دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1389/10/1 الی 1389/12/29

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1389 بهمن1389 اسفند1389
          جمع کل مرغ: 21,720,840   جمع تولیدات:  83,392,237  80,017,585  75,934,026
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      الماس جوجه
1388/10/14
22,250 2,900 259,287 189,006 141,243
      پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو
1388/08/04
12,000 2,500 71,392 40,480  
      پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو
1388/07/27
6,600   36,432 15,180  
      تبریز جوجه
1389/03/17
22,840 3,420 193,318 409,749 444,771
      جوجه طلایی تبریز
1389/02/20
60,920 7,500 1,055,541 1,225,548 1,172,305
      سپید مرغ شبستر
1388/07/13
22,700 3,120 105,812 3,481  
      کشت و صنعت پر طلای خاوران
1388/07/05
64,140 9,860 226,200    
      کشت و صنعت پر طلای خاوران
1388/06/29
21,850   53,605    
      مرغ خوشخوان شبستر
1388/10/21
15,000 2,077 182,850 138,690 101,660
      میشو
1389/05/25
41,700 5,200     191,181
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1388/10/08
31,610 4,350 349,944 253,976 190,967
      واحد جاوید عمیدی سهند آذران
1388/10/21
15,150 1,860 184,678 140,076 102,677
      یاران نوین خاصبان
1388/11/14
42,000 6,000 596,344 489,440 345,184
          جمع مرغ: 839,600     3,315,403 2,905,626 2,689,988
    آمیخته: کاب
      سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون)
1388/08/05
20,400 2,700 122,618 71,944  
      سرند جوجه-آینالو
1388/06/31
16,800 2,140 46,368    
      مادان
1389/03/22
22,809 3,510 152,835 374,219 442,418
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1389/04/08
21,900 3,200 15,447 245,134 419,078
      میشاب مرند
1388/07/14
30,715 4,500 145,057 9,419  
          جمع مرغ: 253,157     482,325 700,716 861,496
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1388/07/22
14,400 1,860 75,072 22,080  
      آیدین صبا
1389/02/13
25,000 3,100 486,834 505,616 478,400
      اروم چکاوک
1388/09/08
29,965 4,100 240,759 185,624 119,460
      به مرغ ارومیه
1388/09/30
24,600 3,100 251,215 185,583 136,546
      به مرغ ارومیه
1389/05/30
26,200 4,400     73,919
      بهپرورارومیه 1
1389/04/29
33,330 3,500   129,298 443,088
      بهپرورارومیه 1
1388/09/15
25,900 2,900 222,792 171,561 119,935
      بهپرورارومیه 1
1388/07/12
26,000 3,700 119,600    
      بهپرورارومیه 1
1388/11/13
23,000 2,800 321,985 266,263 186,561
      بهپرورارومیه 3
1388/11/13
23,000 2,800 321,985 266,263 186,561
      بهپرورارومیه انفاق
1389/04/29
33,330 3,500   129,298 443,088
    تولکی   پرگل ارومیه
1388/01/27
26,900 3,210 254,940 191,170 6,300
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/05/03
9,000     19,044 105,846
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/04/30
21,100 3,894   74,413 274,032
      دریا پر
1388/08/13
24,000 3,790 156,032 111,872 3,680
      سپیدبالان
1389/04/06
24,900 3,300 35,126 293,986 477,250
      سلیم جوجه
1388/07/21
20,800 2,500 107,162 28,704  
      سلیم جوجه
1388/08/19
13,200 1,650 90,675 66,387 14,168
      کشت وصنعت مهاباد
1389/01/08
91,900 11,800 1,853,011 1,726,188 1,197,763
    حذفی   کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1388/09/01
16,870 2,000 128,303 97,261 49,148
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1389/01/21
30,000 3,800 603,520 597,080 448,040
      مرغ پرور ارومیه
1388/09/16
26,950 3,100 234,716 180,170 126,449
      یاشارسیمرغ
1388/08/17
17,500 2,200 118,067 85,866 13,417
          جمع مرغ: 1,587,175     5,621,794 5,333,727 4,903,651
    آمیخته: کاب
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1388/10/12
21,500 3,300 247,250 178,020 133,845
      بالانج طیور
1388/11/03
31,100 4,170 407,721 327,607 233,665
      برآیند ارومیه
1388/12/04
19,500   354,614 257,140 202,124
      تعاونی 175 پلیکان
1388/12/25
17,275 2,800 345,143 283,161 209,258
      تعاونی 175 پلیکان
1388/07/14
30,270 4,500 142,955 9,283  
      تعاونی 86 ارومیه
1389/03/04
28,500 4,100 362,710 566,789 554,990
      سلیم جوجه
1388/10/26
23,770 3,570 298,868 232,535 168,388
      کاوش
1388/06/17
32,540 4,000 19,958    
      مرغ تک
1388/11/17
10,525 4,400 155,734 125,072 89,891
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1389/02/04
12,585 1,750 250,474 253,176 223,073
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1389/05/23
27,500 3,550     145,475
      نیما پر ارومیه
1388/11/17
17,850 2,700 264,120 212,118 152,451
          جمع مرغ: 668,395     2,849,547 2,444,901 2,113,160
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: آرین
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1389/03/22
14,000   93,809 229,694 271,553
          جمع مرغ: 42,000     93,809 229,694 271,553
    آمیخته: راس
      آرتا سبلان
1388/12/11
67,380 8,060 1,319,345 924,678 749,041
      آرتا سبلان
1388/06/23
75,800 8,640 116,227    
      اردبیل جوجه
1389/05/06
37,385 4,569   39,553 405,278
      اردبیل جوجه
1388/09/10
42,460 5,200 346,360 268,234 182,295
      تعاونی 256 اردبیل
1388/09/07
19,500 5,940 155,480 119,600 74,750
      تعاونی 256 اردبیل
1389/04/23
64,380 7,000   385,979 974,326
      سبلان جوجه
1388/06/19
22,800 2,800 20,976    
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 164,794 417,956 503,139
      کیمیا جوجه
1388/11/11
47,500 6,230 651,858 541,152 380,190
      کیمیا جوجه
1388/08/06
36,200 4,150 219,806 133,216  
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 164,794 417,956 503,139
          جمع مرغ: 1,060,810     3,159,640 3,248,324 3,772,158
    آمیخته: کاب
      الماس جوجه خلخال
1389/02/21
10,700 1,600 182,114 215,092 206,067
      نمین جوجه
1388/09/17
22,225 3,100 195,951 149,945 105,643
      نمین جوجه
1388/10/12
11,000   126,500 91,080 68,479
          جمع مرغ: 131,775     504,565 456,117 380,189
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
    تولکی   آفاق طلایی گلپایگان
1387/12/22
25,961 3,115 279,510 254,940 184,870
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 201,060 509,935 613,866
      پاک جوجه نطنز
1388/10/24
30,200 4,200 375,084 288,954 210,232
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 201,060 509,935 613,866
      رنگین جوجه
1389/01/25
22,700 3,700 455,271 453,183 357,116
      رنگین جوجه
1388/07/07
27,100 3,500 103,883    
      سپاهان طیور
1388/10/30
13,800 5,200 177,744 140,926 101,144
      سپاهان طیور
1388/11/04
25,600   337,579 272,418 193,911
      صفاهان
1388/07/29
5,400 4,150 30,470 14,076  
      صفاهان
1388/08/06
27,500   166,980 101,200  
      صفاهان
1389/02/15
33,220 4,000 626,530 670,846 636,717
      مرغ مادر درخشان
1389/04/21
34,000 4,880   227,823 535,409
          جمع مرغ: 805,381     2,955,171 3,444,236 3,447,131
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
    حذفی   ایران جوجه
1388/08/27
19,500 2,500 102,570    
    حذفی   ایران جوجه
1388/07/15
23,900 3,200 78,488    
      پرندک
1388/12/23
51,000 6,000 1,017,382 815,626 609,960
      تولیمرغ
1388/11/26
35,100 4,500 582,332 441,324 333,684
      تولیمرغ
1388/12/05
34,300 5,000 630,594 454,932 359,213
    حذفی   حسام جوجه - حسینی
1388/11/22
22,500 3,115 355,350 191,625  
      دراج
1388/12/03
35,000 4,300 629,510 458,850 359,030
      دربال
1388/10/08
11,900 1,450 131,741 95,612 71,892
      دماوند جوجه
1389/05/04
26,300 3,375   46,376 301,240
      ظفرتاش میلاد
1388/10/13
29,100 3,600 336,881 244,071 182,942
      فدک
1388/11/04
19,200 2,492 253,184 204,314 145,433
      فدک
1389/05/09
22,170 2,800     226,740
      کوثر هومند
1389/02/21
25,000 4,000 425,500 502,550 481,467
      مرغ مادر برغان
1388/10/16
34,320 4,800 405,205 298,905 222,074
      مرغ مادر فتحی
1388/10/29
34,020 5,000 435,569 343,761 247,258
      مرغ مادر کوشا
1389/02/22
28,035 4,150 468,558 563,129 540,345
      مرغ مادر کوشا
1389/03/02
1,500 500 20,010 29,877 29,164
      مرغ مادر کوهستان
1389/01/22
30,480 4,650 612,708 607,100 461,284
      مرغدشت
1388/09/18
33,560 5,190 299,490 228,477 161,580
    حذفی   نورالهدی
1389/03/30
18,400 3,600 7,900    
          جمع مرغ: 1,389,115     6,792,972 5,526,529 4,733,306
    آمیخته: کاب
      پرندک
1388/12/18
31,950 4,285 634,911 479,122 369,875
      جوجه سار
1388/10/15
21,800 3,150 255,714 187,524 139,723
    حذفی   خوشه گیر - کوهسار
1389/03/25
10,500 4,500 23,023    
          جمع مرغ: 171,750     913,648 666,646 509,598
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1389/02/18
23,700 3,100 425,178 477,507 455,341
          جمع مرغ: 71,100     425,178 477,507 455,341
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/05/09
56,410 8,570     576,924
      جنوب خراسان
1388/11/14
32,500 5,600 461,457 378,733 267,107
          جمع مرغ: 153,910     461,457 378,733 844,031
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      فریمان
1388/10/02
20,500 200 213,747 157,167 116,303
      فریمان
1388/09/29
26,050 6,800 263,226 194,924 142,997
      کوثر بیدخت گناباد
1389/02/01
16,100 2,200 321,173 323,149 275,750
      کوثر بیدخت گناباد
1389/01/29
20,800 2,880 415,889 416,527 343,810
      مرغداران طوس
1389/04/13
54,000 8,500   514,188 982,836
      مرغداران طوس
1388/11/19
32,000 4,900 486,251 385,173 280,171
      مرغداران طوس
1388/09/03
44,650 4,200 345,055 262,899 143,773
      مرغداران طوس
1388/07/25
33,590 6,850 181,297 66,956  
      مرغداران طوس
1389/02/05
25,900 3,900 515,082 521,436 464,249
      مرغداران طوس
1388/08/15
50,890 8,000 337,096 243,459 23,409
          جمع مرغ: 885,850     3,078,816 3,085,878 2,773,298
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1388/08/20
38,800 5,800 268,909 197,518 47,595
      سیمرغ خراسان
1388/10/23
39,000 5,840 481,390 368,966 269,100
      سیمرغ خراسان
1389/01/28
38,500 5,840 770,385 770,385 628,705
          جمع مرغ: 348,900     1,520,684 1,336,869 945,400
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1388/09/05
46,730 7,000 366,861 280,878 164,801
          جمع مرغ: 140,190     366,861 280,878 164,801
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: کاب
      تک پروران- درسا جوجه
1389/04/08
21,460 3,290 15,137 240,210 410,658
      تیکا جوجه-چکاوک زنجان
1389/02/21
21,365 3,050 363,633 429,480 411,462
      ساکت
1389/03/11
26,700 3,700 282,486 528,126 522,394
      سبز دشت
1388/09/28
41,875 5,289 418,638 310,768 227,298
      سبز دشت
1388/10/15
32,660 7,750 383,102 280,942 209,329
      ققنوس مرغ ابهر
1388/11/20
30,830 5,148 474,618 373,454 273,235
      میثاق زنجان
1389/03/01
8,200   111,902 163,454 159,304
      میثاق زنجان
1389/02/28
13,220 2,900 196,626 264,331 256,019
          جمع مرغ: 588,930     2,246,142 2,590,765 2,469,699
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: آرین
      مرغ مادر اجداد پارس
1388/07/23
27,000 4,050 142,416 45,540  
          جمع مرغ: 54,000     142,416 45,540 0
    آمیخته: راس
      گوشت سفید سمنان
1389/03/25
53,000 6,990 299,061 820,794 1,025,585
      مام جوجه
1389/04/16
32,165 4,500   272,245 555,833
          جمع مرغ: 223,330     299,061 1,093,039 1,581,418
    آمیخته: کاب
      سمنان جوجه
1388/08/26
30,600 3,940 223,339 167,035 65,688
          جمع مرغ: 91,800     223,339 167,035 65,688
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1389/05/13
39,300 4,900     346,495
          جمع مرغ: 39,300     0 0 346,495
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1388/09/03
16,300 1,350 125,967 95,974 52,486
      تعاونی چیک شیراز
1388/08/26
20,410 3,440 148,965 111,411 43,813
      مجتمع طیور فارس
1388/10/08
21,510 2,250 238,130 172,826 129,949
      مجتمع طیور فارس
1389/05/26
34,042 4,380     144,065
      مجتمع طیور فارس
1388/09/24
20,150 3,060 192,795 144,597 104,430
          جمع مرغ: 269,152     705,857 524,808 474,743
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
    حذفی   مرغ مادر اجداد ارم
1388/11/05
36,400 5,460 340,218    
          جمع مرغ: 36,400     340,218 0 0
    آمیخته: راس
    حذفی   البرز
1388/12/02
6,000 800 79,720    
    حذفی   البرز
1388/11/25
60,400 10,100 720,037    
    حذفی   سیمرغ زیاران
1388/07/21
25,800 3,600 94,222    
    حذفی   سیمرغ زیاران
1388/09/26
25,500 3,635 180,608    
    حذفی   سیمرغ زیاران
1389/02/26
25,960 3,890 234,592    
    حذفی   سیمرغ زیاران
1388/11/22
8,000 1,000 90,347    
          جمع مرغ: 151,660     1,399,526 0 0
    آمیخته: کاب
    حذفی   کسری جوجه
1388/11/27
31,280 4,070 525,191 278,392  
          جمع مرغ: 62,560     525,191 278,392 0
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      زریبار پرور کردستان
1389/04/22
19,000 3,025   120,612 293,373
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/05/26
14,640 2,320     61,956
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/06/02
15,500 1,000     27,332
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/04/15
28,600 3,000   252,157 502,997
      واحد کاوه سرشیوی(مروارید بانه)
1388/09/02
10,750 1,450 82,417 62,636 32,967
      واروک
1388/07/20
14,600 3,825 74,324 17,909  
          جمع مرغ: 186,790     156,741 453,314 918,625
    آمیخته: کاب
      نچیرآبیدر
1389/05/16
14,995 2,000     116,341
          جمع مرغ: 14,995     0 0 116,341
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1389/03/05
98,100 12,600 1,218,402 1,949,443 1,911,838
      ماهان
1389/01/15
54,200 6,700 1,095,346 1,073,738 744,636
    حذفی   ماهان
1388/12/17
33,760 4,360 452,609    
          جمع مرغ: 490,660     2,766,357 3,023,181 2,656,474
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 186,215 490,541 601,508
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 186,215 490,541 601,508
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1388/10/09
24,600 3,900 274,979 199,161 150,126
      طیور بهاران
1389/01/05
33,200 5,200 667,896 603,753 425,071
      طیور زاگرس
1388/08/06
18,700 2,300 113,546 68,816  
      طیور زاگرس
1388/07/28
17,700 3,300 98,790 43,424  
          جمع مرغ: 432,560     1,527,641 1,896,236 1,778,213
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1388/10/19
32,000 5,000 385,173 289,003 212,949
          جمع مرغ: 96,000     385,173 289,003 212,949
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      پیگیر
1388/12/09
78,700 11,400 1,509,623 1,067,959 857,987
      پیگیر
1388/08/19
76,380 11,900 524,679 384,140 81,981
      رضایی مینودشت
1388/10/01
24,000 3,200 247,664 182,528 134,688
      سیمین جوجه گلستان
1388/06/29
33,200 5,600 81,451    
      سیمین جوجه گلستان
1388/09/14
33,750 5,410 286,695 221,490 154,215
      لاله های گلستان
1388/08/20
33,000 4,670 228,712 167,992 40,480
      ماکیان مهر گنبد
1388/11/20
46,510 6,280 716,006 563,391 412,203
      ماکیان مهر گنبد
1388/09/21
25,870 3,995 239,194 180,883 129,316
      مزرعه نمونه ارتش
1388/07/13
11,940 1,760 55,657 1,831  
      مزرعه نمونه ارتش
1388/11/27
11,940 1,817 200,472 151,041 114,791
      مزرعه نمونه ارتش
1389/04/21
11,900 1,700   79,738 187,393
      نیکو دشت گلستان
1389/03/12
45,500 6,500 465,344 886,036 889,525
      نیکو دشت گلستان
1388/11/05
44,400 6,500 588,892 477,241 339,038
          جمع مرغ: 1,341,030     5,144,389 4,364,270 3,341,617
    آمیخته: کاب
      پرماه گلستان
1388/08/12
24,480 3,200 157,651 112,608  
      پرماه گلستان
1389/02/14
25,000 3,780 479,166 505,234 478,783
      صحرای مینودشت
1389/06/02
11,090 2,200     19,555
      صحرای مینودشت
1389/05/30
14,577 1,020     41,127
      گلریزان
1388/06/31
5,255 3,200 14,504    
      گلریزان
1388/07/07
20,400   78,200    
      مرغ مادر تایماز
1389/04/30
21,040 2,632   74,201 273,253
      مینوجوجه
1389/05/12
34,140 3,600     313,041
          جمع مرغ: 251,502     729,521 692,043 1,125,759
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   14,459 55,952 78,960
      پرناز صومعه سرا
1389/04/07
23,100 3,200 24,440 265,650 442,396
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   14,459 55,952 78,960
      تعاونی میرزا کوچک خان
1388/09/11
32,500 4,900 267,107 207,306 144,517
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/03/04
12,250   155,902 243,620 238,548
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/02/28
42,630 6,880 634,049 852,372 825,572
      سپید ماکیان 1
1388/10/01
6,500 500 67,076 49,435 36,478
      سپید ماکیان 1
1389/06/03
8,800       12,414
      سپید ماکیان3(خوش خلقت)
1389/02/13
33,500 4,300 652,356 677,527 641,056
      سفید رود
1388/06/18
35,880 5,000 27,508    
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1388/08/25
9,450 2,015 68,393 51,005 18,837
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1388/09/09
15,200 1,400 123,059 95,091 62,928
      شاهدآبکنار
1389/01/14
20,820 3,115 421,078 412,140 281,890
      قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان)
1388/07/19
31,000 4,500 155,910 33,273  
      قوی تالاب
1388/10/30
42,600 6,000 548,688 435,031 312,230
      گیل جوجه جوگلوبندان
1389/02/11
53,630 10,810 1,061,623 1,084,649 1,025,441
      مرغ سلامت
1388/09/24
27,600 4,420 264,077 198,057 143,042
      مرغ مادر شاهد
1388/11/18
2,700   40,489 32,292 23,350
      مرغ مادر شاهد
1388/12/04
18,300 2,450 332,792 241,316 189,686
      نوید جوجه
1389/05/20
50,400 8,000     319,939
      نوید مرغ گیلان
1388/12/22
61,400 8,800 1,223,906 969,711 729,637
      نوید مرغ گیلان
1389/01/07
5,080   102,351 94,407 65,820
      نوید مرغ گیلان
1388/07/01
5,640   16,431    
      نوید مرغ گیلان
1389/02/21
30,060   511,622 604,266 578,915
      نوید مرغ گیلان
1389/03/11
45,230 5,800 478,533 894,649 884,940
      واحد صفر علی نوید طالمی
1388/06/28
40,500 5,130 93,150    
      واحد مصطفی نوید
1389/01/31
7,200   143,741 144,403 121,882
      واحد مصطفی نوید
1389/02/04
23,440 4,180 466,519 471,551 415,482
          جمع مرغ: 1,767,390     7,909,718 8,169,655 7,672,920
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1389/05/26
20,500 3,000     86,756
      سبزدشت گیلان
1388/07/21
28,064 4,935 144,585 38,728  
      سبزدشت گیلان
1388/08/05
57,525 10,064 345,763 202,871  
      سپید ماکیان 1
1389/02/28
16,320 2,320 242,734 326,314 316,054
      سرارودگیل
1389/02/11
17,500 2,600 346,419 353,931 334,612
      سیرنگ جوجه گیلان
1389/04/19
34,410 5,240   254,841 562,971
      نوید جوجه
1388/09/10
24,510 3,240 199,936 154,837 105,230
      نوید مرغ گیلان
1389/03/25
35,185 4,370 198,537 544,898 680,853
      نوید مرغ گیلان
1388/06/31
40,816 6,120 112,653    
          جمع مرغ: 581,859     1,590,627 1,876,420 2,086,476
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1389/02/05
25,900 2,900 515,082 521,436 464,249
      دربار
1388/07/08
28,600 4,400 114,019    
      سیمرغ طلایی
1388/08/11
19,200 3,150 122,470 85,376  
          جمع مرغ: 144,700     751,571 606,812 464,249
    آمیخته: کاب
      دربار
1389/05/19
23,560 3,500     157,868
          جمع مرغ: 23,560     0 0 157,868
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      خزرجوجه چپکرود
1389/04/03
34,840 5,226 86,008 443,397 669,370
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/02/10
24,960 3,744 494,474 504,425 472,277
          جمع مرغ: 179,400     580,482 947,822 1,141,647
    آمیخته: آرین
      تعاونی 299 نور(تعاونی پرینه)
1388/06/23
33,687 3,998 51,653    
      تعاونی 300 (ماءمطیر2)
1388/08/20
12,500 1,875 86,633 63,634 15,333
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1389/04/10
19,000     201,020 363,293
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/01/28
14,325   286,643 286,643 233,927
          جمع مرغ: 152,162     424,929 551,297 612,553
    آمیخته: راس
      آفاق طیور
1388/09/22
31,000 4,150 289,953 218,653 156,860
      آمل جوجه
1389/03/19
40,000 5,600 310,347 693,066 777,707
      آمل جوجه
1388/10/07
26,500 3,700 290,528 211,293 158,470
    تولکی   برادران رستم نژاد
1387/10/26
18,420 2,490 364,054 220,800  
    تولکی   بهار سواد کوه
1388/06/09
45,960 5,700     96,803
      پرینه آمل
1388/12/08
28,980 4,650 550,117 391,037 312,829
      پیوند بند پی
1388/10/16
20,800 2,600 245,579 181,154 134,590
      تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1388/10/10
16,550 2,180 186,773 135,003 102,015
    تولکی   تعاونی 214(آیدا)
1387/12/04
20,769 2,596 228,762 192,544 91,290
    تولکی   تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1388/04/29
19,000 2,565 90,480 179,140 170,647
      تعاونی 231 زری بال
1388/10/14
16,100 2,070 187,619 136,764 102,203
      تعاونی 260 سواد کوه
1388/10/29
15,577 2,077 199,439 157,402 113,214
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1389/03/11
28,250 4,200 298,885 558,785 552,721
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/05/02
11,000     27,155 132,741
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/04/26
17,600 3,920   86,897 250,166
    تولکی   تعاونی 317قائم شهر
1388/05/01
14,100 1,973 115,640 143,570 136,150
      تعاونی 319 ساری بهتا جوجه
1388/09/26
6,550   64,077 47,806 34,750
      تعاونی 319 ساری بهتا جوجه
1388/10/03
14,500 2,700 152,743 112,056 83,153
    تولکی   تعاونی 324 دارتلا
1388/04/20
20,000 2,600 152,773 233,353 221,794
    تولکی   تعاونی 440 پیمان
1388/04/11
17,650 2,490 155,947 219,307 208,266
      تعاونی 54 ساری
1388/12/17
18,690 2,100 371,121 276,549 214,935
      تعاونی235 مرغداران شمال
1388/08/20
25,000 3,600 173,267 127,266 30,667
      تلاونگ شمال
1388/12/03
22,750 2,270 409,182 298,252 233,369
      تیرنگ
1388/07/14
35,060 5,620 165,576 10,752  
      تیزبال ساحل
1388/11/27
12,460   209,204 157,619 119,791
      تیزبال ساحل
1388/12/04
6,100 2,400 110,931 80,439 63,228
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1389/01/23
27,200 3,500 546,358 542,186 417,067
    تولکی   حنا جوجه طبرستان
1387/12/19
30,700 4,600 281,260 176,400  
      خنارجوجه
1388/09/19
37,460 5,200 338,314 257,325 182,654
      خنارجوجه
1389/03/03
21,550 1,785 280,868 428,903 419,319
      خنارجوجه
1389/02/27
12,480 2,370 189,446 249,724 241,495
      درنا جوجه شمال
1389/04/03
18,500 2,800 45,670 235,444 355,434
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1388/09/01
30,700 4,100 233,484 176,996 89,439
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1389/04/15
28,150 3,880   248,189 495,084
      روما واحد سیروس جوادیان
1388/09/04
12,250   95,419 72,880 41,323
      روما واحد سیروس جوادیان
1388/08/27
4,300 2,200 31,648 23,736 9,890
      زربال گستر کوثر
1388/07/22
52,500 7,050 273,700 80,500  
      زربال گستر کوثر
1389/06/06
30,790 3,500     10,858
      زربال گستر کوثر
1388/12/16
53,500 8,000 1,061,512 780,957 611,148
      زربال گستر کوثر
1389/05/30
22,250 3,500     62,775
    تولکی   زرپا نوشهر
1388/03/10
23,365 3,260 259,540 254,410 229,077
      سپید قوی مازند
1388/09/25
36,700 4,170 355,084 265,611 192,454
      سروبالان
1388/07/11
24,920 3,500 110,811    
      سورپشتکی
1388/09/12
36,900 4,460 305,532 237,636 164,082
    حذفی   صدف کریم محمدیان
1388/06/21
29,070 3,635 35,659    
      فدک مازند
1389/03/12
34,260 4,465 350,389 667,157 669,783
      قطره طلا
1388/06/17
54,000 7,330 33,120    
      قطره طلا
1389/05/16
56,780 7,500     440,537
    تولکی   قطره طلا
1388/02/20
32,670 4,000 364,230 347,220 287,910
      قطره طلا
1388/12/22
54,935 6,720 1,095,037 867,606 652,810
      گهرباران
1388/07/01
20,500   59,723    
      گهرباران
1388/06/26
15,100 4,650 30,099    
      گوهربال
1388/08/25
22,200 2,900 160,669 119,821 44,252
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1388/10/15
50,170 6,750 588,494 431,563 321,557
      مرغ مادر ذبیحی
1389/04/08
40,490 6,330 28,559 453,218 774,817
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1388/10/09
38,700 5,500 432,589 313,315 236,173
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1388/08/05
17,580 2,280 105,667 61,999  
      مرغ مادرطیور بهشت
1389/01/30
8,200   163,830 164,334 137,175
      مرغ مادرطیور بهشت
1388/08/02
30,530 4,170 177,888 93,625  
      مرغ مادرطیور بهشت
1389/02/01
26,800 4,040 534,625 537,911 459,013
      مهتاب نور
1389/01/09
19,900 2,380 401,556 377,755 260,889
      مهر جوجه
1388/10/20
22,100 3,440 267,705 201,964 148,424
      میر امین
1388/12/28
10,600 4,600 212,268 180,087 130,839
      میر امین
1388/06/31
18,100 3,680 49,956    
      میر امین
1388/07/04
31,840 3,610 107,407    
      میر امین
1389/01/03
40,380 3,400 811,099 718,225 510,807
      نعاونی 251 قائم شهر
1388/08/20
15,900 2,000 110,197 80,942 19,504
      نگین واحد احمد محمدیان
1388/11/06
24,100 3,300 321,494 261,630 185,505
    حذفی   نور جوجه
1389/01/17
31,820 5,200 432,073    
      نوشهر ماکیان
1388/09/25
27,900 3,635 269,942 201,921 146,308
    تولکی   واحد صفایی جوان
1388/06/08
16,700 2,000 147,840 219,520 208,587
    تولکی   واحد محمد الهی
1387/12/07
21,269 2,796 227,744 196,592 110,880
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1388/12/01
4,730   83,188 61,285 47,504
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1388/11/24
10,770 2,077 174,389 133,763 100,075
      وجین کا(آشوری-کاظمی)تعاونی 840
1388/11/10
15,570 2,070 212,479 175,713 123,668
          جمع مرغ: 4,687,935     17,721,558 15,994,725 14,037,475
    آمیخته: کاب
      به جوجه آمل
1389/01/21
30,800 4,340 619,614 613,002 459,988
      تعاونی 148 (پرینه نور)
1389/01/21
19,020 3,600 382,633 378,549 284,058
      تعاونی 148 (پرینه نور)
1389/02/04
4,300   85,582 86,504 76,219
      جوجه زرین نکا
1389/04/15
16,990 2,395   149,795 298,809
      شرکت مرغ مادر نوک طلای آمل
1389/03/15
20,730 2,640 190,080 384,610 404,318
      کامیارجوجه
1389/04/15
18,630 2,900   164,254 327,651
      مازندجوجه(تعاونی 294)
1388/11/03
18,870 2,950 247,385 198,776 141,777
      مجتمع نویک
1388/10/22
28,625 5,750 351,134 267,740 195,757
      مرغ مادر ساران 57
1389/04/26
5,030 1,020   24,834 71,495
      مرغ مادر ساران 57
1389/05/02
10,000 1,000   24,687 120,673
      مرغ مادر شاکری
1389/06/02
4,350 4,000     7,671
      مرغ مادر شاکری
1389/05/31
26,670       65,840
      مرغ مادر کاکلی بابل کنار
1388/11/17
19,500 2,650 288,535 231,725 166,543
          جمع مرغ: 557,855     2,164,963 2,524,476 2,620,799
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      مرغ مادر کاشانک
1388/11/12
31,250 4,600 431,250 359,375 250,125
          جمع مرغ: 93,750     431,250 359,375 250,125
    آمیخته: کاب
      ساران دربند
1388/07/28
18,360 2,350 102,473 45,043  
      کشت وصنعت تفرش
1389/03/18
32,000 4,500 259,563 564,266 622,656
      مرغ پرور
1388/11/27
39,530 5,370 663,708 500,054 380,041
          جمع مرغ: 251,310     1,025,744 1,109,363 1,002,697
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      چشمه ساران
1389/03/26
29,000 4,670 153,410 440,220 560,725
      چشمه ساران
1389/02/26
33,850 5,154 524,224 677,857 654,502
      شباویز کوهپایه
1388/11/07
30,100 4,446 403,842 329,996 233,536
    تولکی   شیران غرب
1388/01/22
18,170 3,100 371,280 335,906 243,600
          جمع مرغ: 333,360     1,452,756 1,783,979 1,692,363
    آمیخته: کاب
      تعاونی مرغ دوستان
1389/05/19
18,822 2,725     126,120
      وحدت غرب
1388/10/26
16,320 2,300 205,197 159,654 115,612
          جمع مرغ: 67,782     205,197 159,654 241,732
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ: