دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1390/7/1 الی 1390/9/30

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس مهر1390 آبان1390 آذر1390
          جمع کل مرغ: 22,301,137   جمع تولیدات:  83,674,878  87,646,237  91,292,850
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      آذرسیمرغ
1389/12/26
29,900 3,908 168,716 463,051 598,758
      تبریز جوجه
1389/03/17
22,840 3,420 3,502    
      تعاونی 137 آذر جوجه
1389/10/19
25,030 4,000 503,920 497,779 380,338
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1390/02/18
18,500 2,400     156,584
      کیوانی(زیبا پر بستان آباد)
1389/12/29
27,040 4,173 123,969 393,883 540,241
      میشو
1389/05/25
41,700 5,200 296,681 219,954 70,334
      نوک طلای تبریز
1389/09/21
17,650 2,500 351,553 275,234 215,154
      یاران نوین خاصبان
1389/09/28
32,870 3,350 658,233 558,440 418,325
      یاران نوین خاصبان
1389/10/05
7,130 2,300 143,545 131,083 94,567
          جمع مرغ: 585,300     2,250,119 2,539,424 2,474,301
    آمیخته: کاب
      آذرطیور(موسوی)
1389/09/02
19,300 4,000 343,283 251,543 201,235
      آذرطیور(موسوی)
1389/08/25
13,345   218,742 166,768 129,118
      پرک جوجه(تعاونی 53)
1389/06/30
25,940 3,600 262,115 194,100 146,371
      سپید مرغ شبستر
1389/10/28
23,240 2,790 464,676 465,388 394,832
      سراب جوجه تعاونی 36
1389/11/20
24,000 3,200 415,840 482,816 477,664
      مادان
1389/03/22
22,809 3,510 20,984    
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1389/04/08
21,900 3,200 77,234    
      مرغ مادر کلانتری
1390/01/20
21,000 2,759   170,338 370,300
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/02/24
37,185 4,660     236,050
      یاران نوین خاصبان
1390/02/10
42,050 6,000   29,659 470,680
          جمع مرغ: 525,469     1,802,874 1,760,612 2,426,250
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1390/01/14
16,035 2,000   163,995 312,255
      احسان مرغ مهاباد
1389/10/12
4,000   80,960 79,120 55,200
      احسان مرغ مهاباد
1389/09/07
15,500 2,000 291,142 207,958 169,932
      به مرغ ارومیه
1389/05/30
26,200 4,400 194,439 146,231 64,277
      بهپرورارومیه 1
1389/04/29
33,330 3,500 181,938 71,548  
      بهپرورارومیه 1
1389/10/28
25,330 4,000 506,464 507,241 430,339
      بهپرورارومیه 1
1389/07/24
27,000 3,000 335,340 258,336 193,752
      بهپرورارومیه 1
1389/09/27
26,820 3,100 536,669 450,308 339,273
      بهپرورارومیه انفاق
1389/04/29
33,330 3,500 181,938 71,548  
    حذفی   تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1389/07/10
27,500 3,500 310,347 224,327 119,642
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/05/03
9,000   51,888 26,220  
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/04/30
21,100 3,894 116,472 48,530  
      سپیدبالان
1389/04/06
24,900 3,300 80,178    
      کاوش
1390/02/19
31,700 4,150     257,129
      کشت وصنعت مهاباد
1390/01/10
103,000 12,200 108,974 1,184,500 2,042,078
    تولکی   کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1388/09/01
16,870 2,000 144,843 58,233  
      مرغ پرور ارومیه
1389/12/08
27,040 4,172 319,252 536,510 545,631
      مرغداری عرب(کیمیا)
1389/11/19
30,230 4,140 533,054 608,610 601,193
          جمع مرغ: 1,253,790     3,973,898 4,643,215 5,130,701
    آمیخته: کاب
    حذفی   ارس جوجه خوی(تعاونی 71)
1389/07/03
26,000 3,650 273,884 200,928 114,088
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1390/01/31
22,665 3,700   95,919 323,204
      بالانج طیور
1389/08/15
32,075 3,825 461,816 376,239 275,909
    حذفی   برآیند ارومیه
1389/06/23
35,160 5,255 328,863 247,995 130,560
      برآیند ارومیه
1390/01/24
39,000 5,380   261,326 639,860
    حذفی   برآیند ارومیه
1389/08/25
20,000 3,460 327,827 249,933 139,507
      تعاونی 175 پلیکان
1390/01/30
29,845 4,500   136,829 434,742
      تعاونی 21 سلماس
1389/09/23
20,000 2,400 398,974 319,853 246,867
    حذفی   زربال ارومیه
1389/08/08
13,000 1,850 175,413 143,919 29,918
      سیمین تخم
1389/10/22
33,040 4,664 663,664 658,597 521,812
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1389/05/23
27,500 3,550 192,280 141,680 37,950
    حذفی   نگین جوجه خوی
1389/07/13
15,500 2,200 179,438 130,004 68,221
          جمع مرغ: 849,845     3,002,159 2,963,222 2,962,638
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: آرین
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1389/03/22
14,000   12,880    
          جمع مرغ: 14,000     12,880 0 0
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1390/01/24
36,000 4,800   241,224 590,640
      آرتا سبلان
1390/02/26
53,430 16,000     301,487
      آرتا سبلان
1390/03/04
61,690 1,200     152,292
      اردبیل جوجه
1389/05/06
37,385 4,569 222,415 126,112  
      اردبیل جوجه
1390/02/21
43,100 5,200     319,199
      تعاونی 256 اردبیل
1389/04/23
64,380 7,000 327,737 78,973  
      ستاره فروغ اردبیل
1389/10/14
24,000 3,300 485,024 475,456 340,768
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 27,864    
      کیمیا جوجه
1389/07/28
13,100   166,719 130,965 97,220
      کیمیا جوجه
1389/08/01
23,720 4,880 307,332 244,775 180,399
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 27,864    
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1390/03/08
28,500 4,150     30,153
          جمع مرغ: 696,630     1,564,955 1,297,505 2,012,158
    آمیخته: کاب
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1389/08/23
35,541 4,900 568,396 438,695 336,242
      نمین بهار
1389/08/04
10,850   143,075 115,459 84,514
      نمین بهار
1389/07/29
14,175 3,840 181,487 143,233 106,067
      نمین جوجه
1390/02/06
24,000 3,500   50,784 298,080
          جمع مرغ: 229,698     892,958 748,171 824,903
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1389/10/21
30,100 5,450 605,070 599,532 469,379
      پاک جوجه نطنز
1389/11/03
15,800   314,705 317,611 284,179
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 33,996    
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 33,996    
      سپاهان طیور
1390/01/17
31,200 4,670   286,083 578,864
      مرغ مادر درخشان
1389/04/21
34,000 4,880 168,912 31,280  
          جمع مرغ: 331,446     1,156,679 1,234,506 1,332,422
    آمیخته: کاب
      شبدیزاردهال
1389/10/19
18,180 2,600 366,011 361,551 276,250
          جمع مرغ: 54,540     366,011 361,551 276,250
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      دراج
1390/03/03
15,800 2,250     44,577
      دراج
1390/02/31
22,400 3,470     86,897
      دماوند جوجه
1389/05/04
26,300 3,375 153,242 80,653  
      فدک
1389/05/09
22,170 2,800 135,976 84,985  
      واحد اکبر صادقی
1389/11/08
42,530 5,533 843,851 858,198 807,332
          جمع مرغ: 262,730     1,133,069 1,023,836 938,806
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1389/09/03
16,840 1,600 302,884 220,772 177,392
      به جوجه زاگرس
1389/08/29
6,650 1,500 114,305 85,142 67,196
          جمع مرغ: 70,470     417,189 305,914 244,588
    آمیخته: کاب
      گل جوجه شهرکرد
1389/10/15
17,350 2,600 350,366 343,981 249,805
          جمع مرغ: 52,050     350,366 343,981 249,805
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/11/24
39,200 6,310 631,120 786,195 782,589
      جنوب خراسان
1389/12/22
55,150 7,200 388,991 921,741 1,107,779
      جنوب خراسان
1389/05/09
56,410 8,570 345,981 216,238  
      جنوب خراسان
1389/12/01
11,400 1,400 159,068 227,415 228,813
          جمع مرغ: 430,070     1,525,160 2,151,589 2,119,181
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: آربوراکرز
      کوثر بیدخت گناباد
1389/11/20
38,376 5,923 664,927 772,022 763,784
          جمع مرغ: 115,128     664,927 772,022 763,784
    آمیخته: راس
      جاجرمی
1390/03/10
38,150 4,840     13,454
      فریمان
1389/08/16
27,880 4,150 406,973 329,170 242,815
      مرغداران طوس
1389/04/13
54,000 8,500 231,840    
      مرغداران طوس
1389/11/05
19,500 1,000 387,803 392,587 358,501
      مرغداران طوس
1389/10/22
36,815 7,085 739,491 733,846 581,432
          جمع مرغ: 344,735     1,766,107 1,455,603 1,196,202
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1389/08/09
39,000 5,850 529,230 435,942 315,744
          جمع مرغ: 117,000     529,230 435,942 315,744
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1389/12/17
39,930 5,925 352,049 728,588 805,121
          جمع مرغ: 119,790     352,049 728,588 805,121
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1389/09/21
47,640 7,775 948,893 742,898 580,732
      صحرای جنوب
1390/01/31
31,080 7,750   131,530 443,200
      صحرای جنوب
1390/02/04
32,560 1,600   91,863 424,365
          جمع مرغ: 270,200     948,893 966,291 1,448,297
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
    حذفی   سپید مرغ ابهر
1389/06/29
32,000 5,000 319,915 237,483 96,470
          جمع مرغ: 96,000     319,915 237,483 96,470
    آمیخته: کاب
      تک پروران- درسا جوجه
1389/04/08
21,460 3,290 75,682    
      سبزدشت ابهر
1389/07/28
57,840 10,544 736,110 578,246 429,250
      ققنوس جوجه ابهر
1390/01/21
30,375 4,500   235,670 526,298
      مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1390/01/24
29,000 4,000   194,319 475,794
      مرغ مادر حاجی خانی
1389/11/19
35,555 4,480 626,954 715,817 707,094
      ناز مرغ ابهر
1389/09/30
95,000 15,000 1,905,320 1,651,860 1,223,600
      ناز مرغ ابهر
1389/07/06
36,530 6,005 396,569 289,024 221,810
      ناز مرغ ابهر
1389/06/27
42,940 7,080 420,068 313,405 234,395
      ناز مرغ ابهر
1389/10/04
9,125 281 183,570 165,941 120,329
          جمع مرغ: 971,180     4,344,273 4,144,282 3,938,570
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      گوشت سفید سمنان
1389/03/25
53,000 6,990 73,140    
      مام جوجه
1389/04/16
32,165 4,500 149,932 4,932  
          جمع مرغ: 117,330     223,072 4,932 0
    آمیخته: کاب
      سامان جوجه
1389/06/16
51,390 7,735 442,057 340,408 245,851
          جمع مرغ: 154,170     442,057 340,408 245,851
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1389/05/13
39,300 4,900 250,682 174,754  
          جمع مرغ: 78,600     250,682 174,754 0
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1390/02/14
46,500 6,496     459,172
      تعاونی چیک شیراز
1389/06/27
34,860 4,760 341,024 254,431 190,289
      فاروق ماکیان
1389/08/19
33,700 4,650 512,083 405,636 304,356
      فاروق ماکیان
1390/01/20
22,035 3,500   178,733 388,550
      مجتمع طیور فارس
1389/05/26
34,042 4,380 244,285 181,648 62,637
      مجتمع طیور فارس
1390/01/28
34,375 5,500   181,844 521,813
          جمع مرغ: 467,126     1,097,392 1,202,292 1,926,817
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: راس
      آسیا جوجه کشاورز
1390/02/07
34,000 4,150   59,953 411,854
      ایثارگران خوزنین
1389/12/18
35,200 4,908 297,933 631,488 709,209
      پاییزان جوجه
1389/09/03
22,660 2,408 407,563 297,073 238,701
          جمع مرغ: 241,580     705,496 988,514 1,359,764
    آمیخته: کاب
      آسیا جوجه کشاورز
1389/08/04
26,840 3,800 353,930 285,614 209,066
      زرمرغ
1389/06/09
25,540 3,180 205,206 158,213 101,819
      شرکت تعاونی قاقازان
1389/09/27
16,350 2,500 327,163 274,516 206,828
      کوهین جوجه(حاجی)
1389/08/22
26,120 3,645 412,522 320,405 244,310
      کوهین جوجه(حاجی)
1389/11/26
48,710 6,800 754,356 975,434 973,940
          جمع مرغ: 430,680     2,053,177 2,014,182 1,735,963
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1389/06/22
44,030 5,711 407,100 307,857 226,843
          جمع مرغ: 132,090     407,100 307,857 226,843
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      زریبار پرور کردستان
1389/04/22
19,000 3,025 95,558 20,393  
      قدس ماهیدشت
1389/10/12
28,000 4,025 566,720 553,840 386,400
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/05/26
14,640 2,320 105,056 78,119 26,938
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/06/02
15,500 1,000 117,883 89,362 45,157
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/04/15
28,600 3,000 131,560    
      نه که روز
1390/01/18
16,700 2,500   147,238 304,720
      واروک
1389/11/13
28,650 4,800 557,911 579,437 567,136
          جمع مرغ: 360,370     1,574,688 1,468,389 1,330,351
    آمیخته: کاب
      نچیرآبیدر
1389/05/16
14,995 2,000 98,408 70,817 4,598
      واروک
1389/06/09
36,000 4,700 289,248 223,008 143,520
          جمع مرغ: 152,985     387,656 293,825 148,118
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1389/11/10
53,850 6,900 1,066,805 1,088,272 1,043,685
      ماهان
1389/12/15
53,800 6,500 512,284 1,014,668 1,086,437
          جمع مرغ: 322,950     1,579,089 2,102,940 2,130,122
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 38,100    
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 38,100    
      طیور بهاران
1389/09/23
37,430 6,430 746,678 598,605 462,011
      طیور بهاران
1389/10/07
1,500   30,245 28,175 20,125
          جمع مرغ: 178,910     853,123 626,780 482,136
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1389/11/27
32,495 5,888 493,273 650,225 650,225
          جمع مرغ: 97,485     493,273 650,225 650,225
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      پیگیر
1389/12/25
51,050 12,800 306,062 806,249 1,023,076
    حذفی   پیگیر
1389/07/18
78,000 17,450 932,880 696,072 421,824
      ماکیان مهر گنبد
1389/06/10
34,300 4,400 277,693 214,581 142,002
      ماکیان مهر گنبد
1390/03/05
25,900 3,760     54,804
      ماکیان مهر گنبد
1389/08/22
37,650 5,000 594,619 461,840 352,153
      مزرعه نمونه ارتش
1389/12/27
14,000 2,500 74,060 212,520 280,140
      مزرعه نمونه ارتش
1389/04/21
11,900 1,700 59,119 10,948  
          جمع مرغ: 694,700     2,244,433 2,402,210 2,273,999
    آمیخته: کاب
      آق جوجه
1389/06/20
19,500 2,500 176,111 133,952 98,072
      پرگل خزر
1389/10/11
21,000 3,000 424,718 411,194 288,190
      صحرای مینودشت
1389/05/30
14,577 1,020 108,181 81,359 35,762
      صحرای مینودشت
1389/06/02
11,090 2,200 84,344 63,938 32,309
      صحرای مینودشت
1389/12/28
20,645 2,550 101,931 307,060 412,790
      گلریزان
1389/11/13
26,400 3,380 514,096 533,931 522,597
      ماهان سبز گلستان
1389/12/24
38,585 4,510 244,937 621,217 773,860
      مرغ مادر تایماز
1389/04/30
21,040 2,632 116,141 48,392  
      مینوجوجه
1389/05/12
34,140 3,600 215,675 146,574  
          جمع مرغ: 565,751     1,986,134 2,347,617 2,163,580
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      اهورا جوجه گیلان
1389/09/10
46,250 6,920 896,387 631,158 521,947
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   9,430    
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   9,430    
      پرناز صومعه سرا
1389/04/07
23,100 3,200 77,924    
      تالاب گیلان
1389/12/01
28,200 3,100 393,484 562,553 566,011
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/12/08
30,050 3,550 354,790 596,232 606,369
      زرین پای مازران
1389/11/28
41,600 6,420 618,731 831,778 833,054
      سپید ماکیان 1
1389/07/15
52,400 6,780 614,652 450,745 347,097
      سپید ماکیان 1
1390/01/16
15,500 2,200   147,591 292,330
      سپید ماکیان 1
1389/06/03
8,800   67,467 51,274 26,987
      سپید ماکیان 1
1390/02/17
51,020 6,350     449,827
      سفید رود
1390/01/14
35,500 5,500   363,070 691,304
      کوه مرغ شمال
1390/01/23
56,000 6,730   394,987 935,946
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1390/01/27
57,560 7,985   324,792 891,413
      نوید جوجه
1389/05/20
50,400 8,000 343,123 250,387 46,368
      نوید مرغ گیلان
1389/11/20
40,460 8,335 701,037 813,947 805,262
      نوید مرغ گیلان
1389/12/05
18,600   236,716 369,905 374,467
      نوید مرغ گیلان
1389/08/15
48,400 8,000 696,863 567,732 416,337
      نوید مرغ گیلان
1390/01/07
98,580 14,054 208,595 1,224,363 1,958,982
      هما جوجه
1389/11/02
12,130 200 241,791 243,651 215,752
      واحد صفر علی نوید طالمی
1389/07/13
53,480 6,600 619,120 448,555 347,691
          جمع مرغ: 1,999,490     6,089,540 8,272,720 10,327,144
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1389/05/26
20,500 3,000 147,108 109,388 37,720
      تابان طیور
1389/10/21
24,500 3,000 492,499 487,991 382,053
    حذفی   خزر مرغ تالش
1389/07/25
35,000 4,000 437,383 338,637 82,974
      سیرنگ جوجه گیلان
1389/04/19
34,410 5,240 166,727 21,105  
      کابک سپهر
1389/12/04
36,000 4,800 469,200 716,496 724,224
      مرغ مادر پیمان جوجه
1390/01/14
15,500 2,600   158,524 301,836
      مرغ مادر حمید(متقی)(ویشکاسوقی)
1389/09/06
34,520 4,685 641,520 460,497 374,750
      مرغ مادر نودوزپور
1390/02/06
22,510 3,030   47,631 279,575
      نوید مرغ گیلان
1389/09/02
30,000 4,500 533,600 391,000 312,800
      نوید مرغ گیلان
1389/03/25
35,185 4,370 48,555    
      واحد مرغ مادر دقیقی
1389/11/30
24,010 3,000 342,383 479,336 481,544
          جمع مرغ: 793,615     3,278,975 3,210,605 2,977,476
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1389/08/23
27,000 3,500 431,802 333,270 255,438
      دربار
1389/10/10
36,400 5,618 735,619 705,481 496,739
          جمع مرغ: 190,200     1,167,421 1,038,751 752,177
    آمیخته: کاب
    حذفی   دربار
1389/05/19
23,560 3,500 158,951 115,600 18,063
          جمع مرغ: 70,680     158,951 115,600 18,063
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      تعاونی235 مرغداران شمال
1390/02/18
38,347 4,948     324,569
      خزرجوجه چپکرود
1389/04/03
34,840 5,226 96,158    
      میر امین
1390/01/18
54,080 8,346   476,805 986,779
          جمع مرغ: 181,347     96,158 476,805 1,311,348
    آمیخته: آرین
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1389/04/10
19,000   72,833    
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/06/29
7,040   70,381 52,246 39,293
          جمع مرغ: 40,120     143,214 52,246 39,293
    آمیخته: راس
      آمل جوجه
1389/03/19
40,000 5,600 18,400    
      آمل جوجه
1389/08/15
27,135 3,500 390,690 318,293 233,415
      آمل جوجه
1389/12/03
32,870 4,150 438,487 654,705 660,753
      بهار سواد کوه
1390/02/18
50,250 7,500     425,316
      پروتئین سپید
1389/11/30
25,030 4,200 356,927 499,699 502,001
      پروتئین سپید
1389/12/03
11,000   146,740 219,098 221,122
      تاج به سر آمل
1390/01/14
16,640 2,568   170,183 324,036
      تعاونی 147 دارتلای شمال(تجن جاری)
1389/07/28
25,800 3,370 328,348 257,931 191,471
      تعاونی 219 محمدنژاد
1389/10/12
24,500 3,600 495,880 484,610 338,100
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/05/02
11,000   62,744 30,360  
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/04/26
17,600 3,920 92,834 29,685  
      تعاونی 317قائم شهر
1390/03/02
16,350 2,200     51,895
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1389/06/10
31,080 4,154 251,623 194,436 128,671
      تلاونگ شمال
1389/09/13
27,000 3,250 534,474 377,982 312,570
      تیرنگ
1390/02/10
31,500 5,000   22,218 352,590
      تیرنگ
1390/01/03
36,000 6,000 126,960 491,280 717,600
      تیرنگ
1389/11/16
36,330 6,400 674,042 733,090 720,835
      تیکا طبرستان
1389/08/19
20,400 3,000 309,985 245,548 184,239
      حدیث سواد کوه
1389/09/17
40,000 4,575 794,266 591,867 475,333
      حنا جوجه طبرستان
1390/02/03
30,480 4,670   96,743 406,602
      خنارجوجه
1390/02/07
36,000 4,800   63,480 436,080
      دامداران شمال
1389/08/11
43,600 6,680 598,337 496,721 358,333
      درنا جوجه شمال
1389/04/03
18,500 2,800 51,060    
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1389/04/15
28,150 3,880 129,490    
      رخشان جوجه محمودآباد
1389/11/23
24,000 3,000 393,760 481,712 478,768
      زربال گستر کوثر
1389/05/30
22,250 3,500 165,125 124,184 54,587
      زربال گستر کوثر
1389/12/10
52,610 6,900 588,881 1,042,239 1,063,213
      زربال گستر کوثر
1389/06/06
30,790 3,500 241,723 185,069 108,586
      زید ساری
1389/07/03
20,900   220,161 161,515 123,059
      زید ساری
1389/06/17
43,800 8,000 381,469 292,817 212,226
      قطره طلا
1389/05/16
56,780 7,500 372,627 268,152 17,413
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1390/01/09
35,000 5,070 49,373 413,234 694,446
      مرغ مادر ذبیحی
1389/04/08
40,490 6,330 142,795    
      مرغ مادر روح اله تبار
1389/11/26
26,800 3,600 415,043 536,679 535,857
      مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1389/12/24
55,150 7,000 350,092 887,915 1,106,089
      مرغک سهیل
1389/11/09
38,900 7,780 771,232 785,546 746,180
      مهر جوجه
1389/12/14
38,810 4,700 383,236 743,859 784,324
      نگین واحد احمد محمدیان
1389/10/25
22,050 3,627 441,897 440,544 361,429
      نور جوجه
1389/08/30
35,000 6,300 608,580 450,800 357,420
      نیکو طیور
1389/10/07
51,650 7,750 1,041,436 970,159 692,971
      نیما مرغ
1389/06/08
17,500 2,300 139,533 107,334 67,083
      واحد صفایی جوان
1389/09/09
4,550 1,000 87,278 61,744 50,860
      واحد صفایی جوان
1389/08/26
17,700 3,500 293,655 222,548 173,153
          جمع مرغ: 3,405,135     12,889,183 14,153,979 14,668,626
    آمیخته: کاب
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1389/10/21
28,570 3,865 574,315 569,058 445,521
      آببندان سر ساری
1389/10/16
35,900 4,630 724,414 712,304 524,044
      آلاشت جوجه
1389/08/09
33,190 4,025 450,388 370,997 268,707
      ابیا گستر
1389/11/07
13,230 1,700 262,703 266,761 248,503
      تعاونی 10 قائم پرسان زر
1389/09/13
26,200 3,200 518,637 366,783 303,309
      تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1390/02/14
16,000 2,610     157,995
      تعاونی 232 -طیور هما
1389/08/16
42,495 6,085 620,313 501,724 370,103
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1389/08/15
20,330 2,800 292,711 238,470 174,878
    حذفی   تعاونی 259 حسین نژاد سروبالان
1389/08/22
14,800 2,550 233,741    
      تعاونی 299 نور(تعاونی پرینه)
1390/02/25
24,000 3,400     143,888
      تعاونی 300 (ماءمطیر2)
1389/11/26
12,000 1,560 185,840 240,304 239,936
      تعاونی 309 پرستو
1389/09/03
57,525 6,715 1,034,644 754,153 605,969
      تک جوجه آمل
1389/09/13
46,740 5,830 925,234 654,329 541,093
      تیزبال ساحل
1389/12/28
45,540 10,455 224,846 677,331 910,557
      جوجه زرین نکا
1389/04/15
16,990 2,395 78,154    
      دریای شمال
1389/10/28
12,240 1,550 244,735 245,110 207,950
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/01/17
21,000 2,759   192,556 389,620
      زرپر
1389/08/19
36,305 4,200 551,667 436,992 327,883
      زرین جوجه ساحل
1389/07/10
31,000 4,500 349,845 252,877 195,838
      سلطانی
1389/08/18
13,000 1,600 194,948 155,480 116,012
      فدایی جویباری
1389/07/20
43,670 6,543 528,990 399,086 302,663
      فدک کیاسر
1389/09/20
35,305 5,000 702,664 543,509 427,661
      کامیارجوجه
1389/04/15
18,630 2,900 85,698    
      کیمیاجوحه آمل
1390/01/21
27,740 4,230   215,225 480,642
      گوهربال
1389/09/23
21,065 3,250 420,220 336,886 260,013
      مرغ مادر قلی پور و عباس عرب
1389/10/26
20,995 2,640 420,432 419,788 348,321
      مرغ مادر ساران 57
1389/04/26
5,030 1,020 26,531 8,484  
      مرغ مادر ساران 57
1389/05/02
10,000 1,000 57,040 27,600  
      مرغ مادر شاکری
1389/06/02
4,350 4,000 33,083 25,079 12,673
      مرغ مادر شاکری
1389/05/31
26,670   199,563 150,490 69,520
      مرغ مادر شرف الدین
1390/02/28
34,370 3,779     169,697
      مرغ مادر صفریان
1390/02/14
28,300 4,085     279,453
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1389/10/19
25,680 4,164 517,006 510,706 390,215
      مرغ مادر کولائیان(پویا جوجه)
1389/12/17
66,515 13,275 586,441 1,213,677 1,341,165
      مرغ مادر کولائیان(پویا جوجه)
1389/08/08
30,100 4,150 406,149 333,227 241,844
      مهتاب نور
1389/07/29
15,000 2,100 192,050 151,570 112,240
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/06/30
18,500 2,740 186,936 138,429 104,390
          جمع مرغ: 2,566,975     11,829,938 11,108,985 10,712,303
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      ثمین جوجه
1389/06/29
16,720   167,155 124,085 93,320
      ثمین جوجه
1389/07/12
53,920 9,400 620,080 446,458 347,245
      درنا جوجه دلیجان
1390/01/28
35,600 5,200   188,324 540,408
      سپید مرغ زرند
1389/06/16
26,590 3,400 228,727 176,132 127,207
      مرغ پرور
1390/02/10
41,540 5,800   29,299 464,970
      مرغ مادر کاشانک
1390/02/27
32,030 4,650     169,438
          جمع مرغ: 478,000     1,015,962 964,298 1,742,588
    آمیخته: کاب
      ساران دربند
1390/02/11
20,000 3,000   7,053 217,734
      کشت و صنعت احنام
1389/07/29
45,000 6,100 576,150 454,710 336,720
      کشت وصنعت تفرش
1389/03/18
32,000 4,500 9,813    
      مرغ پرور
1389/10/29
41,280 1,995 824,746 827,278 709,547
      مرغ پرور
1389/11/05
41,280 3,450 820,948 831,076 758,919
          جمع مرغ: 454,680     2,231,657 2,120,117 2,022,920
          جمع مرغ:          
  استان: هرمزگان
    آمیخته: کاب
      پدیده تجارت هرمزگان
1389/12/29
15,700 2,065 71,979 228,697 313,675
          جمع مرغ: 47,100     71,979 228,697 313,675
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      چشمه ساران
1389/03/26
29,000 4,670 44,467    
          جمع مرغ: 29,000     44,467 0 0
    آمیخته: کاب
    حذفی   الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1389/10/26
23,000 3,450 460,582 459,878 278,085
    حذفی   الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1389/08/18
18,500 2,400 277,426 221,260 115,144
      الوند ژن
1390/02/28
8,235       40,659
    حذفی   تعاونی چناران
1389/08/05
22,000 3,000 291,793 236,471 123,582
      تعاونی مرغ دوستان
1389/05/19
18,822 2,725 126,986 92,354 14,430
      سیناته
1389/12/24
21,485 2,500 136,386 345,908 430,902
    حذفی   طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1389/06/30
9,460 3,300 7,455    
    حذفی   طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1389/07/03
14,000   10,509    
      مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی)
1389/10/25
24,500 2,900 490,997 489,493 401,588
      مرغ مادر رفیعی نژاد
1389/10/25
15,847 2,375 317,584 316,612 259,754
          جمع مرغ: 464,157     2,119,718 2,161,976 1,664,144
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      خرم رشدایساتیس
1389/08/01
17,000 1,820 220,263 175,429 129,291
      خرم رشدایساتیس
1389/07/27
17,300 3,130 218,845 171,097 127,328
      یزد جوجه
1389/08/12
30,980 4,150 427,524 356,270 256,514
          جمع مرغ: 195,840     866,632 702,796 513,133
          جمع مرغ: