دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 آهک
آهک

سنگ آهک به عنوان منبع کلسیم در تغذیه دام مورد استفاده قرار میگیرد . البته لازم است که سنگ آهک را برای خوراک گاوهای شیری کاملا ساییده و آسیاب نمود. سه نوع آهکی که در جدول زیر نشان داده شده اند٬دارای مقادیر متفاوتی کلسیم و منیزیم هستند . کربنات کلسیم نوعی آهک است که دارای حداقل ۳۸% کلسیم بوده و کمتر از ۱۰ %منیزیم دارد . سنگ آهک دولومیتی حداقل ۱۰%منیزیم دارد و ازآنجا که مقدار منیزیم آنها بالاست ٬قابلیت دسترسی کلسیم آن کاهش می یابد .

 

نوع

میزان کلسیم (%)

میزان منیزیم(%)

میزان فسفر(%)

کربنات کلسیم

سنگ آهک ساییده نشده

آهک دولومیتی

۴۰-۳۸

۳۷-۳۳

۲۴-۲۲

۳/۰-۰

۵-۴/۰

۱۲-۱۰

۰۴/۰

۰۲/۰

۰۴/۰

  

مآخذ : مجله برآیند ش ۵

 Directory of feed ingredients , ۲۰۰۰. Hoards dsiryman