دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1390/1/1 الی 1390/3/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1390 اردیبهشت1390 خرداد1390
          جمع کل مرغ: 20,447,988   جمع تولیدات:  79,247,904  77,893,847  79,881,871
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      الماس جوجه
1388/10/14
22,250 2,900 109,856 6,823  
      تبریز جوجه
1389/03/17
22,840 3,420 469,286 353,015 280,171
      جوجه طلایی تبریز
1389/02/20
60,920 7,500 978,010 761,297 567,003
      مرغ خوشخوان شبستر
1388/10/21
15,000 2,077 80,500 20,700  
      میشو
1389/05/25
41,700 5,200 634,924 861,911 861,911
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1388/10/08
31,610 4,350 130,865    
      واحد جاوید عمیدی سهند آذران
1388/10/21
15,150 1,860 81,305 20,907  
      یاران نوین خاصبان
1388/11/14
42,000 6,000 287,224 204,792 6,440
          جمع مرغ: 638,790     2,771,970 2,229,445 1,715,525
    آمیخته: کاب
      آذرطیور(موسوی)
1389/09/02
19,300 4,000     47,645
      آذرطیور(موسوی)
1389/08/25
13,345       65,889
      پرک جوجه(تعاونی 53)
1389/06/30
25,940 3,600 73,185 355,188 534,174
      مادان
1389/03/22
22,809 3,510 470,398 375,269 288,534
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1389/04/08
21,900 3,200 457,360 434,525 305,578
          جمع مرغ: 244,592     1,000,943 1,164,982 1,241,820
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آیدین صبا
1389/02/13
25,000 3,100 366,467 299,000 212,367
      احسان مرغ مهاباد
1389/09/07
15,500 2,000     10,933
      به مرغ ارومیه
1388/09/30
24,600 3,100 71,668    
      به مرغ ارومیه
1389/05/30
26,200 4,400 358,748 539,528 543,545
      بهپرورارومیه 1
1389/04/29
33,330 3,500 686,864 690,953 594,873
      بهپرورارومیه 1
1388/09/15
25,900 2,900 15,885    
      بهپرورارومیه 1
1389/07/24
27,000 3,000   133,308 419,382
      بهپرورارومیه 1
1388/11/13
23,000 2,800 155,879 110,737  
      بهپرورارومیه 3
1388/11/13
23,000 2,800 155,879 110,737  
      بهپرورارومیه انفاق
1389/04/29
33,330 3,500 686,864 690,953 594,873
      تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1389/07/10
27,500 3,500   271,553 545,215
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/05/03
9,000   184,782 187,266 169,602
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/04/30
21,100 3,894 434,506 437,740 380,799
      سپیدبالان
1389/04/06
24,900 3,300 519,248 484,122 343,620
      کشت وصنعت مهاباد
1389/01/08
91,900 11,800 1,042,759 752,477 572,108
    تولکی   کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1388/09/01
16,870 2,000   34,385 134,491
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1389/01/21
30,000 3,800 377,200 282,440 212,520
      مرغ پرور ارومیه
1388/09/16
26,950 3,100 20,662    
          جمع مرغ: 1,211,970     5,077,411 5,025,199 4,734,328
    آمیخته: کاب
      ارس جوجه خوی(تعاونی 71)
1389/07/03
26,000 3,650 36,677 324,116 533,815
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1388/10/12
21,500 3,300 103,515    
      بالانج طیور
1388/11/03
31,100 4,170 189,793 100,142  
      بالانج طیور
1389/08/15
32,075 3,825     271,483
      برآیند ارومیه
1388/12/04
19,500   157,274 119,002 62,790
      برآیند ارومیه
1389/06/23
35,160 5,255 185,997 556,912 727,811
      برآیند ارومیه
1389/08/25
20,000 3,460     98,747
      تعاونی 175 پلیکان
1388/12/25
17,275 2,800 173,763 128,734 94,828
      تعاونی 86 ارومیه
1389/03/04
28,500 4,100 542,754 388,930 311,144
      زربال ارومیه
1389/08/08
13,000 1,850     146,111
      سلیم جوجه
1388/10/26
23,770 3,570 134,856 51,026  
      مرغ تک
1388/11/17
10,525 4,400 73,913 53,257 6,455
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1389/02/04
12,585 1,750 171,743 137,395 99,958
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1389/05/23
27,500 3,550 435,582 569,250 567,563
      نگین جوجه خوی
1389/07/13
15,500 2,200   136,658 293,043
      نیما پر ارومیه
1388/11/17
17,850 2,700 125,355 90,321 10,948
          جمع مرغ: 812,000     2,331,222 2,655,743 3,224,696
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: آرین
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1389/03/22
14,000   288,727 230,337 177,100
          جمع مرغ: 42,000     288,727 230,337 177,100
    آمیخته: راس
      آرتا سبلان
1388/12/11
67,380 8,060 572,370 440,126 289,285
      اردبیل جوجه
1389/05/06
37,385 4,569 765,844 779,601 726,863
      تعاونی 256 اردبیل
1389/04/23
64,380 7,000 1,332,665 1,328,716 1,072,055
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 535,779 432,286 330,385
      کیمیا جوجه
1388/11/11
47,500 6,230 313,183 211,217  
      کیمیا جوجه
1389/07/28
13,100     46,199 187,409
      کیمیا جوجه
1389/08/01
23,720 4,880   58,557 317,516
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 535,779 432,286 330,385
          جمع مرغ: 831,835     4,055,620 3,728,988 3,253,898
    آمیخته: کاب
      الماس جوجه خلخال
1389/02/21
10,700 1,600 173,911 134,535 100,737
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1389/08/23
35,541 4,900     200,546
      نمین بهار
1389/07/29
14,175 3,840   44,992 198,442
      نمین بهار
1389/08/04
10,850     15,306 135,256
      نمین جوجه
1388/09/17
22,225 3,100 20,447    
      نمین جوجه
1388/10/12
11,000   52,961    
          جمع مرغ: 150,916     247,319 194,833 634,981
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 653,689 527,419 403,092
      پاک جوجه نطنز
1388/10/24
30,200 4,200 167,630 55,568  
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 653,689 527,419 403,092
      رنگین جوجه
1389/01/25
22,700 3,700 292,376 223,459 166,376
      سپاهان طیور
1388/10/30
13,800 5,200 81,678 38,088  
      سپاهان طیور
1388/11/04
25,600   157,799 86,357  
      صفاهان
1389/02/15
33,220 4,000 500,205 402,405 291,362
      مرغ مادر درخشان
1389/04/21
34,000 4,880 704,843 700,672 552,613
          جمع مرغ: 598,998     3,211,909 2,561,387 1,816,535
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      پرندک
1388/12/23
51,000 6,000 502,044 373,796 273,700
      تولیمرغ
1388/11/26
35,100 4,500 265,871 196,981 69,966
      تولیمرغ
1388/12/05
34,300 5,000 278,744 211,426 115,705
    حذفی   دراج
1388/12/03
35,000 4,300 196,140    
      دربال
1388/10/08
11,900 1,450 49,266    
      دماوند جوجه
1389/05/04
26,300 3,375 539,571 547,636 500,857
      ظفرتاش میلاد
1388/10/13
29,100 3,600 141,892 4,462  
      فدک
1388/11/04
19,200 2,492 118,349 64,768  
      فدک
1389/05/09
22,170 2,800 446,342 463,339 444,302
      کوثر هومند
1389/02/21
25,000 4,000 406,333 314,333 235,367
      مرغ مادر برغان
1388/10/16
34,320 4,800 173,659 21,050  
      مرغ مادر فتحی
1388/10/29
34,020 5,000 199,266 88,679  
      مرغ مادر کوشا
1389/02/22
28,035 4,150 461,250 354,642 266,949
      مرغ مادر کوشا
1389/03/02
1,500 500 27,968 20,240 16,054
      مرغ مادر کوهستان
1389/01/22
30,480 4,650 385,572 290,230 217,789
      مرغدشت
1388/09/18
33,560 5,190 36,021    
          جمع مرغ: 1,075,395     4,228,288 2,951,582 2,140,689
    آمیخته: کاب
      پرندک
1388/12/18
31,950 4,285 297,370 224,374 161,667
      جوجه سار
1388/10/15
21,800 3,150 108,971 10,028  
          جمع مرغ: 139,450     406,341 234,402 161,667
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1389/09/03
16,840 1,600     35,633
      به جوجه زاگرس
1389/08/29
6,650 1,500     23,452
          جمع مرغ: 23,490     0 0 59,085
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1389/02/18
23,700 3,100 371,031 292,537 215,496
          جمع مرغ: 71,100     371,031 292,537 215,496
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/05/09
56,410 8,570 1,135,684 1,178,931 1,130,494
      جنوب خراسان
1388/11/14
32,500 5,600 222,257 158,470 4,983
          جمع مرغ: 266,730     1,357,941 1,337,401 1,135,477
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      فریمان
1388/09/29
26,050 6,800 71,898    
      فریمان
1389/08/16
27,880 4,150     226,144
      فریمان
1388/10/02
20,500 200 66,010    
      کوثر بیدخت گناباد
1389/02/01
16,100 2,200 216,008 170,585 124,915
      کوثر بیدخت گناباد
1389/01/29
20,800 2,880 274,283 213,685 157,553
      مرغداران طوس
1389/04/13
54,000 8,500 1,126,080 1,106,208 791,568
      مرغداران طوس
1388/11/19
32,000 4,900 228,651 165,845 29,440
      مرغداران طوس
1389/02/05
25,900 3,900 355,434 285,539 207,304
          جمع مرغ: 520,830     2,338,364 1,941,862 1,536,924
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1389/08/09
39,000 5,850     412,620
      سیمرغ خراسان
1388/10/23
39,000 5,840 214,084 65,780  
      سیمرغ خراسان
1389/01/28
38,500 5,840 504,735 391,391 289,263
          جمع مرغ: 232,500     718,819 457,171 701,883
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      سپید مرغ ابهر
1389/06/29
32,000 5,000 101,568 447,979 659,456
          جمع مرغ: 96,000     101,568 447,979 659,456
    آمیخته: کاب
      تک پروران- درسا جوجه
1389/04/08
21,460 3,290 448,171 425,795 299,438
      تیکا جوجه-چکاوک زنجان
1389/02/21
21,365 3,050 347,253 268,630 201,145
      ساکت
1389/03/11
26,700 3,700 546,140 378,695 311,553
      سبز دشت
1388/09/28
41,875 5,289 109,154    
      سبز دشت
1388/10/15
32,660 7,750 163,256 15,024  
      سبزدشت ابهر
1389/07/28
57,840 10,544   203,982 827,459
      ققنوس مرغ ابهر
1388/11/20
30,830 5,148 222,181 161,672 33,091
      میثاق زنجان
1389/03/01
8,200   151,257 110,017 86,881
      میثاق زنجان
1389/02/28
13,220 2,900 233,316 173,314 134,395
      ناز مرغ ابهر
1389/06/27
42,940 7,080 166,578 627,467 886,225
      ناز مرغ ابهر
1389/07/06
36,530 6,005 12,883 421,774 748,329
          جمع مرغ: 826,610     2,400,189 2,786,370 3,528,516
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      گوشت سفید سمنان
1389/03/25
53,000 6,990 1,095,475 903,685 682,640
      مام جوجه
1389/04/16
32,165 4,500 669,268 660,391 490,731
          جمع مرغ: 255,495     1,764,743 1,564,076 1,173,371
    آمیخته: کاب
      سامان جوجه
1389/06/16
51,390 7,735 398,718 924,300 1,069,289
          جمع مرغ: 154,170     398,718 924,300 1,069,289
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1389/05/13
39,300 4,900 743,006 819,536 805,073
          جمع مرغ: 117,900     743,006 819,536 805,073
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1389/06/27
34,860 4,760 135,234 509,398 719,464
      فاروق ماکیان
1389/08/19
33,700 4,650     237,697
      مجتمع طیور فارس
1389/05/26
34,042 4,380 507,884 703,104 704,148
      مجتمع طیور فارس
1388/10/08
21,510 2,250 89,051    
      مجتمع طیور فارس
1388/09/24
20,150 3,060 40,166    
          جمع مرغ: 282,066     772,335 1,212,502 1,661,309
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: راس
      پاییزان جوجه
1389/09/03
22,660 2,408     47,949
          جمع مرغ: 22,660     0 0 47,949
    آمیخته: کاب
      آسیا جوجه کشاورز
1389/08/04
26,840 3,800   37,862 334,587
      زرمرغ
1389/06/09
25,540 3,180 261,206 514,188 533,769
      کوهین جوجه(حاجی)
1389/08/22
26,120 3,645     156,599
          جمع مرغ: 156,420     261,206 552,050 1,024,955
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1389/06/22
44,030 5,711 248,446 710,907 912,095
          جمع مرغ: 132,090     248,446 710,907 912,095
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      زریبار پرور کردستان
1389/04/22
19,000 3,025 393,591 391,843 312,601
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/05/26
14,640 2,320 218,419 302,375 302,823
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/06/02
15,500 1,000 197,976 318,473 322,276
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/04/15
28,600 3,000 595,529 586,757 430,640
          جمع مرغ: 233,220     1,405,515 1,599,448 1,368,340
    آمیخته: کاب
      نچیرآبیدر
1389/05/16
14,995 2,000 269,700 312,006 307,867
      واروک
1389/06/09
36,000 4,700 368,184 724,776 752,376
          جمع مرغ: 152,985     637,884 1,036,782 1,060,243
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1389/03/05
98,100 12,600 1,887,771 1,346,259 1,081,520
      ماهان
1389/01/15
54,200 6,700 656,543 475,370 364,007
          جمع مرغ: 456,900     2,544,314 1,821,629 1,445,527
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 641,513 523,403 397,671
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 641,513 523,403 397,671
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1388/10/09
24,600 3,900 105,616    
      طیور بهاران
1389/01/05
33,200 5,200 366,019 265,732 200,573
          جمع مرغ: 310,560     1,754,661 1,312,538 995,915
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1388/10/19
32,000 5,000 167,808 34,347  
          جمع مرغ: 64,000     167,808 34,347 0
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      پیگیر
1388/12/09
78,700 11,400 658,877 504,414 313,751
      پیگیر
1389/07/18
78,000 17,450   550,160 1,355,068
      رضایی مینودشت
1388/10/01
24,000 3,200 73,600    
      سیمین جوجه گلستان
1388/09/14
33,750 5,410 15,525    
      ماکیان مهر گنبد
1389/06/10
34,300 4,400 338,701 680,032 716,847
      ماکیان مهر گنبد
1388/11/20
46,510 6,280 335,182 243,898 49,921
      ماکیان مهر گنبد
1388/09/21
25,870 3,995 39,667    
      ماکیان مهر گنبد
1389/08/22
37,650 5,000     225,724
      مزرعه نمونه ارتش
1388/11/27
11,940 1,817 91,174 67,740 25,631
      مزرعه نمونه ارتش
1389/04/21
11,900 1,700 246,695 245,235 193,415
      نیکو دشت گلستان
1389/03/12
45,500 6,500 931,385 657,900 535,808
      نیکو دشت گلستان
1388/11/05
44,400 6,500 276,405 156,584  
          جمع مرغ: 1,052,620     3,007,211 3,105,963 3,416,165
    آمیخته: کاب
      آق جوجه
1389/06/20
19,500 2,500 123,786 326,807 404,547
      پرماه گلستان
1389/02/14
25,000 3,780 371,450 300,917 216,583
      صحرای مینودشت
1389/06/02
11,090 2,200 141,649 227,863 230,584
      صحرای مینودشت
1389/05/30
14,577 1,020 199,598 300,179 302,414
      مرغ مادر تایماز
1389/04/30
21,040 2,632 433,270 436,496 379,716
      مینوجوجه
1389/05/12
34,140 3,600 655,920 712,457 698,846
          جمع مرغ: 376,041     1,925,673 2,304,719 2,232,690
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   85,122 74,811 54,694
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   85,122 74,811 54,694
      پرناز صومعه سرا
1389/04/07
23,100 3,200 482,066 453,730 320,551
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/02/28
42,630 6,880 752,362 558,880 433,377
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/03/04
12,250   233,289 167,172 133,737
      سپید ماکیان 1
1389/07/15
52,400 6,780   425,034 958,536
      سپید ماکیان 1
1388/10/01
6,500 500 19,933    
      سپید ماکیان 1
1389/06/03
8,800   109,701 180,675 183,105
      سپید ماکیان3(خوش خلقت)
1389/02/13
33,500 4,300 491,065 400,660 284,571
      شاهدآبکنار
1389/01/14
20,820 3,115 250,603 180,371 137,273
      قوی تالاب
1388/10/30
42,600 6,000 252,135 117,576  
      گیل جوجه جوگلوبندان
1389/02/11
53,630 10,810 760,652 625,790 448,990
      مرغ سلامت
1388/09/24
27,600 4,420 55,016    
      مرغ مادر شاهد
1388/11/18
2,700   19,126 13,828 2,070
      مرغ مادر شاهد
1388/12/04
18,300 2,450 147,595 111,679 58,926
      نوید جوجه
1389/05/20
50,400 8,000 844,671 1,045,598 1,037,870
      نوید مرغ گیلان
1388/12/22
61,400 8,800 597,831 446,255 325,748
      نوید مرغ گیلان
1389/01/07
5,080   57,095 41,283 31,312
      نوید مرغ گیلان
1389/02/21
30,060   488,576 377,954 283,005
      نوید مرغ گیلان
1389/03/11
45,230 5,800 925,164 641,512 527,774
      نوید مرغ گیلان
1389/08/15
48,400 8,000     409,658
      واحد صفر علی نوید طالمی
1389/07/13
53,480 6,600   471,515 1,011,092
      واحد مصطفی نوید
1389/01/31
7,200   96,048 75,514 55,420
      واحد مصطفی نوید
1389/02/04
23,440 4,180 319,878 255,902 186,176
          جمع مرغ: 1,719,680     7,073,050 6,740,550 6,938,579
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1389/05/26
20,500 3,000 305,846 423,407 424,036
      خزر مرغ تالش
1389/07/25
35,000 4,000   160,463 532,910
      سپید ماکیان 1
1389/02/28
16,320 2,320 288,027 213,955 165,910
      سرارودگیل
1389/02/11
17,500 2,600 248,208 204,202 146,510
      سیرنگ جوجه گیلان
1389/04/19
34,410 5,240 714,397 708,066 545,559
      مرغ مادر حمید(متقی)(ویشکاسوقی)
1389/09/06
34,520 4,685     36,523
      نوید مرغ گیلان
1389/03/25
35,185 4,370 727,250 599,928 453,183
      نوید مرغ گیلان
1389/09/02
30,000 4,500     74,060
          جمع مرغ: 506,265     2,283,728 2,310,021 2,378,691
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1389/08/23
27,000 3,500     152,352
      پیامان خرم
1389/02/05
25,900 2,900 355,434 285,539 207,304
          جمع مرغ: 104,700     355,434 285,539 359,656
    آمیخته: کاب
      دربار
1389/05/19
23,560 3,500 402,075 489,137 484,802
          جمع مرغ: 70,680     402,075 489,137 484,802
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      خزرجوجه چپکرود
1389/04/03
34,840 5,226 724,928 656,548 472,779
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/02/10
24,960 3,744 352,102 288,571 207,434
          جمع مرغ: 179,400     1,077,030 945,119 680,213
    آمیخته: آرین
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1389/04/10
19,000   397,087 384,560 268,027
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/01/28
14,325   187,801 145,628 107,629
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/06/29
7,040   22,345 98,555 145,081
          جمع مرغ: 121,095     607,233 628,743 520,737
    آمیخته: راس
      آفاق طیور
1388/09/22
31,000 4,150 52,287    
      آمل جوجه
1389/03/19
40,000 5,600 823,093 634,187 496,800
      آمل جوجه
1388/10/07
26,500 3,700 105,647    
      آمل جوجه
1389/08/15
27,135 3,500     229,670
    تولکی   بهار سواد کوه
1388/06/09
45,960 5,700 402,258 603,529 592,458
    تولکی   پارس جوجه طبرستان
1388/06/07
38,700 4,740 213,120 455,893 448,747
      پرینه آمل
1388/12/08
28,980 4,650 240,843 183,965 111,090
      پیوند بند پی
1388/10/16
20,800 2,600 105,248 12,757  
      تعاونی 147 دارتلای شمال(تجن جاری)
1389/07/28
25,800 3,370   90,988 369,095
      تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1388/10/10
16,550 2,180 73,592    
    تولکی   تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1388/04/29
19,000 2,565 177,103 157,170 101,400
      تعاونی 231 زری بال
1388/10/14
16,100 2,070 79,491 4,937  
      تعاونی 260 سواد کوه
1388/10/29
15,577 2,077 91,240 40,604  
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1389/03/11
28,250 4,200 577,844 400,679 329,640
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/05/02
11,000   226,013 228,712 205,099
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/04/26
17,600 3,920 363,511 364,050 303,600
    تولکی   تعاونی 317قائم شهر
1388/05/01
14,100 1,973 136,325 109,585 31,500
      تعاونی 319 ساری بهتا جوجه
1388/09/26
6,550   15,065    
      تعاونی 319 ساری بهتا جوجه
1388/10/03
14,500 2,700 48,913    
    تولکی   تعاونی 324 دارتلا
1388/04/20
20,000 2,600 226,156 191,477 91,800
    تولکی   تعاونی 440 پیمان
1388/04/11
17,650 2,490 210,934 175,253 72,000
      تعاونی 54 ساری
1388/12/17
18,690 2,100 171,948 130,108 93,426
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1389/06/10
31,080 4,154 306,904 616,191 649,551
      تلاونگ شمال
1388/12/03
22,750 2,270 182,091 137,440 69,767
      تیزبال ساحل
1388/11/27
12,460   95,145 70,690 26,747
      تیزبال ساحل
1388/12/04
6,100 2,400 49,199 37,226 19,642
      تیکا طبرستان
1389/08/19
20,400 3,000     143,888
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1389/01/23
27,200 3,500 346,165 261,918 196,022
      خنارجوجه
1388/09/19
37,460 5,200 45,951    
      خنارجوجه
1389/02/27
12,480 2,370 217,767 162,656 125,532
      خنارجوجه
1389/03/03
21,550 1,785 406,103 292,433 232,955
      دامداران شمال
1389/08/11
43,600 6,680     430,535
      درنا جوجه شمال
1389/04/03
18,500 2,800 384,936 348,626 251,045
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1389/04/15
28,150 3,880 586,158 577,525 423,864
      زربال گستر کوثر
1389/06/06
30,790 3,500 355,501 630,743 642,074
      زربال گستر کوثر
1388/12/16
53,500 8,000 486,458 369,150 264,147
      زربال گستر کوثر
1389/05/30
22,250 3,500 304,661 458,186 461,599
    تولکی   زرپا نوشهر
1388/03/10
23,365 3,260 196,333 51,300  
      زید ساری
1389/07/03
20,900   29,483 260,539 429,105
      زید ساری
1389/06/17
43,800 8,000 324,383 774,355 910,689
      سپید قوی مازند
1388/09/25
36,700 4,170 78,783    
      سورپشتکی
1388/09/12
36,900 4,460 5,658    
    تولکی   صدف کریم محمدیان
1388/06/21
29,070 3,635   50,013 207,827
      فدک مازند
1389/03/12
34,260 4,465 701,302 495,377 403,446
      قطره طلا
1389/05/16
56,780 7,500 1,021,244 1,181,440 1,165,768
    تولکی   قطره طلا
1388/02/20
32,670 4,000 162,000    
      قطره طلا
1388/12/22
54,935 6,720 534,883 399,268 291,448
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1388/10/15
50,170 6,750 250,784 23,078  
      مرغ مادر ذبیحی
1389/04/08
40,490 6,330 845,594 803,375 564,971
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1388/10/09
38,700 5,500 166,152    
      مرغ مادرطیور بهشت
1389/01/30
8,200   108,759 85,122 62,615
      مرغ مادرطیور بهشت
1389/02/01
26,800 4,040 359,567 283,955 207,932
      مهتاب نور
1389/01/09
19,900 2,380 227,935 164,161 125,105
      مهر جوجه
1388/10/20
22,100 3,440 117,248 27,109  
      میر امین
1388/12/28
10,600 4,600 110,035 80,942 60,137
      میر امین
1389/01/03
40,380 3,400 436,507 318,247 238,995
      نگین واحد احمد محمدیان
1388/11/06
24,100 3,300 151,509 88,688  
      نور جوجه
1389/08/30
35,000 6,300     111,090
      نوشهر ماکیان
1388/09/25
27,900 3,635 59,892    
      نیما مرغ
1389/06/08
17,500 2,300 185,150 357,957 365,470
      واحد صفایی جوان
1389/08/26
17,700 3,500     81,149
    تولکی   واحد صفایی جوان
1388/06/08
16,700 2,000 212,213 178,560 81,600
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1388/12/01
4,730   37,278 27,995 13,055
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1388/11/24
10,770 2,077 80,258 59,121 18,165
      وجین کا(آشوری-کاظمی)تعاونی 840
1388/11/10
15,570 2,070 101,704 66,847  
          جمع مرغ: 3,915,024     14,612,324 13,524,127 12,752,260
    آمیخته: کاب
      آلاشت جوجه
1389/08/09
33,190 4,025     351,150
      به جوجه آمل
1389/01/21
30,800 4,340 387,259 289,971 218,188
      تعاونی 148 (پرینه نور)
1389/01/21
19,020 3,600 239,145 179,067 134,738
      تعاونی 148 (پرینه نور)
1389/02/04
4,300   58,681 46,944 34,154
      تعاونی 232 -طیور هما
1389/08/16
42,495 6,085     344,691
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1389/08/15
20,330 2,800     172,073
      تعاونی 259 حسین نژاد سروبالان
1389/08/22
14,800 2,550     88,731
      تعاونی 309 پرستو
1389/09/03
57,525 6,715     121,722
      جوجه زرین نکا
1389/04/15
16,990 2,395 353,777 348,567 255,824
      زرپر
1389/08/19
36,305 4,200     256,071
      زرین جوجه ساحل
1389/07/10
31,000 4,500   306,115 614,606
      سلطانی
1389/08/18
13,000 1,600     96,278
      شرکت مرغ مادر نوک طلای آمل
1389/03/15
20,730 2,640 425,296 312,139 251,109
      فدایی جویباری
1389/07/20
43,670 6,543   277,218 731,881
      کامیارجوجه
1389/04/15
18,630 2,900 387,926 382,212 280,518
      مازندجوجه(تعاونی 294)
1388/11/03
18,870 2,950 115,158 60,761  
      مجتمع نویک
1388/10/22
28,625 5,750 155,376 43,892  
      مرغ مادر ساران 57
1389/04/26
5,030 1,020 103,889 104,043 86,767
      مرغ مادر ساران 57
1389/05/02
10,000 1,000 205,467 207,920 186,453
      مرغ مادر شاکری
1389/06/02
4,350 4,000 55,562 89,378 90,445
      مرغ مادر شاکری
1389/05/31
26,670   357,006 548,798 553,706
      مرغ مادر کاکلی بابل کنار
1388/11/17
19,500 2,650 136,942 98,670 11,960
      مرغ مادر کولائیان(پویا جوجه)
1389/08/08
30,100 4,150     338,304
      مهتاب نور
1389/07/29
15,000 2,100   47,610 209,990
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/06/30
18,500 2,740 52,195 253,314 380,964
          جمع مرغ: 1,105,635     3,033,679 3,596,619 5,810,323
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      ثمین جوجه
1389/06/29
16,720   53,070 234,070 344,566
      ثمین جوجه
1389/07/12
53,920 9,400   494,411 1,035,948
      سپید مرغ زرند
1389/06/16
26,590 3,400 206,303 478,247 553,268
      مرغ مادر کاشانک
1388/11/12
31,250 4,600 209,875 143,750  
          جمع مرغ: 300,270     469,248 1,350,478 1,933,782
    آمیخته: کاب
      کشت و صنعت احنام
1389/07/29
45,000 6,100   142,830 629,970
      کشت وصنعت تفرش
1389/03/18
32,000 4,500 657,984 500,971 394,987
      مرغ پرور
1388/11/27
39,530 5,370 301,850 224,266 84,858
          جمع مرغ: 304,590     959,834 868,067 1,109,815
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      چشمه ساران
1389/03/26
29,000 4,670 599,855 500,250 375,743
      چشمه ساران
1389/02/26
33,850 5,154 583,913 438,583 336,853
      شباویز کوهپایه
1388/11/07
30,100 4,446 191,075 115,383  
          جمع مرغ: 248,750     1,374,843 1,054,216 712,596
    آمیخته: کاب
      الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1389/08/18
18,500 2,400     137,011
      تعاونی چناران
1389/08/05
22,000 3,000   23,276 267,505
      تعاونی مرغ دوستان
1389/05/19
18,822 2,725 321,216 390,770 387,306
      طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1389/06/30
9,460 3,300 26,690 129,533 194,806
      طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1389/07/03
14,000   19,749 174,524 287,439
      وحدت غرب
1388/10/26
16,320 2,300 92,589 35,034  
          جمع مرغ: 221,986     460,244 753,137 1,274,067
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      خرم رشدایساتیس
1389/07/27
17,300 3,130   67,112 252,800
      خرم رشدایساتیس
1389/08/01
17,000 1,820   41,967 227,562
      یزد جوجه
1389/08/12
30,980 4,150     294,991
          جمع مرغ: 99,580     0 109,079 775,353
          جمع مرغ: