دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1391/10/1 الی 1391/12/30

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1391 بهمن1391 اسفند1391
          جمع کل مرغ: 25,343,928   جمع تولیدات:  96,997,776  98,911,574  100,163,225
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
    تولکی   آذرسیمرغ
1389/12/26
29,900 3,908 309,190 253,412 95,550
      ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر)
1390/09/10
17,440 2,500 142,264 110,174 74,876
      پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو
1391/04/15
24,040 3,100   211,952 438,649
      تبریز جوجه
1391/02/19
22,445 3,000 395,780 451,878 446,371
      تعاونی 309 شبستر
1391/03/20
27,000 3,400 199,962 459,540 542,754
      سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون)
1391/05/03
22,560 400   47,737 280,196
      سپید پر ملکان
1390/06/24
24,400 3,100 41,155    
      شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/02/16
25,000 3,300 463,834 504,466 496,034
      فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز)
1390/06/20
29,000 3,600 31,127    
      مرغ خوشخوان شبستر
1390/09/30
14,950 2,050 152,669 112,783 85,275
      مرغ خوشخوان شبستر
1390/10/04
5,050 600 53,738 39,337 30,044
      مرغ مادر مراغه فاضل مدرس
1390/10/21
17,280 2,100 210,643 159,770 120,821
      میشو
1391/02/23
42,770 5,010 701,713 858,452 853,205
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/11/10
32,500 4,400 443,517 366,773 265,113
      یاران نوین خاصبان
1391/02/30
24,605 3,830 350,868 491,214 493,478
      یاران نوین خاصبان
1390/11/23
33,850 5,400 541,352 417,822 320,243
      یاران نوین خاصبان
1391/01/09
42,850 6,430 864,656 813,407 578,189
          جمع مرغ: 1,153,520     4,902,468 5,298,717 5,120,798
    آمیخته: کاب
      آذرطیور(موسوی)
1390/12/13
35,700 4,500 706,694 499,776 413,287
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/03/09
23,260 3,200 260,357 460,796 470,069
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/01/22
38,600 5,200 775,937 768,835 601,928
      میشاب مرند
1391/06/07
21,420 2,550     7,555
      میشاب مرند
1390/09/29
35,700 4,590 360,737 267,131 201,443
      میشاب مرند
1390/10/13
12,700 4,500 147,024 106,519 82,567
          جمع مرغ: 459,300     2,250,749 2,103,057 1,776,849
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آیدین صبا
1390/06/16
24,440 3,000 11,242    
      اروم فراز
1391/03/15
15,530 1,840 142,399 288,132 313,374
      الماس جوجه ارومیه
1390/07/28
9,000 1,800 50,232 22,080  
      الماس جوجه ارومیه
1390/08/03
6,870   40,451 22,121  
      بهپرورارومیه 1
1390/10/14
27,575 3,000 321,340 234,240 180,965
      بهپرورارومیه 1
1390/11/09
32,000 3,240 434,240 357,696 259,072
      بهپرورارومیه 3
1391/04/07
28,000 2,800 29,624 322,000 555,128
      بهپروران خوی
1390/09/26
17,500 2,100 171,197 127,727 95,526
      تابان مرغ بوکان
1391/02/19
30,000 4,000 529,000 603,980 596,620
      تعاونی 108 ارومیه
1390/07/04
17,500   59,033    
      تعاونی 108 ارومیه
1390/06/30
24,080 5,000 62,769    
      تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1391/02/24
28,000 3,400 450,800 561,568 558,992
      تعاونی 175 پلیکان
1390/07/06
31,380 4,000 115,478    
      تعاونی 28 پیرانشهر
1390/07/21
34,440 4,400 177,435 47,527  
      تعاونی 29 پیرانشهر
1391/01/08
26,690 3,500 538,160 501,327 358,091
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1390/12/20
30,515 2,800 607,331 469,769 369,639
      زربال ارومیه
1390/12/13
13,700 1,850 271,196 191,791 158,600
      سارنگ باختر
1390/06/20
21,000 2,700 22,540    
      سپیدبالان
1390/08/17
20,740 2,700 139,926 101,764 15,901
      سینه طلا
1391/03/18
13,000 1,860 105,447 229,234 261,724
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/04/21
20,000 2,700   134,013 328,134
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1390/10/20
16,000 2,000 193,813 146,219 110,891
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/01/27
15,500 2,000 310,392 309,918 257,155
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1390/07/17
33,500 4,250 164,374 25,683  
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1391/01/10
27,100 3,500 547,258 519,832 367,747
          جمع مرغ: 1,351,570     5,495,677 5,216,621 4,787,559
    آمیخته: کاب
      اروم ماهی
1390/07/12
18,000 2,700 82,800    
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1391/04/10
21,420 2,950   226,624 423,688
      زرین پرور خوی(اشرفی)
1391/04/06
22,440 3,060 31,655 264,942 445,239
          جمع مرغ: 128,160     114,455 491,566 868,927
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1391/05/16
28,000 3,960     227,117
      آرتا سبلان
1390/12/06
74,370 11,780 1,382,092 992,096 807,361
      اردبیل جوجه
1390/09/29
50,380 6,150 509,073 376,977 284,277
      تعاونی 256 اردبیل
1391/03/30
42,600 8,310 165,260 594,412 849,813
      تعاونی 256 اردبیل
1390/08/25
72,950 12,500 527,964 393,735 145,414
      تعاونی 256 اردبیل
1391/04/04
74,390 5,865 157,409 923,924 1,478,278
      تعاونی 256 اردبیل
1390/09/02
40,060   307,126 233,416 122,851
      کیمیا جوجه
1390/12/03
33,980 4,140 611,164 445,478 357,945
      کیمیا جوجه
1390/07/20
23,500 3,100 119,630 28,827  
          جمع مرغ: 1,241,190     3,779,718 3,988,865 4,273,056
    آمیخته: کاب
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1391/03/02
33,970 4,590 453,160 676,615 682,865
          جمع مرغ: 101,910     453,160 676,615 682,865
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1391/03/15
46,830 6,100 429,399 868,852 944,966
      پاک جوجه نطنز
1390/09/28
18,450   184,451 136,923 102,976
      پاک جوجه نطنز
1390/10/05
13,000 4,300 139,733 102,059 78,138
      دشت کیمیا(خورشید)
1390/09/28
37,840 6,700 378,299 280,823 211,198
      رنگین جوجه
1390/10/03
13,200   139,049 102,009 77,722
      رنگین جوجه
1390/09/29
10,800 3,100 109,130 80,813 60,941
      سپاهان طیور
1391/03/07
35,700 5,000 421,498 708,335 720,379
      شبدیزاردهال
1391/05/25
14,400       71,098
      شبدیزاردهال
1391/06/01
2,000 2,350     4,937
      صفاهان
1390/09/07
35,140 4,600 280,183 215,526 134,703
      مرغ مادر درخشان
1391/05/31
8,290 2,850     23,389
      مرغ مادر درخشان
1391/06/05
31,140 2,000     32,946
          جمع مرغ: 688,710     2,081,742 2,495,340 2,463,393
    آمیخته: کاب
      دشت کیمیا(خورشید)
1390/09/01
11,220 1,020 85,332 64,687 32,688
          جمع مرغ: 33,660     85,332 64,687 32,688
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1391/03/27
24,730 3,000 122,100 367,817 494,468
      ایران جوجه
1390/06/21
24,000 3,400 29,440    
      بهنیا
1390/06/29
13,300   32,629    
      بهنیا
1390/07/05
12,600 3,100 44,436    
      پرندک
1390/07/27
31,875 3,350 175,950 73,313  
      پرندک
1390/08/01
21,125 4,350 121,793 61,544  
    تولکی   تعاونی 566 ولیمه
1390/04/07
41,130 5,150 367,992 467,856 458,964
      جوجه سار
1390/07/10
21,500 2,800 92,307    
      دربال
1390/08/05
11,230 1,650 67,500 39,604  
      دماوند جوجه
1390/10/06
25,000 3,600 271,400 197,800 151,800
      فدک
1391/04/28
20,715 2,650   87,666 295,396
      فدک
1390/06/28
22,300 2,700 51,290    
      کوثر دماوند
1390/07/02
16,300 1,310 49,987    
      کوثر دماوند
1390/06/30
34,340 5,400 89,513    
      کوثر هومند
1390/12/17
28,800 4,700 571,872 426,144 342,240
      مرغ مادر کوشا
1391/01/16
33,710 5,200 680,740 668,335 485,357
      مرغدشت
1390/09/08
31,480 4,200 252,931 195,008 125,500
      نورالهدی
1391/03/07
22,460 3,000 265,178 445,636 453,213
      نیکان نوین پرور
1391/01/09
25,000 3,100 504,466 474,567 337,333
      واحد اکبر صادقی
1390/08/26
36,095 4,650 263,445 197,031 77,484
      واحد اکبر صادقی
1390/09/03
6,000 800 46,368 35,328 19,320
          جمع مرغ: 1,137,445     4,101,337 3,737,649 3,241,075
    آمیخته: کاب
      فلاح زاده تعاونی 121
1390/09/12
25,500 3,570 211,140 164,220 117,300
      پرندک
1390/08/07
44,870 4,200 275,203 172,002  
      تولیمرغ
1390/09/08
61,200 9,180 491,721 379,114 243,984
          جمع مرغ: 349,840     978,064 715,336 361,284
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1391/03/20
22,440 2,860 166,190 381,928 451,089
          جمع مرغ: 67,320     166,190 381,928 451,089
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1390/11/25
89,790 12,800 1,471,778 1,122,075 868,747
      جنوب خراسان
1391/06/01
12,000 2,000     29,624
      جنوب خراسان
1391/05/21
56,500 9,030     358,662
      جنوب خراسان
1390/12/15
25,380 3,640 503,183 365,421 297,707
          جمع مرغ: 414,010     1,974,961 1,487,496 1,554,740
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      اخلاقی(نگین فریمان)
1390/07/06
25,700 3,800 94,576    
      فریمان
1391/04/17
28,000 3,950   227,117 493,734
      مرغداران طوس
1391/02/02
35,995 4,100 717,500 723,020 640,231
      مرغداران طوس
1391/01/30
18,460 4,300 368,818 369,950 317,303
      مرغداران طوس
1390/08/22
54,550 8,350 384,759 284,388 83,643
      مرغداران طوس
1390/12/23
33,420 4,625 666,685 534,476 412,514
          جمع مرغ: 508,975     2,232,338 2,138,951 1,947,425
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1390/11/29
30,000 5,840 515,660 384,100 303,140
      سیمرغ خراسان
1391/03/27
9,550 890 47,152 142,040 190,949
      سیمرغ خراسان
1391/04/03
25,570 3,620 63,124 325,421 508,520
      سیمرغ خراسان
1390/12/03
8,200   147,485 107,502 86,379
          جمع مرغ: 219,960     773,421 959,063 1,088,988
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1391/05/24
60,392 8,940     319,473
      صحرای جنوب
1390/10/19
63,470 8,350 763,967 573,219 435,997
      صحرای جنوب
1391/01/10
43,600 6,965 880,459 836,335 591,652
          جمع مرغ: 381,602     1,644,426 1,409,554 1,347,122
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      طیور پاییزان ابهر
1390/08/04
30,000 4,000 178,480 101,200  
      کشت وصنعت خرمدره
1391/05/07
129,700 16,180   91,482 1,451,775
          جمع مرغ: 319,400     178,480 192,682 1,451,775
    آمیخته: کاب
      امیری
1391/04/10
32,640 4,590   345,331 645,619
      تک پروران- درسا جوجه
1391/03/06
22,440 3,060 271,823 445,584 452,465
      ساکت
1391/01/26
23,000 3,500 460,936 459,524 377,001
      ساکت
1390/08/21
39,520 6,000 276,324 203,607 54,538
      سبز دشت
1390/07/27
60,000 5,000 331,200 138,000  
      سبزدشت ابهر
1391/02/23
56,960 7,400 934,524 1,143,263 1,136,276
      سبزدشت ابهر
1390/11/15
22,700 5,204 326,835 266,271 195,265
      سبزدشت ابهر
1390/10/27
50,000 4,000 632,500 494,500 368,000
      ققنوس مرغ ابهر
1391/03/13
34,400 4,490 339,689 659,333 695,201
      میثاق زنجان
1391/01/29
25,000 3,500 499,866 500,634 424,733
          جمع مرغ: 1,007,340     4,073,697 4,656,047 4,349,098
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      مام جوجه
1391/06/04
30,000 4,500     42,320
          جمع مرغ: 30,000     0 0 42,320
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1390/10/15
45,470 5,700 533,364 391,133 301,194
          جمع مرغ: 136,410     533,364 391,133 301,194
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1391/03/16
40,800 5,290 359,720 744,464 822,664
      مجتمع طیور فارس
1391/02/09
36,275 5,000 719,189 732,537 695,827
      مجتمع طیور فارس
1390/08/14
35,700 5,000 234,287 168,599 10,948
      مرغ مادر حق جو
1391/01/29
23,500 2,700 469,874 470,596 399,249
          جمع مرغ: 408,825     1,783,070 2,116,196 1,928,688
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1390/09/27
47,129 6,935 466,106 346,870 260,152
      مرغ مادر اجداد ارم
1390/12/25
37,973 5,714 758,676 622,427 474,536
          جمع مرغ: 255,306     1,224,782 969,297 734,688
    آمیخته: راس
      آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت
1391/01/06
25,900 3,100 521,436 476,163 343,520
      البرز
1391/03/08
68,780 9,330 790,969 1,363,632 1,388,942
      خلخالی و شعبانی- آرشت
1390/08/18
25,000 3,600 170,200 124,200 23,000
      سارنگ
1390/06/20
21,000 2,700 22,540    
      سیمرغ زیاران
1390/11/02
15,100 4,000 196,803 157,443 115,767
      سیمرغ زیاران
1390/06/26
38,840 5,800 77,421    
      سیمرغ زیاران
1390/10/25
12,000   149,960 116,104 86,848
      کوهین جوجه(حاجی)
1391/03/24
51,097 6,635 306,343 806,992 1,024,018
      مرغ مادر آبیک
1390/09/22
59,560 8,730 557,084 420,097 310,506
      مرغ مادر صدر (کود البرز)
1390/07/15
44,610 5,870 213,413 20,521  
      واحد اکبرآقاجانی صبا
1391/03/03
37,080 5,050 483,275 737,990 745,950
      واحد رضا گلی شقاقی
1390/07/19
30,600 4,000 153,898 32,844  
          جمع مرغ: 1,093,811     3,643,342 4,255,986 4,038,551
    آمیخته: کاب
      البرز
1390/08/28
70,000 11,494 519,493 390,694 171,733
      نیل پروران افق
1391/04/17
30,200 3,880   244,962 532,527
          جمع مرغ: 270,400     519,493 635,656 704,260
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      یاسان قم
1390/06/17
31,170 4,200 19,118    
          جمع مرغ: 31,170     19,118 0 0
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1390/11/17
29,250 3,100 432,802 347,588 257,888
      واروک
1390/07/25
16,500 2,100 89,056 32,890  
      واروک
1391/05/02
15,590 5,000   38,486 198,408
          جمع مرغ: 151,930     521,858 418,964 456,296
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1390/12/16
53,800 7,360 1,067,463 785,337 635,199
      ماهان
1390/07/23
53,700 7,400 283,250 90,574  
      ماهان
1390/09/19
97,400 11,700 879,652 669,073 489,857
      ماهان
1390/08/16
4,500   30,084 21,804 2,760
      ماهان
1391/05/15
52,920 6,650     447,915
      ماهان
1391/04/15
53,500 5,630   471,692 976,196
          جمع مرغ: 734,420     2,260,449 2,038,480 2,551,927
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1390/09/27
32,850 5,630 324,886 241,776 181,332
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1390/11/26
10,230 4,000 169,722 128,625 100,076
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1390/12/03
15,000 500 269,790 196,650 158,010
      تعاونی 668 مویدی
1390/12/10
31,350 5,125 607,605 427,823 353,795
          جمع مرغ: 268,290     1,372,003 994,874 793,213
    آمیخته: کاب
      پردیس طیور پارسیان
1390/07/26
31,800 3,700 173,586 68,264  
      طیور بهاران
1391/05/14
38,760 5,855     341,734
      طیور بهاران
1390/06/26
36,570 6,000 72,896    
          جمع مرغ: 138,930     246,482 68,264 341,734
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: آربوراکرز
      لاله های گلستان
1390/11/26
32,120 4,000 532,892 403,856 314,219
          جمع مرغ: 96,360     532,892 403,856 314,219
    آمیخته: راس
      پرماه گلستان
1391/05/02
14,630     36,116 186,190
      پرماه گلستان
1391/04/29
10,370 3,740   40,229 144,697
      پیگیر
1391/04/15
76,435 10,520   673,902 1,394,683
      پیگیر
1390/11/05
35,480 4,500 470,583 381,362 278,541
      پیگیر
1390/10/28
35,970 6,650 457,778 359,604 266,946
      پیگیر
1390/06/23
78,880 11,220 120,949    
      سیمین جوجه گلستان
1390/12/04
25,230 2,660 458,815 332,700 268,480
      سیمین جوجه گلستان
1390/10/12
32,400 4,000 372,600 268,272 208,656
      سیمین جوجه گلستان
1390/11/27
11,560 2,740 194,093 146,234 114,329
      فرآیند گلستان
1390/08/14
27,000 3,700 177,192 127,512 8,280
      لاله های گلستان
1391/05/18
32,310 4,100     239,288
      ماکیان مهر گنبد
1390/11/08
36,270 4,590 489,403 401,533 291,418
      ماکیان مهر گنبد
1391/04/11
41,960 6,050   429,139 817,101
      ماکیان مهر گنبد
1390/07/07
44,200 6,000 169,433    
      ماکیان مهر گنبد
1391/02/07
34,590 4,500 686,842 697,449 649,715
      مرغ سپید گرگان
1390/12/18
21,960 2,700 436,389 329,312 262,642
      مزرعه نمونه ارتش
1390/10/21
23,400 3,500 285,246 216,356 163,613
      نیکو دشت گلستان
1390/11/04
51,880 7,740 684,125 552,072 404,110
          جمع مرغ: 1,449,400     5,003,448 4,991,792 5,698,689
    آمیخته: کاب
      پردیس ماکیان
1391/04/24
28,560 4,285   161,155 442,299
      صحرای مینودشت
1391/03/27
25,500 2,860 125,902 379,270 509,864
      گلریزان
1391/02/23
23,600 3,287 387,197 473,684 470,788
      مرغ مادر تایماز
1390/10/21
21,000 3,000 255,990 194,166 146,832
      مرغ مادر عرفان
1390/10/27
25,000 2,800 316,250 247,250 184,000
      مرغ مادر عرفان
1390/06/30
25,600 3,000 66,731    
      واحد مرغ مادر یمرلی
1391/02/26
29,580 3,570 458,095 592,349 591,442
          جمع مرغ: 456,760     1,610,165 2,047,874 2,345,225
    آمیخته: هوبارد
      بهتا جوجه
1391/01/31
21,000 2,823 419,244 421,176 365,148
      مزرعه نمونه ارتش
1391/05/02
20,130 2,670   49,694 256,187
          جمع مرغ: 103,260     419,244 470,870 621,335
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      آسیه نوید
1391/01/15
63,235 9,520 1,277,937 1,252,727 897,853
      اهورا جوجه گیلان
1391/02/10
68,120 7,880 1,349,503 1,376,660 1,320,256
      بهار پرورش بیشه سرا
1391/05/10
20,300 2,560     207,615
      پاسکه
1391/01/06
33,950 2,270 683,504 624,159 450,290
      پرناز صومعه سرا
1390/10/06
30,000 4,100 325,680 237,360 182,160
      پرنیان صومعه سرا
1391/05/17
17,100 2,170     132,673
      تالاب گیلان
1391/03/18
28,140 2,800 228,253 496,202 566,533
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/04/06
44,660 6,000 63,001 527,287 886,114
      سپید ماکیان 1
1390/08/03
39,200 5,125 230,810 126,224  
      سپید ماکیان 1
1391/04/31
4,440 3,600   14,092 59,229
      سفید رود
1390/07/16
41,560 6,200 201,372 25,490  
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/02/14
21,600 3,960 414,000 436,521 427,911
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/03/24
64,145 8,050 384,571 1,013,063 1,285,509
      قوی تالاب
1391/04/25
41,500 6,000   219,535 629,970
      گیل جوجه جوگلوبندان
1390/10/24
54,500 6,135 676,890 521,456 391,092
      گیل مرغ
1390/10/04
29,530 4,060 314,238 230,019 175,683
      گیلک ماهی بهدان
1390/12/27
18,200 3,535 364,182 305,578 230,230
      گیلک ماهی بهدان
1391/01/04
30,000 5,320 603,060 539,580 393,300
      مرغ سلامت
1390/10/26
22,500 4,100 282,900 220,110 164,220
      مرغ سلامت
1390/12/22
36,350 4,725 724,576 574,088 445,893
      مرغ سلامت
1390/11/03
14,500 400 190,095 152,743 112,056
      مرغ مادر شاهد
1391/02/06
4,760 1,730 94,590 95,905 88,460
      مرغ مادر شاهد
1391/01/21
14,880 4,785 299,346 296,151 229,073
      مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی
1390/07/05
27,080 3,200 95,502    
      معاف جوجه فومن
1390/10/11
23,200 3,100 264,310 190,673 147,985
      نوید جوجه
1390/07/12
52,750 6,600 242,650    
      نوید جوجه
1391/02/26
48,470 6,210 750,640 970,629 969,143
      نوید مرغ گیلان
1390/09/06
56,823 7,200 449,583 345,029 209,109
      واحد جمشید غلامی
1390/12/28
31,100 5,300 622,788 528,368 395,799
      واحد جمشید غلامی
1391/01/05
37,650 4,000 757,417 684,678 496,478
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/11/01
20,500 2,200 265,612 211,546 155,909
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/08/18
37,840 5,400 257,615 187,989 34,813
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/10/27
26,750 4,600 338,388 264,558 196,880
          جمع مرغ: 2,954,839     12,753,013 12,668,420 11,882,236
    آمیخته: کاب
      سیرنگ جوجه گیلان
1391/05/17
36,000 5,280     279,312
          جمع مرغ: 36,000     0 0 279,312
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1391/02/10
26,640 2,700 527,757 538,377 516,319
      دربار
1390/08/10
26,000 3,980 164,250 111,627  
          جمع مرغ: 131,920     692,007 650,004 516,319
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      تدارک ارمغان آسیا
1391/04/15
16,516 2,400   145,616 301,361
      رنگی و شرکاء
1391/05/10
17,200 2,720     175,910
      سپید پر ساری تعاونی 297
1390/12/07
21,107 2,868 396,459 283,187 231,404
      مرغ مادر شاکری
1390/10/28
28,000 3,400 356,347 279,925 207,797
      مرغ مادر قربانی
1391/01/29
23,434 1,737 468,556 469,274 398,129
      مرغ مادر قربانی
1391/02/06
9,484 2,400 188,466 191,084 176,251
      میر امین
1391/02/23
40,108 7,202 658,039 805,021 800,101
      میر امین
1391/03/08
7,000   80,500 138,782 141,358
      نوک طلای آمل
1391/04/15
22,667 3,040   199,848 413,597
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1390/11/15
18,600 3,168 267,803 218,178 159,997
          جمع مرغ: 538,765     2,416,170 2,730,915 3,005,905
    آمیخته: راس
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/02/12
20,000 3,000 395,600 404,800 395,600
      آببندان سر ساری
1391/03/03
35,000 6,250 456,166 696,594 704,106
      آفاق طیور
1391/04/27
24,000 3,500   110,032 349,600
      آفاق طیور
1390/07/13
19,720 2,600 91,921 3,024  
      آفاق طیور
1390/11/24
3,150 2,000 51,005 39,123 30,139
      آفاق طیور
1390/12/01
12,350   217,204 160,015 127,444
      آلاشت جوجه
1391/04/24
33,000 4,565   186,208 511,060
      آمل جوجه
1390/11/13
26,000 4,200 363,983 300,993 218,071
      آمل جوجه
1391/04/13
30,000 4,000   285,660 565,800
      آمل جوجه
1390/07/26
21,000 4,000 114,632 45,080  
      آمل جوجه
1391/01/24
39,000 5,970 782,782 777,998 623,714
      آمل جوجه
1390/08/02
7,000 800 40,786 21,467  
      برادران رستم نژاد
1390/11/12
19,000 3,000 262,200 218,500 157,320
      بهار سواد کوه
1391/01/22
42,670 6,200 857,753 849,901 665,396
      پارس جوجه طبرستان
1391/02/28
35,650 6,850 530,234 712,810 713,903
      پریبال چلاو آمل
1390/08/05
25,950 3,900 155,977 91,517  
      تشنی(رمضان رضایی)
1390/10/15
22,800 3,100 267,444 196,126 151,027
      تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1390/11/11
19,100 2,500 262,116 217,600 156,976
      تعاونی 231 زری بال
1390/11/20
19,400 2,200 298,657 234,999 177,290
      تعاونی 232 -طیور هما
1391/02/28
36,500 4,500 542,876 729,806 730,924
      تعاونی 256 بهبال شمال
1390/10/16
14,560 2,247 171,905 126,808 97,338
      تعاونی 257 سوادکوه (آپن)
1390/08/11
23,350 2,800 148,942 103,830  
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1390/08/09
24,950 4,250 156,087 103,293  
      تعاونی 290
1390/10/22
27,020 3,300 331,445 252,728 190,582
      تعاونی 317قائم شهر
1390/07/13
17,455 2,500 81,364 2,676  
      تعاونی 324 دارتلا
1390/09/21
19,300 2,500 178,448 134,945 99,434
      تعاونی 440 پیمان
1390/08/16
18,500 3,392 123,679 89,638 11,347
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1391/01/28
27,560 3,650 551,476 551,476 462,733
      تعاونی235 مرغداران شمال
1391/03/14
33,000 4,600 314,226 622,380 666,402
      تک جوجه آمل
1391/05/23
47,310 6,000     266,955
      تلاونگ شمال
1390/11/12
16,500 2,000 227,700 189,750 136,620
    تولکی   تیرنگ
1390/02/10
31,500 5,000 184,080    
      تیرنگ
1391/04/15
35,150 5,740   309,906 641,370
      تیکا طبرستان
1391/04/19
17,800 2,000   131,827 302,956
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1390/06/15
21,800 2,800 6,685    
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/02/03
26,300 4,000 523,844 528,682 473,032
      حدیث سواد کوه
1391/02/20
60,000 7,090 1,039,600 1,207,040 1,194,160
      خنارجوجه
1390/12/07
33,900 3,500 636,755 454,825 371,657
      خنارجوجه
1391/05/30
4,400       13,966
      خنارجوجه
1391/06/07
27,600 4,000     9,734
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1391/01/06
20,170 2,600 406,077 370,819 267,522
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/12/21
28,230 3,750 562,284 440,218 344,123
      رامسر طیور
1390/11/22
75,350 10,100 1,190,028 924,293 704,774
      رخشان جوجه محمودآباد
1391/04/29
21,500 2,800   83,406 299,996
      زربال گستر کوثر
1390/11/06
53,900 6,960 719,026 585,138 426,457
      زربال گستر کوثر
1391/05/11
53,260 7,470     525,925
      سروبالان
1390/09/28
24,000 3,400 239,936 178,112 133,952
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1390/08/23
18,630 2,600 132,545 98,266 31,423
      صدف کریم محمدیان
1390/08/23
30,000 4,150 213,440 158,240 50,600
      طیور ملک بهشهر
1391/02/06
20,500 2,500 407,376 413,034 380,972
      فدک کیاسر
1391/05/19
32,320 5,000     227,964
      قطره طلا
1391/04/05
17,500   30,858 211,984 347,491
      قطره طلا
1391/03/29
38,560 6,300 163,186 549,866 769,811
      قطره طلا
1390/09/07
33,870 5,100 270,057 207,736 129,835
      قطره طلا
1390/12/17
53,655 6,380 1,065,409 793,916 637,600
      گهرباران
1390/10/26
37,000 4,450 465,213 361,959 270,051
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1391/02/11
33,500 4,330 663,143 677,527 655,952
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1390/08/15
36,100 5,100 239,127 172,702 16,606
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/01/27
25,200 3,100 504,639 503,865 418,085
      مرغ مادرطیور بهشت
1391/02/25
29,520 4,400 466,220 591,601 589,790
      مرغ مادرطیور بهشت
1391/03/03
18,000 1,600 234,600 358,248 362,112
      مرغک سهیل
1391/01/17
41,050 6,230 828,335 814,486 599,221
      مهتاب نور
1391/02/07
9,000 2,000 178,710 181,470 169,050
      مهتاب نور
1391/01/31
7,500   149,730 150,420 130,410
      مهر جوجه
1390/06/28
25,000 3,000 57,500    
      مهر جوجه
1391/06/01
25,000 2,800     61,717
      نعاونی 251 قائم شهر
1391/02/26
15,500 1,800 240,044 310,392 309,918
      نگین واحد احمد محمدیان
1391/05/05
22,380 3,200   31,570 264,232
      نور جوجه
1390/12/29
35,880 5,000 719,058 616,729 459,384
      نیکو طیور
1391/03/21
52,000 7,000 366,773 869,094 1,044,506
      نیما مرغ
1390/12/11
31,130 3,820 609,546 427,207 354,653
      واحد صفایی جوان
1391/04/25
38,150 4,500   201,813 579,116
      واحد صفایی جوان
1390/08/16
17,500 2,200 116,993 84,794 10,733
      واحد علی شاکری و شریک
1390/06/17
41,260 5,700 25,306    
      واحد محمد الهی
1390/09/16
20,450 2,635 178,106 136,715 99,087
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1391/01/29
15,470 2,000 309,319 309,793 262,826
          جمع مرغ: 5,371,535     22,120,156 22,907,470 23,152,550
    آمیخته: کاب
      به جوجه آمل
1390/11/25
32,000 4,290 524,523 399,893 309,611
      پویا طبرستان
1390/11/29
30,700 3,955 527,692 393,062 310,214
      ساحل جوجه جلالی
1391/05/10
14,280 1,940     146,046
      مرغ مادر زرپر سیاوش
1391/05/28
32,640 4,080     126,621
          جمع مرغ: 235,020     1,052,215 792,955 892,492
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      درنا جوجه دلیجان
1390/08/02
26,500 4,400 154,406 81,267  
      مرغ پرور
1391/03/17
39,700 4,975 336,021 712,218 799,875
      میلاد جوجه فرجی
1390/08/04
17,050   101,436 57,515  
      میلاد جوجه فرجی
1390/07/24
25,060 6,200 133,720 46,110  
      نازمرغ زرند
1391/05/09
57,310 8,720     606,340
          جمع مرغ: 313,630     725,583 897,110 1,406,215
    آمیخته: کاب
      مرغ پرور
1390/12/27
31,625 4,100 632,816 530,984 400,057
          جمع مرغ: 94,875     632,816 530,984 400,057
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: آربوراکرز
      طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1391/03/17
24,300 3,040 205,675 435,942 489,597
          جمع مرغ: 72,900     205,675 435,942 489,597
    آمیخته: راس
      تعاونی مرغ دوستان
1390/12/24
19,470 2,800 388,699 315,259 241,817
      کیان ماکیان اکباتان
1391/03/28
32,120 4,040 147,260 467,883 641,737
      وحدت غرب
1390/07/25
18,000 2,300 97,152 35,880  
          جمع مرغ: 190,770     633,111 819,022 883,554
    آمیخته: کاب
      الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1391/02/30
16,830 2,450 239,995 335,993 337,542
          جمع مرغ: 50,490     239,995 335,993 337,542
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      واحد آیت الهی
1390/07/14
23,500 3,100 110,982 7,207  
      یزد جوجه
1390/10/10
39,000 5,100 440,128 318,136 246,376
          جمع مرغ: 164,000     551,110 325,343 246,376
          جمع مرغ: