دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1393/1/1 الی 1393/3/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1393 اردیبهشت1393 خرداد1393
          جمع کل مرغ: 25,745,015   جمع تولیدات:  105,632,374  104,501,946  102,389,073
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      آذرطیور(موسوی)
1392/06/05
32,720 4,660 387,820 670,783 681,820
      الماس جوجه
1392/01/21
22,500 2,700 282,900 211,830 159,390
      انصارآذر(تعاونی213)
1392/03/05
20,000 2,700 384,867 274,467 220,493
      زلال آوا
1391/11/15
26,500 3,800 181,225 129,214 4,063
      سپید مرغ شبستر
1392/01/29
24,730 3,000 326,107 254,059 187,321
      فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز)
1392/07/27
30,740 3,795   119,251 449,193
      کشت و صنعت زرین میاندوآب
1392/04/03
2,000 1,000 41,615 37,689 27,140
      کشت و صنعت زرین میاندوآب
1392/03/25
20,500 2,400 423,721 349,539 264,040
      کوهسار سهند(علی یاری)
1391/12/15
28,300 3,500 251,247 191,799 136,255
      کیمیا پرور ارس باران
1392/04/01
10,000 1 207,767 184,460 134,167
      کیمیا پرور ارس باران
1392/03/28
18,000 3,400 372,876 317,676 235,980
      کیمیا پرور ارس باران
1391/11/21
29,325 3,000 211,335 153,780 31,475
      مرغ مادر عظیمی
1392/02/30
15,290 1,800 275,944 202,796 158,720
      میشاب مرند
1392/03/19
37,900 5,110 779,881 600,892 470,718
      میشو
1392/05/28
22,910 3,380 327,751 472,480 474,588
      میشو
1392/06/12
9,500 1,700 87,109 182,520 198,252
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1392/01/24
39,665 4,490 507,845 386,206 288,285
      واحد جاوید عمیدی سهند آذران
1392/06/14
36,300 4,740 307,243 675,156 756,419
      واحد قاسم زاده
1392/05/05
25,460 3,510 521,947 530,535 489,936
      یاران نوین خاصبان
1392/01/13
42,500 6,000 508,300 361,023 277,610
          جمع مرغ: 1,453,780     6,387,500 6,306,155 5,645,865
    آمیخته: کاب
      مادان
1392/03/18
23,460 3,162 482,384 367,274 289,575
          جمع مرغ: 70,380     482,384 367,274 289,575
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آ مرغ
1392/03/16
20,300 2,700 416,786 309,710 247,457
    تولکی   آذر شباهنگ
1391/06/12
13,000 1,700 139,333 132,233 110,567
      آناش
1391/11/29
8,100 2,000 62,348 46,451 18,630
      آناش
1391/12/09
8,250   68,563 52,371 31,625
      آیدین صبا
1392/04/02
21,480 2,640 446,611 400,501 289,837
      اباذر حسینی (طلا جوجه)
1391/12/21
27,930 3,800 265,950 199,569 144,751
      احسان مرغ مهاباد
1392/06/30
15,000 3,000 42,320 205,390 308,890
      احسان مرغ مهاباد
1392/07/02
7,500   13,225 95,795 154,100
      ارس جوجه خوی(تعاونی 71)
1392/08/15
24,000 3,400     203,136
    تولکی   اروم گهر دانه
1391/06/13
28,800 3,600 295,540 289,030 263,410
      الماس جوجه ارومیه
1392/04/08
14,220 2,000 296,971 282,145 198,416
      امین مرغ ارومیه
1391/11/04
13,500 1,750 82,386 43,470  
      بالانج طیور
1392/02/25
31,000 3,970 528,571 399,280 305,164
      به مرغ ارومیه
1392/06/27
24,240 3,270 94,035 354,211 500,281
      بهپرورارومیه 1
1391/11/01
24,000 2,400 142,048 66,240  
      بهپرورارومیه 3
1391/10/12
21,180 2,300 97,428    
      بهپرورارومیه انفاق
1392/05/30
16,240 2,400 222,369 334,425 336,915
      بهپرورارومیه انفاق
1392/06/04
9,800 500 119,162 201,057 204,062
      بهپرورارومیه دیدان
1392/04/30
22,000 2,730 453,039 456,412 397,041
      پرگل ارومیه
1391/10/12
24,730 3,000 113,758    
      تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر
1392/01/14
36,800 3,700 442,949 318,811 242,635
      تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1392/07/21
26,950 3,870   161,574 443,400
      تعاونی 175 پلیکان
1392/06/06
29,200 3,600 337,143 598,172 608,917
      تعاونی 28 پیرانشهر
1392/07/14
27,710 4,070   234,538 515,388
    تولکی   تعاونی 86 ارومیه
1391/06/09
28,870 3,700 294,700 286,090 253,890
      سارنگ باختر
1392/05/02
5,500 1,200 113,007 114,356 102,549
      سارنگ باختر
1392/04/30
14,340 1,200 295,299 297,498 258,799
      سپیدبالان
1392/05/28
21,000 2,600 300,426 433,090 435,022
      سلیم جوجه
1391/11/07
40,455 4,440 254,327 148,874  
      طیوران سیستم
1392/02/09
31,610 4,160 443,488 362,061 260,762
      کشت وصنعت مهاباد
1392/03/26
34,240 5,785 708,243 590,639 443,637
      کشت وصنعت مهاباد
1392/04/01
45,760 4,000 950,740 844,089 613,947
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1392/08/29
22,000 3,000     77,587
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1392/04/24
16,800 2,100 347,502 346,988 283,102
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/11/22
31,500 5,000 228,942 167,118 38,640
      گلدشت جوجه
1391/11/19
34,570 3,500 244,895 177,044 26,504
      مرغ پرور ارومیه
1391/10/14
26,750 2,970 130,433 4,102  
      مرغ تپه
1392/04/08
39,690 5,200 828,886 787,502 553,808
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1391/10/07
14,000 1,800 53,667    
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1392/08/08
40,975 4,850     460,533
      یاشارسیمرغ
1392/04/11
13,500 1,800 281,934 276,138 191,475
          جمع مرغ: 2,419,335     10,157,024 10,016,974 9,524,877
    آمیخته: کاب
      دریا پر
1392/01/21
23,260 3,165 292,455 218,986 164,774
      زرین پرور خوی(اشرفی)
1392/08/15
36,150 4,800     305,974
          جمع مرغ: 105,930     292,455 218,986 470,748
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      آرتا سبلان
1392/06/20
60,275 11,500 382,626 1,010,170 1,250,466
      آرتا سبلان
1392/07/20
16,000 1,985   101,568 268,149
      آرتا سبلان
1392/03/22
115,510 20,680 2,382,201 1,900,448 1,461,201
      آرتا سبلان
1391/09/18
118,240 16,185 108,781    
      آرتا سبلان
1392/04/05
4,000 1 83,352 76,973 54,893
      اردبیل جوجه
1392/03/14
51,500 6,000 1,055,784 765,187 619,888
      ستاره فروغ اردبیل
1391/12/20
27,220 3,350 256,268 192,827 139,403
      ظفر جوجه (باقرزاده)
1391/11/14
35,850 4,000 242,967 172,606  
      کیمیا جوجه
1392/05/02
32,355 4,515 664,788 672,725 603,270
      کیمیا جوجه
1392/02/15
25,170 3,300 378,993 304,893 220,758
      همای سبلان
1391/11/23
32,000 3,770 234,539 171,733 44,160
          جمع مرغ: 1,266,030     5,790,299 5,369,130 4,662,188
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: آربوراکرز
      دشت کیمیا(خورشید)
1392/07/28
36,400 5,618   128,371 520,738
          جمع مرغ: 72,800     0 128,371 520,738
    آمیخته: راس
      دشت کیمیا(خورشید)
1391/10/20
33,830 5,000 177,404 36,311  
      سپاهان طیور
1392/01/18
31,150 4,300 384,495 283,236 214,935
      مرغ مادر پاک نطنز
1392/07/06
47,000 7,030 16,575 542,662 962,811
      مرغ مادر پاک نطنز
1391/10/02
36,530 5,690 112,025    
      مرغ مادر درخشان
1392/05/21
37,690 3,975 620,101 781,339 776,715
          جمع مرغ: 451,710     1,310,600 1,643,548 1,954,461
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      فلاح زاده تعاونی 121
1392/07/14
26,160 3,870   221,418 486,559
      ایران جوجه
1391/12/27
14,500 1,900 147,407 108,943 80,485
      پرندک
1392/01/06
91,385 11,600 1,017,298 737,050 557,691
      تعاونی 566 ولیمه
1392/06/03
44,500 6,160 554,737 913,644 925,926
      جوجه سار
1392/03/29
18,000 2,300 373,152 321,264 237,360
      فدک
1392/02/24
22,300 2,800 375,785 285,514 217,128
      فدک
1391/10/13
22,660 3,000 109,100    
      کوثر (مزینی)
1391/09/14
26,550 3,400 8,142    
      کوثر دماوند
1392/08/09
52,930 7,960     559,999
      مرغ مادر برغان
1392/07/28
31,360 4,700   110,596 448,637
      مرغ مادر فتحی
1392/03/13
42,000 5,500 860,384 615,664 502,320
      مرغ مادر کوهستان
1392/03/06
35,880 5,050 697,602 495,144 399,416
      واحد اکبر صادقی
1392/02/09
39,740 5,400 557,552 455,182 327,829
          جمع مرغ: 1,142,095     4,701,159 4,264,419 4,743,350
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      سازندگی زاگرس
1391/12/08
22,975 3,100 189,529 144,436 84,548
          جمع مرغ: 68,925     189,529 144,436 84,548
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1392/03/05
51,500 7,000 991,032 706,752 567,770
      جنوب خراسان
1392/01/28
53,900 7,000 706,629 547,947 404,969
          جمع مرغ: 316,200     1,697,661 1,254,699 972,739
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      جاجرمی
1392/01/31
21,480 5,700 286,543 225,282 165,338
      جاجرمی
1392/02/01
16,000   214,667 169,525 124,139
      دیزباد
1391/09/25
72,950 10,295 145,414    
      فریمان
1392/05/07
47,280 6,330 967,821 986,670 928,673
      کوثر بیدخت گناباد
1392/08/07
20,500 2,300   7,230 236,693
      کوثر بیدخت گناباد
1392/07/30
12,820 1,930   36,170 175,541
      مرغداران طوس
1392/08/06
28,920 3,770   20,399 342,780
      مرغداران طوس
1391/11/09
25,650 3,600 164,399 102,258  
      مرغداران طوس
1392/02/21
53,000 7,200 861,427 666,387 498,977
      مرغداران طوس
1392/07/29
26,450 3,070   83,952 370,283
      مرغداران طوس
1392/04/26
26,780 3,515 553,114 553,935 461,955
          جمع مرغ: 795,250     3,193,385 2,851,808 3,304,379
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1392/09/03
36,500 5,170     77,234
      سیمرغ خراسان
1392/02/24
37,960 5,430 639,677 486,014 369,604
      سیمرغ خراسان
1392/05/19
36,940 5,490 630,417 766,924 760,127
          جمع مرغ: 261,200     1,270,094 1,252,938 1,206,965
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1391/12/29
38,750 5,740 402,251 295,895 219,842
          جمع مرغ: 116,250     402,251 295,895 219,842
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1391/10/23
44,870 7,260 243,554 68,801  
      صحرای جنوب
1392/02/17
62,000 9,100 958,272 760,533 557,091
      صحرای جنوب
1392/06/16
42,250 6,980 327,804 759,908 879,110
          جمع مرغ: 402,490     1,529,630 1,589,242 1,436,201
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      سپید مرغ ابهر
1391/12/28
8,400   86,296 63,627 47,141
      سپید مرغ ابهر
1392/01/08
24,400 4,500 276,859 199,787 151,898
          جمع مرغ: 98,400     363,155 263,414 199,039
    آمیخته: کاب
      سبزدشت ابهر
1392/07/30
50,087 7,500   141,312 685,824
      سبزدشت ابهر
1391/09/21
60,000 7,240 82,800    
      سبزدشت ابهر
1391/11/17
30,000 4,500 208,840 149,960 13,800
      سبزدشت ابهر
1391/12/15
30,000 4,500 266,340 203,320 144,440
      سبزدشت ابهر
1392/06/23
59,880 9,000 316,765 948,459 1,239,515
      سبزدشت ابهر
1392/02/10
61,840 7,255 872,357 714,952 513,931
      ققنوس جوجه ابهر
1391/11/28
30,600 4,590 233,662 173,604 65,688
          جمع مرغ: 797,134     1,980,764 2,331,607 2,663,198
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      مام جوجه
1392/01/07
34,000 5,000 382,137 276,307 209,576
      مرغ مادر اجداد پارس
1392/05/16
33,040 3,865 594,257 687,474 678,355
          جمع مرغ: 201,120     976,394 963,781 887,931
    آمیخته: کاب
      سپیدان ارگ
1392/06/06
28,500   329,061 583,832 594,320
      سپیدان ارگ
1392/05/29
32,050 7,515 448,678 660,487 664,418
      سمنان جوجه
1391/10/26
30,600 3,825 171,727 60,996  
          جمع مرغ: 242,850     949,466 1,305,315 1,258,738
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1392/02/11
46,790 5,500 663,638 545,977 391,726
          جمع مرغ: 140,370     663,638 545,977 391,726
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: راس
      مجتمع طیور فارس
1391/12/22
35,510 5,000 341,938 255,908 186,214
          جمع مرغ: 106,530     341,938 255,908 186,214
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1392/02/10
2,990   42,179 34,569 24,849
      تعاونی چیک شیراز
1392/01/25
45,000 6,750 579,600 442,980 329,820
      مجتمع طیور فارس
1392/02/31
25,000   456,167 333,500 262,200
      مجتمع طیور فارس
1392/03/04
20,900 6,020 398,020 285,215 228,173
          جمع مرغ: 281,670     1,475,966 1,096,264 845,042
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1392/06/24
36,400 6,500 179,719 565,389 752,922
      مرغ مادر اجداد ارم
1392/01/24
46,800 7,020 599,196 455,676 340,142
          جمع مرغ: 249,600     778,915 1,021,065 1,093,064
    آمیخته: راس
      آسیا جوجه کشاورز
1391/10/11
31,330 3,800 139,314    
      البرز
1392/08/25
63,190 8,320     311,990
      البرز
1392/09/02
2,000       4,937
      ایثارگران خوزنین
1391/12/09
36,160 5,000 300,514 229,544 138,613
      زرمرغ
1392/08/20
25,480 3,200     170,733
      سیمرغ زیاران
1392/08/28
21,360 3,030     82,863
      واحد رضا گلی شقاقی
1392/08/21
31,110 3,700     197,486
          جمع مرغ: 282,950     439,828 229,544 906,622
    آمیخته: کاب
      البرز
1392/03/28
70,000 10,000 1,450,073 1,235,407 917,700
      شرکت تعاونی قاقازان
1392/06/02
20,400 3,060 260,562 419,152 424,157
          جمع مرغ: 271,200     1,710,635 1,654,559 1,341,857
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1391/10/24
50,050 6,250 274,741 84,418  
          جمع مرغ: 100,100     274,741 84,418 0
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      زریبار پرور کردستان
1392/07/24
18,700 2,500   92,328 290,461
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1392/04/19
26,610 3,100 552,459 547,563 421,893
      واروک
1392/04/20
25,030 4,200 519,272 515,434 401,832
      واروک
1392/06/09
16,760 2,200 171,410 337,424 350,273
          جمع مرغ: 242,600     1,243,141 1,492,749 1,464,459
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      سیمرغ کرمان
1392/03/12
45,515 6,495 931,692 658,117 535,985
      ماهان
1391/10/25
33,350 3,800 185,115 61,364  
      ماهان
1391/12/28
41,070 3,780 421,926 311,092 230,485
      ماهان
1392/01/05
13,000 2,900 143,321 104,052 78,537
          جمع مرغ: 365,455     1,682,054 1,134,625 845,007
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1392/06/12
31,710 4,770 290,760 609,234 661,746
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1392/04/13
29,000 4,180 604,747 594,075 425,101
      طیور بهاران
1392/09/06
37,620 6,500     39,802
      طیور زاگرس
1391/10/10
37,650 5,760 161,644    
      قدس ماهیدشت
1391/10/23
30,420 4,080 165,120 46,644  
      قدس ماهیدشت
1391/12/02
32,550 5,000 256,537 192,653 89,838
          جمع مرغ: 415,890     1,478,808 1,442,606 1,216,487
    آمیخته: کاب
      پردیس طیور پارسیان
1392/02/21
32,640 3,570 530,508 410,394 307,295
      طیور بهاران
1392/04/15
37,500 5,720 780,850 769,350 564,650
          جمع مرغ: 210,420     1,311,358 1,179,744 871,945
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      بهتا جوجه
1392/02/10
21,240 2,700 299,626 245,563 176,518
      پرماه گلستان
1391/11/04
26,000 3,700 158,669 83,720  
      پیگیر
1392/07/22
61,795 7,765   348,688 997,741
      پیگیر
1392/04/06
72,270 10,330 1,507,071 1,405,122 997,326
      سیمین جوجه گلستان
1392/04/16
32,340 4,200 672,910 663,984 493,400
      سیمین جوجه گلستان
1392/06/28
8,377   29,543 119,842 172,761
      سیمین جوجه گلستان
1392/07/01
22,900 3,860 48,456 299,517 470,870
      فرآیند گلستان
1391/11/04
26,000 3,700 158,669 83,720  
      گلریزان
1392/05/03
29,450 3,580 604,648 612,776 554,975
      لاله های گلستان
1392/05/01
26,700 3,300 549,006 554,737 492,508
      لاله های گلستان
1392/04/29
7,000 1,160 144,256 145,115 124,936
      ماکیان مهر گنبد
1392/02/29
19,470 2,960 347,501 256,744 200,022
      ماکیان مهر گنبد
1392/06/23
33,300 4,200 176,157 527,450 689,310
      ماکیان مهر گنبد
1392/03/01
23,600 2,960 435,326 316,633 250,050
      مجتمع نویک
1391/12/23
33,700 4,500 328,126 244,932 178,789
      مرغ سپید گرگان
1392/05/26
23,000 3,000 343,145 475,042 475,747
      نیکو دشت گلستان
1391/10/03
4,000   12,880    
      نیکو دشت گلستان
1391/09/28
48,100 5,610 118,005    
      نیکو دشت گلستان
1392/08/05
46,470 5,300   49,166 565,045
          جمع مرغ: 1,432,671     5,933,994 6,432,751 6,839,998
    آمیخته: کاب
      رضایی مینودشت
1391/11/24
22,440 2,958 97,718 71,568 20,644
      ماهان سبز گلستان
1391/11/28
36,720 4,080 280,395 208,325 78,826
      مرغ مادر عرفان
1392/04/29
22,880 2,550 471,511 474,317 408,361
          جمع مرغ: 246,120     849,624 754,210 507,831
    آمیخته: هوبارد
      مزرعه نمونه ارتش
1392/06/07
28,000 3,500 314,701 573,160 584,323
      مزرعه نمونه ارتش
1392/08/15
20,820 3,130     176,221
      مزرعه نمونه ارتش
1391/09/21
20,340 3,224 28,069    
          جمع مرغ: 125,160     342,770 573,160 760,544
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر هامون کپورچال
1392/02/14
20,800 3,210 309,046 250,363 180,197
      همای شمال
1392/09/03
31,200 4,680     66,019
          جمع مرغ: 93,600     309,046 250,363 246,216
    آمیخته: راس
      پرناز صومعه سرا
1392/05/14
27,790 3,400 516,875 579,088 569,713
      تابان طیور گیلان
1392/05/19
24,870 3,530 424,432 516,335 511,759
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/09/30
44,560 5,300 122,986    
      تعاونی میرزا کوچک خان
1392/04/09
41,085 8,095 858,648 823,370 576,423
      خزر مرغ تالش
1392/03/28
11,455   237,294 202,165 150,175
      خزر مرغ تالش
1392/04/04
18,500 4,000 385,219 352,314 252,463
      زرین پای مازران
1391/10/05
44,130 6,200 155,632    
      سپید ماکیان 1 (دوگور)
1392/04/15
38,940 5,100 810,834 798,893 586,333
      سپید ماکیان4 (آزادگان)
1392/04/23
17,400 2,400 360,180 359,113 289,745
      سفید رود
1391/11/15
39,500 4,700 270,127 192,602 6,057
      شاهدآبکنار
1392/05/03
16,720 2,300 343,285 347,899 315,084
      قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان)
1391/11/02
31,975 3,950 191,210 93,154  
      کوه مرغ شمال
1392/02/01
45,380 5,700 608,848 480,816 352,087
      کوه مرغ شمال
1392/01/28
6,180   81,020 62,825 46,432
      گلچین طیور گیلان
1392/02/03
14,000   189,980 151,340 110,339
      گلچین طیور گیلان
1392/01/27
22,340 4,500 291,165 224,710 166,478
      گیل مرغ
1392/04/12
34,260 6,570 714,960 701,302 495,377
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1392/04/18
49,800 8,060 1,034,678 1,023,987 779,636
      مرغ سلامت
1391/12/08
32,000 4,800 263,979 201,173 117,760
      مرغ مادر آوازه خوان
1392/02/19
80,430 14,085 1,275,190 998,941 739,956
      مرغ مادر پیمان جوجه
1391/12/28
16,500 1,990 169,510 124,982 92,598
      مرغ مادر شاهد
1392/08/20
20,920 3,130     140,178
      معاف جوجه فومن
1392/07/14
22,870 2,700   193,572 425,367
      نوید جوجه
1392/06/12
13,930 1,000 127,728 267,631 290,700
      نوید جوجه
1392/05/29
39,070 9,000 546,955 805,155 809,948
      نوید مرغ گیلان
1392/07/03
35,940 5,590 50,699 448,028 737,897
      نوید مرغ گیلان
1391/10/27
70,330 13,695 399,005 150,975  
      نوید مرغ گیلان
1392/03/15
81,700 15,860 1,676,157 1,230,184 989,659
      نوید مرغ گیلان
1392/08/14
43,290 6,880     381,673
      نوید مرغ گیلان
1391/11/30
40,260 4,780 312,364 233,347 98,771
      نوید مرغ گیلان
1391/12/10
65,690 7,995 549,957 421,030 261,884
      نوید مرغ گیلان
1392/09/05
50,075 9,780     70,640
      نوید مرغ گیلان
1391/11/05
22,145 5,270 136,502 74,702  
      واحد محمد نوید
1392/06/30
11,820 2,930 33,349 161,848 243,406
          جمع مرغ: 2,974,295     13,138,768 12,221,481 10,608,538
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1391/12/22
20,600 3,000 198,365 148,457 108,026
      سبزدشت گیلان
1392/05/19
76,655 12,109 1,308,194 1,591,460 1,577,355
      سبزدشت گیلان
1392/02/03
1,470   19,947 15,891 11,586
      سبزدشت گیلان
1392/01/31
48,000 7,640 640,320 503,424 369,472
          جمع مرغ: 440,175     2,166,826 2,259,232 2,066,439
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1392/08/08
25,000 2,600     280,983
      دربار
1392/02/11
24,260 3,550 344,088 283,082 203,104
          جمع مرغ: 97,780     344,088 283,082 484,087
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1392/08/30
24,960 3,744     79,223
      تاج به سر آمل
1392/09/01
18,720 2,808     52,816
          جمع مرغ: 43,680     0 0 132,039
    آمیخته: راس
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/11/24
25,120 2,500 185,654 136,352 38,517
      آببندان سر ساری
1392/08/22
35,530 5,000     213,014
      آمل جوجه
1392/08/29
16,130 4,000     56,885
      آمل جوجه
1392/02/19
26,000 4,170 412,221 322,920 239,200
      آمل جوجه
1392/09/02
16,000       39,499
      البرز مرغ خزر
1392/06/07
16,650 2,620 187,135 340,825 347,464
      به جوجه آمل
1392/06/13
30,240 4,290 266,616 571,717 630,605
      بهار سواد کوه
1392/02/28
27,230 5,360 480,573 356,986 276,820
      بهار سواد کوه
1392/03/04
19,500 1,000 371,358 266,110 212,888
      پروتئین سپید
1392/07/25
27,940 3,600   128,095 425,414
      پریبال چلاو آمل
1391/10/24
25,000 4,000 137,233 42,167  
      پرینه آمل
1392/08/12
25,500 4,600     242,811
      پیمان جوجه نور
1392/04/09
18,000 2,200 376,188 360,732 252,540
      تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1391/12/27
16,500 2,000 167,739 123,970 91,586
      تعاونی 219 محمدنژاد شهبال
1392/05/12
46,140 6,820 886,472 962,881 944,486
      تعاونی 257 سوادکوه (آپن)
1392/09/07
14,950 2,100     10,545
      تعاونی 257 سوادکوه (آپن)
1392/08/30
5,870 500     18,632
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1392/01/27
25,800 5,380 336,260 259,514 192,261
      تعاونی 317قائم شهر
1392/06/02
15,000 1,870 191,590 308,200 311,880
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1392/07/18
24,120 3,800   170,127 419,030
      تعاونی235 مرغداران شمال
1392/05/01
10,000 500 205,620 207,767 184,460
      تعاونی235 مرغداران شمال
1392/04/27
18,450 3,090 380,784 381,915 321,940
      تیرنگ
1392/02/30
35,620 6,160 642,846 472,440 369,760
      تیکا طبرستان
1392/07/28
7,070 2,400   24,934 101,144
      تیکا طبرستان
1392/08/01
9,930     24,513 132,922
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/11/18
21,215 2,700 148,986 107,348 13,012
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1392/06/09
25,920 3,300 265,093 521,840 541,711
      حدیث سواد کوه
1392/08/19
53,765 6,000     379,223
      حدیث سواد کوه
1391/11/11
51,090 6,000 333,721 219,346  
      حنا جوجه طبرستان
1392/07/11
31,500 4,400   299,943 614,859
      خنارجوجه
1392/05/23
37,525 4,900 594,370 776,767 774,465
      خنارجوجه
1392/09/06
36,010 4,640     38,099
      دامداران شمال
1392/09/03
2,000 600     4,232
      دامداران شمال
1392/08/27
40,075 5,565     169,598
      درنا جوجه شمال
1392/01/26
18,000 2,300 233,220 179,124 133,032
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1391/12/21
32,200 3,860 306,608 230,080 166,882
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1392/07/24
20,600 2,850   101,709 319,973
      رامسر طیور
1391/12/01
38,300 4,800 299,506 224,336 99,835
      رامسر طیور
1391/10/25
39,510 5,100 219,307 72,698  
      روما واحد سیروس جوادیان
1392/02/30
16,500 2,100 297,781 218,845 171,281
      زربال گستر کوثر
1392/04/03
4,500 1 93,633 84,801 61,065
      زربال گستر کوثر
1392/03/25
49,990 7,470 1,033,260 852,363 643,871
      زرپا
1392/06/19
18,305 2,300 122,656 312,393 380,036
      زرپر
1392/05/19
27,930 3,360 476,652 579,863 574,725
      زید ساری
1391/12/26
32,000 4,000 321,877 238,464 175,659
      سپید قوی مازند
1392/01/19
38,000 5,000 471,960 349,600 264,531
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1392/02/10
17,160 2,050 242,070 198,393 142,611
      صدف کریم محمدیان
1392/05/24
29,580 3,650 459,456 611,852 610,945
      فدایی جویباری
1392/01/15
43,000 5,500 520,873 377,139 288,788
      قطره طلا
1392/06/25
54,070 6,550 247,893 823,271 1,117,592
      قطره طلا
1391/11/25
74,000 9,250 551,448 406,211 124,813
      قطره طلا
1392/02/28
32,800 4,000 578,876 430,008 333,445
      کیمیاجوحه آمل
1392/03/20
29,600 4,000 609,543 475,198 369,901
      گوهربال
1392/04/10
16,000 2,100 334,389 323,840 225,707
      ماه جوجه طبرستان
1391/12/06
25,170 3,700 204,548 155,148 84,907
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1392/05/14
33,000 4,200 613,778 687,654 676,522
      مرغ امین مازندران
1392/04/22
34,860 3,975 722,136 718,929 573,540
      مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری)
1392/04/29
32,360 3,975 666,875 670,845 577,562
      مرغ مادر ذبیحی
1391/11/08
41,570 5,000 263,886 159,352  
      مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1392/07/07
56,370 6,710   633,562 1,153,894
    تولکی   مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1391/12/13
20,000 2,600 598,001 570,361 478,759
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1392/06/07
31,900 3,800 358,535 652,993 665,710
      مرغ مادر مدانلو
1392/02/11
16,000 2,250 226,933 186,699 133,952
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1392/05/26
18,480 2,600 275,709 381,686 382,252
      مرغ مادرطیور بهشت
1392/01/29
30,900 4,250 407,468 317,446 234,057
      مرغ مادرطیور بهشت
1392/02/05
23,100 2,500 317,009 254,670 184,892
      مرغک سفید برفی(تعاونی 1751)
1392/04/25
34,950 3,975 722,393 722,393 595,921
      مرغک سهیل
1392/07/13
43,385 7,670   382,511 820,236
      مهتاب نور
1392/06/28
17,500 2,200 61,717 250,355 360,908
      مهر جوجه
1392/08/08
29,900 3,600     336,056
      میرامین
1391/12/22
22,500 4,000 216,660 162,150 117,990
      میرامین
1392/01/20
52,930 8,950 661,448 492,637 371,709
      میرامین نور
1391/10/09
48,540 7,120 200,956    
      ناوک هامون شمال
1392/05/09
41,360 4,390 832,687 864,396 828,882
      نوشهر ماکیان
1392/05/30
27,490 3,700 376,411 566,092 570,308
      نیما مرغ
1392/06/26
33,880 4,100 143,380 505,466 699,757
      نیما مرغ
1391/11/04
21,680 2,100 132,305 69,810  
      واحد صفایی جوان
1391/12/15
17,230 2,200 152,968 116,773 82,957
      واحد علی شاکری و شریک
1392/07/20
38,320 4,515   243,256 642,219
      واحد مجید محمدیان امیری
1392/03/13
23,680 3,500 485,092 347,117 283,213
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1392/06/19
16,000 2,150 107,211 273,056 332,181
          جمع مرغ: 5,820,845     22,739,573 24,862,954 26,002,578
    آمیخته: کاب
      تعاونی 256 بهبال شمال
1392/04/08
15,300 2,040 319,526 303,572 213,486
          جمع مرغ: 45,900     319,526 303,572 213,486
    آمیخته: هوبارد
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1392/04/23
42,500 7,500 879,750 877,143 707,710
          جمع مرغ: 127,500     879,750 877,143 707,710
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      درنا جوجه دلیجان
1392/03/30
31,200 4,000 647,275 563,077 413,816
      سپید مرغ زرند
1392/05/26
26,040 3,700 388,499 537,830 538,629
      صدف دریا کنار
1391/12/13
29,000 3,800 251,237 191,207 128,953
      مرغ پرور
1392/01/11
37,000 6,200 431,741 309,764 237,145
      مرغ مادر کاشانک
1392/05/08
34,030 4,520 696,072 710,682 675,200
      نازمرغ زرند
1392/07/30
29,090 3,950   82,072 398,319
          جمع مرغ: 529,990     2,414,824 2,394,632 2,392,062
    آمیخته: کاب
      درنا جوجه دلیجان
1391/12/15
27,000 3,500 239,706 182,988 129,996
      کشت و صنعت احنام
1391/12/08
20,000   164,987 125,733 73,600
      کشت و صنعت احنام
1391/10/26
29,100 2,900 163,309 58,006  
      کشت و صنعت احنام
1391/11/17
14,700 2,200 102,332 73,480 6,762
      مرغ مادر آریانا
1392/04/22
30,735 4,380 636,685 633,857 505,672
          جمع مرغ: 335,505     1,307,019 1,074,064 716,030
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      شیران غرب
1392/04/12
16,000 2,400 333,899 327,520 231,349
      وحدت غرب
1392/03/11
20,380 3,000 416,866 289,056 237,807
          جمع مرغ: 109,140     750,765 616,576 469,156
    آمیخته: کاب
      الوند جوجه اسد آباد
1392/08/21
24,115 3,060     153,082
      چشمه ساران
1391/12/15
33,830 4,800 300,343 229,277 162,880
      کشت و صنعت سهیل
1392/07/23
18,870 2,300   99,823 298,889
          جمع مرغ: 163,345     300,343 329,100 614,851
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      تابان جوجه دشتی
1391/12/19
34,000 4,750 316,449 238,771 172,040
      یزد جوجه
1392/01/17
36,215 4,430 444,237 325,404 247,663
          جمع مرغ: 210,645     760,686 564,175 419,703
          جمع مرغ: