دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1391/1/1 الی 1391/3/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1391 اردیبهشت1391 خرداد1391
          جمع کل مرغ: 23,869,855   جمع تولیدات:  97,226,570  99,457,307  102,138,910
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      آذرسیمرغ
1389/12/26
29,900 3,908 303,963 224,649 165,965
      تعاونی 137 آذر جوجه
1389/10/19
25,030 4,000 131,257 26,866  
      تعاونی 137 آذر جوجه
1390/03/18
23,500 3,600 483,207 367,900 290,068
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1390/02/18
18,500 2,400 289,624 228,352 168,214
      سپید پر ملکان
1390/06/24
24,400 3,100 120,471 378,997 504,706
      فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز)
1390/06/20
29,000 3,600 184,092 486,021 601,634
      کیمیا پرور ارس باران
1390/05/09
32,780 4,000 659,948 685,080 656,933
      کیوانی(زیبا پر بستان آباد)
1389/12/29
27,040 4,173 283,595 208,136 155,066
      نوک طلای تبریز
1389/09/21
17,650 2,500 27,063    
      واحد قاسم زاده
1390/05/09
24,500 3,100 493,250 512,034 490,996
      یاران نوین خاصبان
1390/05/17
43,480 6,000 768,696 904,035 893,368
      یاران نوین خاصبان
1389/09/28
32,870 3,350 85,681    
      یاران نوین خاصبان
1389/10/05
7,130 2,300 26,238    
          جمع مرغ: 867,010     3,857,085 4,022,070 3,926,950
    آمیخته: کاب
      الماس جوجه
1390/03/31
15,915 2,750 330,417 290,396 212,305
      الماس جوجه
1390/04/11
5,085   106,194 104,011 72,123
      پردیس جوجه ملکان
1390/03/31
28,855 4,455 599,068 526,507 384,925
    حذفی   سپید مرغ شبستر
1389/10/28
23,240 2,790 20,824    
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/02/24
37,185 4,660 626,617 476,092 362,058
      یاران نوین خاصبان
1390/02/10
42,050 6,000 593,185 486,154 349,464
          جمع مرغ: 410,510     2,276,305 1,883,160 1,380,875
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1390/01/14
16,035 2,000 193,007 138,916 105,724
      آرمان ماکیان
1390/03/11
37,120 4,800 759,278 526,485 433,142
      آیدین صبا
1390/06/16
24,440 3,000 189,622 439,577 508,532
      اباذر حسینی (طلا جوجه)
1390/05/10
26,000 3,400 515,476 543,383 526,240
    حذفی   اروم چکاوک
1390/04/13
25,500 2,850 531,760 522,376 361,046
      الماس جوجه ارومیه
1390/08/03
6,870     12,114 87,749
      الماس جوجه ارومیه
1390/07/28
9,000 1,800   31,740 128,754
      امین مرغ ارومیه
1390/04/06
13,500 1,750 281,520 262,476 186,300
      به مرغ ارومیه
1390/05/08
26,250 3,375 536,935 548,205 520,835
      بهپرورارومیه 1
1389/10/28
25,330 4,000 146,812 62,143  
      بهپرورارومیه 1
1390/04/16
29,800 3,000 620,059 611,833 454,649
      بهپرورارومیه 1
1390/03/16
27,400 2,750 562,558 418,033 334,006
      بهپرورارومیه 1
1390/03/16
32,300 3,400 663,162 492,790 393,737
      بهپرورارومیه 1
1389/09/27
26,820 3,100 65,798    
      پرگل ارومیه
1390/04/13
28,020 4,150 584,311 574,000 410,736
      تعاونی 108 ارومیه
1390/06/30
24,080 5,000 67,937 329,718 495,871
      تعاونی 108 ارومیه
1390/07/04
17,500   18,515 212,788 359,030
      تعاونی 175 پلیکان
1390/07/06
31,380 4,000 11,066 362,312 642,829
      تعاونی 28 پیرانشهر
1390/07/21
34,440 4,400   206,479 566,630
      چی چست
1390/06/02
41,420 5,190 529,045 851,043 861,205
      سارنگ باختر
1390/06/20
21,000 2,700 133,308 351,946 435,666
      سپیدبالان
1390/08/17
20,740 2,700     160,915
      سلیم جوجه
1390/05/18
55,950 7,330 972,001 1,162,454 1,150,444
    حذفی   کاوش
1390/02/19
31,700 4,150 502,593 393,714 196,540
      کشت وصنعت مهاباد
1390/01/10
103,000 12,200 1,190,817 855,999 653,844
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1390/07/17
33,500 4,250   248,101 592,258
      گلدشت جوجه
1390/05/12
29,650 4,150 569,655 618,756 606,936
      مرغ پرور ارومیه
1389/12/08
27,040 4,172 224,721 171,651 103,653
      مرغ پرور ارومیه
1390/05/10
26,000 3,100 515,476 543,383 526,240
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1390/05/17
14,020 1,800 247,865 291,504 288,065
      یاشارسیمرغ
1390/03/18
16,180 1,960 332,693 253,303 199,715
          جمع مرغ: 2,441,695     10,965,990 12,037,222 12,291,291
    آمیخته: کاب
      آ مرغ
1390/04/18
20,000 3,000 415,533 411,240 313,107
      اروم ماهی
1390/07/12
18,000 2,700   165,048 345,828
    حذفی   اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1390/01/31
22,665 3,700 41,705    
      بالانج طیور
1390/06/05
31,110 3,865 368,737 637,775 648,270
      تعاونی 21 سلماس
1389/09/23
20,000 2,400 36,800    
      تعاونی 80 قزل قانات
1390/06/08
26,520 4,000 280,582 542,458 553,844
      سیمین تخم
1389/10/22
33,040 4,664 179,342 50,661  
      واحد حسن احمدی
1390/03/17
16,960 2,040 348,471 262,134 208,043
          جمع مرغ: 428,515     1,671,170 2,069,316 2,069,092
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1390/01/24
36,000 4,800 460,920 350,520 261,648
      آرتا سبلان
1390/02/26
53,430 16,000 921,667 692,274 531,699
      آرتا سبلان
1390/03/04
61,690 1,200 1,174,824 841,863 673,490
    حذفی   اردبیل جوجه
1390/02/21
43,100 5,200 700,519 541,911 276,472
      تعاونی 256 اردبیل
1390/09/02
40,060       98,895
      تعاونی 256 اردبیل
1390/08/25
72,950 12,500     360,178
      سامیان جوجه-خیردوست
1390/03/24
27,980 4,000 577,898 471,500 358,238
      ستاره فروغ اردبیل
1389/10/14
24,000 3,300 118,496 7,360  
      کیمیا جوجه
1390/07/20
23,500 3,100   149,178 393,844
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1390/03/08
28,500 4,150 565,478 397,670 323,380
      همای سبلان
1390/06/06
31,100 4,670 359,081 637,093 648,539
      واحد اسفند نظافتی
1390/04/26
43,000 5,430 888,122 889,441 741,750
          جمع مرغ: 1,182,410     5,767,005 4,978,810 4,668,133
    آمیخته: کاب
    حذفی   تعاونی 258 مشکین شهر
1390/07/19
19,950 3,000   133,678 197,492
    حذفی   نمین جوجه
1390/02/06
24,000 3,500 331,200 267,168 134,368
          جمع مرغ: 111,900     331,200 400,846 331,860
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1389/11/03
15,800   96,422 50,876  
      پاک جوجه نطنز
1389/10/21
30,100 5,450 161,537 41,538  
      پاک جوجه نطنز
1390/04/20
36,300 4,650 753,080 747,514 582,760
      رنگین جوجه
1390/04/08
26,360 3,500 550,502 523,018 367,810
      سپاهان طیور
1390/01/17
31,200 4,670 382,720 280,342 213,367
      صفاهان
1390/09/07
35,140 4,600     24,785
      مرغ مادر درخشان
1390/06/07
35,500 4,000 398,996 726,685 740,838
          جمع مرغ: 515,020     2,343,257 2,369,973 1,929,560
    آمیخته: کاب
      دشت کیمیا(خورشید)
1390/09/01
11,220 1,020     31,656
      شبدیزاردهال
1389/10/19
18,180 2,600 95,336 19,513  
          جمع مرغ: 47,580     95,336 19,513 31,656
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1390/05/12
23,000 3,000 441,891 479,979 470,810
      ایران جوجه
1390/06/21
24,000 3,400 143,888 394,864 497,536
      بهنیا
1390/07/05
12,600 3,100 8,887 149,344 258,308
      بهنیا
1390/06/29
13,300   42,214 186,191 274,087
      پرندک
1390/07/27
31,875 3,350   123,654 465,780
      پرندک
1390/08/01
21,125 4,350   52,150 282,778
      تعاونی 566 ولیمه
1390/04/07
41,130 5,150 858,328 807,875 570,748
      تولیمرغ
1390/05/01
16,000 1,000 328,992 332,427 295,136
      تولیمرغ
1390/04/25
41,330 7,210 854,263 854,263 704,704
      جوجه داران
1390/05/25
32,610 4,150 496,520 674,027 674,027
      جوجه سار
1390/07/10
21,500 2,800   212,305 426,259
    حذفی   دراج
1390/03/03
15,800 2,250 297,746 214,406 166,058
    حذفی   دراج
1390/02/31
22,400 3,470 408,725 298,816 228,211
      دربال
1390/08/05
11,230 1,650   11,881 136,549
      فدک
1390/04/05
20,950 2,700 436,556 403,148 287,504
      فدک
1390/06/28
22,300 2,700 78,645 319,023 459,901
      فدک
1390/05/05
21,760 2,700 446,095 453,435 418,736
      کوثر دماوند
1390/06/30
34,340 5,400 96,884 470,205 707,152
      کوثر دماوند
1390/07/02
16,300 1,310 28,742 208,195 334,910
      مرغ مادر برغان
1390/04/27
31,300 5,650 645,990 647,910 546,164
      مرغ مادر فتحی
1390/05/04
42,020 5,900 862,083 874,970 800,229
      مرغدشت
1390/09/08
31,480 4,200     11,102
      واحد اکبر صادقی
1390/08/26
36,095 4,650     165,483
      واحد اکبر صادقی
1389/11/08
42,530 5,533 272,589 169,553  
      واحد اکبر صادقی
1390/09/03
6,000 800     12,696
          جمع مرغ: 1,623,515     6,749,038 8,338,621 9,194,868
    آمیخته: کاب
      پرندک
1390/08/07
44,870 4,200   15,825 518,070
      تولیمرغ
1390/09/08
61,200 9,180     21,583
          جمع مرغ: 150,940     0 15,825 539,653
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: کاب
      گل جوجه شهرکرد
1389/10/15
17,350 2,600 86,727 7,981  
          جمع مرغ: 34,700     86,727 7,981 0
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/12/22
55,150 7,200 536,977 400,830 292,589
      جنوب خراسان
1389/11/24
39,200 6,310 292,119 215,182 66,117
      جنوب خراسان
1389/12/01
11,400 1,400 89,847 67,473 31,464
          جمع مرغ: 317,250     918,943 683,485 390,170
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      اخلاقی(نگین فریمان)
1390/07/06
25,700 3,800 9,064 296,732 526,473
      جاجرمی
1390/03/10
38,150 4,840 772,156 538,169 441,065
      دیزباد
1390/04/22
72,100 10,270 1,493,575 1,486,943 1,186,237
      فریمان
1390/06/13
46,690 6,200 411,650 882,721 973,642
      مرغداران طوس
1390/08/22
54,550 8,350     327,045
      مرغداران طوس
1389/11/05
19,500 1,000 121,394 68,770  
      مرغداران طوس
1389/10/22
36,815 7,085 199,832 56,450  
          جمع مرغ: 715,100     3,007,671 3,329,785 3,454,462
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1390/03/29
38,500 5,850 798,131 687,148 507,687
      سیمرغ خراسان
1389/12/17
39,930 5,925 367,356 277,965 199,596
          جمع مرغ: 235,290     1,165,487 965,113 707,283
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1390/01/31
31,080 7,750 414,607 325,967 239,233
      صحرای جنوب
1390/02/04
32,560 1,600 444,336 355,468 258,613
      صحرای جنوب
1390/05/31
47,960 6,500 641,993 986,889 995,713
          جمع مرغ: 334,800     1,500,936 1,668,324 1,493,559
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
    تولکی   سپید مرغ ابهر
1389/06/29
32,000 5,000 393,799 386,094 360,472
      طیور پاییزان ابهر
1390/08/04
30,000 4,000   42,320 373,980
          جمع مرغ: 156,000     393,799 428,414 734,452
    آمیخته: کاب
    حذفی   پردیس سحر زنجان
1390/03/14
16,800 2,000 344,412 64,814  
      ساکت
1390/08/21
39,520 6,000     250,873
      سبز دشت
1390/07/27
60,000 5,000   232,760 876,760
      سبزدشت ابهر
1390/04/25
60,195 7,325 1,244,191 1,244,191 1,026,365
    حذفی   ققنوس جوجه ابهر
1390/01/21
30,375 4,500 331,289    
    حذفی   مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1390/01/24
29,000 4,000 371,297 282,363 143,105
      ناز مرغ ابهر
1389/09/30
95,000 15,000 276,767    
      ناز مرغ ابهر
1389/10/04
9,125 281 32,181    
          جمع مرغ: 595,205     2,600,137 1,824,128 2,297,103
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      سپیدان ارگ
1390/04/01
10,500   218,155 193,683 140,875
      سپیدان ارگ
1390/03/25
48,500 7,500 1,002,463 826,957 624,680
          جمع مرغ: 177,000     1,220,618 1,020,640 765,555
    آمیخته: کاب
      سمنان جوجه
1390/04/22
28,000 4,110 580,029 577,453 460,675
      مام جوجه
1390/05/02
35,590 5,355 731,256 739,987 663,588
          جمع مرغ: 190,770     1,311,285 1,317,440 1,124,263
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
    تولکی   تعاونی چیک شیراز
1390/02/14
46,500 6,496   13,537 327,603
      مجتمع طیور فارس
1390/01/28
34,375 5,500 450,656 349,456 258,271
      مجتمع طیور فارس
1390/08/14
35,700 5,000     314,755
          جمع مرغ: 231,825     450,656 362,993 900,629
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: راس
      آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت
1390/06/06
26,305 4,000 303,718 538,866 548,547
      خلخالی و شعبانی- آرشت
1390/08/18
25,000 3,600     185,150
      سارنگ
1390/06/20
21,000 2,700 133,308 351,946 435,666
      سیمرغ زیاران
1390/06/26
38,840 5,800 164,371 579,466 802,201
      مرغ مادر صدر (کود البرز)
1390/07/15
44,610 5,870   361,847 816,036
      واحد رضا گلی شقاقی
1390/07/19
30,600 4,000   205,040 522,220
          جمع مرغ: 433,855     601,397 2,037,165 3,309,820
    آمیخته: کاب
      البرز
1390/08/28
70,000 11,494     271,553
      سیمرغ زیاران
1390/05/29
26,520 3,980 371,264 546,525 549,778
      شرکت تعاونی قاقازان
1389/09/27
16,350 2,500 40,112    
          جمع مرغ: 165,910     411,376 546,525 821,331
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
    تولکی   مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1389/06/22
44,030 5,711 250,833 498,167 490,116
      یاسان قم
1390/06/17
31,170 4,200 230,845 551,066 648,087
          جمع مرغ: 225,600     481,678 1,049,233 1,138,203
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      قدس ماهیدشت
1389/10/12
28,000 4,025 134,811    
      قدس ماهیدشت
1390/05/26
33,240 4,900 495,918 686,539 687,558
      نه که روز
1390/01/18
16,700 2,500 206,134 151,847 115,230
      واروک
1390/04/02
18,720 2,000 389,227 349,041 252,595
      واروک
1390/03/26
8,000 2,000 165,477 138,000 103,653
      واروک
1390/07/25
16,500 2,100   75,647 251,229
      واروک
1389/11/13
28,650 4,800 194,171 137,940  
          جمع مرغ: 348,280     1,585,738 1,539,014 1,410,265
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1390/08/16
4,500       36,501
      ماهان
1389/11/10
53,850 6,900 351,748 231,196  
      ماهان
1390/07/23
53,700 7,400   284,073 850,572
      ماهان
1389/12/15
53,800 6,500 483,411 367,920 262,329
          جمع مرغ: 381,000     835,159 883,189 1,149,402
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      طیور بهاران
1390/03/22
37,000 6,000 763,063 608,749 468,050
      طیور بهاران
1389/09/23
37,430 6,430 68,871    
      طیور بهاران
1389/10/07
1,500   5,980    
          جمع مرغ: 149,930     837,914 608,749 468,050
    آمیخته: کاب
      پردیس طیور پارسیان
1390/07/26
31,800 3,700   134,578 474,434
      طیور بهاران
1390/06/26
36,570 6,000 154,765 545,601 755,317
      طیور بهاران
1389/11/27
32,495 5,888 248,132 184,355 69,756
          جمع مرغ: 270,795     402,897 864,534 1,299,507
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      پیگیر
1389/12/25
51,050 12,800 513,495 380,424 280,231
      پیگیر
1390/06/23
78,880 11,220 417,275 1,249,406 1,632,816
      فرآیند گلستان
1390/08/14
27,000 3,700     238,050
      ماکیان مهر گنبد
1390/07/07
44,200 6,000   496,779 904,774
      ماکیان مهر گنبد
1390/03/05
25,900 3,760 498,402 355,434 285,539
      مزرعه نمونه ارتش
1390/04/20
16,500 3,600 342,309 339,779 264,891
      مزرعه نمونه ارتش
1389/12/27
14,000 2,500 143,827 106,045 78,568
      نیکو دشت گلستان
1390/03/23
52,000 7,200 1,073,211 865,904 661,787
          جمع مرغ: 830,390     2,988,519 3,793,771 4,346,656
    آمیخته: کاب
      پرگل خزر
1389/10/11
21,000 3,000 96,600    
      پرماه گلستان
1390/03/31
25,560 3,350 530,660 466,385 340,970
      گلریزان
1389/11/13
26,400 3,380 178,922 127,107  
      ماهان سبز گلستان
1389/12/24
38,585 4,510 383,972 285,169 209,439
    حذفی   مجتمع نویک
1390/05/22
42,800 6,200 38,349    
      مرغ مادر عرفان
1390/06/30
25,600 3,000 72,226 350,532 527,173
          جمع مرغ: 385,835     1,300,729 1,229,193 1,077,582
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      اهورا جوجه گیلان
1390/04/15
66,060 8,020 1,375,546 1,355,287 994,687
      تالاب گیلان
1389/12/01
28,200 3,100 222,254 166,906 77,832
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/12/08
30,050 3,550 249,736 190,757 115,192
      تعاونی میرزا کوچک خان
1390/05/26
57,200 7,100 853,386 1,181,409 1,183,163
      زرین پای مازران
1389/11/28
41,600 6,420 320,209 238,562 95,680
      سپید ماکیان 1
1390/02/17
51,020 6,350 788,566 625,845 458,432
      سپید ماکیان 1
1390/08/03
39,200 5,125   69,123 500,688
      سپید ماکیان 1
1390/01/16
15,500 2,200 188,945 137,609 105,049
      سپید ماکیان 1
1390/05/24
29,800 4,500 462,873 616,403 615,489
      سفید رود
1390/07/16
41,560 6,200   322,450 747,499
      سفید رود
1390/01/14
35,500 5,500 427,302 307,548 234,063
      کوه مرغ شمال
1390/01/23
56,000 6,730 712,693 539,243 403,573
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1390/01/27
57,560 7,985 750,199 578,977 428,936
      مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی
1390/07/05
27,080 3,200 19,100 320,970 555,158
      نوید جوجه
1390/04/11
52,080 10,760 1,087,638 1,065,278 738,668
      نوید جوجه
1390/07/12
52,750 6,600   483,682 1,013,468
      نوید مرغ گیلان
1389/11/20
40,460 8,335 291,582 212,172 43,427
      نوید مرغ گیلان
1389/12/05
18,600   151,156 114,650 62,744
      نوید مرغ گیلان
1390/09/06
56,823 7,200     60,118
      نوید مرغ گیلان
1390/01/07
98,580 14,054 1,107,973 801,127 607,647
      هما جوجه
1389/11/02
12,130 200 73,281 37,199  
      همای شمال
1390/03/15
29,960 4,150 614,659 451,118 362,916
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/08/18
37,840 5,400     280,243
          جمع مرغ: 2,591,693     9,697,098 9,816,315 9,684,672
    آمیخته: کاب
      تابان طیور
1389/10/21
24,500 3,000 131,483 33,810  
      سبزدشت گیلان
1390/04/29
73,770 7,883 1,520,253 1,529,302 1,316,648
      سبزدشت گیلان
1390/05/18
50,110 9,538 870,544 1,041,119 1,030,362
      سبزدشت گیلان
1390/03/31
6,160 2,942 127,889 112,400 82,174
      کابک سپهر
1389/12/04
36,000 4,800 290,352 219,696 115,920
      کابک سپهر
1390/05/15
23,000 3,000 420,731 478,921 471,868
      مرغ مادر پیمان جوجه
1390/01/14
15,500 2,600 186,568 134,282 102,197
      مرغ مادر نودوزپور
1390/02/06
22,510 3,030 310,638 250,582 181,551
      مرغ مادر هامون کپورچال
1390/04/25
26,000 3,635 537,403 537,403 443,317
    حذفی   واحد مرغ مادر دقیقی
1389/11/30
24,010 3,000 26,891    
          جمع مرغ: 832,160     4,422,752 4,337,515 3,744,037
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      دربار
1390/08/10
26,000 3,980     265,911
      دربار
1389/10/10
36,400 5,618 161,859    
          جمع مرغ: 62,400     161,859 0 265,911
    آمیخته: کاب
    تولکی   دربار
1389/05/19
23,560 3,500 268,027 262,453 242,123
          جمع مرغ: 70,680     268,027 262,453 242,123
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      آفاق طیور
1390/04/02
15,375 2,045 319,677 286,673 207,460
      آفاق طیور
1390/03/30
16,235 2,008 336,811 292,998 215,330
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1390/04/30
17,440   359,136 361,810 314,745
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1390/05/05
15,461 3,325 316,961 322,177 297,522
      گوهربال
1390/04/11
22,545 2,993 470,830 461,151 319,764
      میر امین
1390/01/18
54,080 8,346 667,528 491,731 373,151
          جمع مرغ: 423,408     2,470,943 2,216,540 1,727,972
    آمیخته: راس
      آفاق طیور
1390/07/13
19,720 2,600   173,865 372,827
      آمل جوجه
1390/08/02
7,000 800   14,812 91,555
      آمل جوجه
1389/12/03
32,870 4,150 263,092 198,579 100,801
      آمل جوجه
1390/07/26
21,000 4,000   88,872 313,306
      آمل جوجه
1390/04/06
25,400 3,900 529,674 493,844 350,520
      بهار سواد کوه
1390/02/18
50,250 7,500 786,681 620,253 456,907
      پروتئین سپید
1389/12/03
11,000   88,044 66,455 33,733
      پروتئین سپید
1389/11/30
25,030 4,200 195,734 146,609 65,245
      پرینه آمل
1390/04/30
6,200 5,000 127,674 128,626 111,893
      پرینه آمل
1390/05/03
24,500   503,018 509,780 461,694
    حذفی   تاج به سر آمل
1390/01/14
16,640 2,568 26,956    
      تعاونی 214(آیدا)
1390/06/09
22,300 3,400 228,070 448,958 466,055
      تعاونی 219 محمدنژاد
1389/10/12
24,500 3,600 117,959    
      تعاونی 257 سوادکوه (آپن)
1390/08/11
23,350 2,800     230,573
      تعاونی 260 سواد کوه
1390/05/26
16,800 2,280 250,644 346,988 347,502
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1390/08/09
24,950 4,250     263,971
      تعاونی 317قائم شهر
1390/07/13
17,455 2,500   153,895 330,004
      تعاونی 317قائم شهر
1390/03/02
16,350 2,200 304,851 220,616 174,989
      تعاونی 440 پیمان
1390/08/16
18,500 3,392     150,060
      تلاونگ شمال
1389/09/13
27,000 3,250 8,280    
    حذفی   تیرنگ
1390/02/10
31,500 5,000 444,360 364,182 5,586
      تیرنگ
1390/08/05
25,950 3,900   27,455 315,535
      تیرنگ
1389/11/16
36,330 6,400 252,905 181,601 16,712
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1390/06/15
21,800 2,800 176,827 398,780 453,934
      حدیث سواد کوه
1390/03/17
52,140 6,340 1,071,303 805,876 639,584
      حدیث سواد کوه
1389/09/17
40,000 4,575 36,800    
      حنا جوجه طبرستان
1390/02/03
30,480 4,670 413,614 329,488 240,222
      خنارجوجه
1390/02/07
36,000 4,800 499,560 404,616 292,560
      رامسر طیور
1390/04/29
9,760 3,750 201,134 202,331 174,197
      رامسر طیور
1390/05/02
33,240 2,750 682,972 691,127 619,771
    حذفی   رخشان جوجه محمودآباد
1389/11/23
24,000 3,000 177,376 11,072  
      زربال گستر کوثر
1390/05/17
52,900 6,550 935,237 1,099,897 1,086,919
      زربال گستر کوثر
1389/12/10
52,610 6,900 443,678 340,422 217,805
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1390/08/23
18,630 2,600     105,122
      صدف کریم محمدیان
1390/08/23
30,000 4,150     169,280
      قطره طلا
1390/06/05
57,110 6,790 676,906 1,170,792 1,190,058
      قطره طلا
1390/09/07
33,870 5,100     23,890
      قطره طلا
1390/05/29
16,880 2,500 236,308 347,863 349,933
      ماه جوجه طبرستان
1390/05/03
26,560 3,760 545,312 552,642 500,515
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1390/01/09
35,000 5,070 400,890 288,727 220,033
      مرغ مادر روح اله تبار
1389/11/26
26,800 3,600 203,001 150,402 53,421
      مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1389/12/24
55,150 7,000 548,816 407,595 299,355
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1390/08/15
36,100 5,100     305,550
      مرغک سهیل
1390/04/06
10,000 3,200 208,533 194,427 138,000
      مرغک سهیل
1390/03/30
30,540 4,640 633,583 551,166 405,062
    تولکی   مهتاب نور
1389/01/09
19,900 2,380   18,600 142,680
      مهر جوجه
1389/12/14
38,810 4,700 344,555 263,028 186,857
      مهر جوجه
1390/06/28
25,000 3,000 88,167 357,650 515,583
      میر امین
1390/06/10
52,840 8,000 521,777 1,047,606 1,104,321
      ناوک هامون شمال
1390/04/07
11,500   239,990 225,883 159,582
      ناوک هامون شمال
1390/03/31
25,400 3,600 527,338 463,465 338,836
      نگین واحد احمد محمدیان
1390/05/19
23,600 3,600 402,757 489,968 485,625
    حذفی   نگین واحد احمد محمدیان
1389/10/25
22,050 3,627 72,295    
      نوشهر ماکیان
1390/04/21
26,140 3,780 541,899 538,693 424,862
      واحد صفایی جوان
1390/08/16
17,500 2,200     141,948
      واحد علی شاکری و شریک
1390/06/17
41,260 5,700 305,572 729,449 857,878
          جمع مرغ: 3,873,290     15,264,142 16,266,955 16,502,851
    آمیخته: کاب
      ابیا گستر
1389/11/07
13,230 1,700 83,984 50,715  
    حذفی   تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1390/02/14
16,000 2,610 133,728    
      تعاونی 299 نور(تعاونی پرینه)
1390/02/25
24,000 3,400 409,216 309,120 236,256
    حذفی   تعاونی 300 (ماءمطیر2)
1389/11/26
12,000 1,560 13,696    
    حذفی   تیزبال ساحل
1389/12/28
45,540 10,455 186,592    
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/01/17
21,000 2,759 257,600 188,692 143,612
    حذفی   زرپر
1390/03/24
41,000 6,120 817,430    
    تولکی   شرکت مرغ مادر نوک طلای آمل
1389/03/15
20,730 2,640     103,333
      گوهربال
1389/09/23
21,065 3,250 38,760    
      مازندجوجه(تعاونی 294)
1390/04/26
19,000 2,850 392,426 393,009 327,750
      مرغ مادر قلی پور و عباس عرب
1389/10/26
20,995 2,640 119,112 45,069  
    تولکی   مرغ مادر شرف الدین
1390/02/28
34,370 3,779 451,920   59,309
      مرغ مادر صفریان
1390/02/14
28,300 4,085 420,481 340,638 245,172
      مرغ مادر کاکلی بابل کنار
1390/04/29
20,000 2,600 412,160 414,613 356,960
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1390/03/14
37,090 4,700 760,370 551,083 446,440
          جمع مرغ: 741,695     4,497,475 2,292,939 1,918,832
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      درنا جوجه دلیجان
1390/08/02
26,500 4,400   56,074 346,602
      درنا جوجه دلیجان
1390/01/28
35,600 5,200 466,716 361,910 267,474
    تولکی   سپید مرغ زرند
1389/06/16
26,590 3,400 49,600 194,000 283,333
      مرغ مادر کاشانک
1390/02/27
32,030 4,650 558,902 417,458 322,178
      مروارید(توکلیان)
1390/03/25
40,480 5,750 836,694 690,211 521,382
      میلاد جوجه فرجی
1390/08/04
17,050     24,052 212,545
      میلاد جوجه فرجی
1390/07/24
25,060 6,200   123,730 389,249
          جمع مرغ: 541,320     1,911,912 1,867,435 2,342,763
    آمیخته: کاب
      ساران دربند
1390/02/11
20,000 3,000 283,667 233,373 167,440
      مرغ پرور
1389/10/29
41,280 1,995 241,791 107,603  
    تولکی   مرغ پرور
1389/11/05
41,280 3,450 23,531 106,021 343,390
          جمع مرغ: 266,400     548,989 446,997 510,830
          جمع مرغ:          
  استان: هرمزگان
    آمیخته: کاب
      پدیده تجارت هرمزگان
1389/12/29
15,700 2,065 164,662 120,848 90,034
      مرغ مادر دهشت
1390/03/25
29,890 4,800 617,806 509,644 384,983
      مرغ مادر دهشت
1390/04/11
2,500   52,210 51,137 35,458
          جمع مرغ: 144,270     834,678 681,629 510,475
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      وحدت غرب
1390/07/25
18,000 2,300   82,524 274,068
          جمع مرغ: 36,000     0 82,524 274,068
    آمیخته: کاب
      الوند ژن
1390/02/28
8,235   145,336 107,962 83,718
      الوند ژن
1390/03/14
28,475 4,505 583,757 423,082 342,744
    حذفی   سیناته
1389/12/24
21,485 2,500 35,122    
      مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی)
1389/10/25
24,500 2,900 137,494 48,837  
      مرغ مادر رفیعی نژاد
1389/10/25
15,847 2,375 88,934 31,588  
          جمع مرغ: 212,309     990,643 611,469 426,462
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
    تولکی   خرم رشدایساتیس
1389/08/01
17,000 1,820   40,300 149,300
    تولکی   خرم رشدایساتیس
1389/07/27
17,300 3,130   40,300 149,300
      واحد آیت الهی
1390/07/14
23,500 3,100   198,904 437,084
          جمع مرغ: 115,600     0 279,504 735,684
          جمع مرغ: