دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 کنجاله‌ پنبه
استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره طیور با در نظر گرفتن میزان گوسیپول آن, /جواد پوررضا.
  The use of cotton seed meal in poultry rations with emphasis on its gossypol content.
  پوررضا، جواد
   
   
  75 ص
  پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شیراز، 1357.
  h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r
  آزمایشات زیر به منظور مطالعه ارزش غذائی انواع کنجاله‌های پنبه دانه‌ای که در ایران تحت شرائط مختلف تولید میگردند و همچنین تعیین ماگزیمم مقدار کنجاله‌ای که در جیره جوجه‌های گوشتی و مرغان تخم‌گذار بدون ایجاد اثرات سو میتواند بکار رود انجام پذیرفت . برای رسیدن به اهداف فوق میزان گوسیپول آزاد و کل (Free and Total Gossu) لیزین قابل استفاده، کیفیت پروتئینی و انرژی متابولیسمی نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. علاوه بر این رشد و راندمان غذائی جوجه‌های گوشتی و میزان تخمگذاری، وزن تخم مرغ و راندمان غذائی مرغان تخمگذار و تغییرات رنگ زرده و سفیده تخم مرغ در مدت ذخیره مورد مطالعه قرار گرفت . گرچه میزان کل گوسیپول (Total gossypol) انواع مختلف کنجاله‌های پنبه دانه تقریبا" یکسان بود ولی گوسیپول آزاد (Free gossypol) نمونه‌های تهیه شده به روش Screw press کمتر از نمونه‌های تهیه شده با روش Pre-press solvent extr بود. لیزین قابل استفاده نمونه‌های تهیه شده با روش Screw press کمتر از نمونه‌های تهیه شده با روش Pre-press solvent extract مشخص گردید، در حالیکه میزان لیزین قابل استفاده در سوژا برتر از نمونه‌های پنبه دانه نشان داده شد. کیفیت پروتئینی نمونه‌های تولید شده با روش Screw press پائین‌تر از نمونه‌های تولید شده با روش Pre-press solvent extract تعیین گردید. کیفیت پروتئینی کنجاله سوژا بالاتر از کنجاله پنبه دانه مشخص شد. افزودن لیزین به بعضی از نمونه‌های پنبه دانه سبب بالا رفتن کیفیت پروتئینی آنها گردید. انرژی متابولیسمی انواع کنجاله‌های پنبه دانه با هم اختلاف معنی‌داری نداشتند، اما انرژی متابولیسمی کنجاله سوژا بالاتر از کنجاله‌های پنبه دانه بود. افزودن لیزین به بعضی از کنجاله‌های پنبه دانه سبب بالا رفتن انرژی متابولیسمی آنها گردید. آزمایشات جوجه‌های گوشتی نشان داد که آنها میتوانند تا 590 قسمت در میلیون گوسیپول آزاد را بدون اثر قابل ملاحظه‌ای روی رشد، مصرف خوراک و راندمان غذائی تحمل کنند. منابع آهن (سولفات و کلرور آهن) تا اندازه‌ای سبب کاهش اثرات سو میزان زیاد گوسیپول گردیدند. آزمایش مربوط به مرغان تخمگذاری نشان داد که آنها میتوانند تا 440 قسمت در میلیون گوسیپول آزاد را بدون اثرات سو قابل ملاحظه‌ای در تولید تخم مرغ، مصرف خوراک و راندمان غذائی تحمل کنند. افزودن منابع آهن (سولفات وکلرور آهن) به جیره‌هائیکه شامل مقادیر زیاد گوسیپول آزاد بود تا اندازه‌ای اثرات سو حاصل از گوسیپول را کاهش داد. موقعیکه میزان گوسیپول آزاد جیره 140 قسمت در میلیون بود، تخم مرغهای تولید شده هیچگونه تغییر رنگی را نشان ندادند، منتها همین میزان کم گوسیپول سبب تغییر رنگ زرده و سفیده تخم مرغ در صورتیکه برای یک ماه یا بیشتر ذخیره شده بودند گردید. افزودن سولفات آهن (120 و 240 قسمت در میلیون) و کلرور آهن (210 قسمت در میلیون) در بالا بردن میزان تحمل گوسیپول از نظر تغییر رنگ تخم مرغ بوسیله مرغان تخم گذار از 140 به 280 قسمت در میلیون موثر بود. همچنین منابع آهن بکار رفته سبب کاهش درصد تخم مرغهای تغییر رنگ داده در دوران ذخیره گردید.
  وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: ||-||-1357