دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1391/4/1 الی 1391/6/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1391 امرداد1391 شهریور1391
          جمع کل مرغ: 25,122,336   جمع تولیدات:  101,223,633  100,847,538  101,643,316
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
    تولکی   آذرسیمرغ
1389/12/26
29,900 3,908 55,016   86,077
      ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر)
1390/09/10
17,440 2,500 184,515 356,730 364,217
      تعاونی 137 آذر جوجه
1390/03/18
23,500 3,600 213,678 162,150 116,027
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1390/02/18
18,500 2,400 127,650 91,341 5,673
      سپید پر ملکان
1390/06/24
24,400 3,100 503,957 411,173 312,401
      فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز)
1390/06/20
29,000 3,600 597,187 465,566 362,403
      کیمیا پرور ارس باران
1390/05/09
32,780 4,000 459,903 375,462 270,413
      کیوانی(زیبا پر بستان آباد)
1389/12/29
27,040 4,173 62,192    
      مرغ خوشخوان شبستر
1390/10/04
5,050 600 10,686 66,050 103,839
      مرغ خوشخوان شبستر
1390/09/30
14,950 2,050 52,724 213,874 308,319
      مرغ مادر مراغه فاضل مدرس
1390/10/21
17,280 2,100   121,881 300,198
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/11/10
32,500 4,400   11,462 375,245
      واحد قاسم زاده
1390/05/09
24,500 3,100 343,735 280,623 202,109
      یاران نوین خاصبان
1390/11/23
33,850 5,400     226,818
      یاران نوین خاصبان
1390/05/17
43,480 6,000 672,026 533,355 390,682
          جمع مرغ: 921,050     3,283,269 3,089,667 3,424,421
    آمیخته: کاب
      الماس جوجه
1390/03/31
15,915 2,750 166,916 122,503 91,268
      الماس جوجه
1390/04/11
5,085   59,336 42,571 32,591
    حذفی   پردیس جوجه ملکان
1390/03/31
28,855 4,455 302,630 141,312  
      میشاب مرند
1390/09/29
35,700 4,590 138,492 521,672 736,801
      میشاب مرند
1390/10/13
12,700 4,500   125,408 251,790
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/02/24
37,185 4,660 270,261 197,278 45,614
      یاران نوین خاصبان
1390/02/10
42,050 6,000 266,933 161,192  
          جمع مرغ: 448,865     1,204,568 1,311,936 1,158,064
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1390/01/14
16,035 2,000 71,302    
      آرمان ماکیان
1390/03/11
37,120 4,800 310,769 237,915 147,985
      آیدین صبا
1390/06/16
24,440 3,000 501,786 372,872 297,924
      اباذر حسینی (طلا جوجه)
1390/05/10
26,000 3,400 366,773 300,595 216,077
      الماس جوجه ارومیه
1390/07/28
9,000 1,800 185,610 186,438 158,838
      الماس جوجه ارومیه
1390/08/03
6,870   141,156 142,841 128,094
      امین مرغ ارومیه
1390/04/06
13,500 1,750 150,282 108,882 82,386
      به مرغ ارومیه
1390/05/08
26,250 3,375 366,275 297,850 214,935
      بهپرورارومیه 1
1390/10/14
27,575 3,000   262,570 538,247
      بهپرورارومیه 1
1390/04/16
29,800 3,000 363,262 264,564 201,965
      بهپرورارومیه 1
1390/11/09
32,000 3,240   22,571 379,285
      بهپرورارومیه 1
1390/03/16
27,400 2,750 243,257 185,699 131,922
      بهپرورارومیه 1
1390/03/16
32,300 3,400 286,759 218,908 155,514
      بهپروران خوی
1390/09/26
17,500 2,100 86,403 271,822 361,982
      پرگل ارومیه
1390/04/13
28,020 4,150 335,119 238,021 183,027
      تعاونی 108 ارومیه
1390/06/30
24,080 5,000 499,563 434,580 319,381
      تعاونی 108 ارومیه
1390/07/04
17,500   364,397 333,270 238,817
      تعاونی 175 پلیکان
1390/07/06
31,380 4,000 654,377 610,110 433,044
      تعاونی 28 پیرانشهر
1390/07/21
34,440 4,400 713,964 709,740 559,764
      چی چست
1390/06/02
41,420 5,190 772,290 558,894 443,305
      سارنگ باختر
1390/06/20
21,000 2,700 432,446 337,134 262,430
      سپیدبالان
1390/08/17
20,740 2,700 373,029 431,544 425,820
      سلیم جوجه
1390/05/18
55,950 7,330 875,916 690,609 508,734
      کشت وصنعت مهاباد
1390/01/10
103,000 12,200 394,833    
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1390/07/17
33,500 4,250 696,532 688,313 517,776
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1390/10/20
16,000 2,000   118,496 282,869
      گلدشت جوجه
1390/05/12
29,650 4,150 428,719 349,158 250,049
      مرغ پرور ارومیه
1390/05/10
26,000 3,100 366,773 300,595 216,077
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1390/05/17
14,020 1,800 216,694 171,979 125,974
      یاشارسیمرغ
1390/03/18
16,180 1,960 147,119 111,641 79,886
          جمع مرغ: 2,202,365     10,345,405 8,957,611 7,862,107
    آمیخته: کاب
      آ مرغ
1390/04/18
20,000 3,000 246,867 181,853 138,000
      اروم ماهی
1390/07/12
18,000 2,700 375,636 368,460 260,268
      بالانج طیور
1390/06/05
31,110 3,865 598,661 426,933 342,978
      تعاونی 80 قزل قانات
1390/06/08
26,520 4,000 526,193 370,042 300,914
      واحد حسن احمدی
1390/03/17
16,960 2,040 152,391 115,984 82,696
          جمع مرغ: 337,770     1,899,748 1,463,272 1,124,856
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1390/01/24
36,000 4,800 190,992 44,160  
      آرتا سبلان
1390/03/04
61,690 1,200 489,983 368,906 179,724
      آرتا سبلان
1390/12/06
74,370 11,780     157,367
      آرتا سبلان
1390/02/26
53,430 16,000 394,883 290,018 81,926
      اردبیل جوجه
1390/09/29
50,380 6,150 195,440 736,185 1,039,775
      تعاونی 256 اردبیل
1390/08/25
72,950 12,500 1,133,108 1,508,946 1,506,709
      تعاونی 256 اردبیل
1390/09/02
40,060   536,243 824,328 831,699
      سامیان جوجه-خیردوست
1390/03/24
27,980 4,000 272,431 203,358 148,443
      کیمیا جوجه
1390/07/20
23,500 3,100 487,531 483,928 377,269
      کیمیا جوجه
1390/12/03
33,980 4,140     107,852
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1390/03/08
28,500 4,150 233,358 177,422 100,510
      همای سبلان
1390/06/06
31,100 4,670 604,667 429,180 346,205
      واحد اسفند نظافتی
1390/04/26
43,000 5,430 557,137 427,907 317,799
          جمع مرغ: 1,478,120     5,095,773 5,494,338 5,195,278
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1390/09/28
18,450   78,080 275,262 381,066
      پاک جوجه نطنز
1390/04/20
36,300 4,650 453,629 337,856 254,923
      پاک جوجه نطنز
1390/10/05
13,000 4,300 22,923 166,045 267,107
      دشت کیمیا(خورشید)
1390/09/28
37,840 6,700 160,139 564,547 781,548
      رنگین جوجه
1390/09/29
10,800 3,100 41,897 157,817 222,897
      رنگین جوجه
1390/10/03
13,200   32,586 176,696 271,620
      رنگین جوجه
1390/04/08
26,360 3,500 299,098 215,835 164,099
      سپاهان طیور
1390/01/17
31,200 4,670 152,131 4,784  
      صفاهان
1390/09/07
35,140 4,600 416,503 720,394 732,248
      مرغ مادر درخشان
1390/06/07
35,500 4,000 697,291 492,622 398,996
          جمع مرغ: 742,170     2,354,277 3,111,858 3,474,504
    آمیخته: کاب
      دشت کیمیا(خورشید)
1390/09/01
11,220 1,020 153,633 231,051 232,770
          جمع مرغ: 33,660     153,633 231,051 232,770
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1390/05/12
23,000 3,000 332,565 270,848 193,967
      ایران جوجه
1390/06/21
24,000 3,400 494,592 390,080 301,760
      بهنیا
1390/07/05
12,600 3,100 262,559 242,466 172,914
      بهنیا
1390/06/29
13,300   275,718 237,378 175,383
      پرندک
1390/08/01
21,125 4,350 434,696 438,583 385,461
      پرندک
1390/07/27
31,875 3,350 657,858 659,813 556,197
      تعاونی 566 ولیمه
1390/04/07
41,130 5,150 462,274 334,249 253,525
      تولیمرغ
1390/05/01
16,000 1,000 214,667 169,525 124,139
      تولیمرغ
1390/04/25
41,330 7,210 532,330 406,852 302,920
      جوجه داران
1390/05/25
32,610 4,150 556,022 420,017 321,013
      جوجه سار
1390/07/10
21,500 2,800 449,336 435,160 303,293
      دربال
1390/08/05
11,230 1,650 230,394 233,837 213,864
      دماوند جوجه
1390/10/06
25,000 3,600 35,267 311,650 513,283
      فدک
1390/04/05
20,950 2,700 230,967 167,683 126,566
      فدک
1390/06/28
22,300 2,700 461,952 393,565 292,353
      فدک
1390/05/05
21,760 2,700 298,619 239,897 174,167
      کوثر دماوند
1390/06/30
34,340 5,400 712,417 619,745 455,463
      کوثر دماوند
1390/07/02
16,300 1,310 338,910 303,919 219,941
      مرغ مادر برغان
1390/04/27
31,300 5,650 407,943 314,837 233,247
      مرغ مادر فتحی
1390/05/04
42,020 5,900 573,433 458,747 333,751
      مرغدشت
1390/09/08
31,480 4,200 363,467 644,877 656,462
      واحد اکبر صادقی
1390/08/26
36,095 4,650 549,582 746,060 746,060
      واحد اکبر صادقی
1390/09/03
6,000 800 78,476 123,372 124,660
          جمع مرغ: 1,731,735     8,954,044 8,563,160 7,180,389
    آمیخته: کاب
      فلاح زاده تعاونی 121
1390/09/12
25,500 3,570 251,804 505,563 532,933
      پرندک
1390/08/07
44,870 4,200 919,177 935,690 872,393
      تولیمرغ
1390/09/08
61,200 9,180 706,615 1,253,703 1,276,224
          جمع مرغ: 394,710     1,877,596 2,694,956 2,681,550
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/12/22
55,150 7,200 67,651    
      جنوب خراسان
1390/11/25
89,790 12,800     538,321
          جمع مرغ: 144,940     67,651 0 538,321
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      اخلاقی(نگین فریمان)
1390/07/06
25,700 3,800 535,930 499,677 354,660
      جاجرمی
1390/03/10
38,150 4,840 317,052 242,176 146,242
      دیزباد
1390/04/22
72,100 10,270 912,065 686,536 515,179
      فریمان
1390/06/13
46,690 6,200 956,460 684,413 558,412
      مرغداران طوس
1390/08/22
54,550 8,350 897,493 1,130,858 1,124,167
          جمع مرغ: 711,570     3,619,000 3,243,660 2,698,660
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1390/11/29
30,000 5,840     137,540
      سیمرغ خراسان
1390/12/03
8,200       26,027
          جمع مرغ: 38,200     0 0 163,567
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1390/03/29
38,500 5,850 395,523 291,625 216,062
      سیمرغ خراسان
1389/12/17
39,930 5,925 18,368    
          جمع مرغ: 155,430     413,891 291,625 216,062
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1390/01/31
31,080 7,750 178,233 71,484  
      صحرای جنوب
1390/02/04
32,560 1,600 194,709 94,858  
      صحرای جنوب
1390/05/31
47,960 6,500 875,111 639,786 503,005
      صحرای جنوب
1390/10/19
63,470 8,350   492,443 1,141,572
          جمع مرغ: 398,100     1,248,053 1,298,571 1,644,577
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
    تولکی   سپید مرغ ابهر
1389/06/29
32,000 5,000 287,783 75,195  
      طیور پاییزان ابهر
1390/08/04
30,000 4,000 615,940 624,220 565,340
          جمع مرغ: 154,000     903,723 699,415 565,340
    آمیخته: کاب
      ساکت
1390/08/21
39,520 6,000 662,330 819,883 813,822
      سبز دشت
1390/07/27
60,000 5,000 1,238,320 1,242,000 1,046,960
      سبزدشت ابهر
1390/04/25
60,195 7,325 775,311 592,559 441,189
      سبزدشت ابهر
1390/11/15
22,700 5,204     216,149
      سبزدشت ابهر
1390/10/27
50,000 4,000   246,867 776,633
          جمع مرغ: 601,845     2,675,961 2,901,309 3,294,753
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      سپیدان ارگ
1390/03/25
48,500 7,500 477,434 355,473 260,283
      سپیدان ارگ
1390/04/01
10,500   111,251 81,466 60,858
          جمع مرغ: 177,000     588,685 436,939 321,141
    آمیخته: کاب
      سمنان جوجه
1390/04/22
28,000 4,110 354,200 266,616 200,069
      مام جوجه
1390/05/02
35,590 5,355 480,227 380,908 278,314
          جمع مرغ: 190,770     834,427 647,524 478,383
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1390/10/15
45,470 5,700   416,930 873,600
          جمع مرغ: 90,940     0 416,930 873,600
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
    تولکی   تعاونی چیک شیراز
1390/02/14
46,500 6,496 583,940 582,013 572,044
      مجتمع طیور فارس
1390/01/28
34,375 5,500 190,804 63,250  
      مجتمع طیور فارس
1390/08/14
35,700 5,000 674,944 744,464 731,327
          جمع مرغ: 315,350     1,449,688 1,389,727 1,303,371
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1390/09/27
47,129 6,935 216,071 717,586 974,126
          جمع مرغ: 141,387     216,071 717,586 974,126
    آمیخته: راس
      آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت
1390/06/06
26,305 4,000 511,439 363,009 292,827
      خلخالی و شعبانی- آرشت
1390/08/18
25,000 3,600 441,983 519,800 513,667
      سارنگ
1390/06/20
21,000 2,700 432,446 337,134 262,430
      سیمرغ زیاران
1390/06/26
38,840 5,800 803,392 669,989 503,237
      سیمرغ زیاران
1390/10/25
12,000     67,712 193,752
      سیمرغ زیاران
1390/11/02
15,100 4,000   47,927 211,390
      مرغ مادر آبیک
1390/09/22
59,560 8,730 378,087 998,186 1,235,632
      مرغ مادر صدر (کود البرز)
1390/07/15
44,610 5,870 928,899 915,219 671,708
      واحد رضا گلی شقاقی
1390/07/19
30,600 4,000 635,297 629,666 485,153
          جمع مرغ: 791,945     4,131,543 4,548,642 4,369,796
    آمیخته: کاب
      البرز
1390/08/28
70,000 11,494 1,022,887 1,444,707 1,449,000
      سیمرغ زیاران
1390/05/29
26,520 3,980 473,330 349,710 272,449
          جمع مرغ: 289,560     1,496,217 1,794,417 1,721,449
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
    تولکی   مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1389/06/22
44,030 5,711 472,617 412,300 241,500
      یاسان قم
1390/06/17
31,170 4,200 640,440 481,764 382,352
          جمع مرغ: 225,600     1,113,057 894,064 623,852
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      قدس ماهیدشت
1390/05/26
33,240 4,900 573,389 430,680 330,782
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1390/11/17
29,250 3,100     257,887
      نه که روز
1390/01/18
16,700 2,500 82,454 5,121  
      واروک
1390/03/26
8,000 2,000 79,611 59,125 43,424
      واروک
1390/07/25
16,500 2,100 341,044 341,044 281,336
      واروک
1390/04/02
18,720 2,000 200,354 146,391 109,649
          جمع مرغ: 292,030     1,276,852 982,361 1,023,078
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1390/08/16
4,500   82,317 93,702 92,322
      ماهان
1390/09/19
97,400 11,700 721,344 1,721,967 2,025,141
      ماهان
1390/07/23
53,700 7,400 1,111,590 1,108,297 894,212
      ماهان
1389/12/15
53,800 6,500 8,249    
          جمع مرغ: 520,600     1,923,500 2,923,966 3,011,675
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1390/09/27
32,850 5,630 150,606 500,174 678,988
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1390/11/26
10,230 4,000     57,724
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1390/12/03
15,000 500     47,610
      طیور بهاران
1390/03/22
37,000 6,000 352,314 264,377 191,759
          جمع مرغ: 234,780     502,920 764,551 976,081
    آمیخته: کاب
      پردیس طیور پارسیان
1390/07/26
31,800 3,700 656,798 657,772 548,550
      طیور بهاران
1390/06/26
36,570 6,000 756,439 630,833 473,826
          جمع مرغ: 205,110     1,413,237 1,288,605 1,022,376
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: آربوراکرز
      لاله های گلستان
1390/11/26
32,120 4,000     181,243
          جمع مرغ: 32,120     0 0 181,243
    آمیخته: راس
      پیگیر
1390/10/28
35,970 6,650   164,911 547,680
      پیگیر
1389/12/25
51,050 12,800 86,104    
      پیگیر
1390/06/23
78,880 11,220 1,627,977 1,313,509 1,003,880
      پیگیر
1390/11/05
35,480 4,500   75,075 464,054
      سیمین جوجه گلستان
1390/12/04
25,230 2,660     71,182
      سیمین جوجه گلستان
1390/10/12
32,400 4,000   331,366 652,298
      سیمین جوجه گلستان
1390/11/27
11,560 2,740     61,153
      فرآیند گلستان
1390/08/14
27,000 3,700 510,462 563,040 553,104
      ماکیان مهر گنبد
1390/07/07
44,200 6,000 922,395 868,176 613,349
      ماکیان مهر گنبد
1390/03/05
25,900 3,760 207,304 156,470 79,427
      ماکیان مهر گنبد
1390/11/08
36,270 4,590   38,374 441,019
      مزرعه نمونه ارتش
1390/04/20
16,500 3,600 206,195 153,571 115,874
      مزرعه نمونه ارتش
1389/12/27
14,000 2,500 27,907    
      مزرعه نمونه ارتش
1390/10/21
23,400 3,500   165,048 406,520
      نیکو دشت گلستان
1390/11/04
51,880 7,740   128,074 694,465
      نیکو دشت گلستان
1390/03/23
52,000 7,200 500,725 374,747 272,688
          جمع مرغ: 1,266,080     4,089,069 4,332,361 5,976,693
    آمیخته: کاب
      پرماه گلستان
1390/03/31
25,560 3,350 268,073 196,744 146,578
      ماهان سبز گلستان
1389/12/24
38,585 4,510 59,164    
      مرغ مادر تایماز
1390/10/21
21,000 3,000   148,120 364,826
      مرغ مادر عرفان
1390/10/27
25,000 2,800   123,433 388,317
      مرغ مادر عرفان
1390/06/30
25,600 3,000 531,097 462,012 339,541
          جمع مرغ: 284,065     858,334 930,309 1,239,262
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      اهورا جوجه گیلان
1390/04/15
66,060 8,020 800,207 579,390 443,659
      پرناز صومعه سرا
1390/10/06
30,000 4,100 42,320 373,980 615,940
      تعاونی میرزا کوچک خان
1390/05/26
57,200 7,100 986,700 741,121 569,217
      سپید ماکیان 1
1390/02/17
51,020 6,350 348,909 248,774 7,823
      سپید ماکیان 1
1390/08/03
39,200 5,125 805,430 815,046 730,897
      سپید ماکیان 1
1390/01/16
15,500 2,200 74,627    
      سپید ماکیان 1
1390/05/24
29,800 4,500 502,170 381,539 290,153
      سفید رود
1390/07/16
41,560 6,200 864,752 853,282 634,068
      سفید رود
1390/01/14
35,500 5,500 157,857    
      کوه مرغ شمال
1390/01/23
56,000 6,730 293,664 60,107  
      گیل جوجه جوگلوبندان
1390/10/24
54,500 6,135   326,746 896,670
      گیل مرغ
1390/10/04
29,530 4,060 62,485 386,232 607,195
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1390/01/27
57,560 7,985 315,965 97,085  
      مرغ سلامت
1390/11/03
14,500 400   40,909 198,544
      مرغ سلامت
1390/10/26
22,500 4,100   119,025 356,385
      مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی
1390/07/05
27,080 3,200 564,292 521,109 371,628
      معاف جوجه فومن
1390/10/11
23,200 3,100   245,456 474,548
      نوید جوجه
1390/04/11
52,080 10,760 607,704 436,013 333,797
      نوید جوجه
1390/07/12
52,750 6,600 1,100,822 1,079,792 762,730
      نوید مرغ گیلان
1390/09/06
56,823 7,200 690,929 1,165,781 1,183,207
      نوید مرغ گیلان
1390/01/07
98,580 14,054 332,543    
      همای شمال
1390/03/15
29,960 4,150 262,769 201,211 137,816
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/11/01
20,500 2,200   72,297 293,273
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/08/18
37,840 5,400 668,986 786,769 777,486
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/10/27
26,750 4,600   132,074 415,498
          جمع مرغ: 2,503,309     9,483,131 9,663,738 10,100,534
    آمیخته: کاب
      سبزدشت گیلان
1390/05/18
50,110 9,538 784,489 618,525 455,634
      سبزدشت گیلان
1390/04/29
73,770 7,883 972,780 757,864 558,784
      سبزدشت گیلان
1390/03/31
6,160 2,942 64,606 47,415 35,325
      کابک سپهر
1390/05/15
23,000 3,000 346,319 278,607 201,725
      مرغ مادر پیمان جوجه
1390/01/14
15,500 2,600 68,923    
      مرغ مادر نودوزپور
1390/02/06
22,510 3,030 137,371 72,482  
      مرغ مادر هامون کپورچال
1390/04/25
26,000 3,635 334,880 255,944 190,563
          جمع مرغ: 597,640     2,709,368 2,030,837 1,442,031
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      دربار
1390/08/10
26,000 3,980 523,449 543,383 521,057
          جمع مرغ: 78,000     523,449 543,383 521,057
    آمیخته: کاب
    تولکی   دربار
1389/05/19
23,560 3,500 186,517 22,800  
          جمع مرغ: 47,120     186,517 22,800 0
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      آفاق طیور
1390/04/02
15,375 2,045 164,553 120,233 90,056
      آفاق طیور
1390/03/30
16,235 2,008 168,530 123,970 92,106
      سپید پر ساری تعاونی 297
1390/12/07
21,107 2,868     37,219
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1390/04/30
17,440   231,312 181,039 133,172
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1390/05/05
15,461 3,325 212,178 170,453 123,750
      گوهربال
1390/04/11
22,545 2,993 263,071 188,747 144,499
      مرغ مادر شاکری
1390/10/28
28,000 3,400   128,371 426,328
      میر امین
1390/01/18
54,080 8,346 267,010 16,585  
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1390/11/15
18,600 3,168     177,109
          جمع مرغ: 465,035     1,306,654 929,398 1,224,239
    آمیخته: راس
      آفاق طیور
1390/12/01
12,350       47,910
      آفاق طیور
1390/07/13
19,720 2,600 411,229 403,971 289,070
      آفاق طیور
1390/11/24
3,150 2,000     19,996
      آمل جوجه
1390/08/02
7,000 800 143,934 145,437 129,122
      آمل جوجه
1390/07/26
21,000 4,000 433,734 434,378 362,250
      آمل جوجه
1390/04/06
25,400 3,900 282,753 204,859 155,008
      آمل جوجه
1390/11/13
26,000 4,200     265,911
      برادران رستم نژاد
1390/11/12
19,000 3,000     201,020
      بهار سواد کوه
1390/02/18
50,250 7,500 346,725 248,101 15,410
      پرینه آمل
1390/04/30
6,200 5,000 82,233 64,360 47,343
      پرینه آمل
1390/05/03
24,500   332,465 264,845 193,093
      تشنی(رمضان رضایی)
1390/10/15
22,800 3,100   209,061 438,049
      تعاونی 214(آیدا)
1390/06/09
22,300 3,400 446,907 312,869 255,424
      تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1390/11/11
19,100 2,500     214,671
      تعاونی 231 زری بال
1390/11/20
19,400 2,200     150,518
      تعاونی 256 بهبال شمال
1390/10/16
14,560 2,247   128,371 275,271
      تعاونی 257 سوادکوه (آپن)
1390/08/11
23,350 2,800 462,938 487,999 472,604
      تعاونی 260 سواد کوه
1390/05/26
16,800 2,280 289,800 217,672 167,182
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1390/08/09
24,950 4,250 510,344 521,056 495,041
      تعاونی 290
1390/10/22
27,020 3,300   181,052 461,124
      تعاونی 317قائم شهر
1390/07/13
17,455 2,500 363,995 357,572 255,867
      تعاونی 317قائم شهر
1390/03/02
16,350 2,200 127,857 95,767 42,619
      تعاونی 324 دارتلا
1390/09/21
19,300 2,500 129,323 329,374 400,693
      تعاونی 440 پیمان
1390/08/16
18,500 3,392 338,414 385,219 379,546
      تعاونی 668 مویدی
1390/12/10
31,350 5,125     22,112
      تلاونگ شمال
1390/11/12
16,500 2,000     174,570
    تولکی   تیرنگ
1390/02/10
31,500 5,000   158,633 335,907
      تیرنگ
1390/08/05
25,950 3,900 532,390 540,348 494,192
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1390/06/15
21,800 2,800 447,249 328,250 264,071
      حدیث سواد کوه
1390/03/17
52,140 6,340 468,495 356,569 254,235
      حنا جوجه طبرستان
1390/02/03
30,480 4,670 180,401 84,125  
      خنارجوجه
1390/12/07
33,900 3,500     59,777
      خنارجوجه
1390/02/07
36,000 4,800 221,904 121,440  
      رامسر طیور
1390/04/29
9,760 3,750 128,702 100,268 73,929
      رامسر طیور
1390/11/22
75,350 10,100     531,469
      رامسر طیور
1390/05/02
33,240 2,750 448,518 355,756 259,937
      زربال گستر کوثر
1390/11/06
53,900 6,960   95,044 688,446
      زربال گستر کوثر
1390/05/17
52,900 6,550 817,622 648,907 475,324
      سروبالان
1390/09/28
24,000 3,400 101,568 358,064 495,696
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1390/08/23
18,630 2,600 300,799 385,927 384,212
      صدف کریم محمدیان
1390/08/23
30,000 4,150 484,380 621,460 618,700
      قطره طلا
1390/09/07
33,870 5,100 401,450 694,358 705,784
      قطره طلا
1390/06/05
57,110 6,790 1,098,987 783,739 629,619
      قطره طلا
1390/05/29
16,880 2,500 301,273 222,591 173,414
      گهرباران
1390/10/26
37,000 4,450   195,730 586,055
      ماه جوجه طبرستان
1390/05/03
26,560 3,760 360,419 287,114 209,328
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1390/01/09
35,000 5,070 128,800    
      مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1389/12/24
55,150 7,000 84,563    
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1390/08/15
36,100 5,100 671,436 752,252 740,074
      مرغک سهیل
1390/04/06
10,000 3,200 111,320 80,653 61,027
      مرغک سهیل
1390/03/30
30,540 4,640 317,025 233,203 173,264
      مهر جوجه
1390/06/28
25,000 3,000 517,883 441,217 327,750
      میر امین
1390/06/10
52,840 8,000 1,069,481 745,397 610,900
      ناوک هامون شمال
1390/04/07
11,500   129,252 93,457 70,886
      ناوک هامون شمال
1390/03/31
25,400 3,600 266,395 195,512 145,661
      نگین واحد احمد محمدیان
1390/05/19
23,600 3,600 374,170 293,112 217,120
      نوشهر ماکیان
1390/04/21
26,140 3,780 328,667 246,100 185,176
      نیما مرغ
1390/12/11
31,130 3,820     10,978
      واحد صفایی جوان
1390/08/16
17,500 2,200 320,122 364,397 359,030
      واحد علی شاکری و شریک
1390/06/17
41,260 5,700 847,755 637,715 506,123
      واحد محمد الهی
1390/09/16
20,450 2,635 173,089 380,356 426,137
          جمع مرغ: 3,992,635     16,336,766 15,793,657 17,005,645
    آمیخته: کاب
      به جوجه آمل
1390/11/25
32,000 4,290     191,851
      پویا طبرستان
1390/11/29
30,700 3,955     140,749
      تعاونی 299 نور(تعاونی پرینه)
1390/02/25
24,000 3,400 175,904 128,800 33,120
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/01/17
21,000 2,759 102,396 3,220  
    تولکی   کیمیاجوحه آمل
1390/01/21
27,740 4,230   159,719 217,207
      مازندجوجه(تعاونی 294)
1390/04/26
19,000 2,850 246,177 189,075 140,423
    تولکی   مرغ مادر شرف الدین
1390/02/28
34,370 3,779 293,952 422,164 424,885
      مرغ مادر صفریان
1390/02/14
28,300 4,085 186,591 125,841  
      مرغ مادر کاکلی بابل کنار
1390/04/29
20,000 2,600 263,733 205,467 151,493
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1390/03/14
37,090 4,700 321,323 244,547 164,927
          جمع مرغ: 620,160     1,590,076 1,478,833 1,464,655
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      درنا جوجه دلیجان
1390/08/02
26,500 4,400 544,893 550,582 488,819
      درنا جوجه دلیجان
1390/01/28
35,600 5,200 197,604 65,504  
    تولکی   سپید مرغ زرند
1389/06/16
26,590 3,400 278,067 262,067 214,933
      مرغ مادر کاشانک
1390/02/27
32,030 4,650 238,687 175,823 54,024
      مروارید(توکلیان)
1390/03/25
40,480 5,750 398,485 296,691 217,243
      میلاد جوجه فرجی
1390/08/04
17,050   350,059 354,765 321,302
      میلاد جوجه فرجی
1390/07/24
25,060 6,200 518,358 517,589 422,295
          جمع مرغ: 574,330     2,526,153 2,223,021 1,718,616
    آمیخته: کاب
      ساران دربند
1390/02/11
20,000 3,000 128,187 79,733  
    تولکی   مرغ پرور
1389/11/05
41,280 3,450 488,520 479,320 450,685
          جمع مرغ: 163,840     616,707 559,053 450,685
          جمع مرغ:          
  استان: هرمزگان
    آمیخته: کاب
      پدیده تجارت هرمزگان
1389/12/29
15,700 2,065 36,110    
      مرغ مادر دهشت
1390/03/25
29,890 4,800 294,237 219,074 160,410
      مرغ مادر دهشت
1390/04/11
2,500   29,172 20,930 16,023
          جمع مرغ: 112,870     359,519 240,004 176,433
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      وحدت غرب
1390/07/25
18,000 2,300 372,048 372,048 306,912
          جمع مرغ: 54,000     372,048 372,048 306,912
    آمیخته: کاب
      الوند ژن
1390/03/14
28,475 4,505 246,688 187,745 126,619
      الوند ژن
1390/02/28
8,235   61,872 45,710 15,152
          جمع مرغ: 110,130     308,560 233,455 141,771
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
    تولکی   خرم رشدایساتیس
1389/08/01
17,000 1,820 212,400 208,400 195,950
    تولکی   خرم رشدایساتیس
1389/07/27
17,300 3,130 212,400 208,400 195,950
      واحد آیت الهی
1390/07/14
23,500 3,100 489,693 481,766 349,163
      یزد جوجه
1390/10/10
39,000 5,100   438,334 798,330
          جمع مرغ: 251,400     914,493 1,336,900 1,539,393
          جمع مرغ: