دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1392/4/1 الی 1392/6/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1392 امرداد1392 شهریور1392
          جمع کل مرغ: 25,136,600   جمع تولیدات:  96,360,006  95,161,986  93,504,027
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو
1391/04/15
24,040 3,100 289,362 208,266 158,504
      پیام جوجه
1391/06/14
24,835 3,000 508,753 364,048 297,026
      تبریز جوجه
1391/02/19
22,445 3,000 154,871 110,819 6,883
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1391/08/21
18,000 2,200 307,188 373,704 370,392
      تعاونی 309 شبستر
1391/03/20
27,000 3,400 248,400 187,956 134,964
      زلال آوا
1391/11/15
26,500 3,800     261,679
      سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون)
1391/05/03
22,560 400 304,410 241,452 176,419
      شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/02/16
25,000 3,300 167,900 115,000  
      شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/09/08
23,800 3,500 282,093 487,916 495,945
      کیمیا پرور ارس باران
1391/11/21
29,325 3,000     227,522
      میشو
1391/02/23
42,770 5,010 305,607 221,663 39,348
      یاران نوین خاصبان
1391/02/30
24,605 3,830 186,374 138,083 49,046
          جمع مرغ: 795,990     2,754,958 2,448,907 2,217,728
    آمیخته: کاب
    تولکی   مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/01/22
38,600 5,200 304,211 421,626 415,900
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/03/09
23,260 3,200 190,452 144,801 82,030
      میشاب مرند
1391/06/07
21,420 2,550 416,462 295,596 238,448
          جمع مرغ: 249,840     911,125 862,023 736,378
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1391/06/12
13,000 1,700 265,911 184,383 151,693
      آرمان ماکیان
1391/07/20
35,850 5,000 744,294 737,697 568,390
      آناش
1391/12/09
8,250       11,638
      آناش
1391/11/29
8,100 2,000     39,992
      اروم چکاوک
1391/07/19
22,000 2,800 457,087 452,364 344,417
      اروم فراز
1391/03/15
15,530 1,840 134,541 102,394 69,057
      اروم گهر دانه
1391/06/13
28,800 3,600 589,536 416,429 339,149
      امین مرغ ارومیه
1391/11/04
13,500 1,750   38,088 184,851
      بهپرورارومیه 1
1391/11/01
24,000 2,400   93,104 350,704
      بهپرورارومیه 2
1391/06/08
22,730 2,300 446,462 315,417 255,469
      بهپرورارومیه 3
1391/04/07
28,000 2,800 311,696 225,829 170,875
      بهپرورارومیه 3
1391/10/12
21,180 2,300   224,084 433,229
    تولکی   بهپرورارومیه دیدان
1390/10/14
27,575 3,000 36,869 193,713 316,511
    تولکی   بهپروران خوی
1390/09/26
17,500 2,100 433,098 426,310 412,934
      پرگل ارومیه
1391/10/12
24,730 3,000   261,643 505,843
      تابان مرغ بوکان
1391/02/19
30,000 4,000 207,000 148,120 9,200
      تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1391/02/24
28,000 3,400 201,787 146,832 30,053
      تعاونی 175 پلیکان
1391/06/19
26,370 3,500 542,221 412,832 325,494
      تعاونی 29 پیرانشهر
1391/01/08
26,690 3,500 90,034    
    تولکی   تعاونی 48 خوی(اورین)
1390/12/20
30,515 2,800 125,315 324,653 366,427
      تعاونی 86 ارومیه
1391/06/09
28,870 3,700 572,820 402,832 327,579
      سلیم جوجه
1391/11/07
40,455 4,440   71,336 516,718
      سینه طلا
1391/03/18
13,000 1,860 116,809 88,903 63,388
      کاوش
1391/08/01
31,850 4,000 655,876 660,760 574,808
      کشت وصنعت مهاباد
1391/08/22
60,410 7,500 1,012,431 1,253,266 1,244,003
      کیمیا جوجه ارومیه
1391/06/21
27,790 3,525 572,270 446,141 347,282
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/04/21
20,000 2,700 249,933 186,147 140,453
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/01/27
15,500 2,000 84,134 23,767  
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/11/22
31,500 5,000     233,289
      گلدشت جوجه
1391/11/19
34,570 3,500     292,601
      مرغ پرور ارومیه
1391/10/14
26,750 2,970   264,147 530,346
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1391/10/07
14,000 1,800 19,749 174,524 287,439
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1391/01/10
27,100 3,500 99,728    
          جمع مرغ: 2,033,810     7,969,601 8,275,715 9,443,832
    آمیخته: کاب
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1391/04/10
21,420 2,950 245,345 176,701 134,660
      زرین پرور خوی(اشرفی)
1391/04/06
22,440 3,060 247,393 179,609 135,568
          جمع مرغ: 131,580     492,738 356,310 270,228
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1391/05/16
28,000 3,960 421,605 339,173 245,579
      آرتا سبلان
1391/07/13
91,890 13,210 1,917,622 1,880,989 1,328,668
      آرتا سبلان
1391/09/18
118,240 16,185 959,084 2,162,925 2,462,072
      اردبیل جوجه
1391/08/03
57,000 6,600 1,172,034 1,184,270 1,051,422
      تعاونی 256 اردبیل
1391/03/30
42,600 8,310 437,644 322,681 239,071
      تعاونی 256 اردبیل
1391/04/04
74,390 5,865 804,155 586,293 440,290
      سبلان جوجه
1391/09/08
22,325 2,630 264,609 457,677 465,208
      ظفر جوجه (باقرزاده)
1391/11/14
35,850 4,000     366,650
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1391/06/19
29,670 4,000 610,075 464,494 366,226
      همای سبلان
1391/11/23
32,000 3,770     225,707
      واحد اسفند نظافتی
1391/09/09
44,110 6,000 509,295 903,608 919,840
          جمع مرغ: 1,592,525     7,096,123 8,302,110 8,110,733
    آمیخته: کاب
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1391/03/02
33,970 4,590 263,562 196,890 83,340
      نمین جوجه
1391/07/11
23,460 3,060 490,298 474,831 330,942
          جمع مرغ: 172,290     753,860 671,721 414,282
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      دشت کیمیا(خورشید)
1391/10/20
33,830 5,000   262,475 608,465
      سپاهان طیور
1391/03/07
35,700 5,000 287,933 217,865 114,954
      شبدیزاردهال
1391/06/01
2,000 2,350 36,493 26,680 20,976
      شبدیزاردهال
1391/05/25
14,400   242,659 184,368 140,208
      صفاهان
1391/06/11
40,670 4,800 823,161 573,718 470,200
      مرغ مادر پاک نطنز
1391/10/02
36,530 5,690 115,946 511,395 752,810
      مرغ مادر پاک نطنز
1391/03/15
46,830 6,100 405,703 308,766 208,237
    تولکی   مرغ مادر درخشان
1391/06/05
31,140 2,000 347,658 292,957 82,643
      مرغ مادر درخشان
1391/05/31
8,290 2,850 149,612 109,953 86,055
          جمع مرغ: 714,340     2,409,165 2,488,177 2,484,548
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1391/03/27
24,730 3,000 246,096 182,770 134,235
      پاییزان جوجه
1391/07/03
21,730 2,900 451,809 405,162 293,210
      دراج
1391/07/22
36,930 5,100 765,583 761,053 600,235
      فدک
1391/04/28
20,715 2,650 269,985 208,365 154,368
      فدک
1391/10/13
22,660 3,000   231,752 456,207
      کوثر (مزینی)
1391/09/14
26,550 3,400 252,809 518,238 554,471
    تولکی   کوثر دماوند
1390/06/30
34,340 5,400 189,302    
      کوثر هومند
1390/12/17
28,800 4,700 8,832    
      مرغ مادر کوشا
1391/01/16
33,710 5,200 155,066    
      نورالهدی
1391/03/07
22,460 3,000 181,147 137,066 72,321
    تولکی   نیکان نوین پرور
1391/01/09
25,000 3,100 13,821 141,723 291,920
          جمع مرغ: 676,515     2,534,450 2,586,129 2,556,967
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1391/06/26
22,600 2,975 467,127 385,345 291,088
      سازندگی زاگرس
1391/12/08
22,975 3,100     40,513
      گل جوجه شهرکرد
1391/08/16
18,000 2,500 334,788 375,084 369,012
          جمع مرغ: 144,775     801,915 760,429 700,613
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1391/03/20
22,440 2,860 206,448 156,213 112,171
          جمع مرغ: 67,320     206,448 156,213 112,171
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
    تولکی   جنوب خراسان
1390/11/25
89,790 12,800 822,500 1,060,000 1,039,000
      جنوب خراسان
1391/07/09
55,070 8,000 1,150,082 1,092,663 768,410
      جنوب خراسان
1391/06/01
12,000 2,000 218,960 160,080 125,856
          جمع مرغ: 470,580     2,191,542 2,312,743 1,933,266
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      دیزباد
1391/09/25
72,950 10,295 411,633 1,177,850 1,511,184
      فریمان
1391/04/17
28,000 3,950 341,320 248,584 189,765
      کوثر بیدخت گناباد
1391/06/30
32,860 4,200 681,210 586,486 433,314
      مرغداران طوس
1391/02/02
35,995 4,100 208,627 88,308  
      مرغداران طوس
1391/11/09
25,650 3,600   27,138 311,887
      مرغداران طوس
1391/01/30
18,460 4,300 103,597 36,797  
      مرغداران طوس
1390/12/23
33,420 4,625 40,995    
          جمع مرغ: 595,060     1,787,382 2,165,163 2,446,150
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1391/08/04
8,000 1,000 164,373 166,336 149,163
      سیمرغ خراسان
1391/03/27
9,550 890 95,035 70,581 51,838
      سیمرغ خراسان
1391/04/03
25,570 3,620 273,668 199,958 149,773
      سیمرغ خراسان
1391/07/27
30,900 4,750 638,209 639,156 533,025
          جمع مرغ: 222,060     1,171,285 1,076,031 883,799
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1391/05/24
60,392 8,940 1,005,648 768,589 581,535
      صحرای جنوب
1391/01/10
43,600 6,965 160,448    
      صحرای جنوب
1391/10/23
44,870 7,260   300,659 765,752
          جمع مرغ: 314,516     1,166,096 1,069,248 1,347,287
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      کشت وصنعت خرمدره
1391/05/07
129,700 16,180 1,789,860 1,443,820 1,046,074
      مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1391/06/21
29,510 4,500 607,690 473,754 368,777
          جمع مرغ: 477,630     2,397,550 1,917,574 1,414,851
    آمیخته: کاب
      امیری
1391/04/10
32,640 4,590 373,858 269,258 205,197
      تک پروران- درسا جوجه
1391/03/06
22,440 3,060 179,609 135,568 68,816
      ساکت
1391/01/26
23,000 3,500 123,433 31,740  
      سبزدشت ابهر
1391/02/23
56,960 7,400 406,998 295,204 52,403
      سبزدشت ابهر
1391/11/17
30,000 4,500     275,080
      سبزدشت ابهر
1391/09/21
60,000 7,240 423,200 1,042,360 1,246,600
      ققنوس جوجه ابهر
1391/11/28
30,600 4,590     161,874
      ققنوس مرغ ابهر
1391/03/13
34,400 4,490 290,107 222,591 142,416
      میثاق زنجان
1391/01/29
25,000 3,500 138,767 46,000  
          جمع مرغ: 775,920     1,935,972 2,042,721 2,152,386
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      مام جوجه
1391/06/04
30,000 4,500 565,340 407,100 324,300
          جمع مرغ: 90,000     565,340 407,100 324,300
    آمیخته: کاب
      سمنان جوجه
1391/10/26
30,600 3,825   172,666 494,067
          جمع مرغ: 61,200     0 172,666 494,067
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1391/03/16
40,800 5,290 357,843 274,013 187,680
      مجتمع طیور فارس
1391/02/09
36,275 5,000 225,824 127,930  
      مرغ مادر حق جو
1391/01/29
23,500 2,700 130,441 43,240  
          جمع مرغ: 241,950     714,108 445,183 187,680
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1390/12/25
37,973 5,714 58,225    
          جمع مرغ: 37,973     58,225 0 0
    آمیخته: راس
      آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت
1391/01/06
25,900 3,100 79,427    
      آسیا جوجه کشاورز
1391/10/11
31,330 3,800   352,128 641,324
      البرز
1391/03/08
68,780 9,330 558,951 423,960 232,018
      ایثارگران خوزنین
1391/12/09
36,160 5,000     51,010
      سیمرغ زیاران
1391/07/18
20,000 2,600 415,840 410,933 309,120
      سیمرغ زیاران
1391/09/04
21,370 2,600 279,506 439,410 443,998
      کوهین جوجه(حاجی)
1391/03/24
51,097 6,635 492,030 368,239 267,953
      مرغ مادر علیرضا حاجی- نگین
1391/06/12
26,100 4,100 533,867 370,185 304,552
      واحد اکبرآقاجانی صبا
1391/03/03
37,080 5,050 289,965 217,190 96,655
          جمع مرغ: 798,001     2,649,586 2,582,045 2,346,630
    آمیخته: کاب
      نیل پروران افق
1391/04/17
30,200 3,880 368,138 268,116 204,675
          جمع مرغ: 90,600     368,138 268,116 204,675
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1391/10/24
50,050 6,250   317,717 838,805
          جمع مرغ: 100,100     0 317,717 838,805
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1391/08/09
29,000 4,000 593,630 605,191 569,618
      واروک
1391/05/02
15,590 5,000 209,166 165,181 120,958
          جمع مرغ: 133,770     802,796 770,372 690,576
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1391/04/15
53,500 5,630 643,962 463,488 352,743
      ماهان
1391/05/15
52,920 6,650 786,286 636,980 458,464
      ماهان
1390/12/16
53,800 7,360 8,249    
      ماهان
1391/10/25
33,350 3,800   199,944 548,697
      ماهان
1391/08/30
31,500 3,800 450,639 649,635 652,533
          جمع مرغ: 534,260     1,889,136 1,950,047 2,012,437
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1391/06/23
31,000 4,800 639,323 510,033 392,150
      تعاونی 39 جوجک
1391/07/25
4,000 4,600 82,739 82,616 67,405
      طیور زاگرس
1391/10/10
37,650 5,760 13,278 434,707 771,273
      قدس ماهیدشت
1391/10/23
30,420 4,080   203,835 519,149
      قدس ماهیدشت
1391/12/02
32,550 5,000     126,272
          جمع مرغ: 311,340     735,340 1,231,191 1,876,249
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1391/05/14
38,760 5,855 568,170 463,570 329,253
          جمع مرغ: 116,280     568,170 463,570 329,253
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      آق جوجه
1391/07/29
25,080 3,200 517,232 519,540 442,628
      پرماه گلستان
1391/05/02
14,630   196,286 155,009 113,508
      پرماه گلستان
1391/04/29
10,370 3,740 135,950 105,421 77,914
      پیگیر
1391/04/15
76,435 10,520 920,022 662,182 503,961
      فرآیند گلستان
1391/11/04
26,000 3,700   73,355 356,009
      گرگان جوجه
1391/06/26
27,500 3,530 568,407 468,893 354,200
      لاله های گلستان
1391/05/18
32,310 4,100 499,384 396,336 290,316
      ماکیان مهر گنبد
1391/02/07
34,590 4,500 211,091 111,380  
      ماکیان مهر گنبد
1391/07/29
22,600 2,800 466,088 468,166 398,860
      ماکیان مهر گنبد
1391/04/11
41,960 6,050 485,114 348,715 266,361
    تولکی   ماکیان مهر گنبد
1390/11/08
36,270 4,590   170,500 391,967
      مرغ سپید گرگان
1390/12/18
21,960 2,700 10,102    
      مرغ و ماهی گرگان
1391/07/05
44,640 6,800 929,524 850,124 609,187
      مینوجوجه
1391/07/06
18,600 3,100 387,587 357,926 255,254
      مینوجوجه
1391/06/30
5,900   122,311 105,303 77,801
      نیکو دشت گلستان
1391/09/28
48,100 5,610 220,522 732,371 994,195
      نیکو دشت گلستان
1391/10/03
4,000   11,285 54,771 82,371
      نیلکوه رضایی
1391/07/30
30,650 4,150 631,635 635,395 547,041
          جمع مرغ: 1,424,005     6,312,540 6,215,387 5,761,573
    آمیخته: کاب
      پردیس ماکیان
1391/04/24
28,560 4,285 363,474 275,014 205,822
      رضایی مینودشت
1391/11/24
22,440 2,958     52,300
      صحرای مینودشت
1391/03/27
25,500 2,860 253,759 188,462 138,414
      گلریزان
1391/02/23
23,600 3,287 168,630 122,311 21,712
      ماهان سبز گلستان
1391/11/28
36,720 4,080     194,249
      مرغ مادرجشن تیرگان
1391/07/18
21,220 2,760 441,207 436,001 327,977
      واحد مرغ مادر یمرلی
1391/02/26
29,580 3,570 216,801 158,746 40,820
          جمع مرغ: 444,540     1,443,871 1,180,534 981,294
    آمیخته: هوبارد
      بهتا جوجه
1391/01/31
21,000 2,823 119,140 45,080  
      مزرعه نمونه ارتش
1391/05/02
20,130 2,670 270,077 213,283 156,181
      مزرعه نمونه ارتش
1391/09/21
20,340 3,224 143,465 353,359 422,597
          جمع مرغ: 163,410     532,682 611,722 578,778
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      آسیه نوید
1391/01/15
63,235 9,520 281,185    
      اهورا جوجه گیلان
1391/02/10
68,120 7,880 428,248 250,682  
      بهار پرورش بیشه سرا
1391/05/10
20,300 2,560 284,809 232,516 167,462
      پاسکه
1391/01/06
33,950 2,270 104,113    
      پرنیان صومعه سرا
1391/05/17
17,100 2,170 260,889 208,449 151,814
      تالاب گیلان
1391/03/18
28,140 2,800 252,847 192,441 137,211
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/09/30
44,560 5,300 172,863 651,141 919,659
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/04/06
44,660 6,000 492,361 357,459 269,806
      زرین پای مازران
1391/07/17
32,915 4,690 684,874 675,789 502,173
      زرین پای مازران
1391/10/05
44,130 6,200 93,379 577,190 907,400
      سپید ماکیان 1
1391/07/22
49,400 7,035 1,024,095 1,018,035 802,915
      سپید ماکیان 1
1391/04/31
4,440 3,600 58,889 46,090 33,904
      سفید رود
1391/11/15
39,500 4,700     390,049
      سفید رود
1391/08/17
35,520 4,300 649,756 739,622 728,729
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/02/14
21,600 3,960 141,091 92,736  
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/03/24
64,145 8,050 617,675 462,273 336,377
      شمیم جوجه
1391/08/10
16,000 2,500 327,275 334,144 317,461
      قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان)
1391/11/02
31,975 3,950   112,766 457,436
      قوی تالاب
1391/04/25
41,500 6,000 531,338 404,072 301,622
      گیلک ماهی بهدان
1390/12/27
18,200 3,535 33,488    
      گیلک ماهی بهدان
1391/01/04
30,000 5,320 82,800    
      مرغ سلامت
1391/12/08
32,000 4,800     56,427
      مرغ سلامت
1390/12/22
36,350 4,725 39,016    
      مرغ مادر شاهد
1391/01/21
14,880 4,785 75,293 9,126  
      مرغ مادر شاهد
1391/02/06
4,760 1,730 28,757 14,597  
      مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان)
1391/07/02
25,450 3,330 528,766 469,451 341,454
      نوید جوجه
1391/02/26
48,470 6,210 355,253 260,122 66,889
      نوید مرغ گیلان
1391/10/27
70,330 13,695   372,045 1,113,979
      نوید مرغ گیلان
1391/11/30
40,260 4,780     184,579
      نوید مرغ گیلان
1391/12/10
65,690 7,995     69,500
      نوید مرغ گیلان
1391/07/12
59,180 9,965 1,235,914 1,210,507 839,370
      نوید مرغ گیلان
1391/11/05
22,145 5,270   54,669 296,432
      هما جوجه
1391/06/25
57,640 7,010 1,190,496 971,310 737,984
      واحد جمشید غلامی
1391/01/05
37,650 4,000 109,687    
      واحد جمشید غلامی
1390/12/28
31,100 5,300 61,993    
      واحد صفر علی نوید طالمی
1391/08/13
62,965 9,980 1,229,035 1,314,962 1,287,929
      واحد مصطفی نوید
1391/07/15
36,960 4,850 770,172 757,704 549,152
          جمع مرغ: 3,095,980     12,146,357 11,789,898 11,967,713
    آمیخته: کاب
      خزر مرغ تالش
1391/08/16
35,700 4,080 663,996 743,917 731,873
      سیرنگ جوجه گیلان
1391/05/17
36,000 5,280 549,240 438,840 319,608
      شرکت تعاونی کشاورزی دامپروری زرین
1391/06/11
16,320 2,150 330,317 230,221 188,681
          جمع مرغ: 264,060     1,543,553 1,412,978 1,240,162
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1391/09/04
9,640   126,085 198,218 200,288
      پیامان خرم
1391/02/10
26,640 2,700 167,477 98,035  
      پیامان خرم
1391/08/30
17,370 2,600 248,496 358,228 359,825
          جمع مرغ: 134,310     542,058 654,481 560,113
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      تدارک ارمغان آسیا
1391/04/15
16,516 2,400 198,798 143,083 108,896
      دامداران شمال
1391/03/08
7,000   56,887 43,148 23,613
      دامداران شمال
1391/02/23
40,108 7,202 286,585 207,867 36,900
      رنگی و شرکاء
1391/05/10
17,200 2,720 241,316 197,009 141,888
    تولکی   سپید پر ساری تعاونی 297
1390/12/07
21,107 2,868 93,000 233,880 253,440
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1391/07/07
20,800 3,120 433,750 404,407 287,040
      مرغ مادر قربانی
1391/01/29
23,434 1,737 130,074 43,118  
      مرغ مادر قربانی
1391/02/06
9,484 2,400 57,296 29,084  
      نوک طلای مجیدآباد نور
1391/04/15
22,667 3,040 272,835 196,372 149,450
    تولکی   واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1390/11/15
18,600 3,168 227,627 223,893 215,413
          جمع مرغ: 557,830     1,998,168 1,721,861 1,216,640
    آمیخته: آرین
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1391/05/10
12,500 1,800 175,375 143,175 103,117
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1391/03/27
17,300 300 172,158 127,859 93,904
          جمع مرغ: 89,400     347,533 271,034 197,021
    آمیخته: راس
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/02/12
20,000 3,000 128,187 79,733  
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/11/24
25,120 2,500     168,321
      آببندان سر ساری
1391/03/03
35,000 6,250 273,700 205,007 91,233
      آفاق طیور
1391/09/02
4,500   61,617 92,667 93,357
      آفاق طیور
1391/04/27
24,000 3,500 310,960 238,832 177,376
      آفاق طیور
1391/08/25
26,700 3,700 422,910 552,690 551,053
      آلاشت جوجه
1391/04/24
33,000 4,565 419,980 317,768 237,820
      آمل جوجه
1391/04/13
30,000 4,000 353,280 253,000 194,120
      آمل جوجه
1391/01/24
39,000 5,970 204,516 41,860  
      آمل جوجه
1391/08/17
26,000 3,500 475,609 541,389 533,416
    تولکی   آمل جوجه
1390/11/13
26,000 4,200 152,093 313,280 308,293
    تولکی   بهار سواد کوه
1391/01/22
42,670 6,200 187,621 475,540 535,547
      پارس جوجه طبرستان
1391/02/28
35,650 6,850 265,664 195,694 60,130
      پریبال چلاو آمل
1391/10/24
25,000 4,000   158,700 418,983
      پیوند بند پی
1391/07/04
22,500 2,700 468,165 424,005 305,325
    تولکی   تشنی(رمضان رضایی)
1390/10/15
22,800 3,100 165,047 269,673 264,924
      تعاونی 147 دارتلای شمال
1391/07/04
23,500 2,800 488,972 442,850 318,895
    تولکی   تعاونی 214(آیدا)
1390/06/09
22,300 3,400 180,000    
    تولکی   تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1390/11/11
19,100 2,500 196,350 247,217 242,258
    تولکی   تعاونی 231 زری بال
1390/11/20
19,400 2,200 207,967 239,700 234,657
      تعاونی 232 -طیور هما
1391/02/28
36,500 4,500 271,998 200,361 61,563
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1391/09/11
55,935 8,250 591,792 1,144,131 1,168,146
    تولکی   تعاونی 290
1390/10/22
27,020 3,300 327,673 322,537 312,417
      تعاونی 440 پیمان
1391/08/20
23,000 3,100 399,571 477,863 472,926
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1391/01/28
27,560 3,650 151,285 46,485  
      تعاونی235 مرغداران شمال
1391/03/14
33,000 4,600 280,324 215,556 141,680
      تک جوجه آمل
1391/05/23
47,310 6,000 778,376 598,471 450,486
      تلاونگ شمال
1391/09/01
2,130 350 29,817 43,894 44,156
      تلاونگ شمال
1391/08/21
27,790 4,040 474,263 576,958 571,844
      تیرنگ
1391/04/15
35,150 5,740 423,089 304,516 231,756
      تیزبال ساحل
1391/08/14
17,330 2,340 332,954 361,653 354,745
      تیکا طبرستان
1391/04/19
17,800 2,000 219,711 161,850 122,820
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/02/03
26,300 4,000 154,048 68,555  
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/11/18
21,215 2,700     187,046
      حدیث سواد کوه
1391/11/11
51,090 6,000   18,018 589,884
      حدیث سواد کوه
1391/02/20
60,000 7,090 417,680 299,920 27,600
      خنارجوجه
1391/06/07
27,600 4,000 536,618 380,880 307,243
      خنارجوجه
1391/05/30
4,400   78,531 58,021 45,203
    تولکی   خنارجوجه
1390/12/07
33,900 3,500 391,500 407,933 398,847
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1391/01/06
20,170 2,600 61,855    
    تولکی   دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/12/21
28,230 3,750 10,719 186,333 370,067
      رامسر طیور
1391/12/01
38,300 4,800     162,086
      رامسر طیور
1391/10/25
39,510 5,100   236,876 650,045
      رخشان جوجه محمودآباد
1391/04/29
21,500 2,800 281,865 218,569 161,537
      زربال گستر کوثر
1391/08/27
38,370 3,990 584,222 793,083 793,083
      زربال گستر کوثر
1391/05/11
53,260 7,470 751,321 615,756 442,626
      زربال گستر کوثر
1391/09/01
15,340 1,900 214,750 316,127 318,009
      زرپا نوشهر
1391/06/25
22,640 2,900 467,607 381,514 289,868
      سپید پر ساری تعاونی 297
1391/08/24
22,600 2,700 364,900 468,166 466,088
      سروبالان
1391/06/28
9,940   205,759 173,446 129,551
      سروبالان
1391/07/05
15,485 3,500 322,438 294,896 211,319
      طیور ملک بهشهر
1391/02/06
20,500 2,500 123,847 62,867  
      فدک کیاسر
1391/05/19
32,320 5,000 505,981 398,936 293,876
      قطره طلا
1391/03/29
38,560 6,300 392,001 289,714 214,034
      قطره طلا
1391/11/25
74,000 9,250     469,752
      قطره طلا
1391/04/05
17,500   191,053 138,997 104,650
      قطره طلا
1390/12/17
53,655 6,380 16,454    
      ماه جوجه طبرستان
1391/12/06
25,170 3,700     62,137
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1391/02/11
33,500 4,330 212,658 128,417  
      مرغ مادر ذبیحی
1391/11/08
41,570 5,000   58,642 518,213
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/06/21
27,790 3,525 572,270 446,141 347,282
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/08/10
24,775 5,000 506,765 517,401 491,569
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/01/27
25,200 3,100 136,786 38,640  
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1391/08/07
36,900 4,700 756,475 768,922 710,079
      مرغ مادرطیور بهشت
1391/02/25
29,520 4,400 214,552 156,614 36,211
      مرغ مادرطیور بهشت
1391/03/03
18,000 1,600 140,760 105,432 46,920
      مرغک سهیل
1391/01/17
41,050 6,230 197,642    
      مرغک سهیل
1391/06/22
36,160 7,040 745,185 587,721 454,651
      مهتاب نور
1391/02/07
9,000 2,000 54,924 28,980  
      مهتاب نور
1391/01/31
7,500   42,550 16,100  
      مهر جوجه
1391/07/26
34,520 4,000 713,506 713,506 588,589
      میرامین نور
1391/10/09
48,540 7,120 34,237 575,328 995,103
      نعاونی 251 قائم شهر
1391/02/26
15,500 1,800 113,605 83,183 21,390
      نگین واحد احمد محمدیان
1391/05/05
22,380 3,200 305,412 244,330 177,756
      نور جوجه
1391/07/12
30,850 4,500 644,272 631,026 437,556
      نور جوجه
1390/12/29
35,880 5,000 77,022    
      نوک طلای چمستان
1391/06/01
25,000 2,800 456,167 333,500 262,200
      نیکو طیور
1391/03/21
52,000 7,000 483,981 365,179 263,120
      نیما مرغ
1391/11/04
21,680 2,100   61,166 296,856
      واحد صفایی جوان
1391/04/25
38,150 4,500 488,447 371,454 277,274
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1391/01/29
15,470 2,000 85,869 28,465  
          جمع مرغ: 5,949,165     22,299,725 21,612,634 21,287,567
    آمیخته: کاب
      ساحل جوجه جلالی
1391/05/10
14,280 1,940 200,348 163,563 117,800
      کامیارجوجه
1391/08/23
19,380 2,450 318,851 401,760 399,382
      مرغ مادر زرپر سیاوش
1391/05/28
32,640 4,080 569,546 425,408 328,315
          جمع مرغ: 198,900     1,088,745 990,731 845,497
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      کشت وصنعت تفرش
1391/06/29
33,000 3,600 683,606 582,406 432,630
      مرغ پرور
1391/03/17
39,700 4,975 352,457 269,060 191,142
      نازمرغ زرند
1391/05/09
57,310 8,720 799,665 650,278 469,254
          جمع مرغ: 390,030     1,835,728 1,501,744 1,093,026
    آمیخته: کاب
      کشت و صنعت احنام
1391/12/08
20,000       35,267
      کشت و صنعت احنام
1391/10/26
29,100 2,900   164,202 469,848
      کشت و صنعت احنام
1391/11/17
14,700 2,200     134,789
      مرغ پرور
1390/12/27
31,625 4,100 58,190    
          جمع مرغ: 124,525     58,190 164,202 639,904
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: آربوراکرز
      طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1391/03/17
24,300 3,040 215,735 164,690 116,996
          جمع مرغ: 72,900     215,735 164,690 116,996
    آمیخته: راس
      تعاونی مرغ دوستان
1390/12/24
19,470 2,800 26,869    
      کیان ماکیان اکباتان
1391/03/28
32,120 4,040 323,084 239,359 176,317
      مرغ مادر آذربال
1391/06/09
19,000 2,800 376,985 265,113 215,587
    تولکی   وحدت غرب
1390/07/25
18,000 2,300 209,653 171,947 62,400
          جمع مرغ: 226,830     936,591 676,419 454,304
    آمیخته: کاب
      کشت و صنعت سهیل
1391/02/30
16,830 2,450 127,481 94,450 33,548
          جمع مرغ: 50,490     127,481 94,450 33,548
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ: