دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 چند نکته در مورد فحل یابی
چند نکته در مورد فحل یابی مشخصات گله ای که فحل یابی در آن به درستی انجام نمی گیرد· فواصل چرخه های فحلی بین ۳ تا ۱۷ روزه بیش از ده درصد است . · فواصل چرخه های فحلی بین ۲۵ تا ۳۵ روزه بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد است . · تعداد گاوهایی که پس از اولین تلقیح مجداداً در طی سه روز بار دیگر تلقیح شده اند ٬بیش از ۵%است . · بسیاری از گاوها در تست آبستنی و زودتر از آخرین تلقیح ثبت شده ٬مثبت میگیرند . · بسیاری از گاوها به طور طبیعی ۳ تا ۶ هفته زودتر از زمان مورد انتظار زایمان می کنند .   اهداف تشخیص فحلی مناسب : · فحلی ۸۵ درصد گاوها در طی ۶۰ روز پس از زایش تشخیص داده شود. · میانگین فاصله روزها تا اولین تلقیح ۷۵ روز باشد. · ۶۰%فاصله چرخه های فحلی بین ۱۸ تا ۲۴ روز باشد . · نسبت تعداد چرخه های فحلی ۱۸ تا ۲۴ روزه به ۳۶ تا ۴۸ روزه بیش از ۴ به ۱ باشد . · حد اقل ۷۰% دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام فحلی ها تشخیص داده شود. مآخذ :مجله برآیند - تابستان ۸۰- ص