دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 زمـان از شیـرگیـری گـوسـاله هـا
زمـان از شیـرگیـری گـوسـاله هـا از دیدگاه نظری می توان بیشتر گوساله ها را از ۴ هفتگی به بالا از شیر گرفت. اما از نقطه نظر دستیابی به بهترین کارکرد گوساله و هزینه های پرورش ،سن بهینه از شیر گیری نزدیک به ۵ تا ۶ هفتگی است ، بجز برای سیستم های تولیدی ویژه مانند تولید گوشت سفید گوساله .   معیارهای تاثیر گذار بر سن از شیر گیری به شرح زیر است : ۱) سن ۲) وزن بدن ۳) میزان مصرف خوراکهای جامد میزان بهینه هر سه معیار فوق ، با توجه به نژاد و سیستم تولیدی ، متفاوت است . از دیدگاه نظری زمانیکه گوساله ها در آغل های انفرادی نگهداری می شوند ، میزان مصرف کنسانترهء خشک ، بهترین معیار برای از شیر گیری است و برخی پرورش دهندگان گوساله ، مصرف ۵/۰ کیلوگرم کنسانتره در روز را برای از شیرگیری ، در نظر می گیرند . در عمل مدیریت سیستم های بزرگ پرورش گوساله ، اگر از شیرگیری بر اساس سن انجام گیرد ، آسانتر است ؛ به شرطی که انعطاف پذیری به اندازه ای باشد که بتوان از شیرگیری گوساله های کم رشد را برحسب نیاز، به تعویق انداخت . وزن بدن ، معیار ایده آلی برای از شیرگیری نمی باشد زیرا که این فاکتور در گوساله ها بسیار متفاوت می باشد ، بطوریکه گاهی اوقات برخی گوساله ها در وزنی آماده ی از شیرگیری هستند که برابر وزن تولد دیگری است. پرورش دهندگانی که گوساله هایی بدون پیشینه می خرند ، در موقعیتی دشوار و ویژه هستند ، زیرا از تاریخ تولد گوساله ها و پیشینه ی تغذیه آنها ، اطلاعی ندارند . در این حالت ، همه گوساله های خریداری شده را باید با جایگزین کننده ی شیر با کیفیت خوب حداقل برای ۳ هفته تغذیه نمود ، مگر اینکه میزان مصرف کنسانتره ی آنها زیر نظر باشد و به روشنی نشان دهد که آنها آماده از شیر گیری هستند . گاهی اوقات ، عقب انداختن از شیرگیری گوساله ها ، اگر منابع ارزان شیر در دسترس باشد ، می تواند سودمند باشد . چنین خوراکهایی را می توان از ۳ هفتگی و پس از یک دوره انتقالی ۱۰ تا ۱۴ روز آغاز کرد که پس از آن ، خوراک غذای اصلی گوساله ها خواهند بود . از شیر گیری را می توان بصورت تدریجی در فاصله ۴ تا ۷ روز و یا بصورت ناگهانی اجرا کرد. هر دو سیستم دارای طرفدارانی است ، اما بنظر می رسد که چنانچه زمان از شیرگیری با دقت تعیین شود ، سرعت از شیرگیری اهمیت کمتری پیدا می کند. آب تمیز ، کمی استارتر تازه و علوفه خشک با کیفیت مرغوب ، باید از سن پایین در دسترس گوساله ها قرار گیرد. از آنجاییکه گوساله ها تا هنگامی که به سن ۲ هفتگی برسند ، توان مصـرف شـایان توجهی از هر کدام از این ۳ ماده را ندارند ؛ شاید بهتر باشد تا ۲ هفتگی استارتر تغذیه نشود . این کار نه تنها موجب صرفه جویی در هزینه های پس مانده های مواد خوراکی گران می شود ، بلکه می تواند مصرف خوراک را در مرحله ای آغاز کند که گوساله از نظر فیزیولوژیکی برای خــوردن غذای جامد ، آمادگی دارد. پس از ازشیرگیری ، گوساله ها را باید در آغلهای پرورشی ، نگهداری نموده و با همان استارتری تغذیه کرد که بدان عادت دارند . پس از ۲ تا ۳ هفته ، آنها را به جایگاهی گروهی منتقل می کنند و بتدریج با جیره ای تغذیه می شوند که برای گوساله ی جوان در حال رشد مناسب است. منبع: http://damparvaranejavan.blogspot.com