دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بیماری ورم پستان و ارتباط ژنتیکی آن با سایر صفات
ورم پستان بیماری ورم پستان و ارتباط ژنتیکی آن با سایر صفات   ورم پستان یک بیماری پیچیده است که به عفونت بافت پستان در اثر عوامل بیماریزای باکتریایی گفته می شود. عوامل باکتریایی ایجادکننده ورم پستان به دو دسته عوامل عفونی اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند.عوامل عفونی اصلی شامل استافیلوکوکوس آرئوس و استرپتوکوکوس آگالاکتیه می باشندکه هر دو واگیردار هستند. عوامل عفونی اصلی می‌توانند باعث ایجاد بیماری ورم پستان بالینی شوند که با تغییر در ترکیب شیر و افزایش میزان سلولهای سوماتیک۱ و حتی مرگ حیوان همراه است و خسارات بزرگ اقتصادی را سبب می‌شوند. در ورم پستان تحت بالینی تغییرات فیزیکی در شیر و پستان قابل تشخیص نمی‌باشد بلکه با کاهش کمیت وکیفیت شیر و وجود باکتری در شیر شناسایی می شود. عوامل عفونی فرعی شامل استرپتوکوکوس کوآگولاز منفی وکورینه‌باکتریوم بویس می‌باشندکه معمولاً سبب عفونت‌های خفیف پستانی می‌شوند وکمتر باعث افزایش SCC، بروز ورم پستان بالینی و تغییر در ترکیب شیر می شوند. با وجود رعایت مسائل بهداشتی به عنوان یک راه اصلی در کنترل ورم پستان، باز هم این بیماری مشاهده می‌شود و به عنوان یک بیماری غیرقابل پیش بینی با ضررهای بزرگ اقتصادی مطرح است. با بکارگیری برنامه های اصلاح نژاد درگاوهای شیری به منظور افزایش تولیدشیر، مقاومت ژنتیکی به ورم پستان کاهش یافت که این امر بیانگر ضرورت مطالعه درمورد مقاومت ژنتیکی به ورم پستان می باشد.     ارتباط ژنتیکی مقاومت به ورم پستان با سایر صفات ارتباط با صفت تیپ پستان   بررسی ها نشان داده است که بین مقاومت به ورم پستان و شکل پستان ارتباط وجود دارد. هر چه پستان چسبیده‌تر باشد، ) SCC۱) کمتر بوده و احتمال بروز ورم پستان بالینی کمتر است . همچنین ارتباط معنی داری بین ورم پستان و متناسب بودن اندازه کارتیه ها مشاهده شده است. همبستگی ژنتیکی تیپ پستان با ورم پستان بالینی از ۱۹/۰ - تا ۷/۰ – گزارش شده است.   ارتباط با سهولت دوشش   گاوهایی که سریع دوشیده می شوند، میزان SCC و احتمال بروز ورم پستان در آنها بیشتر است. همبستگی ژنتیکی سرعت دوشش با ورم پستان بالینی ۴/۰ تعیین گردید.   ارتباط با صفت تولید شیر   میزان تولید شیر و مقاومت به ورم پستان رابطه عکس دارند. برنامه های اصلاح نژادی در گاوهای شیری در جهت افزایش تولید شیر انجام می‌گیرد که نتیجه آن کاهش مقاومت به ورم پستان است. همبستگی ژنتیکی تولید شیر در اولین دوره شیردهی با ورم پستان بالینی ۱۴/۰ برآورد گردیده است   .   منبع : http://animalgenetics.persianblog.ir