دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1390/10/1 الی 1390/12/29

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1390 بهمن1390 اسفند1390
          جمع کل مرغ: 23,765,555   جمع تولیدات:  92,785,091  95,293,384  93,342,856
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      آذرسیمرغ
1389/12/26
29,900 3,908 597,840 496,061 364,481
      تعاونی 137 آذر جوجه
1389/10/19
25,030 4,000 301,278 226,054 166,566
      تعاونی 137 آذر جوجه
1390/03/18
23,500 3,600 190,616 414,384 457,263
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1390/02/18
18,500 2,400 331,890 372,738 355,434
      کیمیا پرور ارس باران
1390/05/09
32,780 4,000     335,252
      کیوانی(زیبا پر بستان آباد)
1389/12/29
27,040 4,173 541,900 464,781 335,837
      نوک طلای تبریز
1389/09/21
17,650 2,500 163,192 123,409 88,227
      واحد قاسم زاده
1390/05/09
24,500 3,100     250,570
      یاران نوین خاصبان
1389/09/28
32,870 3,350 328,613 243,940 178,419
      یاران نوین خاصبان
1389/10/05
7,130 2,300 76,638 55,975 41,763
      یاران نوین خاصبان
1390/05/17
43,480 6,000     322,012
          جمع مرغ: 645,620     2,531,967 2,397,342 2,895,824
    آمیخته: کاب
      آذرطیور(موسوی)
1389/09/02
19,300 4,000 147,967 112,454 59,187
      آذرطیور(موسوی)
1389/08/25
13,345   96,583 72,028 26,601
      الماس جوجه
1390/03/31
15,915 2,750 56,127 217,187 306,502
      الماس جوجه
1390/04/11
5,085     52,006 95,669
      پردیس جوجه ملکان
1390/03/31
28,855 4,455 101,762 393,775 555,708
      پرک جوجه(تعاونی 53)
1389/06/30
25,940 3,600 67,617    
    حذفی   سپید مرغ شبستر
1389/10/28
23,240 2,790 295,767 232,338 167,483
    حذفی   سراب جوجه تعاونی 36
1389/11/20
24,000 3,200 369,472 290,720 155,104
    حذفی   مرغ مادر کلانتری
1390/01/20
21,000 2,759 422,786 417,634 225,442
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/02/24
37,185 4,660 598,678 745,781 717,843
      یاران نوین خاصبان
1390/02/10
42,050 6,000 833,038 849,803 795,642
          جمع مرغ: 710,780     2,989,797 3,383,726 3,105,181
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1390/01/14
16,035 2,000 324,302 317,418 217,103
      آرمان ماکیان
1390/03/11
37,120 4,800 392,730 734,234 726,265
      اباذر حسینی (طلا جوجه)
1390/05/10
26,000 3,400     256,741
    حذفی   احسان مرغ مهاباد
1389/10/12
4,000   46,000 25,920  
    حذفی   احسان مرغ مهاباد
1389/09/07
15,500 2,000 123,587 78,532  
      اروم چکاوک
1390/04/13
25,500 2,850   242,811 464,117
      امین مرغ ارومیه
1390/04/06
13,500 1,750 19,044 159,390 258,750
      به مرغ ارومیه
1390/05/08
26,250 3,375   9,257 268,467
      بهپرورارومیه 1
1389/10/28
25,330 4,000 322,367 253,232 182,544
      بهپرورارومیه 1
1390/04/16
29,800 3,000   252,227 514,964
      بهپرورارومیه 1
1390/03/16
27,400 2,750 241,577 499,958 533,990
      بهپرورارومیه 1
1389/09/27
26,820 3,100 265,250 197,396 143,935
    حذفی   بهپرورارومیه 1
1389/07/24
27,000 3,000 144,072 27,180  
      بهپرورارومیه 1
1390/03/16
32,300 3,400 284,778 589,368 629,484
      پرگل ارومیه
1390/04/13
28,020 4,150   266,807 509,984
      چی چست
1390/06/02
41,420 5,190     73,038
      سلیم جوجه
1390/05/18
55,950 7,330     394,634
      کاوش
1390/02/19
31,700 4,150 558,977 638,205 609,528
      کشت وصنعت مهاباد
1390/01/10
103,000 12,200 2,079,982 1,975,746 1,358,227
      گلدشت جوجه
1390/05/12
29,650 4,150     271,871
      مرغ پرور ارومیه
1390/05/10
26,000 3,100     256,741
      مرغ پرور ارومیه
1389/12/08
27,040 4,172 513,292 364,859 291,888
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1390/05/17
14,020 1,800     103,833
    حذفی   مرغداری عرب(کیمیا)
1389/11/19
30,230 4,140 459,354 363,869 264,673
      یاشارسیمرغ
1390/03/18
16,180 1,960 131,241 285,307 314,830
          جمع مرغ: 1,665,145     5,906,553 7,281,716 8,645,607
    آمیخته: کاب
      آ مرغ
1390/04/18
20,000 3,000   155,173 333,347
    حذفی   اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1390/01/31
22,665 3,700 452,485 454,570 383,674
      بالانج طیور
1389/08/15
32,075 3,825 212,465 153,447 14,755
      بالانج طیور
1390/06/05
31,110 3,865     21,943
    حذفی   برآیند ارومیه
1390/01/24
39,000 5,380 525,382    
    حذفی   تعاونی 175 پلیکان
1390/01/30
29,845 4,500 596,284 598,113 379,887
      تعاونی 21 سلماس
1389/09/23
20,000 2,400 189,213 142,293 102,427
      سیمین تخم
1389/10/22
33,040 4,664 405,291 309,034 225,950
      واحد حسن احمدی
1390/03/17
16,960 2,040 143,550 304,263 330,268
          جمع مرغ: 573,865     2,524,670 2,116,893 1,792,251
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1390/01/24
36,000 4,800 722,568 718,152 559,176
      آرتا سبلان
1390/03/04
61,690 1,200 785,108 1,226,850 1,201,310
      آرتا سبلان
1390/02/26
53,430 16,000 827,451 1,069,953 1,033,086
      اردبیل جوجه
1390/02/21
43,100 5,200 733,562 866,396 830,048
      سامیان جوجه-خیردوست
1390/03/24
27,980 4,000 167,749 441,897 541,861
      ستاره فروغ اردبیل
1389/10/14
24,000 3,300 279,680 203,872 152,352
      کیمیا جوجه
1389/07/28
13,100   73,115 32,139  
      کیمیا جوجه
1389/08/01
23,720 4,880 136,754 69,104  
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1390/03/08
28,500 4,150 327,750 565,041 556,738
      همای سبلان
1390/06/06
31,100 4,670     10,968
      واحد اسفند نظافتی
1390/04/26
43,000 5,430   212,305 611,202
          جمع مرغ: 1,014,840     4,053,737 5,405,709 5,496,741
    آمیخته: کاب
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1389/08/23
35,541 4,900 252,862 187,467 59,946
      نمین بهار
1389/08/04
10,850   64,550 36,601  
      نمین بهار
1389/07/29
14,175 3,840 79,984 36,949  
      نمین جوجه
1390/02/06
24,000 3,500 476,928 483,552 434,976
          جمع مرغ: 228,673     874,324 744,569 494,922
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1390/04/20
36,300 4,650   256,036 582,760
      پاک جوجه نطنز
1389/10/21
30,100 5,450 366,919 278,305 203,997
      پاک جوجه نطنز
1389/11/03
15,800   207,138 166,437 118,711
      رنگین جوجه
1390/04/08
26,360 3,500 18,593 295,056 504,425
      سپاهان طیور
1390/01/17
31,200 4,670 629,575 619,049 441,085
          جمع مرغ: 382,980     1,222,225 1,614,883 1,850,978
    آمیخته: کاب
      شبدیزاردهال
1389/10/19
18,180 2,600 218,827 164,189 120,981
          جمع مرغ: 54,540     218,827 164,189 120,981
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1390/05/12
23,000 3,000     210,895
      تعاونی 566 ولیمه
1390/04/07
41,130 5,150 43,515 472,994 787,694
      تولیمرغ
1390/04/25
41,330 7,210   218,635 600,138
      تولیمرغ
1390/05/01
16,000 1,000   45,141 197,984
      جوجه داران
1390/05/25
32,610 4,150     149,506
      دراج
1390/03/03
15,800 2,250 205,927 314,462 307,436
      دراج
1390/02/31
22,400 3,470 312,555 446,850 434,829
      فدک
1390/05/05
21,760 2,700   30,696 242,566
      فدک
1390/04/05
20,950 2,700 36,942 253,774 401,863
      مرغ مادر برغان
1390/04/27
31,300 5,650   143,500 435,300
      مرغ مادر فتحی
1390/05/04
42,020 5,900   74,096 481,298
      واحد اکبر صادقی
1389/11/08
42,530 5,533 573,872 470,835 332,584
          جمع مرغ: 788,860     1,172,811 2,470,983 4,582,093
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1389/09/03
16,840 1,600 130,139 99,154 54,225
      به جوجه زاگرس
1389/08/29
6,650 1,500 49,760 37,524 17,334
          جمع مرغ: 70,470     179,899 136,678 71,559
    آمیخته: کاب
      گل جوجه شهرکرد
1389/10/15
17,350 2,600 203,516 149,245 111,202
          جمع مرغ: 52,050     203,516 149,245 111,202
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/12/22
55,150 7,200 1,099,324 871,002 655,366
      جنوب خراسان
1389/11/24
39,200 6,310 634,726 486,864 364,246
      جنوب خراسان
1389/12/01
11,400 1,400 200,496 147,706 114,494
          جمع مرغ: 317,250     1,934,546 1,505,572 1,134,106
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: آربوراکرز
    حذفی   کوثر بیدخت گناباد
1389/11/20
38,376 5,923 590,785 464,862 236,498
          جمع مرغ: 115,128     590,785 464,862 236,498
    آمیخته: راس
      جاجرمی
1390/03/10
38,150 4,840 415,327 755,192 746,417
      دیزباد
1390/04/22
72,100 10,270   457,691 1,113,272
      فریمان
1389/08/16
27,880 4,150 186,386 135,087 17,100
      مرغداران طوس
1389/11/05
19,500 1,000 258,635 209,599 148,902
      مرغداران طوس
1389/10/22
36,815 7,085 451,598 344,344 251,766
          جمع مرغ: 511,235     1,311,946 1,901,913 2,277,457
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1389/08/09
39,000 5,850 243,984 161,460  
          جمع مرغ: 78,000     243,984 161,460 0
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1390/03/29
38,500 5,850 162,932 549,010 742,639
      سیمرغ خراسان
1389/12/17
39,930 5,925 792,876 590,830 459,195
          جمع مرغ: 235,290     955,808 1,139,840 1,201,834
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
    حذفی   صحرای جنوب
1389/09/21
47,640 7,775 440,479 310,868  
      صحرای جنوب
1390/05/31
47,960 6,500     118,397
      صحرای جنوب
1390/01/31
31,080 7,750 620,480 623,340 526,122
      صحرای جنوب
1390/02/04
32,560 1,600 648,031 655,020 577,137
          جمع مرغ: 334,160     1,708,990 1,589,228 1,221,656
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
    تولکی   سپید مرغ ابهر
1389/06/29
32,000 5,000   103,602 286,855
          جمع مرغ: 64,000     0 103,602 286,855
    آمیخته: کاب
      پردیس سحر زنجان
1390/03/14
16,800 2,000 159,970 316,848 327,924
      سبزدشت ابهر
1390/04/25
60,195 7,325   318,431 874,071
      سبزدشت ابهر
1389/07/28
57,840 10,544 322,825 141,901  
      ققنوس جوجه ابهر
1390/01/21
30,375 4,500 611,064 604,544 453,641
      مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1390/01/24
29,000 4,000 582,068 578,512 450,447
    حذفی   مرغ مادر حاجی خانی
1389/11/19
35,555 4,480 540,270 427,963 225,963
      ناز مرغ ابهر
1389/09/30
95,000 15,000 970,140 716,680 527,313
      ناز مرغ ابهر
1389/07/06
36,530 6,005 134,430    
      ناز مرغ ابهر
1389/06/27
42,940 7,080 92,178    
      ناز مرغ ابهر
1389/10/04
9,125 281 97,103 71,078 52,888
          جمع مرغ: 963,105     3,510,048 3,175,957 2,912,247
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      سپیدان ارگ
1390/04/01
10,500   33,327 140,070 202,055
      سپیدان ارگ
1390/03/25
48,500 7,500 273,669 751,104 938,507
          جمع مرغ: 177,000     306,996 891,174 1,140,562
    آمیخته: کاب
      سامان جوجه
1389/06/16
51,390 7,735 23,639    
      سمنان جوجه
1390/04/22
28,000 4,110   177,744 432,339
      مام جوجه
1390/05/02
35,590 5,355   87,860 429,476
          جمع مرغ: 178,570     23,639 265,604 861,815
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
    حذفی   تعاونی چیک شیراز
1390/02/14
46,500 6,496 891,250 939,734 823,887
      تعاونی چیک شیراز
1389/06/27
34,860 4,760 74,833    
    حذفی   فاروق ماکیان
1389/08/19
33,700 4,650 160,726    
    حذفی   فاروق ماکیان
1390/01/20
22,035 3,500 443,623 438,217 280,623
      مجتمع طیور فارس
1390/01/28
34,375 5,500 687,844 687,844 561,344
          جمع مرغ: 377,290     2,258,276 2,065,795 1,665,854
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: راس
      آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت
1390/06/06
26,305 4,000     9,277
    حذفی   آسیا جوجه کشاورز
1390/02/07
34,000 4,150 675,126 685,554 457,526
    حذفی   ایثارگران خوزنین
1389/12/18
35,200 4,908 699,495 527,859 290,166
      پاییزان جوجه
1389/09/03
22,660 2,408 175,117 133,422 72,965
          جمع مرغ: 301,885     1,549,738 1,346,835 829,934
    آمیخته: کاب
    حذفی   آسیا جوجه کشاورز
1389/08/04
26,840 3,800 159,681 90,540  
      سیمرغ زیاران
1390/05/29
26,520 3,980     84,175
      شرکت تعاونی قاقازان
1389/09/27
16,350 2,500 161,702 120,336 87,745
    حذفی   کوهین جوجه(حاجی)
1389/11/26
48,710 6,800 808,132 571,856  
      کوهین جوجه(حاجی)
1389/08/22
26,120 3,645 184,234 136,172 40,051
          جمع مرغ: 305,030     1,313,749 918,904 211,971
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
    تولکی   مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1389/06/22
44,030 5,711 60,761   14,467
          جمع مرغ: 88,060     60,761 0 14,467
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      قدس ماهیدشت
1390/05/26
33,240 4,900     140,671
      قدس ماهیدشت
1389/10/12
28,000 4,025 322,000 231,840 174,309
      نه که روز
1390/01/18
16,700 2,500 336,727 331,607 239,422
      واروک
1390/03/26
8,000 2,000 42,320 121,440 154,683
      واروک
1390/04/02
18,720 2,000 52,816 243,985 359,949
      واروک
1389/11/13
28,650 4,800 401,081 331,672 232,390
          جمع مرغ: 333,450     1,154,944 1,260,544 1,301,424
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1389/11/10
53,850 6,900 734,873 607,715 427,713
      ماهان
1389/12/15
53,800 6,500 1,066,639 774,612 610,451
          جمع مرغ: 322,950     1,801,512 1,382,327 1,038,164
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      طیور بهاران
1390/03/22
37,000 6,000 247,925 607,046 717,677
      طیور بهاران
1389/09/23
37,430 6,430 354,113 266,301 191,692
      طیور بهاران
1389/10/07
1,500   16,445 11,960 8,970
          جمع مرغ: 227,790     618,483 885,307 918,339
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1389/11/27
32,495 5,888 545,590 411,061 312,407
          جمع مرغ: 97,485     545,590 411,061 312,407
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      پیگیر
1389/12/25
51,050 12,800 1,019,945 836,778 618,386
      ماکیان مهر گنبد
1390/03/05
25,900 3,760 321,678 514,685 504,757
    حذفی   ماکیان مهر گنبد
1389/08/22
37,650 5,000 265,558 196,282 57,730
      مزرعه نمونه ارتش
1390/04/20
16,500 3,600   116,380 264,891
      مزرعه نمونه ارتش
1389/12/27
14,000 2,500 280,140 235,060 171,733
      نیکو دشت گلستان
1390/03/23
52,000 7,200 330,096 837,200 1,007,829
          جمع مرغ: 574,800     2,217,417 2,736,385 2,625,326
    آمیخته: کاب
      آق جوجه
1389/06/20
19,500 2,500 20,930    
      پرگل خزر
1389/10/11
21,000 3,000 239,246 172,592 130,732
      پرماه گلستان
1390/03/31
25,560 3,350 90,142 348,809 492,251
    حذفی   صحرای مینودشت
1389/12/28
20,645 2,550 413,423 350,745 186,011
      گلریزان
1389/11/13
26,400 3,380 369,582 305,624 214,139
      ماهان سبز گلستان
1389/12/24
38,585 4,510 770,310 624,768 464,435
    حذفی   مجتمع نویک
1390/05/22
42,800 6,200     241,506
          جمع مرغ: 458,870     1,903,633 1,802,538 1,729,074
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      اهورا جوجه گیلان
1390/04/15
66,060 8,020   582,429 1,161,820
      اهورا جوجه گیلان
1389/09/10
46,250 6,920 377,277 292,176 198,567
      تالاب گیلان
1389/12/01
28,200 3,100 495,963 365,378 283,222
      تعاونی میرزا کوچک خان
1390/05/26
57,200 7,100     242,070
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/12/08
30,050 3,550 570,429 405,475 324,379
      زرین پای مازران
1389/11/28
41,600 6,420 706,756 529,429 404,408
      سپید ماکیان 1
1390/02/17
51,020 6,350 930,946 1,028,734 979,449
      سپید ماکیان 1
1389/07/15
52,400 6,780 250,682 24,104  
      سپید ماکیان 1
1390/01/16
15,500 2,200 313,007 307,303 216,039
      سپید ماکیان 1
1390/05/24
29,800 4,500     147,133
      سفید رود
1390/01/14
35,500 5,500 717,975 702,735 480,646
      کوه مرغ شمال
1390/01/23
56,000 6,730 1,124,854 1,116,266 858,667
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1390/01/27
57,560 7,985 1,152,658 1,150,893 928,481
      نوید جوجه
1390/04/11
52,080 10,760   532,639 979,832
      نوید مرغ گیلان
1389/11/20
40,460 8,335 622,868 490,106 358,583
      نوید مرغ گیلان
1389/08/15
48,400 8,000 320,601 231,546 22,264
      نوید مرغ گیلان
1389/12/05
18,600   341,955 246,698 194,792
      نوید مرغ گیلان
1390/01/07
98,580 14,054 1,986,189 1,832,011 1,277,268
      هما جوجه
1389/11/02
12,130 200 158,094 126,475 90,392
      همای شمال
1390/03/15
29,960 4,150 274,713 555,858 584,340
      واحد صفر علی نوید طالمی
1389/07/13
53,480 6,600 249,288 8,200  
          جمع مرغ: 2,364,470     10,594,255 10,528,455 9,732,352
    آمیخته: کاب
      تابان طیور
1389/10/21
24,500 3,000 298,655 226,527 166,045
      سبزدشت گیلان
1390/05/18
50,110 9,538     353,443
      سبزدشت گیلان
1390/04/29
73,770 7,883   286,179 980,700
      سبزدشت گیلان
1390/03/31
6,160 2,942 21,724 84,064 118,633
      کابک سپهر
1389/12/04
36,000 4,800 654,672 474,720 373,152
      کابک سپهر
1390/05/15
23,000 3,000     186,561
      مرغ مادر پیمان جوجه
1390/01/14
15,500 2,600 313,483 306,827 209,860
      مرغ مادر حمید(متقی)(ویشکاسوقی)
1389/09/06
34,520 4,685 273,123 209,605 127,034
      مرغ مادر نودوزپور
1390/02/06
22,510 3,030 447,318 453,532 407,971
      مرغ مادر هامون کپورچال
1390/04/25
26,000 3,635   137,540 377,537
      نوید مرغ گیلان
1389/09/02
30,000 4,500 230,000 174,800 92,000
    حذفی   واحد مرغ مادر دقیقی
1389/11/30
24,010 3,000 417,486 309,249 238,564
          جمع مرغ: 852,250     2,656,461 2,663,043 3,631,500
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1389/08/23
27,000 3,500 192,096 142,416 45,540
      دربار
1389/10/10
36,400 5,618 410,786 296,927 224,369
          جمع مرغ: 190,200     602,882 439,343 269,909
    آمیخته: کاب
    تولکی   دربار
1389/05/19
23,560 3,500   90,313 219,767
          جمع مرغ: 47,120     0 90,313 219,767
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      آفاق طیور
1390/04/02
15,375 2,045 43,378 200,388 295,631
      آفاق طیور
1390/03/30
16,235 2,008 62,981 226,532 312,913
    حذفی   تعاونی235 مرغداران شمال
1390/02/18
38,347 4,948 687,945 772,615 76,541
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1390/04/30
17,440     61,505 226,499
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1390/05/05
15,461 3,325   21,810 172,349
      گوهربال
1390/04/11
22,545 2,993   230,575 424,162
      میر امین
1390/01/18
54,080 8,346 1,090,432 1,073,848 775,326
          جمع مرغ: 483,003     1,884,736 2,587,273 2,283,421
    آمیخته: آرین
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/06/29
7,040   17,271    
          جمع مرغ: 7,040     17,271 0 0
    آمیخته: راس
      آمل جوجه
1389/12/03
32,870 4,150 591,200 430,925 337,180
      آمل جوجه
1390/04/06
25,400 3,900 35,831 299,889 486,834
      آمل جوجه
1389/08/15
27,135 3,500 179,742 129,814 12,482
      بهار سواد کوه
1390/02/18
50,250 7,500 901,485 1,012,437 965,437
      پروتئین سپید
1389/11/30
25,030 4,200 435,222 322,386 248,698
      پروتئین سپید
1389/12/03
11,000   197,846 144,210 112,838
      پرینه آمل
1390/04/30
6,200 5,000   21,865 80,522
      پرینه آمل
1390/05/03
24,500     51,842 288,136
    حذفی   تاج به سر آمل
1390/01/14
16,640 2,568 336,539 329,395 225,294
      تعاونی 147 دارتلای شمال(تجن جاری)
1389/07/28
25,800 3,370 143,998 63,296  
      تعاونی 219 محمدنژاد
1389/10/12
24,500 3,600 281,750 202,860 152,521
      تعاونی 260 سواد کوه
1390/05/26
16,800 2,280     71,098
      تعاونی 317قائم شهر
1390/03/02
16,350 2,200 218,109 325,659 317,888
      تلاونگ شمال
1389/09/13
27,000 3,250 226,458 175,536 121,716
    حذفی   تیرنگ
1390/01/03
36,000 6,000 723,120 640,320 380,400
      تیرنگ
1390/02/10
31,500 5,000 624,036 636,594 596,022
      تیرنگ
1389/11/16
36,330 6,400 530,321 428,936 306,383
    حذفی   تیکا طبرستان
1389/08/19
20,400 3,000 140,135 82,198  
      حدیث سواد کوه
1389/09/17
40,000 4,575 352,667 269,867 190,133
      حدیث سواد کوه
1390/03/17
52,140 6,340 441,313 935,391 1,015,340
      حنا جوجه طبرستان
1390/02/03
30,480 4,670 607,100 612,708 534,192
      خنارجوجه
1390/02/07
36,000 4,800 714,840 725,880 659,640
      دامداران شمال
1389/08/11
43,600 6,680 278,110 193,875  
      رامسر طیور
1390/04/29
9,760 3,750   37,862 129,750
      رامسر طیور
1390/05/02
33,240 2,750   82,058 401,118
      رخشان جوجه محمودآباد
1389/11/23
24,000 3,000 383,824 296,240 220,432
      زربال گستر کوثر
1389/12/10
52,610 6,900 1,019,652 717,951 579,202
      زربال گستر کوثر
1390/05/17
52,900 6,550     391,777
      زید ساری
1389/06/17
43,800 8,000 26,864    
      زید ساری
1389/07/03
20,900   67,298    
    حذفی   سپید قوی مازند
1390/05/24
37,100 4,500     26,737
      قطره طلا
1390/06/05
57,110 6,790     40,282
      قطره طلا
1390/05/29
16,880 2,500     53,577
      ماه جوجه طبرستان
1390/05/03
26,560 3,760   56,201 312,364
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1390/01/09
35,000 5,070 706,254 664,393 458,850
      مرغ مادر روح اله تبار
1389/11/26
26,800 3,600 444,630 336,965 254,779
      مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1389/12/24
55,150 7,000 1,101,014 892,989 663,822
    حذفی   مرغک سهیل
1389/11/09
38,900 7,780 527,873 434,824 288,431
      مرغک سهیل
1390/03/30
30,540 4,640 118,475 426,134 588,629
      مرغک سهیل
1390/04/06
10,000 3,200 14,107 118,066 191,667
      مهر جوجه
1389/12/14
38,810 4,700 768,852 551,051 437,388
      ناوک هامون شمال
1390/04/07
11,500   12,167 132,250 220,240
      ناوک هامون شمال
1390/03/31
25,400 3,600 89,577 346,626 489,170
      نگین واحد احمد محمدیان
1390/05/19
23,600 3,600     158,136
    حذفی   نگین واحد احمد محمدیان
1389/10/25
22,050 3,627 275,552 213,342 154,849
      نور جوجه
1389/08/30
35,000 6,300 264,040 199,640 96,600
      نوشهر ماکیان
1390/04/21
26,140 3,780   175,155 411,635
    حذفی   نیکو طیور
1389/10/07
51,650 7,750 566,256 411,823 226,227
      واحد صفایی جوان
1389/08/26
17,700 3,500 129,187 96,618 37,996
      واحد صفایی جوان
1389/09/09
4,550 1,000 36,837 28,465 18,837
          جمع مرغ: 3,696,345     14,512,281 14,254,536 13,955,249
    آمیخته: کاب
    حذفی   اکسین واحد حسینخان شیخی
1389/10/21
28,570 3,865 348,269 264,159 193,629
    حذفی   آببندان سر ساری
1389/10/16
35,900 4,630 423,859 312,665 198,790
      آلاشت جوجه
1389/08/09
33,190 4,025 207,637 137,407  
      ابیا گستر
1389/11/07
13,230 1,700 177,502 145,044 102,647
    حذفی   تعاونی 10 قائم پرسان زر
1389/09/13
26,200 3,200 149,008    
    حذفی   تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1390/02/14
16,000 2,610 306,666 323,350 306,421
    حذفی   تعاونی 232 -طیور هما
1389/08/16
42,495 6,085 284,094    
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1389/08/15
20,330 2,800 134,665 97,258 9,352
      تعاونی 299 نور(تعاونی پرینه)
1390/02/25
24,000 3,400 379,040 480,976 463,680
    حذفی   تعاونی 300 (ماءمطیر2)
1389/11/26
12,000 1,560 199,088 150,880 114,080
    حذفی   تعاونی 309 پرستو
1389/09/03
57,525 6,715 444,553 77,928  
    حذفی   تک جوجه آمل
1389/09/13
46,740 5,830 392,024 303,872  
    حذفی   تیزبال ساحل
1389/12/28
45,540 10,455 911,954 773,694 562,115
    حذفی   دریای شمال
1389/10/28
12,240 1,550 155,774 122,367 82,498
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/01/17
21,000 2,759 423,752 416,668 296,884
      زرپر
1389/08/19
36,305 4,200 249,391 182,590 38,967
      زرپر
1390/03/24
41,000 6,120 245,809 647,526 794,006
      زرین جوجه ساحل
1389/07/10
31,000 4,500 133,093    
      سلطانی
1389/08/18
13,000 1,600 88,504 64,584 11,960
      فدایی جویباری
1389/07/20
43,670 6,543 222,309 53,569  
    حذفی   فدک کیاسر
1389/09/20
35,305 5,000 322,641 244,687 103,703
    حذفی   کیمیاجوحه آمل
1390/01/21
27,740 4,230 558,055 552,100 400,417
      گوهربال
1389/09/23
21,065 3,250 199,290 149,871 107,881
      مازندجوجه(تعاونی 294)
1390/04/26
19,000 2,850   93,809 270,066
      مرغ مادر قلی پور و عباس عرب
1389/10/26
20,995 2,640 263,978 205,388 148,729
      مرغ مادر شرف الدین
1390/02/28
34,370 3,779 511,197 687,217 665,610
      مرغ مادر صفریان
1390/02/14
28,300 4,085 542,417 571,924 541,983
    حذفی   مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1389/10/19
25,680 4,164 309,102 231,924 152,915
      مرغ مادر کاکلی بابل کنار
1390/04/29
20,000 2,600   77,587 265,880
    حذفی   مرغ مادر کولائیان(پویا جوجه)
1389/12/17
66,515 13,275 891,745    
      مرغ مادر کولائیان(پویا جوجه)
1389/08/08
30,100 4,150 186,459 119,999  
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1390/03/14
37,090 4,700 353,171 699,517 723,972
      مهتاب نور
1389/07/29
15,000 2,100 84,640 39,100  
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/06/30
18,500 2,740 48,223    
          جمع مرغ: 2,364,140     10,147,909 8,227,660 6,556,185
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      ثمین جوجه
1389/06/29
16,720   41,020    
      ثمین جوجه
1389/07/12
53,920 9,400 248,032    
      درنا جوجه دلیجان
1390/01/28
35,600 5,200 712,356 712,356 581,348
      سپید مرغ زرند
1389/06/16
26,590 3,400 12,231    
    حذفی   مرغ پرور
1390/02/10
41,540 5,800 822,936 839,496 616,370
      مرغ مادر کاشانک
1390/02/27
32,030 4,650 486,214 640,919 619,801
      مروارید(توکلیان)
1390/03/25
40,480 5,750 228,415 626,900 783,314
          جمع مرغ: 546,180     2,551,204 2,819,671 2,600,833
    آمیخته: کاب
      ساران دربند
1390/02/11
20,000 3,000 395,906 404,494 382,413
      کشت و صنعت احنام
1389/07/29
45,000 6,100 253,920 117,300  
      مرغ پرور
1389/10/29
41,280 1,995 528,522 417,120 300,022
      مرغ پرور
1389/11/05
41,280 3,450 547,510 443,705 246,213
          جمع مرغ: 397,680     1,725,858 1,382,619 928,648
          جمع مرغ:          
  استان: هرمزگان
    آمیخته: کاب
      پدیده تجارت هرمزگان
1389/12/29
15,700 2,065 314,639 269,862 194,994
      مرغ مادر دهشت
1390/03/25
29,890 4,800 168,659 462,896 578,391
      مرغ مادر دهشت
1390/04/11
2,500     25,568 47,035
          جمع مرغ: 141,770     483,298 758,326 820,420
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: کاب
      الوند ژن
1390/03/14
28,475 4,505 271,139 537,039 555,813
      الوند ژن
1390/02/28
8,235   122,481 164,655 159,479
    حذفی   سیناته
1389/12/24
21,485 2,500 428,926 347,885 258,608
      مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی)
1389/10/25
24,500 2,900 306,168 237,046 172,055
      مرغ مادر رفیعی نژاد
1389/10/25
15,847 2,375 198,034 153,324 111,288
          جمع مرغ: 295,626     1,326,748 1,439,949 1,257,243
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
    حذفی   خرم رشدایساتیس
1389/08/01
17,000 1,820 98,010 49,527  
    حذفی   خرم رشدایساتیس
1389/07/27
17,300 3,130 95,496 39,790  
    حذفی   یزد جوجه
1389/08/12
30,980 4,150 199,511 138,038  
          جمع مرغ: 130,560     393,017 227,355 0
          جمع مرغ: