دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 گروه بندى گاو شيرى
گاو   گروه بندى گاو شيرى
 

توليد شير و سن دام مهمترين شاخص ها براى گروه بندى در گاودارى هستند اما سازه هايى چون ، اندازه ى جايگاه ، شمار گاوهايى که در هر نوبت وارد شير دوشى مى شوند ، وضعيت نمره بدنى ، وضعيت توليد مثلى نيز گروه بندى را تحت اثر قرار ميدهند . گاوها شکم اول را معمولاً به خاط کاهش امکان رقابت با گاوهاى بزرگ و افزايش مصرف ماده خشک در يک گروه قرار ميدهند . چنانچه اين تليسه ها سنگين وزن شده باشند مى توان آنها را به گروه گاوهاى کم توليد تر منتقل کرد . گاوهاى نزديک زايمان و تازه زا را نيز براى افزايش امکان مراقبت و رسيدگى بيشتر و آماده سازى شکمبه براى مصرف غذاهاى پر نشاسته و تخمير پذير در يک گروه قرار مى دهند.

 

البته مى توان گاو هاى نزديک زايمان را جدا و با ۲۵ تا ۴۰ در صد کل ماده ى خشک مصرفى از نوع جيره اى گاوهاى پر توليد تغذيه کرد . نگه داشتن گاوهاى تازه زا براى ۱۰ تا ۲۰ روز در يک گروه امکان مى دهد تا از نظر جابجايى شيردان ، کتوز ، ترشحات رحمى ، دماى رحمى و مصرف غذا بهتر چک شوند .

گاوهايى که بدلايلى مثل : مصرف ماده خشک بالا ، مصرف غذاى با کيفيت بالا ، دراز شدن فاصله ى گوساله زايى ، سقط گوساله و قوى بودن چاق شده اند، بايد جداگانه و با يک گروه کم توليد تر نگهدارى شوند .

گاوهاى بيمار  را بايد جداگانه نگهدارى و با گاوهاى تازه زا تغذيه کردولى نبايد آنها را با گاوها تازه زا آميخته کرد.

در آمريکا براى جابجايى گاوها از نوعى ضريب تصحيح استفاده مى شود که مقدار شيرى است که براى تعادل سازى جيره تنظيم شده بر اساس تعداد گروه بندى و نيز توليد شير مورد استفاده قرار مى گيرد بدين صورت که وقتى مى خواهيم جيره را برا اساس ميانگين توليد شير و گروه حساب کنيم اگر يک گروه گاو داشته باشيم ۳۰ در صد ، براى دو گروه ۲۰در صد ،براى هنگامى که  ۳ گروه گاو داريم ، ۱۰ در صد مقدار شير توليدى ، شير مورد نظر را بيشتر فرض مى کنيم و سپس جيره را تنظيم  مى کنيم .

گاو را نبايد به گروه پائين تر منتقل کرد مگر آنکه نمره بدنى آنان ۳ بيشتر باشد . بهتر است گاوها را گروهى (به جاى يکى – يکى در زمانهاى متفاوت ) جابجا کرد .

نوع دام                          ترکيب استاندارد در گله

گاو دوشا                                     ۳۹

گاو خشک                                     ۷

تليسه بالاى يکسال                      ۱۶

گوساله ماده زير يکسال                  ۱۸

گوساله نر زير يکسال                     ۱۸

گاو نر                                           ۲

جمع                                         ۱۰۰درصد

 

نويسنده : مهندس رضا انتظارى

منبع :نشريه پيک شير – شماره ۱۴