دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1392/7/1 الی 1392/9/30

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس مهر1392 آبان1392 آذر1392
          جمع کل مرغ: 26,146,937   جمع تولیدات:  97,912,332  97,506,968  96,757,013
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      الماس جوجه
1392/01/21
22,500 2,700   174,570 389,850
      انصارآذر(تعاونی213)
1392/03/05
20,000 2,700     42,320
      پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو
1391/04/15
24,040 3,100 106,898    
      پیام جوجه
1391/06/14
24,835 3,000 205,634 159,937 114,241
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1391/08/21
18,000 2,200 277,104 218,040 164,496
      تعاونی 309 شبستر
1391/03/20
27,000 3,400 12,420    
      زلال آوا
1391/11/15
26,500 3,800 507,916 535,548 524,982
      سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون)
1391/05/03
22,560 400 128,681 62,266  
      سپید مرغ شبستر
1392/01/29
24,730 3,000   122,100 367,817
    تولکی   شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/02/16
25,000 3,300 275,940 245,420 163,800
    تولکی   شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/09/08
23,800 3,500 237,066 217,654 141,110
      کوهسار سهند(علی یاری)
1391/12/15
28,300 3,500 279,453 542,417 571,924
      کیمیا پرور ارس باران
1391/11/21
29,325 3,000 508,103 589,940 583,645
    تولکی   مرغ خوشخوان شبستر
1390/09/30
14,950 2,050 53,820    
      مرغ مادر عظیمی
1392/02/30
15,290 1,800     64,707
    تولکی   مرغ مادر مراغه فاضل مدرس
1390/10/21
17,280 2,100 151,927 101,400  
    تولکی   نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/11/10
32,500 4,400 385,990 352,060 263,997
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1392/01/24
39,665 4,490   265,782 650,771
      یاران نوین خاصبان
1392/01/13
42,500 6,000   449,650 840,650
    تولکی   یاران نوین خاصبان
1390/11/23
33,850 5,400 383,413 376,320 354,480
          جمع مرغ: 1,166,080     3,514,365 4,413,104 5,238,790
    آمیخته: کاب
    تولکی   مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/01/22
38,600 5,200 376,200 304,100 99,000
      میشاب مرند
1391/06/07
21,420 2,550 168,162 128,749 75,541
          جمع مرغ: 180,060     544,362 432,849 174,541
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1391/06/12
13,000 1,700 106,045 82,126 55,813
      آرمان ماکیان
1391/07/20
35,850 5,000 431,514 323,773 246,265
      آناش
1391/11/29
8,100 2,000 120,474 161,957 162,205
      آناش
1391/12/09
8,250   97,405 163,691 166,474
      اباذر حسینی (طلا جوجه)
1391/12/21
27,930 3,800 216,699 483,933 561,876
      اروم چکاوک
1391/07/19
22,000 2,800 263,120 196,328 149,776
      اروم گهر دانه
1391/06/13
28,800 3,600 236,697 183,706 128,064
      امین مرغ ارومیه
1391/11/04
13,500 1,750 268,893 271,377 242,811
      بالانج طیور
1392/02/25
31,000 3,970     185,855
      بهپرورارومیه 1
1391/11/01
24,000 2,400 479,136 481,344 417,312
      بهپرورارومیه 2
1391/06/08
22,730 2,300 179,839 138,017 83,646
      بهپرورارومیه 3
1391/10/12
21,180 2,300 428,358 414,718 290,660
    تولکی   بهپرورارومیه دیدان
1390/10/14
27,575 3,000 301,050 287,670 246,787
    تولکی   بهپروران خوی
1390/09/26
17,500 2,100 177,637 118,560  
      پرگل ارومیه
1391/10/12
24,730 3,000 500,155 484,230 339,378
      تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر
1392/01/14
36,800 3,700   376,366 716,619
      تعاونی 175 پلیکان
1391/06/19
26,370 3,500 232,496 177,910 129,389
    تولکی   تعاونی 48 خوی(اورین)
1390/12/20
30,515 2,800 347,100 319,800 247,433
      تعاونی 86 ارومیه
1391/06/09
28,870 3,700 230,190 177,070 110,668
      سلیم جوجه
1391/11/07
40,455 4,440 803,922 815,087 751,816
      سینه طلا
1391/03/18
13,000 1,860 1,993    
      طیوران سیستم
1392/02/09
31,610 4,160   33,444 363,516
      کاوش
1391/08/01
31,850 4,000 410,228 325,252 240,277
      کشت وصنعت مهاباد
1391/08/22
60,410 7,500 942,034 736,398 558,552
      کیمیا جوجه ارومیه
1391/06/21
27,790 3,525 250,981 190,899 139,766
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/04/21
20,000 2,700 98,134 15,333  
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/11/22
31,500 5,000 536,130 633,213 627,417
      گلدشت جوجه
1391/11/19
34,570 3,500 620,187 696,517 686,976
      مرغ پرور ارومیه
1391/10/14
26,750 2,970 541,010 529,525 374,482
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1391/10/07
14,000 1,800 282,072 260,176 186,760
          جمع مرغ: 2,147,995     9,103,499 9,078,420 8,410,593
    آمیخته: کاب
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1391/04/10
21,420 2,950 78,826    
      دریا پر
1392/01/21
23,260 3,165   180,467 403,018
      زرین پرور خوی(اشرفی)
1391/04/06
22,440 3,060 68,816    
          جمع مرغ: 90,380     147,642 180,467 403,018
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1391/05/16
28,000 3,960 182,037 130,518 4,293
      آرتا سبلان
1391/09/18
118,240 16,185 2,347,852 1,749,558 1,405,085
      آرتا سبلان
1391/07/13
91,890 13,210 1,056,735 760,849 591,772
      اردبیل جوجه
1391/08/03
57,000 6,600 742,900 594,320 437,000
      تعاونی 256 اردبیل
1391/03/30
42,600 8,310 84,916    
      تعاونی 256 اردبیل
1391/04/04
74,390 5,865 205,316    
      سبلان جوجه
1391/09/08
22,325 2,630 419,337 299,527 244,757
      ستاره فروغ اردبیل
1391/12/20
27,220 3,350 220,791 479,981 548,012
      ظفر جوجه (باقرزاده)
1391/11/14
35,850 4,000 698,119 725,054 709,663
      کیمیا جوجه
1392/02/15
25,170 3,300     239,669
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1391/06/19
29,670 4,000 261,590 200,174 145,581
      همای سبلان
1391/11/23
32,000 3,770 534,826 642,774 637,866
      واحد اسفند نظافتی
1391/09/09
44,110 6,000 837,325 595,191 488,328
          جمع مرغ: 1,601,075     7,591,744 6,177,946 5,452,026
    آمیخته: کاب
      نمین جوجه
1391/07/11
23,460 3,060 264,754 191,371 148,204
          جمع مرغ: 70,380     264,754 191,371 148,204
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      دشت کیمیا(خورشید)
1391/10/20
33,830 5,000 681,087 672,788 514,057
      سپاهان طیور
1392/01/18
31,150 4,300   274,639 568,384
      شبدیزاردهال
1391/06/01
2,000 2,350 14,965 11,286 5,213
      شبدیزاردهال
1391/05/25
14,400   101,568 75,072 22,080
      صفاهان
1391/06/11
40,670 4,800 329,265 254,432 168,374
      مرغ مادر پاک نطنز
1391/10/02
36,530 5,690 733,206 642,465 473,307
      مرغ مادر درخشان
1391/05/31
8,290 2,850 61,523 46,270 20,338
          جمع مرغ: 469,460     1,921,614 1,976,952 1,771,753
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1391/12/27
14,500 1,900 81,819 224,556 290,368
      ایران جوجه
1391/03/27
24,730 3,000 37,919    
      پاییزان جوجه
1391/07/03
21,730 2,900 226,571 166,596 126,613
      پرندک
1392/01/06
91,385 11,600 225,599 1,163,026 1,817,403
      دراج
1391/07/22
36,930 5,100 450,177 341,455 258,214
    تولکی   دماوند جوجه
1390/10/06
25,000 3,600 200,273 6,600  
      فدک
1391/10/13
22,660 3,000 458,638 448,215 312,708
      فدک
1391/04/28
20,715 2,650 110,535 38,116  
      فدک
1392/02/24
22,300 2,800     141,560
      کوثر (مزینی)
1391/09/14
26,550 3,400 525,566 371,682 307,360
    تولکی   کوثر هومند
1390/12/17
28,800 4,700 253,253 197,431 36,941
      مرغ مادر کوهستان
1392/03/06
35,880 5,050     63,268
    تولکی   مرغدشت
1390/09/08
31,480 4,200 210,600    
    تولکی   نیکان نوین پرور
1391/01/09
25,000 3,100 278,185 270,190 241,695
      واحد اکبر صادقی
1392/02/09
39,740 5,400   42,045 457,010
          جمع مرغ: 1,087,965     3,059,135 3,269,912 4,053,140
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1391/06/26
22,600 2,975 216,237 162,177 120,594
      سازندگی زاگرس
1391/12/08
22,975 3,100 278,304 456,207 463,253
      گل جوجه شهرکرد
1391/08/16
18,000 2,500 259,164 211,140 154,836
          جمع مرغ: 190,725     753,705 829,524 738,683
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1391/03/20
22,440 2,860 10,322    
          جمع مرغ: 22,440     10,322 0 0
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1392/03/05
51,500 7,000     108,974
    تولکی   جنوب خراسان
1390/11/25
89,790 12,800 937,500 752,500 225,000
      جنوب خراسان
1392/01/28
53,900 7,000   285,131 818,202
      جنوب خراسان
1391/06/01
12,000 2,000 89,792 67,712 31,280
      جنوب خراسان
1391/07/09
55,070 8,000 609,662 442,470 341,140
          جمع مرغ: 629,880     1,636,954 1,547,813 1,524,596
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      جاجرمی
1392/01/31
21,480 5,700   90,903 306,304
      جاجرمی
1392/02/01
16,000     62,069 223,254
      دیزباد
1391/09/25
72,950 10,295 1,456,374 1,181,206 906,039
      فریمان
1391/04/17
28,000 3,950 130,518 4,293  
      کوثر بیدخت گناباد
1391/06/30
32,860 4,200 328,512 243,865 183,402
      مرغداران طوس
1391/11/09
25,650 3,600 508,930 517,583 486,905
      مرغداران طوس
1392/02/21
53,000 7,200     392,518
          جمع مرغ: 578,340     2,424,334 2,099,919 2,498,422
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1391/08/04
8,000 1,000 104,880 84,272 61,824
      سیمرغ خراسان
1391/03/27
9,550 890 14,643    
      سیمرغ خراسان
1392/02/24
37,960 5,430     240,970
      سیمرغ خراسان
1391/04/03
25,570 3,620 66,652    
      سیمرغ خراسان
1391/07/27
30,900 4,750 388,516 302,284 225,529
          جمع مرغ: 189,780     574,691 386,556 528,323
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1391/12/29
38,750 5,740 191,322 576,341 774,794
          جمع مرغ: 116,250     191,322 576,341 774,794
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1391/05/24
60,392 8,940 422,261 311,139 83,341
      صحرای جنوب
1391/10/23
44,870 7,260 901,289 894,409 708,647
      صحرای جنوب
1392/02/17
62,000 9,100     546,633
          جمع مرغ: 377,786     1,323,550 1,205,548 1,338,621
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      سپید مرغ ابهر
1392/01/08
24,400 4,500 43,025 295,566 484,502
      سپید مرغ ابهر
1391/12/28
8,400   44,436 127,512 168,084
      کشت وصنعت خرمدره
1391/05/07
129,700 16,180 771,629 437,521  
      مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1391/06/21
29,510 4,500 266,515 202,714 148,415
          جمع مرغ: 446,330     1,125,605 1,063,313 801,001
    آمیخته: کاب
      امیری
1391/04/10
32,640 4,590 120,115    
    تولکی   ساکت
1392/01/31
28,560 4,165 309,513    
    تولکی   ساکت
1391/01/26
23,000 3,500 280,843 276,283 265,868
      سبزدشت ابهر
1391/09/21
60,000 7,240 1,194,160 923,680 726,800
      سبزدشت ابهر
1391/11/17
30,000 4,500 556,600 605,360 595,240
      سبزدشت ابهر
1391/12/15
30,000 4,500 296,240 575,000 606,280
      سبزدشت ابهر
1392/02/10
61,840 7,255   43,618 692,195
      ققنوس جوجه ابهر
1391/11/28
30,600 4,590 464,508 612,306 612,306
          جمع مرغ: 705,680     3,221,979 3,036,247 3,498,689
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      مام جوجه
1392/01/07
34,000 5,000 71,944 422,280 675,648
      مام جوجه
1391/06/04
30,000 4,500 230,000 174,800 92,000
          جمع مرغ: 192,000     301,944 597,080 767,648
    آمیخته: کاب
      سمنان جوجه
1391/10/26
30,600 3,825 613,245 611,367 501,575
          جمع مرغ: 91,800     613,245 611,367 501,575
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1392/02/11
46,790 5,500   16,501 509,387
          جمع مرغ: 93,580     0 16,501 509,387
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: راس
      مجتمع طیور فارس
1391/12/22
35,510 5,000 262,987 604,381 713,822
          جمع مرغ: 106,530     262,987 604,381 713,822
    آمیخته: کاب
    تولکی   تعاونی چیک شیراز
1391/03/16
40,800 5,290 462,501 416,088 293,874
      تعاونی چیک شیراز
1392/02/10
2,990     2,109 33,468
      تعاونی چیک شیراز
1392/01/25
45,000 6,750   285,660 724,500
      مجتمع طیور فارس
1392/02/31
25,000       96,983
      مجتمع طیور فارس
1392/03/04
20,900 6,020     51,595
          جمع مرغ: 264,280     462,501 703,857 1,200,420
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1392/01/24
46,800 7,020   313,591 767,832
          جمع مرغ: 93,600     0 313,591 767,832
    آمیخته: راس
      آسیا جوجه کشاورز
1391/10/11
31,330 3,800 633,157 607,217 427,550
      ایثارگران خوزنین
1391/12/09
36,160 5,000 426,929 717,462 729,660
      سیمرغ زیاران
1391/07/18
20,000 2,600 237,667 176,333 134,933
      سیمرغ زیاران
1391/09/04
21,370 2,600 384,361 280,161 225,112
      کوهین جوجه(حاجی)
1391/03/24
51,097 6,635 54,844    
    تولکی   مرغ مادر آبیک
1390/09/22
59,560 8,730 560,960 374,400  
      مرغ مادر علیرضا حاجی- نگین
1391/06/12
26,100 4,100 212,907 164,882 112,056
          جمع مرغ: 575,097     2,510,825 2,320,455 1,629,311
    آمیخته: کاب
      نیل پروران افق
1391/04/17
30,200 3,880 140,772 4,631  
          جمع مرغ: 60,400     140,772 4,631 0
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1391/10/24
50,050 6,250 1,004,570 998,431 800,433
          جمع مرغ: 150,150     1,004,570 998,431 800,433
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      زاگرس جوجه
1391/04/07
28,000 2,800 90,160    
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1391/08/09
29,000 4,000 391,307 321,049 233,005
      واروک
1391/05/02
15,590 5,000 87,970 40,638  
          جمع مرغ: 146,180     569,437 361,687 233,005
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1392/01/05
13,000 2,900 36,677 169,434 258,734
      ماهان
1391/05/15
52,920 6,650 340,805 243,432  
      ماهان
1391/04/15
53,500 5,630 237,897    
      ماهان
1391/12/28
41,070 3,780 217,261 623,444 821,812
    تولکی   ماهان
1390/12/16
53,800 7,360 600,598 563,005 458,281
      ماهان
1391/10/25
33,350 3,800 668,867 665,800 540,003
      ماهان
1391/08/30
31,500 3,800 541,443 403,305 318,297
          جمع مرغ: 677,500     2,643,548 2,668,420 2,397,127
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1391/06/23
31,000 4,800 286,626 216,752 159,712
      تعاونی 39 جوجک
1391/07/25
4,000 4,600 49,680 38,272 28,704
      طیور زاگرس
1391/10/10
37,650 5,760 760,304 722,202 510,910
      قدس ماهیدشت
1391/10/23
30,420 4,080 611,037 606,373 480,434
      قدس ماهیدشت
1391/12/02
32,550 5,000 454,181 649,329 653,322
          جمع مرغ: 406,860     2,161,828 2,232,928 1,833,082
    آمیخته: کاب
      پردیس طیور پارسیان
1392/02/21
32,640 3,570     241,732
      طیور بهاران
1391/05/14
38,760 5,855 247,237 172,353  
          جمع مرغ: 110,160     247,237 172,353 241,732
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      آق جوجه
1391/07/29
25,080 3,200 319,185 250,733 186,127
      بهتا جوجه
1392/02/10
21,240 2,700   14,981 237,746
      پرماه گلستان
1391/05/02
14,630   82,552 38,136  
      پرماه گلستان
1391/11/04
26,000 3,700 517,868 522,652 467,636
      پرماه گلستان
1391/04/29
10,370 3,740 55,970 20,671  
      پیگیر
1391/04/15
76,435 10,520 339,881    
      فرآیند گلستان
1391/11/04
26,000 3,700 517,868 522,652 467,636
      گرگان جوجه
1391/06/26
27,500 3,530 263,120 197,340 146,740
      لاله های گلستان
1391/05/18
32,310 4,100 214,021 154,570 14,863
      ماکیان مهر گنبد
1392/02/29
19,470 2,960     89,264
    تولکی   ماکیان مهر گنبد
1391/02/07
34,590 4,500 382,444 349,712 264,342
      ماکیان مهر گنبد
1391/07/29
22,600 2,800 287,623 225,939 167,723
      ماکیان مهر گنبد
1392/03/01
23,600 2,960     83,229
      ماکیان مهر گنبد
1391/04/11
41,960 6,050 160,847    
    تولکی   ماکیان مهر گنبد
1390/11/08
36,270 4,590 731,252 653,657 423,994
      مجتمع نویک
1391/12/23
33,700 4,500 237,697 563,240 676,920
      مدانلو
1392/02/11
16,000 2,250   5,643 174,186
      مرغ و ماهی گرگان
1391/07/05
44,640 6,800 475,029 347,716 265,578
      مینوجوجه
1391/07/06
18,600 3,100 199,925 146,023 111,798
      مینوجوجه
1391/06/30
5,900   58,985 43,785 32,930
      نیکو دشت گلستان
1391/09/28
48,100 5,610 962,481 807,599 608,465
      نیکو دشت گلستان
1391/10/03
4,000   80,346 71,147 52,133
      نیلکوه رضایی
1391/07/30
30,650 4,150 392,422 309,708 229,344
          جمع مرغ: 1,533,765     6,279,516 5,245,904 4,700,654
    آمیخته: کاب
      پردیس ماکیان
1391/04/24
28,560 4,285 145,389 35,034  
      رضایی مینودشت
1391/11/24
22,440 2,958 121,805 151,052 148,299
      زرپر سیاوش
1391/05/28
32,640 4,080 236,227 176,170 65,062
      صحرای مینودشت
1391/03/27
25,500 2,860 39,100    
      ماهان سبز گلستان
1391/11/28
36,720 4,080 557,410 734,768 734,768
      مرغ مادرجشن تیرگان
1391/07/18
21,220 2,760 252,164 187,090 143,165
          جمع مرغ: 421,680     1,352,095 1,284,114 1,091,294
    آمیخته: هوبارد
      مزرعه نمونه ارتش
1391/09/21
20,340 3,224 404,820 313,128 246,385
      مزرعه نمونه ارتش
1391/05/02
20,130 2,670 113,587 52,472  
          جمع مرغ: 101,280     518,407 365,600 246,385
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر هامون کپورچال
1392/02/14
20,800 3,210     205,393
          جمع مرغ: 20,800     0 0 205,393
    آمیخته: راس
      بهار پرورش بیشه سرا
1391/05/10
20,300 2,560 124,506 77,817  
      پرنیان صومعه سرا
1391/05/17
17,100 2,170 112,221 80,758 5,244
      تالاب گیلان
1391/03/18
28,140 2,800 4,315    
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/09/30
44,560 5,300 893,012 765,927 570,516
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/04/06
44,660 6,000 136,957    
      زرین پای مازران
1391/07/17
32,915 4,690 388,617 286,668 220,048
      زرین پای مازران
1391/10/05
44,130 6,200 887,778 802,518 581,928
      سپید ماکیان 1
1391/07/22
49,400 7,035 602,186 456,752 345,405
      سپید ماکیان 1
1391/04/31
4,440 3,600 24,509 10,212  
    تولکی   سفید رود
1390/07/16
41,560 6,200 84,000    
      سفید رود
1391/11/15
39,500 4,700 757,084 798,268 782,522
      سفید رود
1391/08/17
35,520 4,300 518,497 419,373 309,356
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/03/24
64,145 8,050 68,849    
      شمیم جوجه
1391/08/10
16,000 2,500 217,120 178,848 129,536
      قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان)
1391/11/02
31,975 3,950 637,859 641,782 562,355
      قوی تالاب
1391/04/25
41,500 6,000 213,808 57,270  
      کوه مرغ شمال
1392/02/01
45,380 5,700   176,044 633,202
      کوه مرغ شمال
1392/01/28
6,180     32,692 93,812
      گلچین طیور گیلان
1392/02/03
14,000     44,436 186,760
      گلچین طیور گیلان
1392/01/27
22,340 4,500   126,057 345,972
      مرغ سلامت
1391/12/08
32,000 4,800 387,626 635,414 645,226
      مرغ مادر آوازه خوان
1392/02/19
80,430 14,085     652,394
      مرغ مادر پیمان جوجه
1391/12/28
16,500 1,990 87,285 250,470 330,165
    تولکی   معاف جوجه فومن
1390/10/11
23,200 3,100 211,906 100,470  
      مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان)
1391/07/02
25,450 3,330 262,627 193,556 146,728
      نوید مرغ گیلان
1391/10/27
70,330 13,695 1,408,381 1,406,224 1,166,821
      نوید مرغ گیلان
1391/12/10
65,690 7,995 755,435 1,302,370 1,326,544
      نوید مرغ گیلان
1391/11/30
40,260 4,780 586,454 804,368 806,837
      نوید مرغ گیلان
1391/11/05
22,145 5,270 440,745 445,498 402,715
      نوید مرغ گیلان
1391/07/12
59,180 9,965 674,217 486,380 377,489
      هما جوجه
1391/06/25
57,640 7,010 545,313 410,090 304,033
      واحد صفر علی نوید طالمی
1391/08/13
62,965 9,980 868,917 724,098 521,350
      واحد مصطفی نوید
1391/07/15
36,960 4,850 430,707 313,963 242,556
          جمع مرغ: 3,014,275     12,330,931 12,028,323 11,689,514
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1391/12/22
20,600 3,000 152,564 350,612 414,101
      خزر مرغ تالش
1391/08/16
35,700 4,080 514,009 418,761 307,091
      سبزدشت گیلان
1392/01/31
48,000 7,640   203,136 684,480
      سبزدشت گیلان
1392/02/03
1,470     4,666 19,610
      سیرنگ جوجه گیلان
1391/05/17
36,000 5,280 236,256 170,016 11,040
      شرکت تعاونی کشاورزی دامپروری توسعه زرین
1391/06/11
16,320 2,150 132,127 102,098 67,565
          جمع مرغ: 424,800     1,034,956 1,249,289 1,503,887
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1391/08/30
17,370 2,600 298,568 222,393 175,518
      پیامان خرم
1391/09/04
9,640   173,385 126,380 101,548
      دربار
1392/02/11
24,260 3,550   8,556 264,111
          جمع مرغ: 129,550     471,953 357,329 541,177
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      تدارک ارمغان آسیا
1391/04/15
16,516 2,400 73,442    
      رنگی و شرکاء
1391/05/10
17,200 2,720 105,494 65,933  
    تولکی   سپید پر ساری تعاونی 297
1390/12/07
21,107 2,868 239,940 219,960 167,580
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1391/07/07
20,800 3,120 225,805 164,569 126,298
      نوک طلای مجیدآباد نور
1391/04/15
22,667 3,040 100,792    
    تولکی   واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1390/11/15
18,600 3,168 182,027 110,400  
          جمع مرغ: 236,504     927,500 560,862 293,878
    آمیخته: آرین
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1391/05/10
12,500 1,800 76,666 47,917  
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1391/03/27
17,300 300 26,527    
          جمع مرغ: 42,300     103,193 47,917 0
    آمیخته: راس
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/11/24
25,120 2,500 412,136 504,192 501,111
      آفاق طیور
1391/09/02
4,500   79,143 58,305 46,437
      آفاق طیور
1391/04/27
24,000 3,500 126,592 40,480  
      آفاق طیور
1391/08/25
26,700 3,700 432,326 331,614 255,466
      آلاشت جوجه
1391/04/24
33,000 4,565 167,992 40,480  
      آمل جوجه
1391/08/17
26,000 3,500 379,531 306,973 226,443
      آمل جوجه
1391/04/13
30,000 4,000 124,200    
    تولکی   آمل جوجه
1390/11/13
26,000 4,200 289,080 257,107 171,600
      آمل جوجه
1392/02/19
26,000 4,170     210,895
      بهار سواد کوه
1392/03/04
19,500 1,000     48,139
    تولکی   بهار سواد کوه
1391/01/22
42,670 6,200 507,300 467,400 361,633
      بهار سواد کوه
1392/02/28
27,230 5,360     134,443
      پریبال چلاو آمل
1391/10/24
25,000 4,000 501,784 498,716 399,817
      پیوند بند پی
1391/07/04
22,500 2,700 237,015 173,880 132,480
    تولکی   تشنی(رمضان رضایی)
1390/10/15
22,800 3,100 244,340 208,303 108,300
      تعاونی 147 دارتلای شمال
1391/07/04
23,500 2,800 247,549 181,608 138,368
      تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1391/12/27
16,500 2,000 93,104 255,530 330,418
    تولکی   تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1390/11/11
19,100 2,500 218,050 173,775 47,250
    تولکی   تعاونی 231 زری بال
1390/11/20
19,400 2,200 209,100 161,783 25,500
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1392/01/27
25,800 5,380   145,581 399,556
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1391/09/11
55,935 8,250 1,084,094 763,326 631,244
    تولکی   تعاونی 290
1390/10/22
27,020 3,300 268,793 179,400  
      تعاونی 440 پیمان
1391/08/20
23,000 3,100 349,493 276,843 207,721
      تک جوجه آمل
1391/05/23
47,310 6,000 327,890 240,839 58,034
      تلاونگ شمال
1391/09/01
2,130 350 37,036 27,434 21,751
      تلاونگ شمال
1391/08/21
27,790 4,040 427,818 336,629 253,964
      تیرنگ
1391/04/15
35,150 5,740 156,300    
      تیرنگ
1392/02/30
35,620 6,160     150,744
      تیزبال ساحل
1391/08/14
17,330 2,340 242,608 200,624 145,352
      تیکا طبرستان
1391/04/19
17,800 2,000 85,155 8,188  
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/11/18
21,215 2,700 387,103 427,766 421,260
      حدیث سواد کوه
1391/11/11
51,090 6,000 1,012,127 1,032,495 990,192
    تولکی   خنارجوجه
1390/12/07
33,900 3,500 350,900 261,000  
      خنارجوجه
1391/05/30
4,400   32,384 24,288 10,120
      خنارجوجه
1391/06/07
27,600 4,000 216,679 165,894 97,336
      درنا جوجه شمال
1392/01/26
18,000 2,300   107,916 284,280
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1391/12/21
32,200 3,860 249,829 557,919 647,778
    تولکی   دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/12/21
28,230 3,750 352,560 341,640 303,853
      رامسر طیور
1391/12/01
38,300 4,800 546,158 764,621 768,145
    تولکی   رامسر طیور
1390/11/22
75,350 10,100 854,100 759,633 507,000
      رامسر طیور
1391/10/25
39,510 5,100 792,412 788,778 639,746
      رخشان جوجه محمودآباد
1391/04/29
21,500 2,800 116,042 42,857  
      روما واحد سیروس جوادیان
1392/02/30
16,500 2,100     69,828
      زربال گستر کوثر
1391/08/27
38,370 3,990 636,584 482,439 375,361
      زربال گستر کوثر
1391/05/11
53,260 7,470 329,927 212,330  
      زربال گستر کوثر
1391/09/01
15,340 1,900 266,732 197,579 156,652
      زرپا نوشهر
1391/06/25
22,640 2,900 214,189 161,076 119,419
      زید ساری
1391/12/26
32,000 4,000 191,851 505,386 641,302
      سپید پر ساری تعاونی 297
1391/08/24
22,600 2,700 361,434 278,959 213,811
      سپید قوی مازند
1392/01/19
38,000 5,000   321,632 681,720
      سروبالان
1391/07/05
15,485 3,500 164,782 120,618 92,125
      سروبالان
1391/06/28
9,940   97,240 72,549 54,259
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1392/02/10
17,160 2,050   12,104 192,078
    تولکی   طیور ملک بهشهر
1391/02/06
20,500 2,500 232,107 227,460 211,140
      فدایی جویباری
1392/01/15
43,000 5,500   424,611 824,166
      فدک کیاسر
1391/05/19
32,320 5,000 216,071 156,601 19,823
      قطره طلا
1391/03/29
38,560 6,300 70,950    
      قطره طلا
1391/04/05
17,500   50,983    
      قطره طلا
1391/11/25
74,000 9,250 1,191,400 1,484,144 1,477,336
      قطره طلا
1392/02/28
32,800 4,000     161,945
      ماه جوجه طبرستان
1391/12/06
25,170 3,700 320,331 500,565 506,739
      مرغ مادر ذبیحی
1391/11/08
41,570 5,000 825,443 838,191 780,824
    حذفی   مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1391/12/13
20,000 2,600 487,600 627,800  
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/08/10
24,775 5,000 336,196 276,935 200,578
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/06/21
27,790 3,525 250,981 190,899 139,766
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1391/08/07
36,900 4,700 492,246 400,586 291,953
      مرغ مادرطیور بهشت
1392/01/29
30,900 4,250   152,564 459,586
      مرغ مادرطیور بهشت
1392/02/05
23,100 2,500   57,026 293,986
      مرغک سهیل
1391/06/22
36,160 7,040 330,455 250,612 184,078
      مهر جوجه
1391/07/26
34,520 4,000 431,385 333,993 249,833
      میرامین
1391/12/22
22,500 4,000 166,635 382,950 452,295
      میرامین
1392/01/20
52,930 8,950   429,332 933,331
      میرامین نور
1391/10/09
48,540 7,120 979,473 921,419 654,966
      نگین واحد احمد محمدیان
1391/05/05
22,380 3,200 130,401 68,632  
      نور جوجه
1391/07/12
30,850 4,500 351,464 253,545 196,782
      نوک طلای چمستان
1391/06/01
25,000 2,800 187,067 141,066 65,167
      نیکو طیور
1391/03/21
52,000 7,000 31,893    
      نیما مرغ
1391/11/04
21,680 2,100 431,822 435,811 389,936
      واحد صفایی جوان
1391/12/15
17,230 2,200 170,140 330,240 348,206
      واحد صفایی جوان
1391/04/25
38,150 4,500 196,549 52,647  
    تولکی   ییلاق جوجه
1390/11/13
26,000 4,200 303,307 298,760 290,840
          جمع مرغ: 5,889,840     22,606,361 22,714,878 21,406,207
    آمیخته: کاب
      ساحل جوجه جلالی
1391/05/10
14,280 1,940 87,584 54,740  
      کامیارجوجه
1391/08/23
19,380 2,450 306,074 237,728 181,267
          جمع مرغ: 86,700     393,658 292,468 181,267
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      صدف دریا کنار
1391/12/13
29,000 3,800 306,820 573,620 586,960
      کشت وصنعت تفرش
1391/06/29
33,000 3,600 326,370 242,880 182,160
      مرغ پرور
1392/01/11
37,000 6,200 26,097 414,154 732,994
    تولکی   میلاد جوجه فرجی
1390/07/24
25,060 6,200 105,000    
    تولکی   میلاد جوجه فرجی
1390/08/04
17,050   29,400    
      نازمرغ زرند
1391/05/09
57,310 8,720 347,986 210,901  
          جمع مرغ: 453,730     1,141,673 1,441,555 1,502,114
    آمیخته: کاب
      درنا جوجه دلیجان
1391/12/15
27,000 3,500 266,616 517,500 545,652
      کشت و صنعت احنام
1391/12/08
20,000   242,266 397,134 403,266
      کشت و صنعت احنام
1391/11/17
14,700 2,200 272,734 296,627 291,667
      کشت و صنعت احنام
1391/10/26
29,100 2,900 583,184 581,398 476,988
          جمع مرغ: 272,400     1,364,800 1,792,659 1,717,573
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
    تولکی   تعاونی مرغ دوستان
1390/12/24
19,470 2,800 231,313 226,270 206,380
      کیان ماکیان اکباتان
1391/03/28
32,120 4,040 54,176    
      مرغ مادر آذربال
1391/06/09
19,000 2,800 151,493 116,534 72,833
          جمع مرغ: 147,530     436,982 342,804 279,213
    آمیخته: کاب
      چشمه ساران
1391/12/15
33,830 4,800 334,060 648,408 683,681
      چشمه ساران
1392/01/31
28,560 4,165   120,866 407,266
          جمع مرغ: 158,610     334,060 769,274 1,090,947
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      تابان جوجه دشتی
1391/12/19
34,000 4,750 287,776 609,960 685,032
      یزد جوجه
1392/01/17
36,215 4,430   332,068 671,910
          جمع مرغ: 174,430     287,776 942,028 1,356,942
          جمع مرغ: