100 330,496 244,812 185,241
        نه که روز 1392/09/20 16,500 2,000 116,380 286,649 342,815
        واروک 1392/06/09 16,760 2,200 335,882 235,143 191,969
        واروک 1392/04/20 25,030 4,200 312,791 232,962 175,776
          جمع مرغ: 393,300     1,559,939 1,762,344 1,777,219
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1392/03/12 45,515 6,495 383,844 294,513 188,432
        ماهان 1391/12/28 41,070 3,780 81,866    
        ماهان 1392/10/28 55,050 6,450   252,386 838,191
        ماهان 1392/01/05 13,000 2,900 39,867    
        ماهان 1392/09/27 55,160 6,515 252,890 839,867 1,140,120
          جمع مرغ: 466,195     758,467 1,386,766 2,166,743
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1392/06/12 31,710 4,770 649,104 458,506 373,417
        تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد 1392/04/13 29,000 4,180 346,840 246,345 189,428
        طیور بهاران 1392/09/06 37,620 6,500 457,435 771,813 783,349
        طیور زاگرس 1392/11/24 38,500 6,000     244,398
          جمع مرغ: 333,490     1,453,379 1,476,664 1,590,592
    آمیخته: کاب
        پردیس طیور پارسیان 1392/02/21 32,640 3,570 231,222 167,161 25,024
        طیور بهاران 1392/04/15 37,500 5,720 454,250 328,900 251,850
          جمع مرغ: 210,420     685,472 496,061 276,874
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
        بهتا جوجه 1392/02/10 21,240 2,700 134,832 81,420  
        پیگیر 1392/07/22 61,795 7,765 1,280,104 1,274,419 1,016,692
        پیگیر 1392/04/06 72,270 10,330 804,510 582,882 441,040
        پیگیر 1392/11/20 69,895 10,840     542,292
        زرپر سیاوش 1392/11/22 31,900 4,200     225,001
        سیمین جوجه گلستان 1392/04/16 32,340 4,200 394,225 287,114 219,179
        سیمین جوجه گلستان 1392/06/28 8,377   173,532 147,843 109,823
        سیمین جوجه گلستان 1392/07/01 22,900 3,860 475,786 422,413 307,242
        گرگان جوجه 1392/12/01 26,815 3,400     104,025
        گلریزان 1392/05/03 29,450 3,580 399,637 318,355 232,105
        لاله های گلستان 1392/04/29 7,000 1,160 92,307 71,913 53,023
        لاله های گلستان 1392/05/01 26,700 3,300 358,225 282,895 207,157
        ماکیان مهر گنبد 1392/02/29 19,470 2,960 147,479 109,266 38,810
        ماکیان مهر گنبد 1392/10/05 42,491 5,200 74,926 542,723 873,049
        ماکیان مهر گنبد 1392/06/23 33,300 4,200 687,267 554,512 423,798
        ماکیان مهر گنبد 1392/12/05 21,490 2,830     53,051
        ماکیان مهر گنبد 1392/03/01 23,600 2,960 183,105 136,785 57,899
        مجتمع نویک 1391/12/23 33,700 4,500 41,339    
        مرغ سپید گرگان 1392/05/26 23,000 3,000 396,750 298,003 228,881
        نیکو دشت گلستان 1392/08/05 46,470 5,300 953,379 967,630 884,975
          جمع مرغ: 1,573,769     6,597,403 6,078,173 6,018,042
    آمیخته: کاب
        مرغ مادر عرفان 1392/04/29 22,880 2,550 301,711 235,054 173,308
        مرغ مادر عرفان 1392/10/24 25,500 2,856   152,881 419,543
          جمع مرغ: 119,640     301,711 387,935 592,851
    آمیخته: هوبارد
        مزرعه نمونه ارتش 1392/06/07 28,000 3,500 549,976 388,547 314,701
        مزرعه نمونه ارتش 1392/08/15 20,820 3,130 387,239 433,848 426,824
          جمع مرغ: 146,460     937,215 822,395 741,525
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر هامون کپورچال 1392/02/14 20,800 3,210 137,141 92,491  
        همای شمال 1392/09/03 31,200 4,680 408,075 641,535 648,232
          جمع مرغ: 135,200     545,216 734,026 648,232
    آمیخته: راس
        آسیه نوید 1392/10/25 46,110 9,480   260,184 744,493
        اهورا جوجه 2 1392/11/13 55,070 7,500     563,220
        اهورا جوجه گیلان 1392/10/14 66,770 11,470   635,784 1,303,307
        پاسکه 1392/09/16 30,565 6,200 258,702 568,489 636,914
        پرناز صومعه سرا 1392/05/14 27,790 3,400 412,903 334,499 240,754
        پرنیان صومعه سرا 1392/10/25 17,000 2,100   95,925 274,482
        تابان طیور گیلان 1392/05/19 24,870 3,530 394,306 308,885 228,804
        تالاب گیلان 1392/09/12 25,550 2,700 252,298 506,554 533,978
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/11/09 20,185 4,085   14,237 239,246
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/09/24 68,670 8,455 387,482 1,108,747 1,422,523
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/04/09 41,085 8,095 470,588 338,923 258,287
        خزر مرغ تالش 1392/04/04 18,500 4,000 201,971 146,939 110,630
        خزر مرغ تالش 1392/03/28 11,455   116,451 86,065 63,583
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1392/04/15 38,940 5,100 471,693 341,530 261,521
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1392/04/23 17,400 2,400 221,444 167,550 125,396
        سیرنگ جوجه گیلان 1392/11/19 38,520 8,160     312,449
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/11/29 11,120       50,982
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/12/07 40,995 10,855     72,288
        شاهدآبکنار 1392/05/03 16,720 2,300 226,890 180,744 131,777
        کوه مرغ شمال 1392/02/01 45,380 5,700 263,023 111,332  
        کوه مرغ شمال 1392/01/28 6,180   34,303 11,371  
        گلچین طیور گیلان 1392/01/27 22,340 4,500 122,632 37,680  
        گلچین طیور گیلان 1392/02/03 14,000   82,861 38,640  
        گیل مرغ 1392/04/12 34,260 6,570 403,446 288,926 221,685
        گیلک ماهی بهدان 1392/11/06 42,520 5,800   74,977 543,095
        مجتمع طیور دیلمان مرغ 1392/04/18 49,800 8,060 614,698 452,815 343,620
        مرغ مادر آوازه خوان 1392/02/19 80,430 14,085 559,899 402,042 36,998
        مرغ مادر پیمان جوجه 1391/12/28 16,500 1,990 32,890    
        مرغ مادر شاهد 1392/08/20 20,920 3,130 357,021 434,328 430,478
        معاف جوجه فومن 1392/07/14 22,870 2,700 476,565 468,851 339,803
        مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان) 1392/11/20 22,000 1,700     170,691
        نوید جوجه 1392/06/12 13,930 1,000 285,146 201,418 164,039
        نوید جوجه 1392/05/29 39,070 9,000 697,322 515,203 401,379
        نوید مرغ گیلان 1392/11/20 43,435 6,000     336,997
        نوید مرغ گیلان 1392/03/15 81,700 15,860 716,564 548,697 375,820
        نوید مرغ گیلان 1392/09/05 50,075 9,780 624,236 1,028,107 1,041,927
        نوید مرغ گیلان 1392/07/03 35,940 5,590 747,816 677,277 487,706
        نوید مرغ گیلان 1392/08/14 43,290 6,880 818,440 902,741 886,810
        واحد محمد نوید 1392/06/30 11,820 2,930 245,218 213,319 156,773
        واحد مصطفی نوید 1392/12/11 26,080 3,400     9,197
          جمع مرغ: 3,231,640     10,496,808 11,502,779 13,521,652
    آمیخته: کاب
        پرسان زر 1391/12/22 20,600 3,000 22,111    
        سبزدشت گیلان 1392/05/19 76,655 12,109 1,215,340 952,055 705,226
        سبزدشت گیلان 1392/01/31 48,000 7,640 275,264 110,400  
        سبزدشت گیلان 1392/02/03 1,470   8,701 4,057  
          جمع مرغ: 349,505     1,521,416 1,066,512 705,226
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
        پیامان خرم 1392/08/08 25,000 2,600 511,750 521,717 491,050
          جمع مرغ: 75,000     511,750 521,717 491,050
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
        اکسین واحد حسینخان شیخی 1392/08/30 24,960 3,744 349,424 514,375 517,438
        تاج به سر آمل 1392/09/01 18,720 2,808 256,328 385,496 388,365
          جمع مرغ: 131,040     605,752 899,871 905,803
    آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1392/08/22 35,530 5,000 584,563 736,560 732,202
        آمل جوجه 1392/08/29 16,130 4,000 230,755 332,653 334,138
        آمل جوجه 1392/02/19 26,000 4,170 180,995 129,965 11,960
        آمل جوجه 1392/09/02 16,000   214,176 329,237 332,181
        البرز مرغ خزر 1392/06/07 16,650 2,620 327,039 231,047 187,135
        به جوجه آمل 1392/06/13 30,240 4,290 619,477 443,278 361,670
        بهار سواد کوه 1392/02/28 27,230 5,360 204,587 151,145 50,103
        بهار سواد کوه 1392/03/04 19,500 1,000 154,882 116,610 56,810
        پروتئین سپید 1392/07/25 27,940 3,600 577,501 577,501 476,396
        پرینه آمل 1392/08/12 25,500 4,600 497,743 532,542 521,594
        پیمان جوجه نور 1392/04/09 18,000 2,200 206,172 148,488 113,160
        تدارک ارمغان آسیا 1392/12/05 16,200 2,600     39,992
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1391/12/27 16,500 2,000 30,360    
        تعاونی 214(آیدا) 1392/11/24 22,000 2,600     139,656
        تعاونی 219 محمدنژاد شهبال 1392/05/12 46,140 6,820 667,153 543,344 389,114
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/12/01 8,800 2,900     34,138
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/11/28 12,000       59,248
        تعاونی 231 زری بال 1392/10/24 20,000 2,500   119,907 329,053
        تعاونی 232 -طیور هما 1392/11/01 33,440 3,980   117,932 478,392
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1392/09/21 21,150 2,280 141,719 360,946 439,102
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1392/09/07 14,950 2,100 177,197 306,485 311,528
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1392/08/30 5,870 500 82,177 120,969 121,690
        تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد) 1392/12/01 9,000       34,914
        تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد) 1392/01/27 25,800 5,380 141,625 43,516  
        تعاونی 317قائم شهر 1392/06/02 15,000 1,870 279,680 202,400 160,540
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1392/07/18 24,120 3,800 501,133 495,956 377,607
        تعاونی235 مرغداران شمال 1392/09/25 22,900 3,450 121,141 362,721 474,030
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1392/05/01 10,000 500 134,167 105,953 77,587
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1392/04/27 18,450 3,090 240,465 185,582 137,490
        تیرنگ 1392/02/30 35,620 6,160 271,995 202,085 76,464
        تیرنگ 1392/11/28 25,500 5,100     125,902
        تیکا طبرستان 1392/07/28 7,070 2,400 145,808 146,458 124,777
        تیکا طبرستان 1392/08/01 9,930   204,333 206,159 181,189
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1392/06/09 25,920 3,300 519,454 363,658 296,888
        حدیث سواد کوه 1392/08/19 53,765 6,000 934,042 1,117,058 1,105,517
        حنا جوجه طبرستان 1392/07/11 31,500 4,400 657,846 644,322 446,775
        خنارجوجه 1392/09/09 38,480 5,325 432,489 787,685 803,026
        خنارجوجه 1392/05/23 37,525 4,900 624,866 477,569 361,341
        خنارجوجه 1392/09/06 36,010 4,640 437,858 738,781 749,824
        دامداران شمال 1392/09/03 2,000 600 26,159 41,124 41,553
        دامداران شمال 1392/08/27 40,075 5,565 597,894 827,710 828,938
        درنا جوجه شمال 1392/01/26 18,000 2,300 97,704 27,600  
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1391/12/21 32,200 3,860 29,624    
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1392/07/24 20,600 2,850 426,104 425,473 347,137
        روما واحد سیروس جوادیان 1392/02/30 16,500 2,100 125,994 93,610 35,420
        زربال گستر کوثر 1392/09/30 54,940 6,900 193,755 785,971 1,133,046
        زربال گستر کوثر 1392/04/03 4,500 1 48,645 35,466 26,634
        زربال گستر کوثر 1392/03/25 49,990 7,470 492,101 366,393 268,280
        زرپا 1392/06/19 18,305 2,300 376,668 290,220 227,348
        زرپر 1392/05/19 27,930 3,360 442,820 346,891 256,956
        زرپر 1392/12/07 39,900 5,000     70,357
        زرین پرور نور 1392/11/23 30,135 3,600     201,924
        زید ساری 1391/12/26 32,000 4,000 53,973    
        سپید قوی مازند 1392/01/19 38,000 5,000 189,949 17,480  
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1392/02/10 17,160 2,050 108,931 65,780  
        صدف کریم محمدیان 1392/05/24 29,580 3,650 498,462 378,723 288,010
        فدایی جویباری 1392/01/15 43,000 5,500 197,800    
        قطره طلا 1392/06/25 54,070 6,550 1,117,592 921,930 696,422
        قطره طلا 1392/10/12 54,700 6,240   559,435 1,101,257
        قطره طلا 1392/02/28 32,800 4,000 246,437 182,062 60,352
        کیمیاجوحه آمل 1392/03/20 29,600 4,000 275,497 207,871 149,776
        گوهربال 1392/04/10 16,000 2,100 184,981 132,971 101,568
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1392/05/14 33,000 4,200 490,314 397,210 285,890
        مرغ امین مازندران 1392/04/22 34,860 3,975 440,979 331,937 249,086
        مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری) 1392/04/29 32,360 3,975 426,720 332,446 245,116
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1392/07/07 56,370 6,710 1,176,367 1,107,220 782,228
      تولکی   مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1391/12/13 20,000 2,600 211,200    
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1392/06/07 31,900 3,800 626,580 442,666 358,534
        مرغ مادر مدانلو 1392/02/11 16,000 2,250 102,549 63,787  
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1392/05/26 18,480 2,600 318,780 239,439 183,900
        مرغ مادرطیور بهشت 1392/01/29 30,900 4,250 173,411 61,594  
        مرغ مادرطیور بهشت 1392/02/05 23,100 2,500 139,555 70,840  
        مرغک سفید برفی(تعاونی 1751) 1392/04/25 34,950 3,975 450,156 344,048 256,160
        مرغک سهیل 1392/07/13 43,385 7,670 904,721 888,756 635,966
        مرغک سهیل 1392/09/17 34,190 5,250 277,326 625,426 711,927
        مهتاب نور 1392/06/28 17,500 2,200 362,518 308,852 229,425
        مهر جوجه 1392/08/08 29,900 3,600 612,053 623,973 587,296
        میرامین 1391/12/22 22,500 4,000 24,150    
        میرامین 1392/01/20 52,930 8,950 267,825 32,464  
        ناوک هامون شمال 1392/05/09 41,360 4,390 580,281 473,738 341,193
        نعاونی 251 قائم شهر 1392/11/21 15,650 1,800     115,904
        نگین واحد احمد محمدیان 1392/10/18 23,000 3,100   186,561 420,731
        نوشهر ماکیان 1392/05/30 27,490 3,700 496,121 364,609 285,364
        نوک طلای چمستان 1392/11/24 25,580 3,290     162,381
        نوک طلای مجیدآباد نور 1392/09/16 21,300 2,700 180,283 396,166 443,849
        نیما مرغ 1392/06/26 33,880 4,100 700,796 584,430 438,972
        واحد صفایی جوان 1392/10/22 39,460 5,120   264,409 673,425
        واحد علی شاکری و شریک 1392/07/20 38,320 4,515 794,988 789,111 615,189
        واحد مجید محمدیان امیری 1392/03/13 23,680 3,500 201,153 154,678 101,666
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1392/06/19 16,000 2,150 329,237 253,675 198,720
        ییلاق جوجه 1392/10/28 10,570 3,800   48,460 160,940
        ییلاق جوجه 1392/11/05 16,800     35,549 219,733
          جمع مرغ: 6,247,490     26,562,551 26,507,266 25,591,706
    آمیخته: کاب
        تعاونی 256 بهبال شمال 1392/04/08 15,300 2,040 173,604 125,276 95,248
          جمع مرغ: 45,900     173,604 125,276 95,248
    آمیخته: هوبارد
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1392/11/17 30,644 2,964     270,178
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1392/04/23 42,500 7,500 540,883 409,247 306,283
          جمع مرغ: 158,144     540,883 409,247 576,461
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      حذفی   درنا جوجه دلیجان 1392/03/30 31,200 4,000 230,277    
        سپید مرغ زرند 1392/05/26 26,040 3,700 449,189 337,392 259,133
        مرغ پرور 1392/01/11 37,000 6,200 147,507    
        مرغ مادر کاشانک 1392/05/08 34,030 4,520 474,832 386,127 278,637
        میلاد جوجه فرجی 1392/11/09 43,020 5,500   30,344 509,903
        نازمرغ زرند 1392/07/30 29,090 3,950 599,041 603,501 524,997
          جمع مرغ: 421,720     1,900,846 1,357,364 1,572,670
    آمیخته: کاب
        مرغ مادر آریانا 1392/04/22 30,735 4,380 388,797 292,658 219,612
          جمع مرغ: 92,205     388,797 292,658 219,612
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
        الوند ژن 1392/09/17 32,600 3,770 264,429 596,341 678,819
      حذفی   شیران غرب 1392/04/12 16,000 2,400 188,416 117,866  
        وحدت غرب 1392/03/11 20,380 3,000 170,621 130,622 81,248
          جمع مرغ: 190,940     623,466 844,829 760,067
    آمیخته: کاب
        الوند جوجه اسد آباد 1392/08/21 24,115 3,060 404,152 500,290 496,593
        کشت و صنعت سهیل 1392/07/23 18,870 2,300 390,610 389,453 314,224
        مرغ مادر الوند سردرود 1392/11/08 17,340 2,275   18,346 210,842
          جمع مرغ: 163,635     794,762 908,089 1,021,659
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1391/12/19 34,000 4,750 20,853    
        یزد جوجه 1392/01/17 36,215 4,430 176,585 5,553  
          جمع مرغ: 106,430     197,438 5,553 0
          جمع مرغ: