دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1392/1/1 الی 1392/3/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1392 اردیبهشت1392 خرداد1392
          جمع کل مرغ: 25,251,093   جمع تولیدات:  103,394,390  101,169,395  98,605,174
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو
1391/04/15
24,040 3,100 500,946 492,836 357,186
      پیام جوجه
1391/06/14
24,835 3,000 218,962 469,530 517,892
      تبریز جوجه
1391/02/19
22,445 3,000 351,384 277,046 204,086
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1391/08/21
18,000 2,200     120,612
      تعاونی 309 شبستر
1391/03/20
27,000 3,400 555,588 428,076 335,340
      سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون)
1391/05/03
22,560 400 463,533 469,068 420,639
      شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/02/16
25,000 3,300 376,433 302,833 219,267
      شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/09/08
23,800 3,500     16,787
      مرغ خوشخوان شبستر
1390/09/30
14,950 2,050 41,262    
      مرغ خوشخوان شبستر
1390/10/04
5,050 600 17,035    
      مرغ مادر مراغه فاضل مدرس
1390/10/21
17,280 2,100 91,676 21,197  
      میشو
1391/02/23
42,770 5,010 703,681 541,041 407,257
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/11/10
32,500 4,400 210,297 134,550  
      یاران نوین خاصبان
1391/01/09
42,850 6,430 486,205 350,856 266,755
      یاران نوین خاصبان
1391/02/30
24,605 3,830 439,150 324,458 252,775
      یاران نوین خاصبان
1390/11/23
33,850 5,400 248,098 181,662 46,713
          جمع مرغ: 1,031,225     4,704,250 3,993,153 3,165,309
    آمیخته: کاب
      آذرطیور(موسوی)
1390/12/13
35,700 4,500 309,281 235,382 158,746
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/03/09
23,260 3,200 461,510 324,554 263,924
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/01/22
38,600 5,200 485,331 363,406 273,442
      میشاب مرند
1390/09/29
35,700 4,590 93,058    
      میشاب مرند
1391/06/07
21,420 2,550 247,316 438,796 446,679
      میشاب مرند
1390/10/13
12,700 4,500 61,146    
          جمع مرغ: 405,340     1,657,642 1,362,138 1,142,791
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1391/06/12
13,000 1,700 123,786 253,751 271,492
      آرمان ماکیان
1391/07/20
35,850 5,000   240,219 611,816
      اروم چکاوک
1391/07/19
22,000 2,800   155,173 382,199
      اروم فراز
1391/03/15
15,530 1,840 318,375 230,744 186,930
      اروم گهر دانه
1391/06/13
28,800 3,600 264,077 553,325 601,017
      بهپرورارومیه 1
1390/11/09
32,000 3,240 205,099 127,573  
      بهپرورارومیه 1
1390/10/14
27,575 3,000 134,456 4,228  
      بهپرورارومیه 2
1391/06/08
22,730 2,300 255,469 465,282 474,345
      بهپرورارومیه 3
1391/04/07
28,000 2,800 583,893 544,395 386,400
      بهپروران خوی
1390/09/26
17,500 2,100 37,567    
      تابان مرغ بوکان
1391/02/19
30,000 4,000 469,660 370,300 272,780
      تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1391/02/24
28,000 3,400 466,256 356,347 269,621
      تعاونی 175 پلیکان
1391/06/19
26,370 3,500 185,997 458,118 547,881
      تعاونی 29 پیرانشهر
1391/01/08
26,690 3,500 299,977 216,901 164,518
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1390/12/20
30,515 2,800 287,289 216,169 156,278
      تعاونی 86 ارومیه
1391/06/09
28,870 3,700 305,445 590,527 602,921
      زربال ارومیه
1390/12/13
13,700 1,850 118,688 90,329 60,919
      سینه طلا
1391/03/18
13,000 1,860 267,107 200,928 159,467
      کاوش
1391/08/01
31,850 4,000   89,859 436,112
      کشت وصنعت مهاباد
1391/08/22
60,410 7,500     383,483
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1390/10/20
16,000 2,000 83,904 17,173  
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/04/21
20,000 2,700 414,920 411,853 321,080
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/01/27
15,500 2,000 200,828 154,246 114,555
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1391/01/10
27,100 3,500 310,403 223,557 170,369
          جمع مرغ: 1,511,875     5,333,196 5,970,997 6,574,183
    آمیخته: کاب
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1391/04/10
21,420 2,950 447,664 429,271 300,523
      زرین پرور خوی(اشرفی)
1391/04/06
22,440 3,060 467,605 431,820 307,952
          جمع مرغ: 131,580     915,269 861,091 608,475
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1391/05/16
28,000 3,960 512,195 583,035 574,448
      آرتا سبلان
1390/12/06
74,370 11,780 604,381 458,417 250,875
      آرتا سبلان
1391/07/13
91,890 13,210   842,570 1,765,452
      اردبیل جوجه
1391/08/03
57,000 6,600   120,612 745,522
      اردبیل جوجه
1390/09/29
50,380 6,150 131,324    
      تعاونی 256 اردبیل
1391/03/30
42,600 8,310 883,126 760,325 561,752
      تعاونی 256 اردبیل
1391/04/04
74,390 5,865 1,547,857 1,401,854 1,009,472
      سبلان جوجه
1391/09/08
22,325 2,630     15,746
      کیمیا جوجه
1390/12/03
33,980 4,140 269,892 203,200 98,995
      کیمیا جوجه
1391/09/09
44,110 6,000     15,556
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1391/06/19
29,670 4,000 209,273 515,448 616,444
          جمع مرغ: 1,263,625     4,158,048 4,885,461 5,654,262
    آمیخته: کاب
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1391/03/02
33,970 4,590 626,611 455,764 359,924
      نمین جوجه
1391/07/11
23,460 3,060   231,660 465,118
          جمع مرغ: 148,830     626,611 687,424 825,042
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1390/10/05
13,000 4,300 45,847    
      پاک جوجه نطنز
1390/09/28
18,450   45,264    
      پاک جوجه نطنز
1391/03/15
46,830 6,100 960,045 695,799 563,677
      دشت کیمیا(خورشید)
1390/09/28
37,840 6,700 92,834    
      رنگین جوجه
1390/09/29
10,800 3,100 28,152    
      رنگین جوجه
1390/10/03
13,200   42,504    
      سپاهان طیور
1391/03/07
35,700 5,000 694,103 492,660 397,412
      شبدیزاردهال
1391/06/01
2,000 2,350 26,772 41,155 41,523
      شبدیزاردهال
1391/05/25
14,400   223,670 297,859 297,418
      صفاهان
1391/06/11
40,670 4,800 401,603 806,324 849,976
    تولکی   مرغ مادر درخشان
1391/06/05
31,140 2,000 265,053 376,161 366,439
      مرغ مادر درخشان
1391/08/10
16,000 2,500     169,280
      مرغ مادر درخشان
1391/05/31
8,290 2,850 113,512 170,713 171,984
          جمع مرغ: 646,380     2,939,359 2,880,671 2,857,709
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1391/03/27
24,730 3,000 511,531 426,592 320,418
      پاییزان جوجه
1391/07/03
21,730 2,900 38,317 277,549 446,478
    تولکی   تعاونی 566 ولیمه
1390/04/07
41,130 5,150 444,030 356,934 102,600
      دراج
1391/07/22
36,930 5,100   221,407 607,596
      دماوند جوجه
1390/10/06
25,000 3,600 92,000    
      فدک
1391/04/28
20,715 2,650 427,531 428,802 361,463
    تولکی   کوثر دماوند
1390/06/30
34,340 5,400 420,171 403,344 347,756
      کوثر هومند
1390/12/17
28,800 4,700 261,869 198,720 142,195
      مرغ مادر کوشا
1391/01/16
33,710 5,200 408,341 295,659 226,396
      نورالهدی
1391/03/07
22,460 3,000 436,682 309,948 250,025
      نیکان نوین پرور
1391/01/09
25,000 3,100 283,667 204,700 155,633
          جمع مرغ: 856,705     3,324,139 3,123,655 2,960,560
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1391/06/26
22,600 2,975 103,613 344,108 467,127
      گل جوجه شهرکرد
1391/08/16
18,000 2,500     152,352
          جمع مرغ: 85,800     103,613 344,108 619,479
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1391/03/20
22,440 2,860 461,755 355,778 278,705
          جمع مرغ: 67,320     461,755 355,778 278,705
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1390/12/15
25,380 3,640 225,323 172,008 122,196
      جنوب خراسان
1391/05/21
56,500 9,030 946,902 1,172,149 1,163,486
      جنوب خراسان
1390/11/25
89,790 12,800 669,115 492,887 151,446
      جنوب خراسان
1391/07/09
55,070 8,000   582,641 1,126,439
      جنوب خراسان
1391/06/01
12,000 2,000 160,632 246,928 249,136
          جمع مرغ: 661,150     2,001,972 2,666,613 2,812,703
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      فریمان
1391/04/17
28,000 3,950 582,605 574,877 427,187
      کوثر بیدخت گناباد
1391/06/30
32,860 4,200 104,298 460,018 677,179
      مرغداران طوس
1391/02/02
35,995 4,100 482,932 381,379 279,274
      مرغداران طوس
1390/12/23
33,420 4,625 325,400 242,898 177,305
      مرغداران طوس
1391/01/30
18,460 4,300 243,426 189,646 139,829
          جمع مرغ: 446,205     1,738,661 1,848,818 1,700,774
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1391/03/27
9,550 890 197,538 164,737 123,736
      سیمرغ خراسان
1391/08/04
8,000 1,000   14,107 102,181
      سیمرغ خراسان
1390/11/29
30,000 5,840 230,920 172,040 69,000
      سیمرغ خراسان
1391/07/27
30,900 4,750   130,769 461,007
      سیمرغ خراسان
1390/12/03
8,200   65,130 49,036 23,889
      سیمرغ خراسان
1391/04/03
25,570 3,620 531,652 476,762 345,024
          جمع مرغ: 297,760     1,025,240 1,007,451 1,124,837
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1390/10/19
63,470 8,350 328,944 58,392  
      صحرای جنوب
1391/05/24
60,392 8,940 956,569 1,250,115 1,246,410
      صحرای جنوب
1391/01/10
43,600 6,965 499,394 359,671 274,099
          جمع مرغ: 438,916     1,784,907 1,668,178 1,520,509
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      کشت وصنعت خرمدره
1391/05/07
129,700 16,180 2,656,948 2,704,677 2,521,714
      مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1391/06/21
29,510 4,500 187,330 494,569 612,214
          جمع مرغ: 477,630     2,844,278 3,199,246 3,133,928
    آمیخته: کاب
      امیری
1391/04/10
32,640 4,590 682,154 654,127 457,939
      تک پروران- درسا جوجه
1391/03/06
22,440 3,060 431,820 307,952 247,393
      ساکت
1391/01/26
23,000 3,500 296,240 226,412 168,575
      سبزدشت ابهر
1390/11/15
22,700 5,204 155,238 110,685 3,481
      سبزدشت ابهر
1391/02/23
56,960 7,400 937,144 720,544 542,373
      سبزدشت ابهر
1390/10/27
50,000 4,000 283,667 107,333  
      ققنوس مرغ ابهر
1391/03/13
34,400 4,490 704,168 497,401 405,094
      میثاق زنجان
1391/01/29
25,000 3,500 327,750 254,150 187,833
          جمع مرغ: 751,420     3,818,181 2,878,604 2,012,688
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      مام جوجه
1391/06/04
30,000 4,500 373,980 615,940 624,220
          جمع مرغ: 90,000     373,980 615,940 624,220
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1390/10/15
45,470 5,700 224,501 13,944  
          جمع مرغ: 90,940     224,501 13,944 0
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
    تولکی   تعاونی چیک شیراز
1390/02/14
46,500 6,496   82,667 367,733
      تعاونی چیک شیراز
1391/03/16
40,800 5,290 837,053 614,339 494,224
      مجتمع طیور فارس
1391/02/09
36,275 5,000 506,156 411,599 297,019
      مرغ مادر حق جو
1391/01/29
23,500 2,700 308,085 238,901 176,563
          جمع مرغ: 394,725     1,651,294 1,347,506 1,335,539
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1390/12/25
37,973 5,714 377,882 280,645 206,118
      مرغ مادر اجداد ارم
1390/09/27
47,129 6,935 108,396    
          جمع مرغ: 161,048     486,278 280,645 206,118
    آمیخته: راس
      آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت
1391/01/06
25,900 3,100 285,539 207,304 156,470
      البرز
1391/03/08
68,780 9,330 1,350,976 954,437 773,041
      سیمرغ زیاران
1391/07/18
20,000 2,600   148,120 353,587
      سیمرغ زیاران
1390/10/25
12,000   66,608 22,080  
      سیمرغ زیاران
1390/11/02
15,100 4,000 90,298 43,991  
      سیمرغ زیاران
1391/09/04
21,370 2,600     45,219
      کوهین جوجه(حاجی)
1391/03/24
51,097 6,635 1,054,574 850,868 650,295
      مرغ مادر آبیک
1390/09/22
59,560 8,730 91,325    
      مرغ مادر علیرضا حاجی- نگین
1391/06/12
26,100 4,100 248,524 509,455 545,072
      واحد اکبرآقاجانی صبا
1391/03/03
37,080 5,050 691,368 500,333 396,854
          جمع مرغ: 802,001     3,879,212 3,236,588 2,920,538
    آمیخته: کاب
      نیل پروران افق
1391/04/17
30,200 3,880 628,381 620,047 460,751
          جمع مرغ: 90,600     628,381 620,047 460,751
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1391/08/09
29,000 4,000     325,941
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1390/11/17
29,250 3,100 203,619 146,211 13,455
      واروک
1391/05/02
15,590 5,000 320,562 323,909 287,573
          جمع مرغ: 163,520     524,181 470,120 626,969
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1390/09/19
97,400 11,700 104,543    
      ماهان
1390/12/16
53,800 7,360 483,411 367,920 262,329
      ماهان
1391/04/15
53,500 5,630 1,114,833 1,096,786 794,903
      ماهان
1391/05/15
52,920 6,650 984,277 1,102,748 1,084,896
      ماهان
1391/08/30
31,500 3,800     111,090
          جمع مرغ: 609,560     2,687,064 2,567,454 2,253,218
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1391/06/23
31,000 4,800 174,923 500,526 642,175
      تعاونی 39 جوجک
1390/09/27
32,850 5,630 75,555    
      تعاونی 39 جوجک
1391/07/25
4,000 4,600   19,749 62,131
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1390/11/26
10,230 4,000 76,860 56,783 18,823
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1390/12/03
15,000 500 119,140 89,700 43,700
      تعاونی 668 مویدی
1390/12/10
31,350 5,125 262,462 200,933 124,982
          جمع مرغ: 303,590     708,940 867,691 891,811
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1391/05/14
38,760 5,855 732,797 808,275 794,011
          جمع مرغ: 116,280     732,797 808,275 794,011
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: آربوراکرز
      لاله های گلستان
1390/11/26
32,120 4,000 241,329 178,287 59,101
          جمع مرغ: 96,360     241,329 178,287 59,101
    آمیخته: راس
      آق جوجه
1391/07/29
25,080 3,200   88,448 358,793
      پرماه گلستان
1391/05/02
14,630   300,822 303,962 269,865
      پرماه گلستان
1391/04/29
10,370 3,740 213,865 214,818 183,017
      پیگیر
1390/11/05
35,480 4,500 218,698 119,686  
      پیگیر
1390/10/28
35,970 6,650 206,276 82,731  
      پیگیر
1391/04/15
76,435 10,520 1,592,751 1,566,968 1,135,671
      سیمین جوجه گلستان
1390/10/12
32,400 4,000 149,040    
      سیمین جوجه گلستان
1390/12/04
25,230 2,660 201,940 152,423 77,372
      سیمین جوجه گلستان
1390/11/27
11,560 2,740 87,563 64,874 23,043
      گرگان جوجه
1391/06/26
27,500 3,530 126,078 418,715 568,407
      لاله های گلستان
1391/05/18
32,310 4,100 571,220 671,790 663,863
      ماکیان مهر گنبد
1391/02/07
34,590 4,500 477,342 385,056 278,980
      ماکیان مهر گنبد
1390/11/08
36,270 4,590 230,242 139,035  
      ماکیان مهر گنبد
1391/04/11
41,960 6,050 876,936 849,271 591,915
      ماکیان مهر گنبد
1391/07/29
22,600 2,800   79,703 323,315
      مرغ سپید گرگان
1390/12/18
21,960 2,700 202,032 152,871 109,770
      مرغ و ماهی گرگان
1391/07/05
44,640 6,800 47,229 542,792 915,834
      مزرعه نمونه ارتش
1390/10/21
23,400 3,500 124,145 28,704  
      مینوجوجه
1391/07/06
18,600 3,100 13,119 220,460 381,312
      مینوجوجه
1391/06/30
5,900   18,727 82,596 121,587
      نیکو دشت گلستان
1390/11/04
51,880 7,740 316,606 167,054  
      نیلکوه رضایی
1391/07/30
30,650 4,150   97,283 429,080
          جمع مرغ: 1,652,115     5,974,631 6,429,240 6,431,824
    آمیخته: کاب
      پردیس ماکیان
1391/04/24
28,560 4,285 591,192 589,440 475,581
      صحرای مینودشت
1391/03/27
25,500 2,860 527,459 439,875 330,395
      گلریزان
1391/02/23
23,600 3,287 388,283 298,540 224,719
      مرغ مادر تایماز
1390/10/21
21,000 3,000 111,412 25,760  
      مرغ مادر عرفان
1390/10/27
25,000 2,800 141,833 53,667  
      مرغ مادرجشن تیرگان
1391/07/18
21,220 2,760   157,156 375,157
      واحد مرغ مادر یمرلی
1391/02/26
29,580 3,570 504,359 380,990 291,185
          جمع مرغ: 456,160     2,264,538 1,945,428 1,697,037
    آمیخته: هوبارد
      بهتا جوجه
1391/01/31
21,000 2,823 278,530 217,994 160,356
      مزرعه نمونه ارتش
1391/05/02
20,130 2,670 413,912 418,234 371,318
          جمع مرغ: 123,390     692,442 636,228 531,674
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      آسیه نوید
1391/01/15
63,235 9,520 761,138 547,826 416,929
      اهورا جوجه گیلان
1391/02/10
68,120 7,880 955,724 780,247 561,946
      بهار پرورش بیشه سرا
1391/05/10
20,300 2,560 408,693 424,256 406,826
      پاسکه
1391/01/06
33,950 2,270 374,288 271,735 205,104
      پرناز صومعه سرا
1390/10/06
30,000 4,100 110,400    
      پرنیان صومعه سرا
1391/05/17
17,100 2,170 307,561 355,805 351,086
      تالاب گیلان
1391/03/18
28,140 2,800 578,183 434,932 345,184
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/04/06
44,660 6,000 930,625 859,408 612,884
      زرین پای مازران
1391/07/17
32,915 4,690   255,377 592,009
      سپید ماکیان 1
1391/04/31
4,440 3,600 91,432 92,113 80,130
      سپید ماکیان 1
1391/07/22
49,400 7,035   296,169 812,762
      سفید رود
1391/08/17
35,520 4,300     288,115
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/02/14
21,600 3,960 316,627 258,336 183,485
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/03/24
64,145 8,050 1,323,868 1,068,142 816,353
      قوی تالاب
1391/04/25
41,500 6,000 858,414 857,141 699,330
      گیل جوجه جوگلوبندان
1390/10/24
54,500 6,135 299,169 91,923  
      گیل مرغ
1390/10/04
29,530 4,060 99,615    
      گیلک ماهی بهدان
1391/01/04
30,000 5,320 324,300 236,440 177,560
      گیلک ماهی بهدان
1390/12/27
18,200 3,535 185,021 136,743 101,022
      مرغ سلامت
1390/12/22
36,350 4,725 350,027 261,962 190,619
      مرغ سلامت
1390/10/26
22,500 4,100 126,270 44,850  
      مرغ سلامت
1390/11/03
14,500 400 87,599 44,467  
      مرغ مادر شاهد
1391/01/21
14,880 4,785 185,950 138,493 104,497
      مرغ مادر شاهد
1391/02/06
4,760 1,730 65,323 52,477 38,099
      معاف جوجه فومن
1390/10/11
23,200 3,100 103,163    
      مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان)
1391/07/02
25,450 3,330 53,852 332,869 523,303
      نوید جوجه
1391/02/26
48,470 6,210 826,446 624,294 477,139
      نوید مرغ گیلان
1391/07/12
59,180 9,965   563,512 1,155,153
      هما جوجه
1391/06/25
57,640 7,010 284,588 895,302 1,192,264
      واحد جمشید غلامی
1391/01/05
37,650 4,000 411,038 299,041 225,147
      واحد جمشید غلامی
1390/12/28
31,100 5,300 319,501 235,572 174,533
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/11/01
20,500 2,200 121,333 56,580  
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/10/27
26,750 4,600 151,762 57,423  
      واحد صفر علی نوید طالمی
1391/08/13
62,965 9,980     599,553
      واحد مصطفی نوید
1391/07/15
36,960 4,850   312,830 687,432
          جمع مرغ: 2,950,695     11,011,910 10,886,265 12,018,464
    آمیخته: کاب
      خزر مرغ تالش
1391/08/16
35,700 4,080     302,165
      سیرنگ جوجه گیلان
1391/05/17
36,000 5,280 647,496 749,064 739,128
      شرکت تعاونی کشاورزی دامپروری زرین
1391/06/11
16,320 2,150 161,155 323,561 341,078
          جمع مرغ: 192,660     808,651 1,072,625 1,382,371
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1391/09/04
9,640       20,398
      پیامان خرم
1391/02/10
26,640 2,700 373,759 305,134 219,762
      پیامان خرم
1391/08/30
17,370 2,600     61,259
          جمع مرغ: 106,930     373,759 305,134 301,419
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      تدارک ارمغان آسیا
1391/04/15
16,516 2,400 344,160 338,588 245,394
      رنگی و شرکاء
1391/05/10
17,200 2,720 346,282 359,469 344,699
      سپید پر ساری تعاونی 297
1390/12/07
21,107 2,868 172,824 131,398 74,437
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1391/07/07
20,800 3,120 7,335 240,157 426,095
      مرغ مادر شاکری
1390/10/28
28,000 3,400 160,571 64,400  
      مرغ مادر قربانی
1391/01/29
23,434 1,737 307,219 238,230 176,068
      مرغ مادر قربانی
1391/02/06
9,484 2,400 130,152 104,558 75,910
      میر امین
1391/03/08
7,000   137,494 97,137 78,675
      میر امین
1391/02/23
40,108 7,202 659,883 507,365 381,909
      نوک طلای مجیدآباد نور
1391/04/15
22,667 3,040 472,334 464,689 336,786
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1390/11/15
18,600 3,168 127,199 90,694 2,852
          جمع مرغ: 646,748     2,865,453 2,636,685 2,142,825
    آمیخته: آرین
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1391/05/10
12,500 1,800 251,658 261,242 250,508
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1391/03/27
17,300 300 357,845 298,425 224,150
          جمع مرغ: 89,400     609,503 559,667 474,658
    آمیخته: راس
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/02/12
20,000 3,000 283,667 233,373 167,440
      آببندان سر ساری
1391/03/03
35,000 6,250 652,587 472,267 374,593
      آفاق طیور
1391/09/02
4,500       12,696
      آفاق طیور
1391/04/27
24,000 3,500 495,696 496,432 414,000
      آفاق طیور
1391/08/25
26,700 3,700     141,243
      آفاق طیور
1390/11/24
3,150 2,000 23,281 17,098 4,830
      آفاق طیور
1390/12/01
12,350   96,577 72,338 32,192
      آلاشت جوجه
1391/04/24
33,000 4,565 683,100 681,076 549,516
      آمل جوجه
1391/08/17
26,000 3,500     210,895
      آمل جوجه
1391/04/13
30,000 4,000 626,060 614,100 433,780
      آمل جوجه
1391/01/24
39,000 5,970 496,340 375,544 281,060
      آمل جوجه
1390/11/13
26,000 4,200 174,616 119,600  
      برادران رستم نژاد
1390/11/12
19,000 3,000 125,273 84,487  
      بهار سواد کوه
1391/01/22
42,670 6,200 536,504 401,725 302,275
      پارس جوجه طبرستان
1391/02/28
35,650 6,850 622,069 464,638 358,592
      پیوند بند پی (پیوند شرق مازندران)
1391/07/04
22,500 2,700 31,740 280,485 461,955
      تشنی(رمضان رضایی)
1390/10/15
22,800 3,100 112,571 6,992  
      تعاونی 147 دارتلای شمال
1391/07/04
23,500 2,800 33,151 292,951 482,486
      تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1390/11/11
19,100 2,500 124,761 82,003  
      تعاونی 231 زری بال
1390/11/20
19,400 2,200 138,619 100,544 17,848
      تعاونی 232 -طیور هما
1391/02/28
36,500 4,500 636,901 475,717 367,141
      تعاونی 256 بهبال شمال
1390/10/16
14,560 2,247 72,780 6,698  
      تعاونی 290
1390/10/22
27,020 3,300 145,007 37,288  
      تعاونی 324 دارتلا
1390/09/21
19,300 2,500 26,634    
      تعاونی 440 پیمان
1391/08/20
23,000 3,100     162,227
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1391/01/28
27,560 3,650 359,199 277,217 205,376
      تعاونی235 مرغداران شمال
1391/03/14
33,000 4,600 676,016 483,736 394,680
      تک جوجه آمل
1391/05/23
47,310 6,000 763,867 980,042 975,689
      تلاونگ شمال
1390/11/12
16,500 2,000 108,790 73,370  
      تلاونگ شمال
1391/08/21
27,790 4,040     186,211
      تلاونگ شمال
1391/09/01
2,130 350     6,760
      تیرنگ
1391/04/15
35,150 5,740 732,456 720,598 522,259
      تیزبال ساحل
1391/08/14
17,330 2,340     158,904
      تیکا طبرستان
1391/04/19
17,800 2,000 369,824 366,004 278,665
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/02/03
26,300 4,000 354,875 281,480 205,666
      حدیث سواد کوه
1391/02/20
60,000 7,090 951,280 745,200 552,000
    تولکی   حنا جوجه طبرستان
1390/02/03
30,480 4,670 99,000    
      خنارجوجه
1391/06/07
27,600 4,000 318,669 565,395 575,552
      خنارجوجه
1391/05/30
4,400   61,597 90,675 91,215
      خنارجوجه
1390/12/07
33,900 3,500 277,573 211,039 119,554
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1391/01/06
20,170 2,600 222,368 161,442 121,854
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/12/21
28,230 3,750 268,805 201,712 146,306
      رامسر طیور
1390/11/22
75,350 10,100 547,644 399,757 92,429
      رخشان جوجه محمودآباد
1391/04/29
21,500 2,800 443,402 445,380 379,446
      زربال گستر کوثر
1391/09/01
15,340 1,900     48,689
      زربال گستر کوثر
1391/05/11
53,260 7,470 1,055,933 1,113,098 1,077,983
      زربال گستر کوثر
1391/08/27
38,370 3,990     175,914
      زربال گستر کوثر
1390/11/06
53,900 6,960 335,546 190,087  
      زرپا نوشهر
1391/06/25
22,640 2,900 111,781 351,659 468,301
      سپید پر ساری تعاونی 297
1391/08/24
22,600 2,700     127,524
      سروبالان
1391/07/05
15,485 3,500 16,383 188,287 317,690
      سروبالان
1390/09/28
24,000 3,400 58,880    
      سروبالان
1391/06/28
9,940   38,560 145,249 205,149
      طیور ملک بهشهر
1391/02/06
20,500 2,500 281,328 226,006 164,082
      فدک کیاسر
1391/05/19
32,320 5,000 561,485 671,502 664,564
      قطره طلا
1391/03/29
38,560 6,300 798,783 680,532 505,522
      قطره طلا
1391/04/05
17,500   364,397 333,270 238,817
      قطره طلا
1390/12/17
53,655 6,380 487,866 370,219 264,913
      گهرباران
1390/10/26
37,000 4,450 207,644 73,753  
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1391/02/11
33,500 4,330 472,573 387,305 278,407
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/06/21
27,790 3,525 176,411 465,741 576,531
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/08/10
24,775 5,000     262,120
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/01/27
25,200 3,100 326,508 250,774 186,244
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1391/08/07
36,900 4,700   26,027 437,363
      مرغ مادرطیور بهشت
1391/03/03
18,000 1,600 335,616 242,880 192,648
      مرغ مادرطیور بهشت
1391/02/25
29,520 4,400 497,452 377,954 287,427
      مرغک سهیل
1391/01/17
41,050 6,230 500,399 364,441 278,210
      مرغک سهیل
1391/06/22
36,160 7,040 216,791 594,929 749,621
      مهتاب نور
1391/02/07
9,000 2,000 124,200 100,188 72,588
      مهتاب نور
1391/01/31
7,500   99,475 77,855 57,270
      مهر جوجه
1391/07/26
34,520 4,000   158,263 525,602
      مهر جوجه
1391/06/01
25,000 2,800 334,650 514,433 519,033
      نعاونی 251 قائم شهر
1391/02/26
15,500 1,800 264,285 199,640 152,582
      نگین واحد احمد محمدیان
1391/05/05
22,380 3,200 459,147 466,011 426,205
      نور جوجه
1391/07/12
30,850 4,500   293,754 602,171
      نور جوجه
1390/12/29
35,880 5,000 372,458 273,979 203,559
      نیکو طیور
1391/03/21
52,000 7,000 1,070,819 834,808 649,827
      نیما مرغ
1390/12/11
31,130 3,820 262,529 201,432 128,878
      واحد صفایی جوان
1391/04/25
38,150 4,500 789,120 787,950 642,878
      واحد محمد الهی
1390/09/16
20,450 2,635 12,543    
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1391/01/29
15,470 2,000 202,811 157,268 116,231
          جمع مرغ: 5,685,305     23,529,672 22,437,697 21,391,878
    آمیخته: کاب
      به جوجه آمل
1390/11/25
32,000 4,290 238,464 175,659 53,973
      پویا طبرستان
1390/11/29
30,700 3,955 236,308 176,054 70,610
      ساحل جوجه جلالی
1391/05/10
14,280 1,940 287,494 298,442 286,181
      کامیارجوجه
1391/08/23
19,380 2,450     116,189
      مرغ مادر زرپر سیاوش
1391/05/28
32,640 4,080 476,957 673,646 675,648
          جمع مرغ: 348,240     1,239,223 1,323,801 1,202,601
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      کشت وصنعت تفرش
1391/06/29
33,000 3,600 116,380 472,098 680,570
      مرغ پرور
1391/03/17
39,700 4,975 815,094 605,690 483,943
      نازمرغ زرند
1391/05/09
57,310 8,720 1,172,257 1,196,862 1,137,107
          جمع مرغ: 390,030     2,103,731 2,274,650 2,301,620
    آمیخته: کاب
      مرغ پرور
1390/12/27
31,625 4,100 321,500 237,609 175,540
          جمع مرغ: 94,875     321,500 237,609 175,540
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: آربوراکرز
      طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1391/03/17
24,300 3,040 498,911 370,737 296,217
          جمع مرغ: 72,900     498,911 370,737 296,217
    آمیخته: راس
      الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1391/06/09
19,000 2,800 201,020 388,639 396,796
      تعاونی مرغ دوستان
1390/12/24
19,470 2,800 191,663 142,702 104,489
      کیان ماکیان اکباتان
1391/03/28
32,120 4,040 664,884 560,473 418,631
          جمع مرغ: 211,770     1,057,567 1,091,814 919,916
    آمیخته: کاب
      الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1391/02/30
16,830 2,450 300,381 221,932 172,900
          جمع مرغ: 50,490     300,381 221,932 172,900
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      یزد جوجه
1390/10/10
39,000 5,100 167,440    
          جمع مرغ: 39,000     167,440 0 0
          جمع مرغ: