دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پروماک

مرغک

آویژدانه

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 تولید کنندگان جوجه یکروزه اجداد

گوشتی‌

 

تخمگذار

مرکز پشتیبانی طیور (طرح مشترک)
مرغ اجدادزربال
مرغ اجداد سپید جوجه
مرغ اجداد کرمان
مرغ اجداد نیکوطیور
مرغ اجداد سپیدان
مرغ اجداد سبزدشت
مرغ اجداد ارم
 
  مرغک