دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 آنستروس و استروس در گاوهاى شيرى

آنستروس و استروس در گاوهاى شيرى

تعيين دقيق ،درست و موثر فحلى در گاو شيرى از مهمترين اجزا يک برنامه مديريت توليد مثلى در صنعت گاوشيرى است . استروس (estrus=heat) يا فحلى دوره اى است که حيوان ماده به حیوان نر اجازه جفت گيرى مى دهد وآنستروس دوره اى است که فحلى در دام بروز نمى کند .تشخيص نادرست فحلى گاوداران از عوامل اصلى اختلاف در برنامه هاى توليد مثلى يک گله مى باشد . مشاهده انفرادى گاوها در زمان فحلى به دليل زير مشکل مى باشد :

تخمدان گاو عمل منظمى ندارد ووجود اشکال درچرخه توليد مثلى (فحلى )باعث ايجاد آنستروس گاو مى شود . همچنين مشاهدات کم دقت پرورش دهندگان با عث تشخيص نادرست گاوهاى فحل مى شود که دليل دوم متداول تر مى باشد . سطح گستردگى اين مشکلات در بين گاوها متفاوت است . درصد گاوهايى که تا ۶۰ روزگى فاقد چرخه نرمال فحلى مى باشند دامنه اى کمتر از ۵ درصد تا بيش از ۲۰ درصد دارند و درصد خطا (شکست ) در دوره فحلى دامنه اى از (۱۵ › )تا (۶۰ › ) درصد دارند .

 

تشخيص مشکل  (معضل) :

ثبت معاينات دامپزشک در مورد تخمدان هاى گاو در تعيين مشکل بسيار مهم مى باشد .معاينات      حداقل هر ماه يک بار انجام مى شود . به طورى که براى تعيين آنستروس يا خطاى فحلى ثبت تاريخ  نخستين فحلى و مشاهدات صورت گرفته ضرورى مى باشد . اگر در گله اى اين رکورد وجود نداشته باشد يا توليد کننده اقدام به ثبت اطلاعات نکرده باشد جمع آورى و ثبت اطلاعات قدم اول در شناسايى مشکل مى باشد . هر چند که جمع آورى اين اطلاعات براى انجام مقايسات درست و معنى دار ۶ تا ۹ ماه طول مى کشد . رکوردهاى گرفته شده از دوسوم گله (کل گله )جمع آورى ميشود .

آنستروس (anestrus)  :

تشخيص گاوهايى که داراى کيست تخمدانى مى باشند ، اگر بيش از ۱۵ درصد گله داراى کيست باشد براى رفع مشکل بايد اقدام جدى نمود بر اساس داده ها و اطلاعات ثبتى در مورد  معاينات گاوها ، هر دام را تا ۹۰روز بعد از زايش بايد آزمايش نمود . معاينات هر ماه يک بار انجام مى شود درصد گاوان (قبل تا از ۶۰ روز پس از آبستنى ) که تا ۶۰ روزگى فعاليت تخمدانى نشان مى دهند محاسبه و بررسى مى شود . اگر بيش از ۱۰درصد دام هاى گله اى ، فعاليت تخمدانى نداشته باشند ( نسا روز ۶۰ پس از زايش ) داراى يک مشکل مى باشند . اگر معاينات ۲ بار در ماه انجام شود درصد گاوان مورد معاينه و مورد ارزيابى قرار گرفته به همراه نتايج آن قبل تا ۳۵ روزگى و ۴۵روزگى مشخص مى گردد .به طورى که در يکى از معاينات عدم فعاليت تخمدان مشخص مى شود . گله اى که بيش از ۳۵ درصد دام هايش تا روز ۳۵ آبستنى  مواجه با عدم فعاليت تخمدانى شود و يا وجود بيش از ۵ درصد دام هاى غيرفحل تا روز ۴۵ آبستنى ،نشان از يک معضل در آنستروس مى باشند .

اگر معاينات بيش از دو بار در ماه صورت بگيرد درصد دام هاى معاينه شده و نتايج  آنها در تاريخ هاى قبل از ۲۴ ،۳۲و۴۰ روز بعد از زايش ذکر ميشود به طورى که حداقل يک معاينه براى تست فعاليت تخمدانى دام انجام مى شود . در گله هاى نرمال ، ۵۰ درصد گاوان تا روز ۲۴ داراى فعاليت تخمدانى بوده و براى زمان هاى ديگر بيش از ۷۰ و ۹۵ درصد ذکر شده است .

 

متوسط روزهاى بعد از زايش در گاوهاى نرمال(Britt.j.etal j.Anim.sci.۳۹:۹۱۵ -۹۱۹)

متوسط

۲۴

۳۸

روز بعد از زايش (۱) در هنگامى که ۹۵ در صد گاوان فعالند .

۴۰ روز

۶۳ روز

هنگامى که ۷۰ درصد گاوان داراى فعاليت مى باشند .

۳۲ روز

۵۰ روز

نوع فعاليت

فعاليت تخمدانى (۲)

فعاليت فحلى (۳)

خطاهاى فحلى

کيست تخمدانى

محاسبه تعدادروزاز زايش تا مشاهده فحلى نخست در گاو در تشخيص خطا بسيار موثراست .

تعيين متوسط (ميانگين ) روزها تا نخستين فحلى و درصد گاوانى که فحلى آنها قبل از ۵۰ و ۶۳ روزگى (بعد از زايش )مشخص شده است . بيش  از ۷۰ درصد گاوان فحل تا ۵۰ روزگى و بيش از ۹۵ درصد گاوان تا ۶۳ روزگى تعيين وضعيت مى گردند . به طورى که اگر تعداد روز تا فحل نخست بيش از ۵۰ تا ۶۳ روز باشد وجود يک مشکل در فحلی گله حتمى مى باشد . تغذيه ناکافى و عفونت رحمى ۲ دليل عمده در ايجاد آنستروس گله گاوان شيرى است و انرژى در اين ميان اهميت ويژه اى دارد . همچنين توجه به جفت ماندگى ، تيپ و مساله زايش ، سخت زايى  Dystocica  در گله ضرورى مى باشد .

منبع : دامدار شماره ۱۵۴

 Anestrus and Detection

ADIS , Varner ,M ,A.

مترجم : مهندس احمد صلاحى همدانى