دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 نحوه کار با پايوت هاى اسپرم منجمد
نحوه کار با پايوت هاى اسپرم منجمد

نگهدارى و ذخيره سازى اسپرم :

يک تانک ذخيره ازت مايع با ظرفيت حداقل يک يا دوهفته به همراه کانيستر براى نگهدارى اسپرمها لازم است . بعلاوه ، استفاده از دماسنج ، غلاف تلقيح مصنوعى و دستمال کاغذى و تفنگ تلقيح مصنوعى نيز ضرورى است .

 

چند نکته ضرورى:

۱- غلاف هاى تلقيح مصنوعى را هرگز در در محل هاى گرم در برابر نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد .

۲- غلاف هاى بسيار سرد ممکن است در هنگام قرارگيرى در تفنگ تلقيح شکسته شده و ترک بردارند ، لذا از آنها استفاده نکنيد .

۳- کانتينر ازت را بر روى سطح چوبى و در محل خشک نگهدارى کنيد .

۴- ميزان افت ازت کانتيتر ها را دقيقاً بررسى کرده و ياداشت نمائيد ، درصورتيکه پرت ازت از حد استاندارد بالاتر است ، آن را تعويض نمائيد .

۵- قبل از آب کردن اسپرم ، آن را به آرامى تکان دهيد تا نيتروژن مايع باقى مانده درانتهاى پايوت خارج شود .

۶-براى آب کردن ، اسپرم منجمد به مدت ۴۵ ثانيه در آب ۳۵ درجه سانتى گراد قرار دهيد

۷- بهتر است بيش از سه پايوت اسپرم همزمان آب نکنيد ، تا دماى آب درحد مناسب باقى بماند .

۸- بعد از خارج کردن پايوت از آب آنها را کاملاً با دستمال خشک کنيد.

۹- شماره اسپرم مورد نظر را مجدداً کنترل نمائيد .

۱۰- اگر نتوانستيد شماره روى اسپرم را بخوانيد ، از آن براى تلقيح مصنوعى استفاده نکنيد .

۱۱- نوک پايوت اسپرم را کاملاً به صورت صاف و افقى با قيچى قطع کنيد .

۱۲- هرگز با تاخير در تلقيح باعث سرد شدن مجدد پايوت اسپرم به خصوص در هواى سرد نشويد .

۱۳- دقت کنيد در صورتيکه پايوت رادرون تفنگ قرار ندهيد ، ظرف ۳۰ ثانيه دماى آن به درجه حرارت محيط تغيير خواهد يافت.

۱۴ – تفنگ تلقيح را قبل از قرار دادن پايوت اسپرم ، بوسيله دست خود در درون پارچه يا حوله اى ۵ الى ۶ بار حرکت داده و گرم کنيد .

 

منبع : مجله برآيند شماره ۱۰